Wet van 22 mei 2019
gepubliceerd op 24 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019030551
pub.
24/06/2019
prom.
22/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030551

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


22 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 2.Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017206848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.Indien de duur van de arbeidsongeschiktheid de zeven dagen niet overschrijdt, vormt dat tijdvak van arbeidsongeschiktheid een tijdvak van primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid.

Indien de duur van de arbeidsongeschiktheid echter zeven dagen overschrijdt, vangt het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid aan op de begindatum van de arbeidsongeschiktheid en duurt het één jaar.

Het tijdvak van invaliditeit vangt aan wanneer het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid verstreken is."

Art. 3.In artikel 53 van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een nieuwe bepaling ingevoegd die luidt als volgt: "Het tijdvak van arbeidsongeschiktheid kan ten vroegste aanvangen op de datum van ondertekening van het in het eerste lid bedoelde getuigschrift.".

Art. 4.In artikel 54 van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017206848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten, wordt het woord "veertien" vervangen door het woord "zeven".

Art. 5.In artikel 55, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, wordt het woord "veertien" vervangen door het woord "zeven". HOOFDSTUK 3. - Autonome bepaling

Art. 6.De Koning kan de bij deze wet gewijzigde bepalingen wijzigen, opheffen of vervangen. HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 7.Deze wet treedt in werking op 1 juli 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 3098.

Integraal Verslag : 14 maart 2019.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^