Wet van 25 april 2014
gepubliceerd op 28 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 199

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien
numac
2014003234
pub.
28/05/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen sluiten op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Hoofdstuk IX voorziet in een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

Art. 3.In artikel 36/1 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 november 2012 en bij het koninklijk besluit van 12 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 13° wordt vervangen als volgt : "13°."centrale tegenpartij" : een centrale tegenpartij als gedefinieerd in artikel 2, punt 1), van Verordering (EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters;". 2° het artikel wordt aangevuld met een 22°, 23° en een 24°, luidende : "22° "Verordering 648/2012" : Verordering (EU) nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters; 23° "financiële tegenpartij" : een tegenpartij als gedefinieerd in artikel 2, punt 8), van Verordering 648/2012; 24° "niet-financiële tegenpartij" : een tegenpartij als gedefinieerd in artikel 2, punt 9), van Verordering 648/2012.".

Art. 4.In artikel 36/2, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten en gewijzigd door de wet van 27 november 2012, wordt het woord "verrekeningsinstellingen" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen".

Art. 5.In artikel 36/10, § 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden : ", tenzij de minnelijke schikking wordt voorgesteld voor inbreuken op de artikelen 4, 5 en 7 tot 11 van Verordering 648/2012 en deze publicatie de financiële markten ernstig zou verstoren of aan de betrokken centrale partijen of aan hun leden een onevenredig nadeel zou berokkenen."

Art. 6.In artikel 36/11, § 6, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende : "De sancties voor inbreuken op de artikelen 4, 5 en 7 tot 11 van Verordering 648/2012 worden niet bekendgemaakt indien deze bekendmaking de financiële markten ernstig zou verstoren of aan de betrokken centrale partijen of aan hun leden een onevenredig nadeel zou berokkenen."

Art. 7.In artikel 36/14, 6°, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "instellingen voor verrekening of" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen of de instellingen voor".

Art. 8.In artikel 36/22, 23°, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "artikel 36/25, § 2" vervangen door de woorden "artikel 36/25, § 3".

Art. 9.Het opschrift van hoofdstuk IV/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, wordt vervangen als volgt : "Bepalingen inzake de vergunningverlening aan en het toezicht op de centrale tegenpartijen, het toezicht op de financiële en niet-financiële tegenpartijen krachtens Verordering 648/2012 en het toezicht op de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen".

Art. 10.In artikel 36/25 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.De instellingen die in hun lidstaat van herkomst een vergunning als centrale tegenpartij bezitten of die als dusdanig erkend zijn krachtens Verordering 648/2012, mogen als centrale tegenpartij diensten verstrekken in België of vanuit het Belgische grondgebied."; 2° § 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Krachtens artikel 22 van Verordering 648/2012 is de Bank de bevoegde autoriteit die is aangewezen om de uit Verordering 648/2012 voortvloeiende taken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op de centrale tegenpartijen uit te voeren, onverminderd de bevoegdheden die aan de FSMA zijn toegekend op grond van artikel 22 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten."; 3° § 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De Bank verleent overeenkomstig de bepalingen van Verordering 648/2012 een vergunning aan de in België gevestigde instellingen die diensten willen verstrekken als centrale tegenpartij. De Bank beslist over de vergunningsaanvraag na advies van de FSMA, overeenkomstig artikel 22 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.

De Bank oefent toezicht uit op de naleving van de vergunningsvoorwaarden door een centrale partij en onderwerpt de centrale tegenpartijen aan een toetsing en evaluatie, overeenkomstig artikel 21 van Verordering 648/2012."; 4° tussen § 3 en § 4 wordt een paragraaf § 3bis ingevoegd, luidende : " § 3bis.De Bank beslist over de interoperabiliteitsregelingen als geregeld in Titel V van Verordering 648/2012. Bovendien ziet de Bank toe op de naleving door de centrale tegenpartijen van de regels die van toepassing zijn op de interoperabiliteitsregelingen"; 5° in § 4 wordt het woord "verrekeningsinstellingen" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen";6° § 4 wordt aangevuld met twee leden, luidende : "De Bank ziet toe op de naleving door de centrale tegenpartijen van de bepalingen van de Hoofdstukken 1 en 3 van Titel IV van Verordering 648/2012, met uitzondering van artikel 33 van Verordering 648/2012, dat onder de bevoegdheid valt van de FSMA. In het kader van Hoofdstuk 2 van Titel IV van Verordering 648/2012 controleert de Bank de toelatingscriteria en de toepassing ervan krachtens artikel 37 van Verordering 648/2012, om zich ervan te vergewissen dat ze volstaan om het risico waaraan deze centrale tegenpartijen zijn blootgesteld, te beheersen, onverminderd de bevoegdheden waarover de FSMA beschikt krachtens artikel 22, § 5, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten."; 7° § 5 wordt vervangen als volgt : " § 5.De Bank deelt aan de FSMA alle relevante en nuttige informatie mee over de operationele vereisten die vastgelegd zijn in Hoofdstuk 1 van Titel IV van Verordering 648/2012, om de FSMA in staat te stellen haar bevoegdheden in het kader van artikel 31, lid 1 en 2 van Verordering 648/2012 uit te oefenen.

De Bank raadpleegt de FSMA bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de natuurlijke personen die lid zijn van het wettelijk bestuursorgaan van de centrale tegenpartij, van het directiecomité of, bij ontstentenis van een directiecomité, van de natuurlijke personen die belast zijn met de effectieve leiding, indien zij voor het eerst voor een dergelijke functie worden voorgedragen bij een financiële onderneming die met toepassing van artikel 36/2 onder het toezicht staan van de Bank.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die besluit om rechtstreeks of onrechtstreeks een gekwalificeerde deelneming in een centrale tegenpartij te verwerven, dan wel om zijn gekwalificeerde deelneming in een centrale tegenpartij rechtstreeks of onrechtstreeks te vergroten, moet de Bank, krachtens Verordering 648/2012, vooraf in kennis stellen van zijn beslissing. De Bank beoordeelt deze kennisgeving overeenkomstig de bepalingen van Verordering 648/2012 en na raadpleging van de FSMA indien de kandidaat-verwerver een gereglementeerde onderneming is die onder het toezicht staat van de FSMA. De Bank maakt de lijst als bedoeld in artikel 32, lid 4, van Verordering 648/2012 openbaar."; 8° in § 6 worden de woorden "van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België" vervangen door de woorden "van deze wet".; 9° § 7 wordt vervangen als volgt : " § 7.Krachtens artikel 22, lid 1, tweede alinea, van Verordering 648/2012, coördineert de Bank de samenwerking en de uitwisseling van informatie met de Commissie, de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (EAEM), de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten, de Europese Bankautoriteit (EBA) en de betrokken leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), overeenkomstig de artikelen 23, 24, 83 en 84 van Verordering 648/2012."; 10° de paragrafen 8 en 9 van artikel 36/25 van dezelfde wet worden opgeheven.

Art. 11.In dezelfde wet wordt een artikel 36/25bis ingevoegd, luidende : "Art. 36/25bis.De Bank is bevoegd om toe te zien op de naleving van Verordering 648/2012 door de financiële en niet-financiële tegenpartijen die onder haar toezicht staan krachtens artikel 36/2 van deze wet.

De Bank is met name belast met het toezicht op de naleving door de in het eerste lid bedoelde tegenpartijen van Titel II van Verordering 648/2012 inzake de clearingverplichting, de rapporteringsverplichting en de risicomatigingstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde OTC-derivatenproducten, evenals van artikel 37, lid 3, van Verordering 648/2012 wat betreft de financiële middelen en de operationele capaciteit die vereist zijn om de activiteit van clearinglid uit te oefenen krachtens Verordering 648/2012.".

Art. 12.In dezelfde wet wordt een artikel 36/25ter ingevoegd, luidende : "

Art. 36/25ter.De niet-naleving van de bepalingen van Verordering 648/2012 en/of van de uitvoeringsbepalingen van die Verordering door een centrale tegenpartij, een financiële tegenpartij of een niet-financiële tegenpartij die onder het toezicht staat van de Bank krachtens artikel 36/2 van deze wet, kan aanleiding geven tot de toepassing door de Bank van maatregelen en tot het opleggen van administratieve geldboetes en dwangsommen als bepaald in deze wet en in de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de instellingen die onder het toezicht staan van de Bank."

Art. 13.In artikel 36/29 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "verrekenings- of vereffeningsinstellingen" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen, de vereffeningsinstellingen".

Art. 14.In artikel 36/30, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "elke verrekenings- of vereffeningsinstelling" vervangen door de woorden "elke centrale tegenpartij, elke vereffeningsinstelling";2° in het tweede lid, worden de woorden "de verrekenings- of vereffeningsinstelling" vervangen door de woorden "de centrale tegenpartij, de vereffeningsinstelling";3° in het tweede lid, 3°, worden de woorden "bij een verrekenings- of vereffeningsinstelling" vervangen door de woorden "bij een centrale tegenpartij, bij een vereffeningsinstelling". HOOFDSTUK III.- Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 15.In artikel 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1°, g) en j), wordt het woord "clearingshouses" telkens vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen".2° de bepaling onder 16° vervangen door wat volgt : "16° "centrale tegenpartij" : een centrale tegenpartij als gedefinieerd in artikel 2, punt 1), van Verordering (EU) Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters; 3° het eerste lid wordt aangevuld met een 46°, 47° en een 48°, luidende : "46° "Verordering 648/2012" : Verordering (EU) nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters; 47° "financiële tegenpartij" : een onderneming als gedefinieerd in artikel 2, punt 8), van Verordering 648/2012;48° "niet-financiële tegenpartij" : een onderneming als gedefinieerd in artikel 2, punt 9), van Verordering 648/2012.

Art. 16.Het opschrift van hoofdstuk II, afdeling 6 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "Vereffeningsinstellingen, centrale tegenpartijen en bepalingen inzake het toezicht op de financiële en niet-financiële tegenpartijen krachtens Verordering 648/2012".

Art. 17.Artikel 22 van dezelfde wet, opgeheven bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, wordt hersteld als volgt : "

Art. 22.§ 1. Wanneer de Bank een vergunning verleent aan een centrale tegenpartij overeenkomstig artikel 36/25, § 3, van de organieke wet van de Bank, stelt zij de FSMA in het bezit van de informatie als bedoeld in artikel 17, lid 2, van Verordering 648/2012 die nuttig is voor de uitoefening van haar bevoegdheden, en stelt zij haar in kennis van alle daarin aangebrachte wijzigingen die haar later zouden worden meegedeeld. § 2. Het advies van de FSMA als bedoeld in artikel 36/25, § 3, van de organieke wet van de Bank heeft betrekking op : a) het passend karakter van de organisatie van de centrale tegenpartij, vanuit het oogpunt van de naleving van de regels bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 1° en 3°, en § 2;b) het passend karakter van het integriteitsbeleid van de centrale tegenpartij, vanuit het oogpunt van de naleving van de regels bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 1° en 3°, en § 2;c) de professionele betrouwbaarheid van de natuurlijke personen die lid zijn van het wettelijk bestuursorgaan van de centrale tegenpartij, van het directiecomité of, bij ontstentenis van een directiecomité, van de natuurlijke personen die belast zijn met de effectieve leiding, indien zij voor het eerst voor een dergelijke functie worden voorgedragen bij een financiële onderneming die met toepassing van artikel 36/2 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten onder het toezicht staan van de Bank. De FSMA verstrekt haar advies uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de adviesaanvraag, op grond van de informatie als bedoeld in het eerste paragraaf. Afwezigheid van advies binnen deze termijn geldt als positief advies.

Indien de Bank geen rekening houdt met het advies van de FSMA over de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden, wordt dat met de redenen voor de afwijking vermeld in de motivering van de beslissing over de vergunningsaanvraag. Het advies van de FSMA over de punten a) en b) van het eerste lid, wordt bij de kennisgeving van de beslissing over de vergunningsaanvraag gevoegd als bedoeld in artikel 17, lid 2, van Verordering 648/2012. § 3. De FSMA neemt deel aan het college als bedoeld in artikel 18 van Verordering 648/2012. Het advies dat binnen het college wordt verstrekt doet geen afbreuk aan de adviesbevoegdheid van de FSMA krachtens artikel 36/25, § 3 van de organieke wet van de Bank. § 4. De FSMA is op basis van haar bevoegdheden betrokken bij de toetsing en de evaluatie als bedoeld in artikel 21 van Verordering 648/2012. § 5. De FSMA houdt op basis van haar bevoegdheden toezicht op de in België gevestigde centrale tegenpartijen. Onverminderd de bevoegdheden waarover de Bank beschikt krachtens artikel 36/25, § 4, van de organieke wet van de Bank, ziet de FSMA in het bijzonder toe op de naleving door de in België gevestigde centrale tegenpartijen, van artikel 33 van Hoofdstuk I van Titel IV van Verordering 648/2012, van Hoofdstuk II van Titel IV van Verordering 648/2012 en van artikel 48 van Verordering 648/2012, in de mate dat de bescherming van de activa en posities van de clearingleden en van de cliënten betrokken is. § 6. Overeenkomstig artikel 29, lid 3, van Verordering 648/2012, stelt een centrale tegenpartij de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 van het voornoemde artikel 29 ter beschikking van de FSMA indien deze laatste daarom verzoekt. § 7. Wanneer een centrale tegenpartij de Bank in kennis stelt van een wijziging in haar management, overeenkomstig artikel 31, lid 1, van Verordering 648/2012, raadpleegt de Bank de FSMA om haar in staat te stellen de professionele betrouwbaarheid te beoordelen van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de centrale tegenpartij, en van de leden van het directiecomité of, bij ontstentenis van een directiecomité, van de personen die belast zijn met de effectieve leiding, indien zij voor het eerst voor een dergelijke functie worden voorgedragen bij een financiële onderneming die met toepassing van artikel 36/2 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten onder het toezicht staan van de Bank.".

Art. 18.In dezelfde wet wordt een artikel 22bis ingevoegd, luidende : "

Art. 22bis.De FSMA is bevoegd om toe te zien op de naleving van Titel II van Verordering 648/2012 door de financiële en niet-financiële tegenpartijen die niet onder het toezicht staan van de Bank krachtens artikel 36/25bis van de organieke wet van de Bank.".

Art. 19.In dezelfde wet wordt een artikel 22ter ingevoegd, luidende : "

Art. 22ter.De bepalingen van de artikelen 36 en 37 van deze wet zijn van toepassing in geval van niet-naleving van de verplichtingen en verbodsbepalingen die voortvloeien uit Verordering 648/2012 en uit de bepalingen die op grond van of in uitvoering van deze Verordering zijn genomen, evenals in geval van inbreuk op de door de FSMA krachtens deze Verordering genomen maatregelen, door de financiële en niet-financiële tegenpartijen die onder het toezicht staan van de FSMA krachtens artikel 22bis.".

Art. 20.In dezelfde wet wordt een artikel 22quater ingevoegd, luidende : "

Art. 22quater.De FSMA is bevoegd voor de uitvoering van de specifieke toezichtstaken die ESMA kan delegeren overeenkomstig artikel 74 van Verordering 648/2012.".

Art. 21.In artikel 23quater, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en vernummerd bij de wet van 2 juni 2010, de woorden "vereffenings- en verrekeningsinstellingen" vervangen door de woorden "vereffenings- en verrekeningssystemen".

Art. 22.In Hoofdstuk II, afdeling 7, van dezelfde wet wordt het opschrift van onderafdeling 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, vervangen als volgt : "Voorrecht van de gekwalificeerde tussenpersonen en van de vereffeningsinstellingen en spelexceptie".

Art. 23.In artikel 31 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De vereffeningsinstellingen hebben een voorrecht op de financiële instrumenten, gelden, deviezen en andere rechten die zij op een rekening aanhouden als eigen tegoed van een deelnemer in het vereffeningsysteem dat zij beheren. Dit voorrecht waarborgt elke vordering van de instelling op de deelnemer die is ontstaan naar aanleiding van de vereffening van inschrijvingen op financiële instrumenten of van transacties in financiële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen, met inbegrip van de schuldvorderingen ontstaan uit leningen of voorschotten. Dezelfde instellingen hebben eveneens een voorrecht op de financiële instrumenten, gelden, deviezen en andere rechten die zij op een rekening aanhouden als tegoed van cliënten van een deelnemer in het vereffeningssysteem dat zij beheren. Dit voorrecht waarborgt uitsluitend de vorderingen van de instelling op de deelnemer die zijn ontstaan naar aanleiding van de vereffening van inschrijvingen op financiële instrumenten of van transacties in financiële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen uitgevoerd door de deelnemer voor rekening van cliënten, met inbegrip van de schuldvorderingen ontstaan uit leningen of voorschotten." 2° in § 4, eerste lid, worden de woorden" en de verrekenings- of vereffeningsinstellingen" vervangen door de woorden "en de vereffeningsinstellingen";3° in § 4, derde lid, worden de woorden "of de verrekenings- of vereffeningsinstelling" telkens vervangen door de woorden "of de vereffeningsinstelling";4° in § 4, vierde lid, worden de woorden "de verrekenings- of vereffeningsinstellingen" vervangen door de woorden "de vereffeningsinstellingen".

Art. 24.In artikel 33 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten en bij de wet van 30 juli 2013, worden de woorden "bij de artikelen 8, 63 en 64 van de organieke wet van de Bank" vervangen door de woorden "bij de artikelen 8, 12bis, 36/25 en 36/26 van de organieke wet van de Bank".

Art. 25.In artikel 34 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten en bij de wet van 30 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden "verrekenings- of vereffeningsinstellingen" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen, vereffeningsinstellingen";2° in § 4, tweede lid, worden de woorden "verrekenings- en vereffeningsinstellingen, alsmede met" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen, vereffeningsinstellingen en".

Art. 26.In artikel 36bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt het woord "of" tussen de woorden "bedoeld in artikel 26, eerste lid, 1°, 3° en 5°, " en "een verzekeringsonderneming" geschrapt en worden de woorden "of een centrale tegenpartij" ingevoegd tussen de woorden ", een verzekeringsonderneming" en de woorden "de regels bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, of § 2, ernstig overtreedt";2° in § 1, tweede lid, worden de woorden ", een centrale tegenpartij" ingevoegd tussen de woorden "een verzekeringsonderneming" en de woorden "of een beursvennootschap";3° in § 2, 1°, worden de woorden ", centrale tegenpartijdiensten" ingevoegd tussen de woorden "bankdiensten" en de woorden "of verzekeringsdiensten aan haar cliënteel";4° in § 2, 2°, worden de woorden ", centrale tegenpartijen" ingevoegd tussen de woorden "beursvennootschappen" en de woorden "en verzekeringsondernemingen";5° in § 2, 3°, worden de woorden ", een centrale tegenpartij" ingevoegd tussen de woorden "een verzekeringsonderneming" en de woorden "of een beursvennootschap";6° in § 3, eerste lid, worden de woorden ", centrale tegenpartij" ingevoegd tussen de woorden "beursvennootschap" en de woorden "of verzekeringsonderneming".

Art. 27.In artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, van dezelfde wet, vervangen door het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, worden de woorden "verrekeningsinstellingen" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen".

Art. 28.Artikel 61 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : " § 3. Het directiecomité kan aan één of meer van zijn leden of aan één of meer van de door hem aangeduide personeelsleden de bevoegdheid opdragen om de FSMA te vertegenwoordigen binnen door of krachtens Europese wetgeving opgerichte colleges, comités of andere groepen waaraan de FSMA verplicht deelneemt en om, binnen de grenzen bepaald door het directiecomité, te beslissen over de voor de FSMA binnen de betrokken colleges, comités of andere groepen te nemen beslissing of uit te brengen stem. Deze bevoegdheidsopdrachten kunnen op elk ogenblik door het directiecomité worden herzien of ingetrokken."

Art. 29.In artikel 75, § 1, 7°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "instellingen voor verrekening of vereffening" vervangen door de woorden "centrale tegenpartijen of de instellingen voor vereffening" en worden de woorden "en tegenpartijen" ingevoegd tussen de woorden "om de regelmatige werking van deze instellingen" en de woorden "te vrijwaren voor tekortkomingen". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen

Art. 30.In artikel 103 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het eerste lid aangevuld met de bepaling onder c), luidende : "c) waarbinnen zij zich moet conformeren aan de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters."; 2° in § 2 worden de woorden "of indien zij een inbreuk vaststelt op de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters" ingevoegd tussen de woorden "of op de maatregelen genomen in uitvoering ervan" en de woorden ", een administratieve boete opleggen aan een kredietinstelling". HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

Art. 31.In artikel 82, § 1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "om zich met de wet en de besluiten en verordeningen ter uitvoering ervan in regel te stellen" vervangen door de woorden "om zich in regel te stellen met de wet en de besluiten en verordeningen ter uitvoering ervan of met Verordering Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten op het herverzekeringsbedrijf

Art. 32.In artikel 74 van de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten op het herverzekeringsbedrijf, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het eerste lid aangevuld met de bepaling onder c) : "c) waarbinnen zij zich dient te conformeren aan de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters."; 2° in § 2 worden de woorden "of indien zij een inbreuk vaststelt op de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters" ingevoegd tussen de woorden "of de ter uitvoering ervan genomen maatregelen" en de woorden ", een administratieve boete opleggen aan een in België gevestigde herverzekeringsonderneming". HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen

Art. 33.In artikel 109 van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het eerste lid aangevuld met de bepaling onder c) : "c) waarbinnen zij zich moet conformeren aan de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters"; 2° in § 2 worden de woorden "of indien zij een inbreuk vaststelt op de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters" ingevoegd tussen de woorden "of op de maatregelen genomen in uitvoering ervan" en de woorden ", een administratieve boete opleggen aan een beleggingsonderneming". HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen sluiten op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen

Art. 34.In artikel 50 van de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen sluiten op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003096 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 wordt het eerste lid aangevuld met de bepaling onder c) : "c) waarbinnen zij zich moet conformeren aan de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters."; 2° in § 3 worden de woorden "of indien zij een inbreuk vaststelt op de bepalingen van Titel II van Verordering Nr.648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters" ingevoegd tussen de woorden "of op de maatregelen genomen in uitvoering ervan" en de woorden ", een administratieve boete opleggen aan een betalingsinstelling". HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Art. 35.Artikel 8, § 1 van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, gewijzigd bij de wet van 26 september 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Wanneer een systeemexploitant een zakelijke zekerheid heeft verstrekt aan een andere systeemexploitant in verband met een interoperabel systeem, worden de rechten van de systeemexploitant die de zakelijke zekerheid verstrekt niet aangetast door insolventieprocedures tegen de ontvangende systeemexploitant.". HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

Art. 36.In artikel 10, § 1 van de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten worden de woorden "verrekenings- en vereffeningsinstellingen" vervangen door de woorden "vereffeningsinstellingen".

Art. 37.In artikel 17, § 3, van dezelfde wet worden de woorden "of de verrekenings- of vereffeningsinstelling" vervangen door de woorden ", de centrale tegenpartij of de vereffeningsinstelling". HOOFDSTUK XI. - Diverse bepalingen

Art. 38.Alle verwijzingen naar verrekeningsinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten die voorkomen in alle andere wettelijke bepalingen, besluiten of reglementen, moeten aldus worden gelezen dat de "centrale tegenpartijen" worden bedoeld in de zin van deze wet.

Art. 39.Het koninklijk besluit van 12 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten (Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten) wordt bekrachtigd met ingang van de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 40.§ 1. Teneinde te voldoen aan de verplichtingen die voor de Belgische Staat voortvloeien uit de Europese wetgeving en meer bepaald uit de teksten waartoe het voorstel van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CSD) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG, (hierna "de CSD-verordening") zou leiden, kan de Koning, op advies van de FSMA en de Bank, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle nuttige maatregelen nemen om : 1° in het Belgische recht het statuut te regelen van centrale effectenbewaarinstellingen als bedoeld in de CSD-verordening, en inzonderheid de verplichting op te leggen om een vergunning aan te vragen alvorens de CSD-activiteiten worden aangevat en te voorzien in de voorwaarden en procedures voor de verlening van die vergunning, de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die aan dit statuut zijn verbonden, het toezichtsregime, herstelmaatregelen, dwangsommen, de afwikkelingsregeling, evenals in de sancties die worden toegepast bij niet-naleving van deze regels;2° conform de CSD-verordening, een of meer bevoegde autoriteiten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening aan, het toezicht en de controle op centrale effectenbewaarinstellingen, en voor het toezicht op de naleving van de overige bepalingen van de CSD-verordening;3° in voorkomend geval de bevoegdheidsverdeling te regelen tussen de aangewezen autoriteiten en hun respectieve taken te bepalen in verband met de vergunningverlening aan, het toezicht en de controle op centrale effectenbewaarinstellingen evenals met de naleving van de overige bepalingen van de CSD-verordening;4° meer in het algemeen, te garanderen dat de bepalingen van de CSD-verordening effectief worden toegepast in het Belgische recht. § 2. De in uitvoering van paragraaf 1 genomen besluiten kunnen de geldende wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen; dit geldt in het bijzonder voor de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, Boek VIII, Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling III van het Wetboek van Vennootschappen, het koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, en de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. Deze besluiten hebben geen uitwerking meer indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding.

De bekrachtiging heeft uitwerking op de datum van inwerkingtreding van de besluiten. De door deze paragraaf aan de Koning verleende bevoegdheden vervallen op 30 juni 2015.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, Mevr. A.TURTELBOOM De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 53-3395 Integraal verslag : 26 en 27 maart 2014 Senaat (www.senate.be): Stukken : 5-2808 Handelingen van de Senaat : 3 april 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^