Wet van 25 december 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAP

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017200031
pub.
16/01/2017
prom.
25/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200031

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


25 DECEMBER 2016. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE. Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers. (www.dekamer.be) Stukken : 54-2123.

Integraal verslag : 15 december 2016.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^