Wet van 27 april 2007
gepubliceerd op 08 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde ver

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie
numac
2007201507
pub.
08/05/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties sluiten houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In de Franse tekst van het opschrift van de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties sluiten houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties wordt het woord « constante » ingevoegd tussen het woord « valeur » en de woorden « des biens ».

Art. 3.Hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, bestaande uit het artikel 16bis, wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk IIIbis. - Uitwisseling van gegevens en aanwending van sommen ten bate van de met de invordering belaste ambtenaren voor rekening van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten alsook van de inninginstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen, verschuldigd in toepassing van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Art. 16bis.§ 1. Het Centraal Orgaan kan de met de invordering belaste ambtenaren van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten alsook de inninginstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen, verschuldigd in toepassing van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inlichten over de gegevens waarover het in toepassing van deze wet beschikt. § 2. Het Centraal Orgaan kan elke som, die moet worden teruggegeven of betaald, zonder formaliteit aanwenden ter betaling van bedragen, die de door de begunstigde van deze teruggave of betaling verschuldigd zijn ten bate van de met de invordering belaste ambtenaren en ten bate van de inninginstellingen van de in § 1 bedoelde sociale zekerheidbijdragen.

Het eerste lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of insolvabiliteitsprocedure. § 3. De Koning bepaalt de nadere regels voor de overdracht van de in § 1 bedoelde gegevens jegens de in § 1 bedoelde inninginstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen. »

Art. 4.Artikel 17bis, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet (II) van 27 december 2006, wordt vervangen als volgt : « § 2. De artikelen 17, § 3, eerste, derde en vierde lid en § 4, 21 en 22 zijn van toepassing op de verbindingsmagistraten. »

Art. 5.Artikel 20 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 20.- De directeur van het Centraal Orgaan ontvangt de wedde die toegekend wordt aan de federale procureur, overeenkomstig artikel 355bis van het Gerechtelijk Wetboek.

De adjunct-directeur geniet dezelfde wedde als deze bepaald voor de eerste advocaten-generaal bij de hoven van beroep en de arbeidshoven.

De verbindingsmagistraten ontvangen de wedde die toegekend wordt aan de federale magistraten, overeenkomstig artikel 355bis van het Gerechtelijk Wetboek. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-3058 - 2006/2007 : 001 : Wetsontwerp. 002 tot 011 : Amendementen. 012 : Verslag. 013 : Amendementen. 014 tot 017 : Verslagen. 018 : Tekst aangenomen door de commissie. 019 : Tekst aangenomen door de commissies. 020 : Amendement na verslag. 021 : Aanvullend verslag. 022 : Artikelen gewijzigd door de commissie. 51-3092 - 2006/2007 : 001 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 24 april 2007.

Stukken van de Senaat : 3-2428 - 2006/2007 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 26 april 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^