Wet van 23 november 1998
gepubliceerd op 20 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
1999009088
pub.
20/02/1999
prom.
23/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 1998. - Wet tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen door de wet van 3 augustus 1992, worden tussen de woorden « de vorm van een proceshandeling » en de woorden « of van de vermelding van een vorm » de woorden « met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen » ingevoegd.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1996-1997. Senaat : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel nr. 1-572/1.

Gewone zitting 1997-1998.

Senaat : Parlementaire stukken. - Amendement, nr. 572/2. - Verslag, nr. 572/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 572/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 572/5.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 15 en 16 juli 1998.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1692/1.

Gewone zitting 1998-1999.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Verslag, nr. 1692/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 1692/3.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 28 en 29 oktober 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^