Wet van 25 februari 2013
gepubliceerd op 10 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement e

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015181
pub.
10/02/2014
prom.
25/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2013. - Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 3, 9, 10, 11 en 12 van de wet van 27 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten tot goedkeuring van voormeld verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (1) (2)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht gedaan te Brussel op 21 oktober 2010

Art. 2.Het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, zal volkomen gevolg hebben. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de wet van 27 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

Art. 3.Artikel 9, laatste lid, van de wet van 27 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel, op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, gewijzigd bij de wet van 10 juni 2001, wordt vervangen als volgt : « Op verzoek van de belastingplichtige wordt bij de betaling van het eurovignet een bewijs van betaling uitgereikt. »

Art. 4.Artikel 10 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 11 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 12, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten en de wet van 13 maart 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « tegen teruggave van het certificaat » opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden « bij teruggave van het certificaat » opgeheven. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Senaat.

Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 17 juli 2012, nr. 5-1709/1.

Zitting 2012-2013.

Senaat.

Documenten. - Verslag namens de commissie, nr. 5-1709/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en stemming. Vergadering van 26/11/2012.

Kamer van volksvertegenwoordiger.

Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 53-2526/1. - Tekst verbeterd door de commissie, nr. 53-2526/2. - Verslag namens de commissie, nr. 53-2526/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 53-2526/4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 19 december 2012. - Stemming.- Vergadering van 20/12/2012. (2) Zie het decreet van het Vlaamse gewest van 9 december 2011 (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2012), het decreet van het Waalse Gewest van 10 oktober 2013 (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2013) en de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 7 november 2013 (Belgisch Staatsblad van 19 november 2013). Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht De regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, Partijen bij het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, zoals gewijzigd bij het Protocol van 18 september 1997 inzake de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot bovengenoemd verdrag en het Protocol van 22 maart 2000 ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, hierna genoemd « het verdrag ». Gelet op het aannemen van Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, hierna genoemd « de richtlijn »;

Gezien de kennisgevingen van bekrachtiging ingediend langs diplomatieke weg bij de Europese Commissie door de regeringen van België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden, respectievelijk op 10 maart 2004, 25 augustus 2003, 14 november 2003, 28 april 2003 en 12 november 2003, betreffende de verdeelsleutel van de inkomsten uit het gebruiksrecht, overeenkomstig dit verdrag;

Gezien de overeenstemming tussen de regeringen van België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden op 31 oktober 2007 om de administratie van hun gemeenschappelijk stelsel voor het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen aan te passen aan een papierloos vignetsysteem;

Zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 In de aanhef van het verdrag wordt de eerste verwijzing aangevuld als volgt : « zoals laatst gewijzigd bij Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006, ».

Artikel 2 In artikel 2 van hetzelfde verdrag worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « 1° De begripsbepalingen van artikel 2, punten a), c), e) en f) van Richtlijn 1999/62/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006, zijn van toepassing op dit verdrag.». 2. Paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « 2° Overigens wordt voor de toepassing van dit verdrag verstaan onder : « grondgebied van de verdragsluitende partijen » : het onderscheiden Europese grondgebied van het Koninkrijk België, van het Koninkrijk Denemarken, van het Groothertogdom Luxemburg, van het Koninkrijk der Nederlanden en van het Koninkrijk Zweden; « voertuig » : een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht minstens 12 ton bedraagt, overeenkomstig artikel 2, punt d) en artikel 7, tweede lid, punt a) van de richtlijn, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006. ».

Artikel 3 In artikel 3 van hetzelfde verdrag worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « 1° Overeenkomstig de bepalingen van dit verdrag heffen de verdragsluitende partijen, vanaf 1 januari 1995, een gemeenschappelijk gebruiksrecht voor het gebruik van het trans-Europees wegennet door voertuigen in de zin van artikel 2, punt (d), van de richtlijn maar met een maximaal toegestaan totaalgewicht van minstens 12 ton, overeenkomstig artikel 7, tweede lid, punt (a), van diezelfde richtlijn.» 2. In paragraaf 2 worden de woorden « artikel 7, tweede lid, onder b), i) » vervangen door de woorden « artikel 7, eerste lid ».3. Paragraaf 3 wordt opgeheven. Artikel 4 In artikel 8 van hetzelfde verdrag wordt paragraaf 5 opgeheven.

Artikel 5 Artikel 9 van hetzelfde verdrag wordt vervangen als volgt : « Artikel 9 Betaling van het gebruiksrecht 1° Om een compleet systeem voor het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen te voeren, wordt een centrale elektronische database in het leven geroepen. De verdragsluitende partijen dragen er zorg voor dat de centrale database wordt voorzien van de relevante informatie wanneer betalingen van het gebruiksrecht worden ontvangen. 2° De centrale database wordt met betrekking tot iedere betaling van het gebruiksrecht voorzien van de volgende informatie : 1.plaats, datum en tijdstip van de boeking, 2. geldigheidsduur, 3.aantal assen en Euroklasse van het voertuig, 4. bedrag van het gebruiksrecht in Euro's, Deense of Zweedse Kronen, 5.kentekennummer en nationaliteit van het voertuig.

Tegelijk met de betaling van het gebruiksrecht voorziet het systeem in een bewijs van betaling. » Artikel 6 In artikel 10 van hetzelfde verdrag worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « 1° De verdragsluitende partijen voorzien in een terugbetaling van het gebruiksrecht wanneer de aanvraag tot terugbetaling is ingediend vóór het einde van de periode waarvoor het recht is voldaan.» 2. De eerste volzin van de tweede paragraaf wordt opgeheven. Artikel 7 Artikel 12 van hetzelfde verdrag wordt vervangen als volgt : « De verdragsluitende partijen verzekeren dat niet-nakoming van de verplichting tot het betalen van het gebruiksrecht wordt gestraft. » Artikel 8 Artikel 13, paragraaf 3, derde lid, van hetzelfde verdrag wordt vervangen als volgt : « De aldus vastgestelde inkomsten uit het gebruiksrecht worden als volgt onder de verdragsluitende partijen verdeeld : Het Koninkrijk België ontvangt 39,92 % van deze inkomsten;

Het Koninkrijk Denemarken ontvangt 12,29 % van deze inkomsten; - Het Groothertogdom Luxemburg ontvangt 3,14 % van deze inkomsten; - Het Koninkrijk der Nederlanden ontvangt 27,63 % van deze inkomsten; - Het Koninkrijk Zweden ontvangt 17,2 % van deze inkomsten. » Artikel 9 Vanwege het afzien van heffing van het gebruiksrecht door de Bondsrepubliek Duitsland onder artikel 17 van het verdrag, zal de Federale regering van de Bondsrepubliek Duitsland geen regelingen met betrekking tot heffing van gebruiksrecht ondertekenen.

Artikel 10 Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand na de laatste datum waarop de respectieve regeringen de Commissie van de Europese Unie langs diplomatieke weg schriftelijk hebben meegedeeld dat aan de in hun respectieve staten geldende grondwettelijke vereisten voor inwerkingtreding is voldaan.

De Depositaris informeert de regeringen van alle verdragsluitende partijen over de in het eerste lid bedoelde mededelingen en deelt hun de datum van de inwerkingtreding van dit Protocol mee.

Gedaan te Brussel, op 21 oktober 2010 in de Deense, de Duitse, de Franse, de Nederlandse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, in één oorspronkelijk exemplaar, dat wordt nedergelegd en bewaard in het archief van de Europese Commissie; de Commissie doet elke verdragsluitende partij een gewaarmerkte kopie toekomen.

Lijst van de gebonden Staten

Staten/Organisaties

Datum authentificatie

Type instemming

Datum instemming

Datum interne inwerkingtreding

BELGIE

21/10/2010

Kennisgeving

22/01/2014


DENEMARKEN

21/10/2010

Kennisgeving

27/01/2011


DUITSLAND

21/10/2010

Kennisgeving

12/12/2012


LUXEMBURG

21/10/2010

Onbepaald


NEDERLAND

21/10/2010

Kennisgeving

29/03/2011


ZWEDEN

21/10/2010

Kennisgeving

08/05/2013

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^