Wet van 26 februari 2015
gepubliceerd op 16 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000144
pub.
16/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-03-16

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


26 FEBRUARI 2015. - **** tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van (1)


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. **** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen et **** bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 61/15 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 12 september 2011, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Ongeacht er een andere procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging hangende is, kan de voogd voor zijn pupil een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van dit hoofdstuk indienen bij de minister of zijn gemachtigde.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het **** Staatsblad zal worden bekendgemaakt. **** te ****, 26 februari 2015 **** **** **** : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, ****. **** De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ****. **** Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, ****. **** _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (****.****.****): Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers: 54-0377.

Integraal Verslag: 22 januari 2015.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^