Wet van 24 juni 2013
gepubliceerd op 23 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009351
pub.
23/07/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 380 van het Strafwetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, wordt aangevuld met een § 7, luidende : « § 7. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 3.Artikel 433ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 4.Artikel 433quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 5.Artikel 433quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een § 4, luidende : « § 4. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 6.Artikel 433sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 7.Artikel 433septies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 8.Artikel 433octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 9.Artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995 en vervangen bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 10.Artikel 77ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 11.Artikel 77quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. »

Art. 12.Artikel 77quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Senaat Stukken : 5-1216 - 2010/2011 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Anciaux. 5-1216 - 2012/2013 : Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Zie ook : Handelingen van de Senaat : 16 mei 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : Doc 53-2818 - 2012/2013 : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Verslag. 003 : Tekst verbeterd door de commissie. 004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Zie ook : Integraal verslag: 12 en 13 juni 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^