Wet van 27 april 1999
gepubliceerd op 24 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd ver

bron
ministerie van justitie
numac
1999009619
pub.
24/06/1999
prom.
27/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel 80bis ingevoegd, luidende : «

Art. 80bis.Wanneer een kind is overleden op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aangifte van een levenloos kind op.

De akte van aangifte van een levenloos kind vermeldt : 1° de dag, het uur, de plaats van de bevalling, alsmede het geslacht van het kind;2° het jaar, de dag, de plaats van de geboorte, de naam, de voornamen en de woonplaats van de moeder en de vader;3° de naam, de voornamen en de woonplaats van de aangever;4° de voornamen van het kind, indien om de vermelding ervan wordt verzocht. Deze akte wordt, op haar dagtekening, ingeschreven in het register van de akten van overlijden. »

Art. 3.Het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond wordt opgeheven.

Art. 4.Binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze wet kunnen ouders van wie een kind levenloos geboren werd vóór de inwerkingtreding van deze wet, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen dat de voornamen van het kind worden ingeschreven in de kant van de akte bedoeld in artikel 2 van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1996-1997. Senaat.

Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel, nr. 1-623/1 van 5 mei 1997 ingediend door Mevr. Milquet.

Gewone zitting 1997-1998.

Parlementaire stukken. - Amendement, nr. 1-623/2.

Gewone zitting 1998-1999.

Parlementaire stukken. - Amendement, nr. 1-623/3. - Verslag van 3 maart 1999 van Mevr. Delcourt-Pêtre, nr. 1-623/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1-623/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-623/6.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 11 maart 1999.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 2065/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering, nr. 2065/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 21 en 22 april 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^