Wet van 26 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013

Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011661
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008 en laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het zevende en het achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Het globaal bedrag van de basisrepartitiebijdrage voor het jaar 2013 wordt vastgesteld op 250 miljoen euro.Dit bedrag zal worden aangewend voor de Rijksmiddelenbegroting. »; 2° tussen het vroegere zestiende en zeventiende lid, die het achttiende en eenentwintigste lid zijn geworden, worden twee leden ingevoegd, luidende : « Voor het jaar 2013 draagt de kernprovisievennootschap de basisrepartitiebijdrage bedoeld in het achtste lid, alsook de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in het tiende lid, over, volgens dezelfde modaliteiten als deze voorzien in het elfde lid en uiterlijk op 31 december 2013.In afwijking van de bepalingen van het elfde lid worden de basisrepartitiebijdrage bedoeld in het achtste lid, en de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in het tiende lid, overgeschreven op bankrekening 679-2003169-22 ter attentie van de FOD Financiën.

In afwijking van het twaalfde lid moet, voor het jaar 2013, het bedrag van de basisrepartitiebidjrage en de individuele aanvullende repartitiebijdrage worden betaald door de kernexploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en elke andere vennootschap bedoeld in artikel 24, § 1, aan de kernprovisievennootschap op uiterlijk 31 januari 2014. ».

Art. 3.In artikel 14, § 8, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008 en laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, wordt tussen het vroegere achtste lid, dat het negende lid wordt, en het vroegere negende lid, dat het elfde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende : « Het globaal bedrag van de aanvullende repartitiebijdrage voor het jaar 2013 is vastgesteld op 350 miljoen euro. Op dat bedrag wordt een degressieve vermindering toegepast zoals gepreciseerd in paragraaf 11, dat ook de andere nadere regels inzake de inning bepaalt. Het aldus geïnde nettobedrag zal worden aangewend voor de Rijksmiddelenbegroting. ».

Art. 4.In artikel 14, § 11, vierde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « negende, vijftiende en zestiende lid » worden vervangen door de woorden « elfde, zeventiende en achttiende lid »;2° de woorden « negende, zeventiende en achttiende lid » worden vervangen door de woorden « elfde, eenentwintigste en tweeëntwintigste lid ».

Art. 5.Artikel 14 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, wordt aangevuld met een paragraaf 12, luidende : « § 12. Voor het jaar 2013, wordt een vermindering toegepast ten belope van 12,48 percent op het brutobedrag van de basisrepartitiebijdrage bedoeld in paragraaf 8, achtste lid, en op het brutobedrag van de aanvullende repartitiebijdrage bedoeld in paragraaf 8, tiende lid. Dit percentage stemt overeen met de periode van onbeschikbaarheid van het nucleaire park omwille van de door het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle vastgestelde veiligheidsredenen, vanaf 26 juli 2012 wat betreft de kerncentrale Doel 3 en vanaf 13 september 2012 wat betreft de kerncentrale Tihange 2. ».

Art. 6.In artikel 22bis § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008 en laatst gewijzigd door de wet van 27 december 2012, worden de woorden « eerste tot tiende lid » vervangen door de woorden « eerste tot twaalfde lid ».

Art. 7.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordiger : 53-3227 - 2013/2014 : Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie.

Nr. 5 : Tekst verbeterd door de commissie.

Integraal verslag : 17 en 18 december 2013.

Stukken van de Senaat : 5.2417 - 2013/2014.

Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Beslissing om niet te amenderen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^