Wet van 25 december 2017
gepubliceerd op 29 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017014396
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014396

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


25 DECEMBER 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 2.In artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de wet van 30 augustus 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vierde lid worden de woorden "het eerste en het tweede lid" vervangen door de woorden "het eerste en het derde lid";2° in het vijfde lid worden de woorden "het eerste tot het derde lid" vervangen door de woorden "het eerste, derde en vierde lid";3° in het zevende lid worden de woorden "het eerste tot het vijfde lid" vervangen door de woorden "het eerste tot het zesde lid".

Art. 3.In artikel 18, § 2, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, worden de woorden "door de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen" vervangen door de woorden "door de algemene kinderbijslagwet (AKBW) van 19 december 1939". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 4.Artikel 36, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende : "5° ingevolge de niet-betaling van de regularisatiebijdragen, bedoeld in artikel 11, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, binnen 12 maanden na het einde van het kwartaal dat volgt op dat waarin het sociaal verzekeringsfonds de bijdrage-afrekening heeft verstuurd welke uit die regularisatie voortspruit.". HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 5.Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 2 oktober 2015.

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2014.

Artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en is van toepassing op de sociale bijdragen die betrekking hebben op de kalenderkwartalen gelegen na 2014. HOOFDSTUK 5. - Aanpassing van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Art. 6.In artikel 48, eerste en tweede lid, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vervangen bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "1 januari 2018" vervangen door de woorden "1 januari 2019".

Art. 7.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 2830 Integraal Verslag : 21 december 2017


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^