Wet van 26 maart 2018
gepubliceerd op 07 mei 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in New York op 31 oktober 2017 als terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011940
pub.
07/05/2018
prom.
26/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011940

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


26 MAART 2018. - Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in New York (VSA) op 31 oktober 2017 als terrorisme


Gelet op artikel 6, §§ 1 en 3, van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme;

Gelet op de aanvraag van AG Insurance N.V. d.d. 19 februari 2018, Beslissing: Op 26 maart 2018 heeft het Comité beslist dat de op 31 oktober 2017 in New York (VSA) gepleegde daad beantwoordt aan de definitie van terrorisme in artikel 2 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme om de hierna volgende redenen : Het betreft een clandestien georganiseerde actie : De dader heeft de aanslag twee maanden voorbereid. Hij huurde op 22 oktober 2017 een wagen om zijn route langs de westelijke zijde van Manhattan voor te bereiden.

De daad werd gepleegd met ideologische, politieke of religieuze bedoelingen : Er zijn voldoende aanwijzingen dat de dader o.a. handelde met ideologische motieven en dat hij minstens geïnspireerd werd door de Islamitische Staat (IS) en zijn oproep om op eender welke manier aanslagen te plegen in het Westen.

IS heeft een religieus-politiek-ideologisch project, namelijk de creatie van een eengemaakte islamitische staat in het Midden Oosten, die op zijn beurt de voorbode moet vormen van het herstel van het historische islamitische Kalifaat. Aanhangers en sympathisanten van IS worden vanuit die optiek overal ter wereld continu via de jihadistische sociale media gemobiliseerd om IS in Syrië en Irak te vervoegen of om terroristische aanslagen te plegen en angst te zaaien in hun respectievelijke thuisland. Sinds januari 2014, wordt het Westen door de ideologen en strategen van IS tot prioritaire vijand en doelwit gecategoriseerd.

IS wil zijn ideologie wereldwijd uitdragen en is van oordeel dat de westerse rechtsstaat amoreel, goddeloos en inferieur is aan de eigen ideologie. IS onderbouwt zijn aanspraken steeds met een zeer selectieve jihadistische en messianistische lezing van het islamitische recht en de islamitische geopenbaarde teksten.

De politieke dimensie behelst de uitbouw van een staatsstructuur gebaseerd op hun jihadistische interpretatie van de Sharia, en tevens de aanvallen tegen de landen die deelnemen aan de militaire coalitie tegen IS. Er zijn voldoende aanduidingen dat de dader hun daad zag als deel van het IS-project.

Er werd geweld gepleegd op personen en de economische waarde van materiële goederen werd geheel of gedeeltelijk vernield : In de aanslag werd er geweld gepleegd op personen door hen te doden of te verwonden en werd de economische waarde van onder meer fietsen, een schoolbus en de bij de aanslag gebruikte vrachtwagen (gedeeltelijk) vernield.

Het was de bedoeling om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen en de overheid onder druk te zetten : De aanslag heeft, gelet op de plaats van de aanslag (een fietspad langs de West Side Highway in New York) in combinatie met het aantal doden en het aantal slachtoffers met lichamelijke schade, ontegensprekelijk indruk gemaakt op het publiek en een klimaat van onveiligheid geschapen. IS wil met dergelijke aanslagen angst en verdeeldheid onder de bevolking zaaien en hoopt tevens op een polarisering bij de bevolking.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep tegen deze beslissing worden ingesteld binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^