Wet van 26 januari 2010
gepubliceerd op 09 februari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde bes

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014023
pub.
09/02/2010
prom.
26/01/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleiding

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Ze voorziet : - in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering; - in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2004/49/EG van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG inzake de toewijzing van spoorweg-infrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (« Spoorwegveiligheidsrichtlijn »), gewijzigd bij richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008; - in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Art. 2.In titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2010, wordt een afdeling 3/1 ingevoegd, luidende : « Afdeling 3/1. - Rechterlijke toetsing ».

Art. 3.In afdeling 3/1, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 66/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 66/1.- Tegen de beslissingen van het toezichthoudend orgaan die werden genomen in toepassing van artikelen 63, §§ 2 en 3, en 64, kan een beroep worden ingediend bij het hof van beroep te Brussel zetelend zoals in kort geding, door elke persoon die een belang aantoont.

De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep te Brussel, dat uitspraak doet met volle rechtsmacht. ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen

Art. 4.In titel II, hoofdstuk II, van de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2008 en de wet van 26 januari 2010, wordt een afdeling 2/2 ingevoegd, luidende : « Afdeling 2/2. - Rechterlijke toetsing ».

Art. 5.In afdeling 2/2 ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 14/5 ingevoegd, luidende : «

Art. 14/5.Tegen de beslissingen van de veiligheidsinstantie die werden genomen in toepassing van artikelen 12, 13, 14 en 37/16, kan een beroep worden ingediend bij het hof van beroep te Brussel zetelend zoals in kort geding, door elke persoon die een belang aantoont.

De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep van Brussel, dat uitspraak doet met volle rechtsmacht. ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 6.Artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektricitieit en het Gas sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 december 2006, wordt aangevuld met de bepalingen onder 6° en 7°, luidende : « 6° artikel 66/1 van de wet van 4 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur sluiten betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur; 7° artikel 14/5 van de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DECLERCK Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - Wetsontwerp, 52-2249 - Nr. 1. - Amendementen, 52-2249 - Nr. 2. - Verslag, 52-2249 - Nr.3. - Tekst aangenomen door de commissie, 52-2249 - Nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-2249 - Nr. 5.

Integraal Verslag. - 7 januari 2010.

Senaat Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 4-1572 - Nr. 1. - Verslag, 4-1572 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-1572 - Nr. 3.

Handelingen van de Senaat : 14 januari 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^