Wet van 26 februari 2014
gepubliceerd op 26 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2014011178
pub.
26/03/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 wordt aangepast : 1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 21 . - Pensioenen

Art. 3.De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 4 maart 2013 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2013, gewijzigd door artikel 2.21.1 van de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2013, wordt vervangen door: De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de Overheidssector voor het jaar 2013 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 13 689 959 000 EUR voor de ontvangsten waarvan 13 651 006 000 EUR voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 38 953 000 EUR voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 13 689 959 000 EUR voor de uitgaven waarvan 13 651 006 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 38 953 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst. HOOFDSTUK 3. - Instellingen van openbaar nut

Art. 4.De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van catégorie A van het begrotingsjaar 2013 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 5.De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 6.Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Begroting, O. CHASTEL De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3268 Integraal verslag : 12 en 13 februari 2014

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^