Wet van 25 mei 2018
gepubliceerd op 15 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018012665
pub.
15/06/2018
prom.
25/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012665

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


25 MEI 2018. - Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL I. - Jaarrekening van de diensten van Algemeen bestuur van de Federale Staat HOOFDSTUK I. - Balans en resultatenrekening

Art. 2.De samenvatting van de balans en resultatenrekening is opgenomen in de tabel A. HOOFDSTUK II. - Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Art. 3.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie wordt opgenomen in tabel B. TITEL II. - Uitvoering van de begroting van de diensten van Algemeen bestuur van de Federale Staat HOOFDSTUK I. - Ontvangsten

Art. 4.De in uitvoering van de middelenbegroting vastgestelde rechten van het begrotingsjaar 2016 worden bepaald overeenkomstig de samenvattende tabel C.

Art. 5.De tijdens het begrotingsjaar 2016 geïnde rechten worden weergegeven in de samenvattende tabel D HOOFDSTUK II. - Uitgaven

Art. 6.De op de vastleggings- en vereffeningskredieten aangerekende vastleggingen en vereffeningen worden vastgesteld in de samenvattende tabel E.

Art. 7.Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2016 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, dienen geen aanvullende vastleggingskredieten te worden toegekend.

Art. 8.Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2016 gedaan boven of buiten de uitgetrokken vereffeningskredieten, dienen geen aanvullende kredieten toegekend te worden. HOOFDSTUK III. - Organieke fondsen

Art. 9.De verrichtingen op de organieke fondsen worden voor het begrotingsjaar 2016 vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel F. HOOFDSTUK IV. - Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 10.De ontvangsten en uitgaven, alsook de begin- en eindsaldi van het begrotingsjaar 2016 op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen worden weergegeven in de tabel G. TITEL III. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 11.De verrichtingen op de begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren worden vastgesteld overeenkomstig de samenvattende tabel H. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 2797/1 : Wetsontwerp 54- 2797/2 : Kaft 54- 2797/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 2797/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd

TABELLEN Tabel A samenvatting balans en resultatenrekening Tabel B samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie Tabel C samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2016 - ontvangsten Tabel D samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting 2016 - ontvangsten - toelichting Tabel E samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting uitgaven (vastleggingen en vereffeningen) Tabel F samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting organieke fondsen Tabel G uitvoeringsrekening van de begroting: terugbetalings- en toewijzingsfondsen Tabel H Door het Rekenhof gecontroleerde uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^