Wet van 22 maart 2006
gepubliceerd op 21 april 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011161
pub.
21/04/2006
prom.
22/03/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MAART 2006. - Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994 en 2 januari 2001, wordt voor hoofdstuk I, dat hoofdstuk Ibis wordt, een nieuw hoofdstuk I ingevoegd, dat de artikelen 1 tot 1quater omvat, luidende : « Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen »

Art. 3.In dezelfde wet wordt, in het nieuwe hoofdstuk I, een artikel 1 ingevoegd, luidende : «

Art. 1.- Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 1° « een statistiek » : kwantitatieve of kwalitatieve informatie, al dan niet in geaggregeerde vorm, afkomstig uit systematische gegevensverzameling en -verwerking;2° « de statistiek » : het geheel van methoden en technieken om gegevens te verzamelen en te verwerken en deze te gebruiken om conclusies te trekken over de onderzoekspopulatie;3° « gegevens » : de resultaten van observatie van karakteristieken of attributen van statistische eenheden, eventueel gevolgd door een reeks correcties;4° « individuele gegevens » : iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare statistische eenheid;als identificeerbaar wordt beschouwd een statistische eenheid die direct of indirect kan worden geïdentificeerd; 5° « persoonsgegevens » : iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd; 6° « secundaire gegevensverzameling » : de werkwijze die erin bestaat bij een openbare of particuliere instelling een volledige of gedeeltelijke kopie te verkrijgen van door die instelling uitgewerkte documenten of gegevensbestanden, zodat het Nationaal Instituut voor de Statistiek ze kan gebruiken in het kader van de opdracht die het door deze wet krijgt toegewezen;7° « primaire gegevensverzameling » : de werkwijze die erin bestaat gegevens te verzamelen, hetzij rechtstreeks bij de betrokken personen (« rechtstreekse » primaire gegevensverzameling), hetzij bij personen die in hun plaats antwoorden (« onrechtstreekse » primaire gegevensverzameling), hetzij door « rechtstreekse waarneming »;8° « statistische eenheid » : een observatie- of meeteenheid waarvoor gegevens worden verzameld of afgeleid;9° « certificatie » : procedure op grond waarvan het Nationaal Instituut voor de Statistiek kenbaar maakt dat de gebruikte methode om een bepaalde statistiek op te stellen voldoet aan vooraf gestelde eisen;10° « productie van statistieken » : het proces dat alle activiteiten omvat die nodig zijn voor de verzameling, opslag, verwerking, samenstelling, analyse en verspreiding van statistische informatie;11° « gecodeerde studiegegevens » : gegevens die slechts door middel van een code in verband kunnen gebracht worden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;12° « studiegegevens » : de gegevens die zullen dienen om statistieken van te maken;13° « logische sleutel » : het concordantiebestand, gevormd door de arbitraire code die aan de identificatiegegevens werd gegeven, aangevuld met identificatiegegevens;14° « encryptie » : techniek die erin bestaat de gegevens van waaruit identificatie opnieuw mogelijk zou zijn om te vormen bij middel van een geheim gehouden sleutel;15° « versluiering » : techniek die erin bestaat de gegevens op toevallige wijze te veranderen, waardoor zij individueel geen betekenis meer hebben maar waarbij door compensaties de structuren van het geheel van de bestudeerde populatie bewaard blijven;16° « onpartijdigheid » : objectieve en onafhankelijke manier om statistieken te produceren, vrij van elke druk uitgaande van politieke groeperingen of andere belangengroepen, met name ten aanzien van de keuze van technieken, definities en methoden die het meest geschikt zijn om de vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.»

Art. 4.In dezelfde wet wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende : «

Art. 1bis.- De statistieken worden geregeld volgens de volgende principes : 1° Principe van rechtmatigheid en eerlijkheid : a) het verzamelen en verwerken van gegevens steunt ofwel op een wettelijke of reglementaire basis, ofwel op de toestemming van de aangever in de zin van artikel 1, § 8, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, onverminderd de bijzondere bepalingen van deze wet;b) eerlijke gegevensverzameling veronderstelt een goede informatie voor de aangever over het verzamelen en verwerken van de gegevens.De aangever heeft het recht informatie te krijgen over de rechtsgrond, het doel van de gegevensverzameling en de toegepaste beschermingsmaatregelen; 2° Principe van finaliteit : a) individuele gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, tenzij de aangever ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven dat de gegevens voor een andere aanwending worden gebruikt;b) gegevens die voor een welbepaald statistisch doel werden verzameld mogen enkel voor andere statistische doeleinden worden gebruikt, wanneer die met het eerste doel verenigbaar zijn;c) gegevens die voor statistische doeleinden werden verzameld en verwerkt, mogen niet worden gebruikt om gegevensbestanden aan te vullen of te verbeteren die voor andere dan statistische, onder meer voor administratieve doeleinden dienen;d) op basis van de individuele statistische gegevens die bij het opmaken van een statistiek werden verzameld, mag geen enkele beslissing genomen worden die tot doel of gevolg heeft de individuele situatie van de aangever te beïnvloeden;3° Principe van evenredigheid : a) bij de keuze van de methode van verzamelen wordt de voorrang gegeven aan de secundaire verzameling boven de primaire verzameling. In elk geval zal de verzameling bij voorkeur steekproefsgewijs gebeuren, eerder dan exhaustief en zijn vrijwillige enquêtes te verkiezen boven verplichte enquêtes; b) de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig uitgaande van het vastgestelde statistische doeleinde, dit wil zeggen dat de verzameling en de verwerking van de gegevens beperkt zijn tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde statistische doeleinden;4° Principe van onpartijdigheid, objectiviteit en professionele onafhankelijkheid : a) de statistieken moeten met inachtneming van de wetenschappelijke onafhankelijkheid en op objectieve, professionele en transparante wijze worden geproduceerd en verspreid, waarbij alle gebruikers gelijk worden behandeld; b) het produceren en verspreiden van statistieken moet worden verricht door een orgaan dat professioneel onafhankelijk is t.a.v. andere regelgevende, administratieve of beleidsdepartementen en lichamen, en van de particuliere sector. »

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 1ter ingevoegd, luidende : «

Art. 1ter.- Statistische geheimhouding betekent dat gegevens die verband houden met afzonderlijke statistische eenheden en rechtstreeks voor statistische doeleinden zijn verzameld of onrechtstreeks aan administratieve of andere bronnen zijn ontleend, worden beschermd tegen iedere schending van het recht op geheimhouding. Het impliceert dat niet-statistisch gebruik van de verkregen gegevens en onwettige openbaarmaking verboden zijn. »

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 1quater ingevoegd, luidende : «

Art. 1quater.- De verwerking van persoonsgegevens die gebeurt krachtens deze wet, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de uitvoeringsbesluiten ervan. »

Art. 7.Artikel 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, wordt artikel 1quinquies, met dien verstande dat in dat artikel de woorden « economische en sociale » worden vervangen door de woorden « economische, sociale, ecologische en technologische ».

Art. 8.In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden « in uitvoering van het eerste artikel van deze wet » vervangen door de woorden « in uitvoering van artikel 1quinquies van deze wet ».

Art. 9.In artikel 4 van dezelfde wet, worden de woorden « ter uitvoering van de artikelen 1 en 3 van deze wet » vervangen door de woorden « ter uitvoering van de artikelen 1quinquies en 3 van deze wet ». HOOFDSTUK II. - Secundaire verwerking met statistisch doeleinde

Art. 10.Het opschrift van Hoofdstuk III van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Secundaire verwerking met statistisch doeleinde ».

Art. 11.Artikel 9 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.- Het Nationaal Instituut voor de Statistiek mag gegevensbanken samenstellen en bijhouden op basis van de gegevens die het verzamelt bij zijn onderzoekingen en van gegevens uit administratieve bestanden.

Hiertoe krijgt het Nationaal Instituut voor de Statistiek, onder de voorwaarden bepaald krachtens artikel 17quater, § 2, toegang tot de gegevens die in het bezit zijn van alle openbare besturen en over heden. »

Art. 12.In artikel 12, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden « bij of krachtens de hoofdstukken I, II en III » vervangen door de woorden « bij of krachtens de hoofdstukken Ibis en III ». HOOFDSTUK III. - Certificatie

Art. 13.In dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994 en 2 januari 2001, wordt een hoofdstuk IVbis ingevoegd, bestaande uit artikel 13, opgeheven bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten en hersteld in de hierna volgende lezing, en uit artikel 13bis, luidende : « Hoofdstuk IVbis - Certificatie

Art. 13.- De Koning bepaalt, na raadpleging van de Hoge Raad voor de Statistiek, de voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Instituut voor de Statistiek de methodes kan certificeren die door instellingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, gebruikt worden om statistieken zoals bedoeld bij deze wet te produceren, wanneer zij ten minste aan volgende voorwaarden voldoen : 1° onpartijdigheid en onafhankelijkheid waarborgen;2° wetenschappelijke methodes in acht nemen;3° berusten op criteria van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid;4° beantwoorden aan de principes van finaliteit, evenredigheid, rechtmatigheid en eerlijkheid zoals omschreven in artikel 1bis van deze wet;5° de eerbiediging van de statistische geheimhouding verzekeren zoals bepaald in artikel 1ter van deze wet;6° waken over de tijdigheid en de stiptheid van de statistiek.Dat houdt enerzijds in dat het tijdsinterval tussen de referentieperiode en het tijdstip waarop de statistische informatie beschikbaar komt, redelijk is en anderzijds dat het tijdstip waarop de statistische informatie beschikbaar wordt gemaakt overeenkomt met de opgelegde deadlines; 7° ervoor zorgen dat de vergelijkbaarheid en de coherentie van de statistieken worden versterkt, meer bepaald door erkende concepten en nomenclaturen te gebruiken en een beroep te doen op bronnen die gezamenlijk gebruikt kunnen worden;8° berusten op criteria van duidelijkheid en toegankelijkheid bij de presentatie van statistieken, bij informatie en uitleg over de gebruikte methodologie en bij het ter beschikking stellen van de resultaten;9° het Nationaal Instituut voor de Statistiek kosteloos toegang geven tot de individuele gegevens.»

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidende : «

Art. 13bis.- Worden van rechtswege gecertificeerd, voor de uitvoering van de opdrachten bepaald in artikel 109 van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, de methodes van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de in hetzelfde artikel bedoelde instellingen. » HOOFDSTUK IV. - Coördinatie van de openbare statistiek

Art. 15.In artikel 14 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek wordt een coördinatiecomité opgericht met als opdracht de statistische programma's van de diverse openbare besturen, diensten en instellingen te coördineren en de uitvoering ervan op te volgen teneinde de efficiëntie en de kwaliteit ervan te verhogen, de globale enquêtedruk te verminderen alsook tijdig te voldoen aan de Europese en internationale verplichtingen.

In dit overlegorgaan zal een geïntegreerd statistisch meerjarenprogramma, inbegrepen een overzicht van de feitelijke en gewenste productie van statistieken, worden voorbereid, opgevolgd en periodiek verder uitgewerkt in functie van de evoluerende informatiebehoeften van de diverse overheden en de internationale rapporteringsverplichtingen. Dit coördinatiecomité geeft adviezen over de standpunten die België op internationale bijeenkomsten inneemt omtrent de inzameling van statistieken die betrekking hebben op gewest- en gemeenschapsmateries. »; 2° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De Koning regelt de samenstelling van het coördinatiecomité.

Het omvat tenminste een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Statistiek, het Nationaal Instituut voor de Statistiek, de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau. De gewesten en de gemeenschappen kunnen ieder een vertegenwoordiger aanwijzen. ».

Art. 16.Het opschrift van Hoofdstuk VI van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, wordt vervangen door het volgende opschrift : « Bepalingen die afwijken van de artikelen 2 en 12 ».

Art. 17.Artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.- Onverminderd de regels die de mededeling bepalen van gegevens aan instellingen waarop het statistisch geheim van rechtswege van toepassing is krachtens een wetsbepaling, moet het Nationaal Instituut voor de Statistiek, na toestemming van het Statistisch Toezichtscomité en mits een vertrouwelijkheidscontract goedgekeurd is door datzelfde comité, gecodeerde studiegegevens meedelen : 1° aan de federale overheidsdiensten of aan de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controlebevoegdheid of het administratief toezicht van de staat, met uitzondering van de belastingadministraties;2° aan de ministeriële departementen van gemeenschappen en gewesten, aan de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controlebevoegdheid of het administratief toezicht van de gemeenschappen en gewesten of aan de Brusselse instellingen bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, met uitzondering van de belastingadministraties;3° aan de provincie- of gemeentebesturen, met uitsluiting van de belastingdiensten;4° aan natuurlijke en rechtspersonen die een wetenschappelijk onderzoeksdoel nastreven, wanneer een daartoe strekkende aanvraag wordt ingediend, tezamen met een welomschreven onderzoeksproject dat aan de geldende wetenschappelijke normen beantwoordt, een voldoende gedetailleerde opsomming van de te raadplegen gegevens omvat, de analysemethodes beschrijft en een raming geeft van de vereiste tijd. De studiegegevens die krachtens een vertrouwelijkheidscontract worden medegedeeld, mogen niet doorgegeven worden aan derden of gebruikt worden voor andere statistische doeleinden dan die bepaald in het vertrouwelijkheidscontract.

Het Statistisch Toezichtscomité staat de mededeling van deze gecodeerde studiegegevens enkel toe wanneer de mededeling een wezenlijk deel uitmaakt van de in het vertrouwelijkheidscontract omschreven statistische doelstellingen.

De kenmerken waarmee de aangever geïdentificeerd kan worden, worden weggehaald en, alvorens ze meegedeeld worden, voorzien van een code, opdat de verantwoordelijke voor het onderzoek de verkregen gegevens redelijkerwijs niet tot de aangever zou kunnen herleiden. »

Art. 18.In dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994 en 2 januari 2001, wordt een artikel 15bis ingevoegd, luidende : « Art.15bis. - Het vertrouwelijkheidscontract legt de voorwaarden vast waaronder de gegevens door het Nationaal Instituut voor de Statistiek doorgegeven en door de derde gebruikt mogen worden.

Het bepaalt onder meer : 1° de verbintenis van de derde om de ontvangen gegevens niet door te geven aan een andere gebruiker, behalve met de toestemming van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, dat contact opneemt met de nieuwe gebruiker en er een vertrouwelijkheidscontract mee opmaakt;2° de verplichting van de derde om te waken over de bescherming en de veiligheid van de gegevens en om ervoor te zorgen dat de individuele gegevens niet indirect uit de gepubliceerde resultaten geïdentificeerd kunnen worden;3° de controles waaraan de derde wordt onderworpen;4° de sancties voor het geval de derde zijn contractuele verplichtingen schendt.De sancties kunnen bestaan in de eenzijdige beëindiging van het contract en in een eis tot schadevergoeding; 5° de duur van het vertrouwelijkheidscontract.»

Art. 19.In het opschrift van hoofdstuk VII van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden « de bij de hoofdstukken I tot IV bedoelde onderzoekingen » vervangen door de woorden « de bij de hoofdstukken Ibis tot IVbis bedoelde onderzoekingen ».

Art. 20.In artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « in de hoofdstukken I, II en III » vervangen door de woorden « in de hoofdstukken Ibis en III »;2° in het derde lid worden de woorden « van de hoofdstukken I tot III » vervangen door de woorden « van de hoofdstukken Ibis tot IVbis »;3° in het vierde lid worden de woorden « door tussenkomst van het Nationaal Instituut voor de Statistiek verricht » vervangen door de woorden « verricht door tussenkomst van het Nationaal Instituut voor de Statistiek of door een instelling waarvan de methode krachtens artikel 13 gecertificeerd werd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek ». HOOFDSTUK V. - Gegevensbescherming

Art. 21.In hoofdstuk VII van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985 en 21 december 1994, wordt een § 1bis ingevoegd, bestaande uit de artikelen 17 tot 17septies, luidende : « § 1bis. - Voorschriften betreffende de gegevensbescherming. »

Art. 22.Artikel 17 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 17.- Wanneer de verzameling van individuele gegevens nodig blijkt, wordt de bescherming ervan van bij hun ontvangst verwezenlijkt door de identificatie- of bijkomende gegevens en de studiegegevens, die gebruikt worden om de statistiek op te maken, gescheiden te bewaren.

Die scheiding kan, na advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, worden uitgesteld wanneer de aard zelf van de statistische verwerking vereist dat koppelings- of andere verwerkingswerkzaamheden worden ingeleid en voor zover er veiligheidsmaatregelen worden genomen overeenkomstig de schriftelijk gegeven richtlijnen van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming. »

Art. 23.In dezelfde wet wordt een artikel 17bis ingevoegd, luidende : «

Art. 17bis.- De studiegegevens worden gecodeerd, zodat de aangever enkel geïdentificeerd kan worden door middel van een code. »

Art. 24.In dezelfde wet wordt een artikel 17ter ingevoegd, luidende : «

Art. 17ter.- De individuele gegevens die voor statistische doeleinden werden verzameld en verwerkt, worden vernietigd of uitgewist wanneer ze voor die doeleinden niet langer benodigd zijn.

Individuele gegevens over niet-respondenten mogen niet langer worden bewaard dan tot het einde van de controle van de statistische enquête waarvoor ze werden gevraagd. »

Art. 25.In dezelfde wet wordt een artikel 17quater ingevoegd, luidende : «

Art. 17quater.- § 1. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek neemt alle maatregelen die nodig zijn voor de fysieke en logische bescherming van de individuele gegevens en om elk risico van onwettige verspreiding of gebruik voor andere dan statistische doeleinden te voorkomen.

De Koning bepaalt, na advies van het Statistisch Toezichtscomité, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische voorschriften teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele persoonsgegevens en gegevens over individuele eenheden en over de statistische geheimhouding te verzekeren. § 2. De Koning bepaalt, na advies van het Statistisch Toezichtscomité, de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor de Statistiek kan handelen als tussenpersoon bij de codering van individuele gegevens die aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek worden verstrekt met het oog op een latere verwerking voor statistische doeleinden. »

Art. 26.In dezelfde wet wordt een artikel 17quinquies ingevoegd, luidende : «

Art. 17quinquies.- De Koning wijst, op voordracht van het Statistisch Toezichtscomité, onder de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De afgevaardigde voor de gegevensbescherming rapporteert aan de minister bevoegd voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek en aan het Statistisch Toezichtscomité. »

Art. 27.In dezelfde wet wordt een artikel 17sexies ingevoegd, luidende : «

Art. 17sexies.- De afgevaardigde voor de gegevensbescherming heeft als opdracht : 1° onafhankelijk te zorgen voor de toepassing van de regels en procedures van de gegevensbescherming;2° onafhankelijk te zorgen voor de fysische en logische bescherming van de individuele gegevens;3° onafhankelijk te waken over de eerbiediging van de ingestelde technische en organisatorische maatregelen;4° het gebruik van de logische sleutels te controleren waarmee gegevens opnieuw geïdentificeerd en met elkaar verbonden kunnen worden teneinde elk risico te vermijden dat ze voor andere dan statistische doeleinden zouden worden gebruikt;5° statistici en informatici advies te geven over de technieken van anonimisering, encryptie en versluiering van gegevens teneinde elke ongeoorloofde verspreiding te verhinderen.»

Art. 28.In dezelfde wet wordt een artikel 17septies ingevoegd, luidende : «

Art. 17septies.- Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad wijst de Koning de personen aan die in oorlogstijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van het grondgebied door de vijand, belast worden om de identificatiegege-vens en de bijkomende gegevens die nog niet vernietigd zijn krachtens artikel 17ter alsook de concordantiesleutel van de identificatiegegevens en de studiegegevens bedoeld in artikel 17bis, te vernietigen of te doen vernietigen. ».

Art. 29.In artikel 18, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « of kennis heeft van de in artikel 7, tweede lid, bedoelde informaties, » geschrapt. HOOFDSTUK VI. - Secundaire gegevensverzameling

Art. 30.In artikel 24bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden « de in hoofdstukken I tot IV bedoelde onderzoekingen » vervangen door de woorden « de in hoofdstukken Ibis tot IVbis bedoelde onderzoekingen » en worden de woorden « , onverminderd de bijzondere wettelijke bepalingen die de mededeling door zekere besturen, diensten of openbare instellingen van vertrouwelijke gegevens aan het Instituut regelen » geschrapt.

Art. 31.Artikel 24ter van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 24ter.- Het Nationaal Instituut voor de Statistiek is gerechtigd enquêteurs aan te duiden belast met de uitvoering van de enquêtes die het organiseert en hun toelagen en vergoedingen uit te betalen.

De Koning legt de regels vast volgens dewelke de toelagen en vergoedingen kunnen worden toegekend en bepaalt er het bedrag van. »

Art. 32.In artikel 24quater, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden « in uitvoering van artikel 1, 9 of 12 » vervangen door de woorden « in uitvoering van artikel 1quinquies, 9 of 12 ». HOOFDSTUK VII. - Statistisch Toezichtscomité

Art. 33.In dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994 en 2 januari 2001, wordt een hoofdstuk VII ter ingevoegd, bestaande uit de artikelen 24sexies tot 24octies, luidende : « Hoofdstuk VIIter - Het Statistisch Toezichtscomité »

Art. 34.In dezelfde wet wordt een artikel 24sexies ingevoegd, luidende : «

Art. 24sexies.- In de schoot van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een Statistisch Toezichtscomité opgericht.

Dit Comité bestaat uit drie leden van de Commissie, waaronder de Voorzitter of, in geval van afwezigheid of verhindering van de Voorzitter, een ander lid dat eventueel in die hoedanigheid door de Commissie wordt aangewezen, die het Comité voorzit, alsook uit drie externe leden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkomstig de voorwaarden en de nadere regels vastgelegd bij koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

In bijzondere gevallen kan het een beroep doen op bijkomende experts.

De Directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en de afgevaardigde voor de gegevensbescherming hebben zitting met raadgevende stem.

Onverminderd de bepalingen van artikel 31bis van voormelde wet van 8 december 1992, worden de bijkomende werkingsregels van het Statistisch Toezichtscomité door de Koning bepaald. »

Art. 35.In dezelfde wet wordt een artikel 24septies ingevoegd, luidende : «

Art. 24septies.- Onverminderd de bepalingen van artikel 31bis van voormelde wet van 8 december 1992 is het Statistisch Toezichtscomité belast met de volgende taken : 1° toegang verlenen tot de gegevens overeenkomstig artikel 15;2° zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alle aanbevelingen formuleren die nuttig zijn voor de uitvoering en de naleving door het Nationaal Instituut voor de Statistiek van voormelde wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsmaatregelen.»

Art. 36.In dezelfde wet wordt een artikel 24octies ingevoegd, luidende : «

Art. 24octies.- In het kader van de uitvoering van zijn taken kan het Statistisch Toezichtscomité onderzoeken instellen, een of meer van zijn leden belasten met het verrichten van die onderzoeken en een beroep doen op deskundigen. Het Toezichtscomité kan mededeling eisen van alle documenten die hem bij hun onderzoek van nut kunnen zijn.

De Voorzitter van het Statistisch Toezichtscomité alsook de andere leden van het Comité en de daarbij betrokken deskundigen zijn gehouden tot het statistisch geheim en het beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 18 met betrekking tot alles wat ze uit hoofde van hun functie hebben kunnen vernemen. » HOOFDSTUK VIII. - Hoge Raad voor de Statistiek

Art. 37.In dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994 en 2 januari 2001, wordt een hoofdstuk VIIquater ingevoegd, bestaande uit het artikel 24novies, luidende : « Hoofdstuk VIIquater. - De Hoge Raad voor de Statistiek »

Art. 38.In dezelfde wet wordt een artikel 24novies ingevoegd, luidende : «

Art. 24novies.- Bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek wordt een adviesorgaan genaamd Hoge Raad voor de Statistiek opgericht met als opdracht bij te dragen tot de kwaliteit van de Belgische openbare statistieken. De samenstelling van de Hoge Raad voor de Statistiek en de nadere regels betreffende zijn opdracht worden door de Koning bepaald. » HOOFDSTUK IX. - Opheffingsbepalingen

Art. 39.In dezelfde wet worden de volgende bepalingen opgeheven : 1° artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten;2° hoofdstuk II, bestaande uit artikel 5, vervangen bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten, artikel 6, en artikel 7, vervangen bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten;3° artikel 10, vervangen bij de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten;4° artikel 11.

Art. 40.Artikel 8bis van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

HOODSTUK X. - Machtiging tot coördinatie

Art. 41.De Koning kan de nog geldende wetsbepalingen betreffende de openbare statistiek coördineren, onderling in overeenstemming brengen en er de nodige wijzigingen in aanbrengen met het oog op vereenvoudiging qua vorm, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. HOOFDSTUK XI. - Inwerkingtreding

Art. 42.De Koning bepaalt, uitgezonderd dit artikel, voor elk artikel van deze wet de datum waarop het in werking treedt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 maart 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - 51-2002 - Nr.1 : Wetsontwerp.

Zitting 2005-2006.

Stukken. - 51-2002 - Nrs. 2 en 3 : Amendementen. - Nr. 4 : Verslag.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 6 : Amendementen.

Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag. - 2 februari 2006.

Senaat : Stukken. - 3-1552 - Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^