Wet van 22 november 2013
gepubliceerd op 03 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015001
pub.
03/03/2014
prom.
22/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.De Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 22 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Zitting 2012-2013 en 2013-2014. Senaat.

Documenten : Ontwerp van wet ingediend op 26 september 2013, nr. 5-2271/1.

Verslag, nr. 5-2271/2.

Parlementaire Handelingen : Bespreking, vergadering van 24 oktober 2013.

Stemming, vergadering van 24 oktober 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten : Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 53-3095/1.

Verslag namens de commissie nr. 53-3095/2.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 53-3095/3.

Parlementaire Handelingen : Bespreking, vergadering van 7 november 2013.

Stemming, vergadering van 7 november 2013.

Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof Lid 2), e), van artikel 8 aanvullen met de volgende punten : « xiii) het gebruik van gif of giftige wapens; xiv) het gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen en overige soortgelijke vloeistoffen, materialen of apparaten; en xv) het gebruik van kogels die in het menselijk lichaam gemakkelijk in omvang toenemen of platter en breder worden, zoals kogels met een harde mantel die de kern gedeeltelijk onbedekt laat of voorzien is van inkepingen. »

Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome Lijst van de gebonden Staten

Staten/Organisaties

Datum authentificatie

Type instemming

Datum instemming

Datum interne inwerkingtreding

ANDORRA

Aanvaarding

26/09/2013

26/09/2014

BOTSWANA

Bekrachtiging

04/06/2013

04/06/2014

BELGIE

Bekrachtiging

26/11/2013

26/11/2014

CYPRUS

Bekrachtiging

25/09/2013

25/09/2014

DUITSLAND

Aanvaarding

03/06/2013

03/06/2014

ESTLAND

Bekrachtiging

27/03/2013

27/03/2014

KROATIE

Bekrachtiging

20/12/2013

20/12/2014

LIECHTENSTEIN

Bekrachtiging

08/05/2012

08/05/2013

LUXEMBURG

Bekrachtiging

15/01/2013

15/01/2014

MAURITIUS

Bekrachtiging

05/09/2013

05/09/2014

NOORWEGEN

Bekrachtiging

10/06/2013

10/06/2014

SAMOA AMERICAINE

Bekrachtiging

25/09/2012

25/09/2013

SAN MARINO

Bekrachtiging

26/09/2011

26/09/2012

SLOVENIE

Bekrachtiging

25/09/2013

25/09/2014

TRINIDAD EN TOBAGO

Bekrachtiging

13/11/2012

13/11/2013

URUGUAY

Bekrachtiging

26/09/2013

26/09/2014

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^