Wet van 22 december 2017
gepubliceerd op 01 februari 2018

Wet met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018200395
pub.
01/02/2018
prom.
22/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200395

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


22 DECEMBER 2017. - Wet met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Overdracht van opdrachten behorend tot de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers aan de Federale Pensioendienst HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.Het opschrift van de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sluiten tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels wordt vervangen als volgt: "Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels".

Art. 3.In artikel 2 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een bepaling onder 5/1° ingevoegd, luidende: "5/1° Directie-generaal Oorlogsslachtoffers: de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid";2° er wordt een bepaling onder 12° ingevoegd, luidende: "Statuten, pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme: a) de herstelpensioenen toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en ermee gelijkgestelde personen;b) renten voor weggevoerden voor verplichte tewerkstelling, werkweigeraars, weerstanders tegen het nazisme, zeevissers in oorlogstijd;c) de vergoedingen voor de verplicht ingelijfden in het Duitse leger;d) de renten voor de slachtoffers van rassenvervolging;e) de herstelpensioenen toegekend aan de slachtoffers van daden van terrorisme;f) de pensioenen, renten en vergoedingen toegekend aan de rechthebbenden van de begunstigden van een pensioen of rente bedoeld onder a), b), c) en e); g) de statuten van nationale erkentelijkheid en voor nationale solidariteit.".

Art. 4.In titel 3 van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 2/1 ingevoegd, luidende: "Overdracht van opdrachten behorend tot de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers aan de Federale Pensioendienst".

Art. 5.In hoofdstuk 2/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 4, wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende: "Overdracht van de opdrachten".

Art. 6.In afdeling 1 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 5, wordt een artikel 16/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 16/1.De opdrachten betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 2, 12°, worden overgedragen aan de Dienst.".

Art. 7.In hoofdstuk 2/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 4, wordt een afdeling 2 ingevoegd, luidende: "Opdrachten met betrekking tot het statuut van nationale solidariteit, herstelpensioenen en oorlogsrenten".

Art. 8.In afdeling 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 7, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, luidende: "Conceptie- en studieopdrachten".

Art. 9.In onderafdeling 1 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 8, wordt een artikel 16/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 16/2.De Dienst heeft als opdrachten: 1° de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid. De Dienst kan, op vraag van de minister of op eigen initiatief, overgaan tot het uitvoeren van juridische, statistische, actuariële, budgettaire, technische en informaticastudies in verband met de wetgeving en de reglementering inzake statuten, pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme.

De Dienst kan, op verzoek van de minister, op verzoek van het Beheerscomité van de Dienst bedoeld in artikel 34 of op eigen initiatief, overgaan tot het uitvoeren van juridische, statistische, actuariële, budgettaire, technische en informaticastudies in verband met het beheer van de betalingen van de prestaties bedoeld in artikel 16/3; 2° het opstellen van voorontwerpen van wet of ontwerpen van koninklijk besluit en van de reglementering inzake statuten, pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme, met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht; 3° adviezen uitbrengen betreffende elke kwestie die verband houdt met de statuten, pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme.".

Art. 10.In afdeling 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 7, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, luidende: "Uitvoerende opdrachten".

Art. 11.In onderafdeling 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 16/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 16/3.De Dienst heeft als opdrachten: 1° het recht vast te stellen op de statuten, de pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme;2° het bedrag te bepalen van de in 1° bedoelde pensioenen en renten;3° het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1° bedoelde pensioenen en renten; 4° de in 1° bedoelde prestaties uit te betalen, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van de in 1° bedoelde prestaties onderworpen is.".

Art. 12.In afdeling 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 7, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, luidende: "Informatieopdrachten".

Art. 13.In onderafdeling 3 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 12, wordt een artikel 16/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 16/4.De Dienst informeert het publiek en de betrokken socio-economische en professionele middens over, naargelang het geval: 1° hun (toekomstige) rechten op de prestaties inzake de statuten, pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme;2° de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de statuten, pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme; 3° de statistische en actuariële gegevens inzake de statuten, de pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme, meer bepaald via een jaarverslag.".

Art. 14.In dezelfde wet wordt het opschrift van titel 4 vervangen als volgt: "Overdracht van personeel aan de Federale Pensioendienst".

Art. 15.In titel 4 van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 1 ingevoegd, dat de huidige artikelen 32 en 33 omvat, luidende: "Hoofdstuk 1. - Overdracht van de personeelsleden van de PDOS".

Art. 16.In titel 4 van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 2 ingevoegd, luidende: "Overdracht van een deel van de personeelsleden van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers".

Art. 17.In hoofdstuk 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 16, wordt een artikel 33/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 33/1.§ 1. Alle personeelsleden van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers in dienst op 31 december 2017 en belast met de uitvoering van de krachtens artikel 16/1 overgedragen opdrachten worden met ingang van 1 januari 2018 ambtshalve overgedragen aan de Dienst.

Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers die op 1 januari 2018 tijdelijk afwezig zijn.

De Koning stelt, op voorstel van de minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, een nominatieve lijst op van de met toepassing van het eerste en tweede lid aan de Dienst overgedragen personen. Deze lijst wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. § 2. De overgedragen personeelsleden behouden de hoedanigheid van stagedoend personeelslid, vastbenoemd personeelslid of contractueel personeelslid die zij hadden de dag vóór hun overdracht. Zij behouden tevens hun graad of hun klasse.

Het stagedoend personeelslid wordt geacht titularis te zijn van de graad of van de klasse waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. § 3. De overgedragen personeelsleden behouden hun niveau-, graad-, dienst-, klasse- en schaalanciënniteit. § 4. De overgedragen personeelsleden behouden hun evaluaties verkregen met toepassing van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt. Deze evaluaties blijven geldig tot aan de toekenning van een nieuwe evaluatie binnen de Dienst. § 5. De personeelsleden die, op 31 december 2017, geslaagd zijn voor een examen of een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau of voor een examen of een selectie voor verhoging in graad of voor een gedeelte van deze examens of selecties, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, behouden de voordelen verbonden aan dat slagen. § 6. Tot op het ogenblik waarop in de Dienst nieuwe bepalingen van kracht worden, blijven de personeelsleden die afkomstig zijn van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers onderworpen aan de bepalingen die op hen van toepassing waren inzake toelagen, premies, vergoedingen en andere voordelen binnen de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.

Zij behouden deze voordelen slechts voor zover deze voordelen regelmatig werden toegekend en de voorwaarden waaronder zij werden toegekend in hoofde van de begunstigden zijn blijven bestaan. § 7. Alle personeelsleden die afkomstig zijn van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers worden overgedragen met behoud van hun weddeschaal en van de geldelijke anciënniteit die zij de dag vóór hun overdracht verworven hadden krachtens de reglementaire bepalingen die op die datum op hen toepasselijk waren. In elk geval moeten zij, voor zover dat het voordeligste is, dezelfde bezoldiging blijven genieten die zij zouden genoten hebben indien zij hun loopbaan zouden hebben kunnen voortzetten bij de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers. § 8. Wanneer een personeelslid een hoger ambt uitoefent bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, wordt voor zijn aanstelling enkel rekening gehouden met zijn graad of de klasse waarin hij benoemd is.

Indien het personeelslid bij de Federale Pensioendienst vanaf de datum van zijn overdracht en zonder onderbreking opnieuw wordt belast met de uitoefening van hetzelfde hogere ambt als het ambt dat hij heeft uitgeoefend bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, wordt het personeelslid geacht dat hogere ambt, zoals het hem werd toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, verder te blijven uitoefenen. § 9. De personeelsleden in dienst bij de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers in het kader van een arbeidsovereenkomst genieten, door de eenvoudige ondertekening van een bijvoegsel bij hun arbeidsovereenkomst, dezelfde overeenkomst bij de Dienst. § 10. De in dit artikel bedoelde overdrachten vormen geen nieuwe benoemingen.".

Art. 18.In artikel 71 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de eerste zin wordt als volgt vervangen: "Voor de uitoefening van de opdrachten bedoeld in de artikelen 11 tot en met 16/4 en 29, ontvangt de Dienst: "; 2° de bepaling onder 2° wordt als volgt vervangen: "2° een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale overheid voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen, herstelpensioenen, oorlogsrenten en de pensioenen en renten toegekend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers en aan de slachtoffers van daden van terrorisme;".

Art. 19.In artikel 72, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de woorden "bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 3" vervangen door de woorden "bedoeld in de hoofdstukken 2 en 2/1 van titel 3".

Art. 20.Artikel 73 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. Alle goederen, rechten en plichten betreffende de door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers uitgeoefende en krachtens artikel 16/1 aan de Dienst overgedragen opdrachten, worden ambtshalve overgedragen aan de Dienst.".

Art. 21.Artikel 74 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 1/1, luidende: " § 1/1. De gerechtelijke procedures waarin de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers partij is en die hangende zijn op 31 december 2017, worden door de Dienst voortgezet indien zij betrekking hebben op de opdrachten of de personeelsleden overgedragen aan de Dienst.".

Art. 22.Artikel 77 van dezelfde wet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Hetzelfde geldt voor de wettelijke en reglementaire bepalingen die verband houden met de Administratie van de Oorlogsslachtoffers, de Dienst van de Oorlogsslachtoffers of de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.". HOOFDSTUK 2. - Inwerkingtreding

Art. 23.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Defensie, S. VANDEPUT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (wwwe.dekamer.be) Stukken : Kamer nr. 54-2779/4 Integraal verslag : 14 december 2017


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^