Wet van 24 januari 2003
gepubliceerd op 05 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012051
pub.
05/02/2003
prom.
24/01/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2003. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, gewijzigd bij de wetten van 23 maart 1994, 26 maart 1999 en 7 april 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1, wordt vervangen als volgt : « 1.het algemeen personeelsregister en het speciaal personeelsregister; »; 2° een § 1bis wordt ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis.De Koning kan de werkgevers, die de gegevens zoals door Hem bepaald krachtens artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, moeten mededelen aan de instelling, die belast is met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regelen, vrijstellen van de verplichting om een algemeen personeelsregister bij te houden voor de werknemers wier gegevens medegedeeld worden. »; 3° § 3 wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « Dit geschrift moet worden opgesteld overeenkomstig de artikelen 123 en 124 van voornoemde wet van 3 juli 1978. ».

Art. 4.In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij de wet van 23 maart 1994 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2000 en 2 augustus 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers : a) die het in artikel 4, § 1, 2, van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan voorgeschreven document niet opmaken;b) die dit document niet op de gestelde tijdstippen opmaken of aanvullen;c) die dit document niet op de aangegeven plaats bijhouden of bewaren;d) die dit document niet gedurende het voorgeschreven tijdperk bewaren;e) die hebben verzuimd dit document binnen de gestelde termijnen aan de werknemer af te geven;f) die dit document onvolledig of onjuist hebben opgemaakt;g) die niet de nodige voorzieningen hebben getroffen opdat dit document te allen tijde ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren en beambten wordt gehouden;h) die zich niet hebben gedragen naar de overige uitvoeringsregels met betrekking tot dit document, bepaald door de Koning krachtens artikel 5;»; 2° in § 1, eerste lid, 2°, wordt d) opgeheven;3° in § 1, eerste lid, 2°, f) worden de woorden « bedoeld in a), b), c), d) en e) » vervangen door de woorden « bedoeld in a), b), c), en e) »;4° in § 1, tweede lid, worden de woorden « en 2°, b), c) en d) » vervangen door de woorden « en 2°, b) en c) »;5° in § 3, eerste lid, a), worden de woorden « artikel 4, § 1, 1, § 2 en § 3, tweede lid, 1° » vervangen door de woorden « artikel 4, § 1, 1, en § 2 ».

Art. 5.In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 23 maart 1994, worden de woorden « artikel 11, § 1, 1°, b), e), g) en h), 2°, b), d), e), en f), § 2, b) en e) en § 3, b), e), g) en h) en § 4 » vervangen door de woorden « artikel 11, § 1, eerste lid, 1°, b), e), g) en h), 2°, b), e), en f), § 2, eerste lid, b) en e) en § 3, eerste lid, b), e), g) en h) en § 4 ».

Art. 6.In artikel 1, 9°, van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, vervangen bij de wet 23 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° A) wordt vervangen als volgt : « A) de werkgever : a) die het in artikel 4, § 1, 2, van het koninklijk besluit nr.5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en de uitvoeringsbesluiten ervan voorgeschreven document niet opmaakt; b) die dit document niet op de gestelde tijdstippen opmaakt of aanvult;c) die dit document niet op de aangegeven plaats bijhoudt of bewaart;d) die dit document niet gedurende het voorgeschreven tijdperk bewaart;e) die verzuimd heeft dit document binnen de gestelde termijnen aan de werknemer af te geven;f) die dit document onvolledig of onjuist heeft opgemaakt;g) die niet de nodige voorzieningen heeft getroffen opdat dit document te allen tijde ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren en beambten wordt gehouden;h) die zich niet heeft gedragen naar de overige uitvoeringsregels met betrekking tot dit document die de Koning krachtens artikel 5 van voornoemde besluit heeft bepaald.»; 2° in B), wordt d) opgeheven;3° in B), f), worden de woorden « bedoeld in a), b), c), d) en e) » vervangen door de woorden « bedoeld in a), b), c), en e) ».

Art. 7.In artikel 1bis, § 1, 5°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet 23 maart 1994 en gewijzigd bij de wetten van 23 maart 1999, 24 december 1999 en 26 juni 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in A), d), worden de woorden « in artikel 4, § 1, 1, § 2 en § 3, tweede lid, 1°, » vervangen door de woorden « in artikel 4, § 1, 1, en § 2, »; 2° in de inleidende zin van B), wordt het bedrag « 9.375 euro » vervangen door het bedrag « 6.250 euro »; 3° in B), a), worden de woorden « in artikel 4, § 1, 1, § 2 en § 3, tweede lid, 1°, » vervangen door de woorden « in artikel 4, § 1, 1, en § 2, »; 4° C) wordt vervangen als volgt : « C) van 1.875 euro tot 6.250 euro, aan de werkgever die de gegevens zoals door de Koning bepaald krachtens artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, niet heeft medegedeeld aan de instelling, die belast is met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regelen. ».

Art. 8.In artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 5 augustus 1992, 23 maart 1994 en 26 juni 2000, worden de woorden « artikel 1, 1°, a, b, c, d, f, en g, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, A), a), b), e) en f) en B), b), c) en d), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33° en 36° » vervangen door de woorden « artikel 1, 1°, a, b, c, d, f, en g, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, A), a), b), e) en f) en B), b), en c), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33° en 36° ».

Art. 9.De bepalingen van artikel 1bis, § 1, 5°, B) en C), van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, die van kracht waren vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de in artikel 1bis, § 1, 5°, B) en C), van dezelfde wet vermelde inbreuken gepleegd vóór de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 10.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2003.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : Doc 50-2109 - 2002/2003 : 001 : Wetsontwerp. 002 : Verslag. 003 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat : Integraal verslag : 17 et 18 december 2002.

Senaat : Stukken : 2 - 1406 - 2002/2003 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^