Wet van 25 februari 2013
gepubliceerd op 19 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011133
pub.
19/03/2013
prom.
25/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (II)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In art. 45/1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (I), worden volgende wijzigingen aangebracht; 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende : « Elke kiezer kan een beroep indienen tegen de verkiezingsresultaten bij de Raad van State binnen de acht dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep voorafgaandelijk per deurwaardersexploot betekend aan de voorzitter van het Beroepsinstituut. De Koning bepaalt de procedure en de partijen bij deze procedure. De Raad van State doet uitspraak binnen een termijn van zestig dagen. Indien de verkiezing geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, alsook ingeval van beroep tegen de verkiezingen, nemen de uittredende mandatarissen de betrokken mandaten verder waar zolang deze niet opnieuw werden ingevuld. Indien de verkiezingen geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard stelt de regeringscommissaris de datum vast waarop nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. » 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 14, luidende : « § 14.De door de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers in laatste aanleg gewezen beslissingen, de eindbeslissingen van de kamers van beroep of van de verenigde kamers van beroep kunnen door de betrokkenen of door de voorzitter van de Nationale Raad samen met een rechtskundig assessor voor het Hof van Cassatie worden gebracht wegens schending van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

Het staat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie vrij zich bij dit Hof van Cassatie te voorzien in het belang van de wet.

In geval van cassatie wordt de zaak verwezen naar de anders samengestelde kamer of anders samengestelde verenigde kamers. Deze schikken zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie op de door dit Hof beoordeelde rechtspunten.

De rechtspleging van voorziening in cassatie wordt geregeld zoals in burgerlijke zaken; de termijn voor het instellen van de voorziening is één maand te rekenen vanaf de betekening van de beslissing. »

Art. 3.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand, K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - 2478 N° 1 : Wetsontwerp.

N° 2 : Verslag (verwijzend).

N° 3 : Aangenomen tekst.

N° 4 : Aangenomen tekst.

Senaat Stuk. - S-5-1927.

N° 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer.

N° 2 : Verslag namens de commissie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^