Wet van 26 juni 2019
gepubliceerd op 17 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202602
pub.
17/06/2019
prom.
26/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202602

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 JUNI 2019. - Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Werk HOOFDSTUK 1. - Bevorderen van de inzetbaarheid

Art. 2.In artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Per bedrijfstak dient tegen uiterlijk 30 september 2019 in het paritair comité of paritair subcomité een collectieve arbeidsovereenkomst, erin te voorzien dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn, berekend overeenkomstig de bepalingen van deze wet, van minstens 30 weken, of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, recht heeft op een ontslagpakket bestaande uit een te presteren opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding, overeenstemmende met de opzeggingstermijn die twee derden van het ontslagpakket beloopt en, voor het resterende derde, maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de datum van 30 september 2019 wijzigen in een latere datum die evenwel niet verder mag liggen dan 1 januari 2021.".

Art. 3.In artikel 38, § 3quaterdecies van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Wanneer na 30 september 2019 een werknemer die is ontslagen en die voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een ontslagpakket dat inzetbaarheidsverhogende maatregelen omvat zoals bedoeld in artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het hele ontslagpakket als opzeggingstermijn presteert of een opzeggingsvergoeding krijgt uitbetaald voor het geheel van die opzeggingstermijn of het nog te lopen deel na onmiddellijke beëindiging tijdens de duurtijd van de opzeggingstermijn, is op het loon betaald tijdens het deel van de opzeggingstermijn dat één derde van het ontslagpakket vertegenwoordigt en dat alleszins 26 weken overschrijdt of op het corresponderende deel van de vervangende opzeggingsvergoeding een bijzondere bijdrage verschuldigd van 1 % ten laste van de werknemer en 3 % ten laste van de werkgever. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de datum van 30 september 2019 wijzigen in een latere datum die evenwel niet verder mag liggen dan 1 januari 2021.". HOOFDSTUK 2. - Verlenging van de innovatiepremies

Art. 4.In artikel 31, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, gewijzigd bij de wetten van 17 augustus 2013, 10 augustus 2015 en 30 september 2017, worden de woorden "1 januari 2019" telkens vervangen door de woorden "1 januari 2021". HOOFDSTUK 3.- Activering van de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen

Art. 5.Artikel 195 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2. In afwijking van de bepalingen van § 1, gelden de bepalingen inzake de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2020.".

Art. 6.De hoofdstukken 1 en 3 treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Hoofdstuk 2 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

TITEL 3. - Sociale zaken HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Art. 7.Artikel 39, eerste lid, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 2004, 27 december 2006, 27 maart 2009, 29 maart 2012, 28 juni 2013, 23 april 2015 en 30 september 2017 wordt aangevuld met de bepaling onder 10°, luidende : "10° vanaf 1 januari 2020 : 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van artikel 40 van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Art. 8.In artikel 40 van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij de wet van 1 december 2016 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, wordt de volgende aanpassingen aangebracht : 1° de eerste paragraaf wordt aangevuld met vier leden, luidende : "Alvorens over te gaan tot gerechtelijke invordering of invordering via dwangbevel, verzendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de schuldenaar een laatste ingebrekestelling met een boekhoudkundige verantwoording van de bedragen waarop de invordering betrekking heeft, bij aangetekend schrijven of door middel van een elektronische techniek zoals bedoeld in artikel 4/2 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid. Deze ingebrekestelling moet, op straffe van nietigheid, vermelden dat de Rijksdienst, indien de schuldenaar niet overgaat tot betwisting van de verschuldigde bedragen en geen afbetalingstermijnen vraagt en verkrijgt, per aangetekende zending, binnen de maand te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de ingebrekestelling, kan overgaan tot de invordering van deze bedragen door middel van een dwangbevel.

De ingebrekestelling moet de mogelijkheden vermelden waarover de schuldenaar beschikt om de schuldvordering te betwisten alsook de nadere regels voor de betwisting. De ingebrekestelling moet eveneens de mogelijkheid vermelden om afbetalingstermijnen te vragen.

Het toestaan van afbetalingstermijnen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid schorst de uitvaardiging van een eventueel dwangbevel alsook de invordering via gerechtelijke weg, en dit in zoverre de toegekende afbetalingstermijnen strikt worden nageleefd."; 2° in de tweede paragraaf, eerste lid, worden de woorden ", indien zij niet het voorwerp uitmaken van betwisting," ingevoegd tussen de woorden "kunnen" en de woorden "worden ingevorderd";3° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "door middel van een dagvaarding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij deurwaardersexploot betekend binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening van het dwangbevel" vervangen door de woorden "hetzij door middel van een dagvaarding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij deurwaardersexploot betekend, hetzij door middel van een verzoekschrift op tegenspraak, en dit binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening van het dwangbevel".

Art. 9.Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

TITEL 4. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Aanpassing aan de welvaart van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en het gewaarborgd minimumpensioen voor een onvolledige loopbaan in de werknemersregeling Afdeling 1. - Verhoging van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Art. 10.Artikel 18 van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, vervangen bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 21 juli 2017, wordt aangevuld met de paragrafen 5 en 6, luidende : " § 5. In afwijking van de paragrafen 1 en 2 en onverminderd de paragrafen 3 en 4, wordt het betaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen met ingang van 1 juli 2019 vermenigvuldigd met 1,003. § 6. In afwijking van de paragrafen 1 en 2 en onverminderd de paragrafen 3 tot 5, wordt het betaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen met ingang van 1 januari 2020 vermenigvuldigd met 1,008973.". Afdeling 2. -Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen voor een

onvolledige loopbaan in de werknemersregeling

Art. 11.In artikel 33 van de herstel wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten inzake de pensioenen van de sociale sector, laatst gewijzigd bij de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "13 242,67 euro" en de woorden "10 597,48 euro" respectievelijk vervangen door de woorden "13 561,98 euro" en de woorden "10 853,01 euro"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in het eerste lid bedoelde bedragen verhogen.".

Art. 12.In artikel 34 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "10 455,85 euro" vervangen door de woorden "10 707,96 euro"; 2° het wordt aangevuld met een lid luidende : "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in het eerste lid bedoelde bedragen verhogen.". Afdeling 3. - Inwerkingtreding

Art. 13.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2019. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, voor wat betreft de welvaartsaanpassingen

Art. 14.In artikel 5, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, worden de woorden "forfaitaire bedrijfsinkomsten van 8 133,63 EUR" vervangen door de woorden "forfaitaire bedrijfsinkomsten van 8 329,75 EUR".

Art. 15.In artikel 6 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis sluiten tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Met het oog op de berekening van het rustpensioen wordt de teller van de breuk die de loopbaan uitdrukt, bedoeld in artikel 4, § 1, in zes delen opgesplitst : 1° een eerste deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2018 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;2° een tweede deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2002 en vóór 1 januari 2019 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;3° een derde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2003 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;4° een vierde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1983 en vóór 1 januari 1997 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;5° een vijfde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen vóór 1 januari 1984 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25; 6° een zesde deel dat de in toepassing van artikel 33 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 december 1967 gelijkgestelde periodes uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25."; 2° een nieuwe paragraaf wordt ingevoegd tussen de paragrafen 1 en 2, luidende : " § 2.Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 1°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met : 1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze die is bedoeld in artikel 4, § 2.Wanneer het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden; 2° 75 pct.of 60 pct., naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 9, § 1, 1°, of § 2 van het koninklijk besluit nr. 72; 3° 0,691542."; 3° In paragraaf 2, eerste lid, die paragraaf 3, eerste lid, wordt, worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 1°" vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 2°";4° In paragraaf 2bis, eerste lid, die paragraaf 4, eerste lid, wordt, worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 2°" vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 3°";5° in paragraaf 3, eerste lid, die paragraaf 5, eerste lid, wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 3°" worden vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 4°";2° in de bepaling onder 1° worden de woorden "bedoeld in § 2, 1°" vervangen door de woorden "bedoeld in § 3, 1°";6° paragraaf 4, die paragraaf 6 wordt, wordt vervangen als volgt : " § 6.Het gedeelte van het pensioen bedoeld in § 1, 5° en 6°, wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van § 5, 1° en 2°."; 7° paragraaf 5 wordt paragraaf 7;8° paragraaf 6 wordt paragraaf 8.

Art. 16.In artikel 9 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 05/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Met het oog op de berekening van het overlevingspensioen wordt de teller van de breuk die de loopbaan van de overleden echtgenoot uitdrukt, bedoeld in artikel 7, § 1, in zes delen opgesplitst : 1° een eerste deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2018 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;2° een tweede deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2002 en vóór 1 januari 2019 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;3° een derde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2003 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;4° een vierde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1983 en vóór 1 januari 1997 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;5° een vijfde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen vóór 1 januari 1984 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25; 6° een zesde deel dat de in toepassing van artikel 33 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 december 1967 gelijkgestelde periodes uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25."; 2° een nieuwe paragraaf wordt ingevoegd tussen de paragrafen 1 en 2, luidende : " § 2.Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 1°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met : 1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3.Wanneer het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden; 2° 60 pct.; 3° 0,691542."; 3° in paragraaf 2, die paragraaf 3 wordt, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 1°" vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 2°"; 2° in het tweede lid worden de woorden "in artikel 6, § 2, tweede tot vierde lid" vervangen door de woorden "in artikel 6, § 3, tweede tot vierde lid"."; 4° in paragraaf 2bis, die paragraaf 4 wordt, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 2°," vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 3°"; 2° in het tweede lid worden de woorden "in artikel 6, § 2bis, tweede en derde lid" vervangen door de woorden "in artikel 6, § 4, tweede en derde lid"."; 5° paragraaf 3, die paragraaf 5 wordt, wordt vervangen als volgt : " § 5.Per kalenderjaar wordt het pensioen dat overeenstemt met de loopbaan van de overleden echtgenoot bedoeld in § 1, 4°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met : 1° dezelfde breuk als die bedoeld in § 3, 1°; 2° 60 pct.; 3° de breuk bedoeld in artikel 6, § 5, 3°."; 6° paragraaf 4, die paragraaf 6 wordt, wordt vervangen als volgt : " § 6.Het gedeelte van het pensioen bedoeld in § 1, 5° en 6°, wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van § 5, 1° en 2°."; 7° paragraaf vijf wordt paragraaf 7.

Art. 17.In artikel 9bis van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 05/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Met het oog op de berekening van de overgangsuitkering wordt de teller van de breuk die de loopbaan van de overleden echtgenoot uitdrukt, bedoeld in artikel 7bis, § 1, in zes delen opgesplitst : 1° een eerste deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2018 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;2° een tweede deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 2002 en vóór 1 januari 2019 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;3° een derde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2003 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;4° een vierde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen na 31 december 1983 en vóór 1 januari 1997 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25;5° een vijfde deel dat het aantal jaren en kwartalen gelegen vóór 1 januari 1984 uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25; 6° een zesde deel dat de in toepassing van artikel 33 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 december 1967 gelijkgestelde periodes uitdrukt, waarbij elk kwartaal geldt voor 0,25."; 2° een nieuwe paragraaf wordt ingevoegd tussen de paragrafen 1 en 2, luidende : " § 2.Per kalenderjaar wordt de overgangsuitkering die overeenstemt met de loopbaan bedoeld in § 1, 1°, verkregen door de bedrijfsinkomsten achtereenvolgens te vermenigvuldigen met: 1° een breuk waarvan de teller 1 is en de noemer deze is van de breuk bedoeld in artikel 7, § 2, of § 3.Wanneer het betrokken jaar niet volledig in aanmerking komt, wordt de teller van deze breuk teruggebracht tot 0,25, 0,50 of 0,75 naargelang 1, 2 of 3 kwartalen konden in aanmerking genomen worden; 2° 60 pct.; 3° 0,691542."; 3° in paragraaf 2, die paragraaf 3 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 1°," vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 2°"; 2° in het tweede lid worden de woorden "in artikel 6, § 2, tweede en derde lid" vervangen door de woorden "in artikel 6, § 3, tweede en derde lid"."; 4° in paragraaf 3, die paragraaf 4 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 2°," vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 3°"; 2° in het tweede lid worden de woorden "in artikel 6, § 2bis, tweede en derde lid" vervangen door de woorden "in artikel 6, § 4, tweede en derde lid"."; 5° in paragraaf 4, die paragraaf 5 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 3°," vervangen door de woorden "de loopbaan bedoeld in § 1, 4°"; 2° in punt 3° worden de woorden "de breuk bedoeld in artikel 6, § 3, 3°, vervangen door de woorden "de breuk bedoeld in artikel 6, § 5, 3°."; 6° paragraaf 5, die paragraaf 6 wordt, wordt vervangen als volgt : "Het gedeelte van de overgangsuitkering bedoeld in § 1, 5° en 6°, wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van § 5, 1° en 2°."; 7° in paragraaf 6, die paragraaf 7 wordt, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De verwijdering van de overtollige dagen wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, § 7."; 8° in paragraaf 7, die paragraaf 8 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten en vervangen bij de wet van 10 augustus 2015, worden de woorden "bedrag van 9 648,47 euro" vervangen door de woorden "bedrag van 9 648,57 euro";2° in het derde lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten, worden de woorden "het bedoelde bedrag van 9 648,47 euro" vervangen door de woorden "het bedoelde bedrag van 9 648,57 euro";9° paragraaf 8 wordt paragraaf 9.

Art. 18.Artikel 10 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, wordt vervangen als volgt : "

Art. 10.§ 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de eerste coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3° en in artikel 9bis, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3° aanpassen in functie van de evolutie van de uitgaven voor de pensioenuitkeringen, met uitzondering van de uitgaven voor de pensioenbijslag bedoeld in artikel 14, in de totaliteit van de uitgaven in het sociaal statuut der zelfstandigen. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de tweede coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3° en in artikel 9bis, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3° aanpassen in functie van de aanpassingen van de bedragen bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3°, in artikel 9bis, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3°en in artikel 5, § 2, tweede lid.

De in de voorgaande leden bedoelde aanpassingen mogen evenwel geen weerslag hebben op de pensioenberekening voor loopbaanjaren die gelegen zijn vóór het jaar waarin deze aanpassingen gebeuren. § 2. De Koning kan, om de twee jaar, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3°, in artikel 9, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3° en in artikel 9bis, § 3, eerste lid, 3° en § 4, eerste lid, 3° verhogen door toepassing van een verhogingscoëfficiënt die gelijk dient te zijn aan de verhogingscoëfficiënt vastgesteld in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit nr.50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.".

Art. 19.Met uitzondering van artikel 14 dat van toepassing is op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan vanaf 1 juli 2019 en van artikel 17, 8°, dat van toepassing is op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2015 is dit hoofdstuk van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2020.

Art. 20.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van artikel 14, dat in werking treedt op 1 juli 2019, en van artikel 17, 8°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015.

TITEL 5. - Federale gezondheidszorgen

Art. 21.In artikel 55 van de programmawet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, laatst gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het negende lid worden de woorden "ln 2018" vervangen door de woorden "Vanaf 2018";2° het volgende lid wordt ingevoegd tussen het tiende en het elfde lid : "In 2019 wordt een bedrag van 4 646 336 euro en een bedrag van 13 792 390 euro van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overgedragen naar het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren, ten gunste van de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de publieke sector.Het bedrag van 13. 792 390 euro valt ten laste van de begroting 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering."; 3° in het vroegere elfde lid, dat het twaalfde lid wordt, worden de woorden "Een bedrag van 12 000 000 euro wordt" vervangen door de woorden "Vanaf 2019 wordt een bedrag van 12 000 000 euro";4° het artikel wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Op een door de Koning te bepalen tijdstip en meer bepaald na oprichting van het pensioenfonds voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de publieke sector, worden de in uitvoering van de vorige leden gedane stortingen ten behoeve van de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de publieke sector door het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren overgedragen aan dit nog op te richten pensioenfonds. Op dat ogenblik zullen alle in de vorige leden voorziene stortingen ten behoeve van de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de publieke sector niet langer aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren maar wel aan dit nieuw op te richten fonds voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de publieke sector gebeuren.

Een overeenkomst opgesteld tussen de Federale Staat en het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren zal de modaliteiten organiseren van de overhevelingen bedoeld in de vorige leden met betrekking tot de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst met een werkgever van de publieke sector.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 juni 2019, FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk en van Economie K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen D. BACQUELAINE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) De Kamer van vertegenwoordigers (www.dekamer.be) Doc 54 3712/ (2018/2019) Integraal verslag : 25 april 2019


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^