Wet van 27 juli 2005
gepubliceerd op 29 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektricitieit en het Gas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011324
pub.
29/07/2005
prom.
27/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2005. - Wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektricitieit en het Gas (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de elektriciteitsmarkt

Art. 2.In de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt in de plaats van Hoofdstuk VIbis, dat Hoofdstuk VIquinquies wordt, een nieuw Hoofdstuk VIbis ingevoegd, luidend als volgt : « Hoofdstuk VIbis. - Rechtsmiddelen tegen de beslissingen genomen door de Commissie Afdeling 1. - Geschillen die ressorteren onder de bevoegdheid van het

hof van beroep te Brussel

Art. 29bis.§ 1. Er kan een beroep worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel zetelend zoals in kort geding, door elke persoon die een belang aantoont, tegen de hierna opgesomde beslissingen van de Commissie : 1° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 8°, betreffende de controle op de naleving door de netbeheerder van de bepalingen van artikel 9 en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 9°, betreffende de controle op de toepassing van het technisch reglement bedoeld in artikel 11 en de uitvoeringsbesluiten ervan;3° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 10°, betreffende de controle op de uitvoering door de netbeheerder van het ontwikkelingsplan bedoeld in artikel 13 en de uitvoeringsbesluiten ervan;4° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 11°, betreffende de controle op en de evaluatie van de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 1° en de uitvoeringsbesluiten ervan en, desgevallend, betreffende de toepassing van de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens artikel 21, eerste lid, 2°, en de uitvoeringsbesluiten ervan;5° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 13°, betreffende de goedkeuring van de berekeningsmethode en de controle van de berekeningen van de kosten en verliezen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3°, a) en de uitvoeringsbesluiten ervan;6° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 14°, betreffende de goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting op het transmissienet en voor het gebruik ervan bedoeld in artikel 12 van de wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan;7° de beslissingen genomen met toepassing van de opdracht die zij uitoefent krachtens artikel 23, § 2, tweede lid, 14°bis, betreffende het toezicht op het feit dat de tarifering voor de levering van elektriciteit gericht is op het algemeen belang en zich in het globale energiebeleid integreert en in voorkomend geval betreffende het toezicht op de maximumprijzen die toepasselijk zijn op eindafnemers en distributeurs die eindafnemers bevoorraden die geen in aanmerking komende afnemers zijn;8° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 15°, betreffende de controle van de rekeningen van de ondernemingen uit de elektriciteitssector bedoeld in artikel 22 en de uitvoeringsbesluiten ervan;9° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 31 betreffende administratieve boeten. § 2. De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep van Brussel dat uitspraak doet met volle rechtsmacht. Afdeling 2 - Geschillen die ressorteren onder de bevoegdheid van de

Raad voor de Mededinging

Art. 29ter.Er kan een beroep worden ingesteld bij de Raad voor de Mededinging door elke persoon die een belang aantoont, tegen de beslissingen van de Commissie, genomen in toepassing van artikel 23, 2, tweede lid, 9°, betreffende de controle op de toepassing van het technisch reglement bedoeld in artikel 11 en de uitvoeringsbesluiten ervan, voorzover de beslissing de goedkeuring, de aanvraag tot herziening of de weigering tot goedkeuring betreft van : 1° de beslissingen van de netbeheerder betreffende de toegang tot het transmissienet, bedoeld in artikel 15, behalve in geval van contractuele rechten en verbintenissen;2° de allocatiemethode of methoden voor de toewijzing van de beschikbare capaciteit op de interconnectoren voor de elektriciteitsuitwisselingen met de buitenlandse transmissienetten.»

Art. 3.In artikel 28 van dezelfde wet vervallen de woorden « de toegang tot het transmissienet. »

Art. 4.Worden opgeheven : 1° artikel 23, § 2, tweede lid, 3°, van dezelfde wet;2° artikel 29 van dezelfde wet;3° het koninklijk besluit van 20 september 2002 betreffende de samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers.

Art. 5.Artikel 29bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 2001, wordt artikel 29octies. HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de aardgasmarkt

Art. 6.In de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wordt een nieuw Hoofdstuk IVsepties ingevoegd, luidend als volgt : « Hoofdstuk IVsepties - Rechtsmiddelen tegen de beslissingen genomen door de Commissie Afdeling 1. - Geschillen die ressorteren onder de bevoegdheid van het

hof van beroep te Brussel

Art. 15/20.§ 1. Er kan een beroep worden ingediend bij het hof van beroep te Brussel zetelend zoals in kort geding, door elke persoon die een belang aantoont, tegen de hierna opgesomde beslissingen van de Commissie : 1° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 6°, betreffende de goedkeuring van de voorwaarden voor toegang tot het aardgasvervoersnet en betreffende het toezicht op de toepassing ervan met uitzondering van de beslissingen bedoeld in artikel 15/20bis, 1°;2° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 7°, betreffende het toezicht op en de evaluatie van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 15/11 en de uitvoeringsbesluiten ervan;3° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 8°, betreffende het toezicht op en de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van artikel 15/7 en de uitvoeringsbesluiten ervan;4° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 8°bis, betreffende het toezicht op en de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van artikel 23bis en de uitvoeringsbesluiten ervan;5° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°, betreffende de controle van de boekhouding van de ondernemingen uit de aardgassector bedoeld in de artikelen 15/5 tot 15/5decies en de uitvoeringsbesluiten ervan;6° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 15/14, § 2, tweede lid, 9°bis, betreffende de goedkeuring van de tarieven bedoeld in artikel 15/5, § 2 en de uitvoeringsbesluiten ervan;7° de beslissingen genomen met toepassing van artikel 20/2 betreffende de administratieve boeten. § 2. De grond van de zaak wordt voorgelegd aan het hof van beroep van Brussel dat uitspraak doet met volle rechtsmacht. Afdeling 2. - Geschillen die ressorteren onder de bevoegdheid van de

Raad voor de Mededinging

Art. 15/20bis.Er kan een beroep worden ingesteld bij de Raad voor de Mededinging door elke persoon die een belang aantoont, tegen de beslissingen van de Commissie tot goedkeuring of weigering van : 1° de beslissingen van de netbeheerder betreffende de toegang tot het vervoersnet, bedoeld in artikel 15/5, behalve in geval van contractuele rechten en verbintenissen;2° de allocatiemethode of methoden voor de hoeveelheid aardgas beschikbaar op de interconnectoren met de buitenlandse vervoersnetten » Art.7. In artikel 15/17 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 april 1999 en vervangen bij de wet van 16 juli 2001, vervallen de woorden « de vervoersnetten of »

Art. 8.Worden opgeheven : 1° artikel 15/14, § 2, tweede lid, 3° van dezelfde wet;2° artikel 15/18 van dezelfde wet. HOOFDSTUK III. - Diverse bepalingen

Art. 9.§ 1. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 605quater ingevoegd, luidende : « Het hof van beroep neemt kennis van de beroepen bedoeld in : 1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;2° artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.» § 2. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 633quater ingevoegd, luidende : « Enkel het hof van beroep van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 605quater. »

Art. 10.De procedures die, op de datum van inwerkingtreding van deze wet, aanhangig zijn bij de hoven, de rechtbanken en de andere instanties, inclusief de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen hun beslissingen zullen worden voortgezet en afgesloten overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor deze datum.

Indien deze wet van kracht wordt gedurende een beroepstermijn die bestaat onder het voorgaande geldende stelsel en op deze basis nog geen beroep werd ingesteld, doet de inwerkingtreding van deze wet een nieuwe beroepstermijn lopen zoals voorzien in deze wet.

Art. 11.De Koning bepaalt, uitgezonderd voor dit artikel, voor elk artikel van deze wet de datum waarop het in werking treedt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Salina, 27 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Vice-Eerste minister en Minister van Justitie, afwezig : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT Voor de Minister van Economie en Energie, afwezig : De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie, afwezig : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT _______ Nota Zitting 2004-2005.

Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Stukken : 51 1895 - Nr. 1 : Wetsontwerp - Nr. 2 : Amendement - Nr. 3 : Verslag - Nr. 4 : tekst aangenomen door de commissie - Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 7 juli 2005 Senaat.

Stukken : 3-1301.- Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.- Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst verbeterd door de commissie. - Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 15 juli 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^