Wet van 26 juni 2001
gepubliceerd op 25 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
2001009787
pub.
25/09/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2001. - Wet tot wijziging van artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 50, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de woorden « in de artikelen 1048 en 1051 » vervangen door de woorden « in de artikelen 1048, 1051 en 1253quater, c) en d) ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2000-2001. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van de heer Erdman, nr. 1207/1. - Amendement, nr. 1207/2. - Verslag van 18 mei 2001 van Mevr. Barzin, nr. 1207/3. - Tekst aangenomen door de commissie voor Justitie, nr. 1207/4. - Amendement, nr. 1207/5. - Artikelen aangenomen in plenaire vergadering, nr. 1207/6. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1207/7.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 23 en 31 mei 2001.

Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 769/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 769/2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^