Wet van 25 februari 2007
gepubliceerd op 05 maart 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003101
pub.
05/03/2007
prom.
25/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2007. - Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.In artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004, laatst gewijzigd bij de wet van 7 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° a) wordt vervangen door de volgende bepaling : « a) gelode benzine van de GN-codes 2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59 : - accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 333,1414 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; »; 2° b) wordt vervangen door de volgende bepaling : « b) ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 : i) met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen : - accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 333,1414 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; ii) met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen : - accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 318,1414 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; »; 3° e) wordt vervangen door de volgende bepaling : « e) gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg : i) gebruikt als motorbrandstof : - accijns : 198,3148 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 132,9250 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 14,8736 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; ii) gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden : * de energie-intensieve bedrijven (enkel voor het gebruik bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) ) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * de bedrijven (enkel voor het gebruik bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 9,2960 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 1,2040 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * andere : - accijns : 18,5920 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 2,4080 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof : zakelijk gebruik : * de energie-intensieve bedrijven met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * de bedrijven met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 5 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 4,2427 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * andere bedrijven : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 10 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 8,4854 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; niet-zakelijk gebruik : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 10 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 8,4854 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; »; 4° f) wordt vervangen door de volgende bepaling : « f) gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg : i) gebruikt als motorbrandstof : * onvermengd : - accijns : 198,3148 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 117,9250 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 14,8736 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; ** aangevuld met ten minste 4,29 % vol FAME van de GN-code 3824 90 99 die voldoet aan de NBN-EN-norm 14214 : - accijns : 198,3148 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 103,7202 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 14,8736 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; ii) gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden : * de energie-intensieve bedrijven (enkel voor het gebruik bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) ) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * de bedrijven (enkel voor het gebruik bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 9,2960 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 1,2040 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * andere : - accijns : 18,5920 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 2,4080 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof : zakelijk gebruik : * de energie-intensieve bedrijven met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * de bedrijven met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 5 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 3,5511 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; * andere bedrijven : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 10 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 7,1022 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; niet-zakelijk gebruik : - accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijzondere accijns : 0 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - controleretributie : 10 EUR per 1 000 liter bij 15 °C; - bijdrage op de energie : 7,1022 EUR per 1 000 liter bij 15 °C;

De inwerkingtreding van een tarief van 5,7190 EUR per 1 000 liter bij 15 °C voor de bijdrage op de energie kan worden vastgesteld bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. »

Art. 3.In artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°Paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 1. In de zin van artikel 419, b), moet onder « ongelode benzine met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen » worden verstaan, de benzine die de volgende grenswaarden overschrijdt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) De hier gegeven cijfers zijn « werkelijke » waarden.Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van ISO-norm 4259 (Aardolieproducten - bepalingen en toepassing van nauwkeurige gegevens in de relatie tot de testmethoden) en bij de vaststelling van een minimumwaarde is met een minimaal verschil van 2R boven nul rekening gehouden (R= reproduceerbaarheid). De uitkomsten van de verschillende metingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de in ISO-norm 4259 (gepubliceerd in 1995) beschreven criteria. 2) Het gehalte aan zuurstofhoudende verbindingen wordt bepaald met het oog op de correcties overeenkomstig punt 13.2 van ASTM-methode D 1319 : 1995. (3) Indien ethyl-tertiair-butylether (ETBE) in het monster voorkomt, wordt de aromatische zone bepaald vanaf de roze-bruine ring stroomafwaarts van de rode ring die normaliter wordt gebruikt indien geen ETBE aanwezig is.De aanwezigheid of afwezigheid van ETBE kan uit de in voetnoot 2 beschreven analyse worden afgeleid. (4) Ten behoeve daarvan wordt ASTM-methode D 1319 : 1995 toegepast zonder de facultatieve depentanisatiestap.De punten 6.1, 10.1 en 14.1 worden bijgevolg niet toegepast. (5) Deze beproevingsmethoden bevatten betrouwbaarheidscriteria.In geval van betwisting moeten de werkwijzen beschreven in EN ISO 4259 : 1995 toegepast worden om de betwisting op te lossen en de proefresultaten te interpreteren op basis van de betrouwbaarheidsgegevens van de beproevingsmethoden. 6) Voor niet-gedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van de publicatie waarnaar verwezen wordt van toepassing (inbegrepen amenderingen). In de zin van artikel 419, b) moet onder « ongelode benzine met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen » worden verstaan, de benzine die de grenswaarden van voorgaande tabel niet overschrijdt. »; 2° Paragraaf 2 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 2.a) Voor de toepassing van artikel 419, e), wordt onder « gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg » verstaan, de gasolie waarvan het zwavelgehalte de grenswaarde bepaald in de volgende tabel overschrijdt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) De hier gegeven cijfers zijn « werkelijke » waarden.Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van ISO-norm 4259 (Aardolieproducten - bepalingen en toepassing van nauwkeurige gegevens in de relatie tot de testmethoden) en bij de vaststelling van een minimumwaarde is met een minimaal verschil van 2R boven nul rekening gehouden (R= reproduceerbaarheid). De uitkomsten van de verschillende metingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de in ISO-norm 4259 (gepubliceerd in 1995) beschreven criteria 2) Deze beproevingsmethoden bevatten betrouwbaarheidscriteria.In geval van betwisting moeten de werkwijzen beschreven in EN ISO 4259 : 1995 toegepast worden om de betwisting op te lossen en de proefresultaten te interpreteren op basis van de betrouwbaarheidsgegevens van de beproevingsmethoden. (3) Voor niet-gedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van de publicatie waarnaar verwezen wordt van toepassing (inbegrepen amenderingen).b) Voor de toepassing van artikel 419, f), moet onder « gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg » worden verstaan, de gasolie die de grenswaarde van de onder a) vermelde tabel niet overschrijdt.» HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.In artikel 424, § 4, van dezelfde wet wordt de tweede lid geschrapt.

Art. 5.Artikel 429, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, wordt aangevuld met een o) en een p), luidende : « o) elektriciteit die de distributeur levert aan een « residentiële beschermde klant met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie » in de zin van artikel 20, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd door de wet van 20 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen; p) aardgas dat de distributeur levert aan een « residentiële beschermende klant met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie », in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd inzonderheid bij de wet van 20 maart 2003.»

Art. 6.In de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2004, wordt de tabel opgenomen in artikel 8bis vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 tot wijziging van bepaalde tarieven inzake accijnzen betreffende de biobrandstoffen wordt bekrachtigd voor de periode waarin het van toepassing was.

Art. 8.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste-Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken.- 51-2831- (2006/2007). - 001 : Wetvoorstel. - 002 : Verslag. - 003 Tekst verbeterd door de commissie Integraal verslag. - 1 februari 2007.

Senaat : Documenten. - 3 - 2049 - (2006/2007) : - 001 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^