Wet van 25 maart 2016
gepubliceerd op 06 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011105
pub.
06/04/2016
prom.
25/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011105

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


25 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 68, 2°, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder a) worden de woorden "in toepassing van artikel 3 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen" vervangen door de woorden "in toepassing van de artikelen 28 en 584 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;"; 2° de bepaling onder b) wordt opgeheven; 3° in de bepaling onder c) worden de woorden "bedoeld in artikel 21octies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 504 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;"; 4° in de bepaling onder d) worden de woorden "bedoeld in artikel 26, § § 1, tweede lid, 2°, 3° en 4°, en 5, 8 en 9, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 517, § 1, 2°, 4°, 6°, 7° en 8°, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;"; 5° in de bepaling onder e) worden de woorden "bedoeld in artikel 43 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;" vervangen door de woorden "bedoeld in de artikelen 517, § 1, 8°, 541 en 598, § 2, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;"; 6° in de bepaling onder f) worden de woorden "bedoeld in de artikelen 51 en 58 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen of wanneer de Controledienst geen beslissing heeft bekendgemaakt binnen de termijn vastgelegd in artikel 51, tweede lid, van dezelfde wet;" vervangen door de woorden "bedoeld in de artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;".

Art. 3.In artikel 36/22 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 7° worden de woorden "krachtens artikel 4 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de termijn vastgelegd bij het vierde lid van voormeld artikel 4; in dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen bij het verstrijken van de termijn;" vervangen door de woorden "krachtens de artikelen 28 en 584 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;"; 2° de bepaling onder 8° wordt opgeheven; 3° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt : "9° door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot tariefverhoging die de Bank heeft genomen krachtens artikel 504 van de voormelde wet van 13 maart 2016;"; 4° de bepaling onder 10° wordt vervangen als volgt : "10° door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 517, § 1, 1°, 2°, 4°, 6° en 7°, van de voormelde wet van 13 maart 2016;"; 5° de bepaling onder 11° wordt vervangen als volgt : "11° door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot herroeping van de vergunning die de Bank heeft genomen krachtens de artikelen 517, § 1, 8°, 541 en 598, § 2, van de voormelde wet van 13 maart 2016;"; 6° de bepaling onder 12° wordt vervangen als volgt : "12° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot verzet die de Bank heeft genomen krachtens de artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van de voormelde wet van 13 maart 2016, of wanneer de Bank geen beslissing heeft meegedeeld binnen de termijnen vastgelegd in de artikelen 108, § 3, tweede lid en 115, § 2, tweede lid, van dezelfde wet;"; 7° er wordt een bepaling onder 12bis° ingevoegd, luidende : "12bis° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 569 van de voormelde wet van 13 maart 2016;"; 8° de bepaling onder 14° wordt opgeheven; 9° de bepaling onder 15° wordt vervangen als volgt : "15° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot verzet die de Bank heeft genomen krachtens de artikelen 114 en 121 van de voormelde wet, voor zover zij respectievelijk verwijzen naar de artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van dezelfde wet of wanneer de Bank geen beslissing heeft meegedeeld binnen de termijnen vastgelegd in de artikelen 108, § 3, tweede lid en 121, 2°, van dezelfde wet;"; 10° de bepaling onder 16° wordt opgeheven;11° de bepaling onder 17° wordt opgeheven; 12° de bepaling onder 18° wordt vervangen als volgt : "18° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens de artikelen 600 en 601, voor zover zij respectievelijk verwijzen naar de artikelen 580 en 598 van de voormelde wet;"; 13° de bepaling onder 22° wordt vervangen als volgt : "22° door de betrokken instelling, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 517, § 6, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;"; 14° in de bepaling onder 35° worden de woorden "artikel 74, § 1, derde lid, van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf" vervangen door de woorden "artikel 603, § 2, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen".

Art. 4.In artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt de bepaling onder 12° vervangen als volgt : "12° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot uitbreiding van het verzoek om inlichtingen die de FSMA heeft genomen krachtens artikel 286, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;".

Art. 5.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2016.

FILIP Van Koningswege : De minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-1661 - 2015/2016 Integraal Verslag : 18 februari 2016.

Senaat : (www.senate.be) Stukken : 6-260 - 2015/2016 Zie ook : Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : 54-1584 - 2015/2016


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^