Wet van 27 juni 2016
gepubliceerd op 01 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003221
pub.
01/07/2016
prom.
27/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003221

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en houdende diverse bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet inzonderheid in : 1° de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van richtlijn 2004/109/EG;2° de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie; 3° de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr.1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft; 4° de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU. TITEL II. - Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 3.In artikel 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° "geaccepteerde marktpraktijk" : een specifieke marktpraktijk die door de bevoegde autoriteit van een lidstaat in overeenstemming met artikel 13 van Verordening 596/2014 is geaccepteerd;"; b) de bepalingen onder 22°, 23°, 24° en 25° worden opgeheven;c) het lid wordt aangevuld met de bepaling onder 49°, luidende : "49° "Verordening 596/2014" : verordening (EU) Nr.596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie.".

Art. 4.In artikel 3, § 5, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de woorden "van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)" vervangen door de woorden "van Verordening 596/2014".

Art. 5.In artikel 7, § 4, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Zij deelt dit vooraf mee aan de FSMA. De FSMA kan zich, na overleg met haar, daartegen verzetten in het belang van de bescherming van de beleggers, behoudens wanneer de schrapping van een afgeleid instrument automatisch voortvloeit uit de marktregels die de FSMA zelf met toepassing van artikel 5, § 3, eerste lid, heeft goedgekeurd.".

Art. 6.In artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en de wetten van 17 juli 2013 en 30 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1 wordt opgeheven;b) in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt," vervangen door de woorden "emittenten van effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt,"; c) in paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt : "b) onverwijld over rechtstreekse of onrechtstreekse wijzigingen in de rechten verbonden aan de effecten of aan daarvan afgeleide financiële instrumenten;"; d) paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt : "2° de andere verplichtingen van de emittenten of andere personen bedoeld in 1° ten aanzien van de houders van effecten specifiek omwille van de toelating van deze effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, inzonderheid met het oog op een gelijke behandeling van de houders die zich in dezelfde omstandigheden bevinden, en om hen toe te laten de rechten verbonden aan de betrokken effecten uit te oefenen;"; e) in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "houders van financiële instrumenten" vervangen door de woorden "houders van effecten"; f) in paragraaf 2, eerste lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt : "4° de specifieke verplichtingen van de in 1° bedoelde emittenten inzake financiële en aanverwante informatieverstrekking aan het publiek;"; g) in paragraaf 2, eerste lid, 6°, worden de woorden "het derde, het vierde en het vijfde lid" vervangen door de woorden "het derde, het vierde en het zesde lid ";h) in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "Wanneer hun financiële instrumenten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten," vervangen door de woorden "Wanneer hun effecten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten,";i) in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "Wanneer geen financiële instrumenten van de emittent tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten," vervangen door de woorden "Wanneer geen effecten van de emittent tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten,";j) in paragraaf 2, zesde lid, worden de woorden "Wanneer financiële instrumenten zonder toestemming van de emittent tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten," vervangen door de woorden "Wanneer effecten zonder toestemming van de emittent tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten,";k) paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De emittenten bedoeld in § 2, eerste lid, 1°, zijn : 1° ingeval het gaat om emittenten van aandelen dan wel om emittenten van schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan 1 000 euro : a) emittenten met statutaire zetel in België;of b) emittenten waarvan de statutaire zetel gelegen is in een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte en die België als lidstaat van herkomst hebben gekozen uit de lidstaten waar hun effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten;2° voor emittenten die niet onder 1° vallen, de emittenten die België als lidstaat van herkomst hebben gekozen uit de lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar zij in voorkomend geval hun statutaire zetel hebben en de lidstaten waar hun effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, met dien verstande dat de emittent slechts één van die lidstaten als lidstaat van herkomst mag kiezen;3° emittenten waarvoor België de lidstaat van herkomst is overeenkomstig § 3bis. Voor een emittent als bedoeld in het eerste lid, 1°, b), die België als lidstaat van herkomst heeft gekozen, blijft België de lidstaat van herkomst, tenzij zijn effecten niet meer tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten en hij een andere lidstaat van herkomst heeft gekozen uit de andere lidstaten waar zijn effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en deze keuze openbaar heeft gemaakt en langs elektronische weg ter kennis gebracht van de FSMA. Voor een emittent als bedoeld in het eerste lid, 2°, die België als lidstaat van herkomst heeft gekozen, blijft deze keuze ten minste drie jaar geldig, tenzij : 1° wanneer zijn effecten niet langer tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten;of 2° wanneer zijn effecten in de loop van de periode van drie jaar niet meer tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten en hij een andere lidstaat van herkomst heeft gekozen uit de andere lidstaten waar zijn effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en, in voorkomend geval, de lidstaat waar de emittent zijn statutaire zetel heeft en deze keuze heeft openbaar gemaakt en ter kennis gebracht van de FSMA;of 3° wanneer de emittent in de loop van de periode van drie jaar onder het toepassingsgebied van het eerste lid, 1°, komt te vallen en ingevolge hiervan een andere lidstaat van herkomst heeft toegewezen gekregen of gekozen en die informatie heeft openbaar gemaakt en langs elektronische weg ter kennis gebracht van de FSMA."; l) er wordt een paragraaf 3bis ingevoegd, luidende : " § 3bis.Voor emittenten waarvan effecten, al dan niet uitsluitend, zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt die niet tot openbaarmaking van hun lidstaat van herkomst overgaan binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop hun effecten voor het eerst tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, zal, tot op het moment dat zij één enkele lidstaat van herkomst hebben gekozen en deze keuze hebben openbaar gemaakt : (i) België de lidstaat van herkomst zijn wanneer de effecten uitsluitend tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten; (ii) België één van de lidstaten van herkomst zijn, wanneer de effecten niet uitsluitend tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten."; m) in paragraaf 4, eerste en vierde lid, worden de woorden " § 3, 1° " vervangen door de woorden " § 3, eerste lid, 1° "; n) in paragraaf 4 wordt het vijfde lid vervangen als volgt : "Voor de toepassing van § 3 kan de Koning op advies van de FSMA de procedure vaststellen volgens welke een emittent zijn lidstaat van herkomst openbaar maakt en ter kennis brengt van de toezichthouders van de betrokken lidstaten."; o) paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor doeleinden van het toezicht op de naleving van dit artikel en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, met inbegrip van het opleggen van maatregelen en sancties voor een inbreuk, worden in de bepalingen van deze wet ook geregistreerde ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en trusts begrepen onder de verwijzingen naar personen of naar rechtspersonen."; p) in paragraaf 5 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Op advies van de FSMA kan de Koning voor andere emittenten dan die bedoeld in § 3 waarvan effecten al dan niet uitsluitend zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt : 1° regels bepalen voor de kennisgeving aan de FSMA van de lidstaat van herkomst in de zin van Richtlijn 2004/109/EG;2° regels bepalen voor de samenwerking van de FSMA met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst;3° bepalen onder welke voorwaarden de FSMA bewarende maatregelen kan nemen; 4° bepalen welke bewarende maatregelen de FSMA inzonderheid kan nemen."; q) in paragraaf 5, derde lid, worden de woorden "waarvan financiële instrumenten uitsluitend zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt" vervangen door de woorden "waarvan effecten uitsluitend zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt";r) er wordt een paragraaf 5bis ingevoegd, luidende : " § 5bis.Op advies van de FSMA kan de Koning voor andere emittenten dan die bedoeld in § 3 waarvan de statutaire zetel in België gelegen is maar waarvan effecten uitsluitend tot de verhandeling op een of meer buitenlandse gereglementeerde markten zijn toegelaten, regels bepalen voor de kennisgeving aan de FSMA van de lidstaat van herkomst in de zin van Richtlijn 2004/109/EG.".

Art. 7.Artikel 15 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt aangevuld met twee leden, luidende : "Wanneer de uitbater van een MTF waarvoor de Koning gebruik heeft gemaakt van de machtiging in artikel 10, § 6, voornemens is om een financieel instrument dat is toegelaten tot de verhandeling op die MTF te schrappen, deelt hij dat voornemen vooraf mee aan de FSMA. Die kan zich, na overleg met hem, daartegen verzetten in het belang van de bescherming van de beleggers, behoudens wanneer de schrapping van een afgeleid instrument automatisch voortvloeit uit de marktregels die de FSMA zelf met toepassing van deze wet of een uitvoeringsbesluit van deze wet heeft goedgekeurd.

Indien de FSMA de uitbater van een MTF waarvoor de Koning gebruik heeft gemaakt van de machtiging in artikel 10, § 6, na overleg met hem, verzoekt om in het belang van de bescherming van de beleggers de verhandeling te schorsen van een financieel instrument dat is toegelaten tot de verhandeling op deze MTF, dan moet deze uitbater dit doen.".

Art. 8.In artikel 25 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.De FSMA staat in voor de taken als bevoegde autoriteit waarvan sprake in de Verordening 596/2014 en ziet toe op de naleving van deze verordening en van de bepalingen genomen op basis of in uitvoering van deze verordening.

Voor de uitoefening van deze opdracht kan de FSMA : 1° de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 34 en 35 uitoefenen;2° de maatregelen en sancties bedoeld in de artikelen 36 en 36bis opleggen;3° de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 79 tot 85 uitoefenen overeenkomstig de in die artikelen voorziene modaliteiten; 4° aan iedere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt gehouden voor een inbreuk op de artikelen 14 tot 20 van Verordening 596/2014, een tijdelijk verbod opleggen om te handelen voor eigen rekening."; b) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : "In afwijking van artikel 19, lid 3, eerste en tweede alinea, van Verordening 596/2014 worden de overeenkomstig lid 1 van voornoemd artikel gemelde transacties openbaar gemaakt door de FSMA op haar website.Indien emittenten, deelnemers aan een emissierechtenmarkt of andere entiteiten als bedoeld in artikel 19, lid 10, van Verordening 596/2014 er niettemin voor opteren om de aan hen gemelde transacties ook zelf openbaar te maken, moeten ze wel de vereisten naleven van artikel 19, lid 3, eerste en tweede alinea, van Verordening 596/2014."; c) de paragrafen 3, 5 en 6 worden opgeheven;d) in paragraaf 4, die hernummerd wordt tot paragraaf 3, wordt het woord "Bovendien" vervangen door de woorden "Onverminderd de toepassing van Verordening 596/2014".

Art. 9.Artikel 25bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 29 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 3° wordt opgeheven;b) in de bepaling onder 5° worden de woorden "in de zin van artikel 25, § 3, 1° " vervangen door de woorden "die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgisch handelsplatform, of waarvan de toelating tot de verhandeling op dergelijk handelsplatform wordt aangevraagd".

Art. 11.In artikel 29bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt : " § 3. Voor de toepassing van dit artikel dient onder "voedselgrondstof" te worden verstaan een primaire grondstof, die al dan niet na verdere bewerking, bestemd is voor menselijke consumptie.".

Art. 12.In artikel 30 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 3°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 augustus 2005 en 3 maart 2011, vervangen als volgt : "3° in overeenstemming met artikel 13 van Verordening 596/2014 en de bepalingen genomen op basis of in uitvoering van dit artikel, bij reglement geaccepteerde marktpraktijken vaststellen.".

Art. 13.In artikel 34 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en de wetten van 30 juli 2013 en 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder paragraaf 1, 1°, worden de woorden "leden van een Belgische gereglementeerde markt of MTF" vervangen door de woorden "leden van een Belgisch handelsplatform" en de woorden "marktondernemingen, MTF's" door de woorden "marktondernemingen, uitbaters van MTF's of OTF's";b) in paragraaf 1, 1°, wordt de bepaling onder a) aangevuld met de woorden "en bestaande opnames van telefoongesprekken, elektronische communicatie en overzichten van dataverkeer";c) in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "op de gereglementeerde markten en de MTF's" vervangen door de woorden "op de handelsplatformen";d) in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "op de gereglementeerde markten en MTF's" vervangen door de woorden "op de handelsplatformen".

Art. 14.Artikel 35, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2007 en gewijzigd bij de wetten van 2 juli 2010 en 30 juli 2013 en het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor de uitoefening van haar toezicht op de bepalingen van Verordening 596/2014 en Verordening 600/2014 en de bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, of wanneer zij daartoe wordt verzocht door een in het eerste lid, 2° of 3°, bedoelde autoriteit, kan de FSMA bij elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon elke informatie en elk document opvragen betreffende de omvang en het doel van een via een grondstoffenderivaat ingenomen positie of aangegaan risico en betreffende enigerlei activa of verplichtingen op de onderliggende markt, en verslagen opvragen over deze transacties.".

Art. 15.In artikel 36 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en bij de wetten van 30 juli 2013 en 4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Wanneer de FSMA een inbreuk vaststelt op de bepalingen bedoeld in dit hoofdstuk of de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, kan zij de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon bevelen om, binnen de termijn die zij bepaalt, de vastgestelde toestand te verhelpen alsook, desgevallend, om af te zien van herhaling van de gedraging die een inbreuk vormt.De FSMA kan ook elke natuurlijke of rechtspersoon die onjuiste of misleidende informatie heeft gepubliceerd of verspreid, bevelen om een rechtzetting te publiceren."; b) in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : "1° een waarschuwing bekendmaken waarin de verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreuk worden genoemd of een rechtzetting publiceren van de onjuiste of misleidende openbaar gemaakte informatie;"; c) in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° de betaling van een dwangsom opleggen die per kalenderdag dat het bevel niet wordt nageleefd niet meer mag bedragen dan 50 000 euro, noch in het totaal 2 500 000 euro mag overschrijden;"; d) paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Ook wanneer er geen duidelijk identificeerbare voor de inbreuk of de publicatie of verspreiding van onjuiste of misleidende informatie verantwoordelijke persoon is, kan de FSMA zonder voorafgaand bevel een waarschuwing bekendmaken waarin desgevallend de aard van de inbreuk wordt genoemd of een rechtzetting publiceren van de onjuiste of misleidende openbaar gemaakte informatie."; e) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de FSMA, indien zij overeenkomstig de artikelen 70 tot 72 een inbreuk vaststelt op de bepalingen bedoeld in dit hoofdstuk of de besluiten of reglementen genomen ter uitvoering ervan, aan de overtreder een administratieve geldboete opleggen die niet meer mag bedragen dan 2 500 000 euro voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van deze winst of dit verlies.

In afwijking van het eerste lid, gelden volgende maximumbedragen : 1° in geval van een inbreuk op de bepalingen van artikel 10, § 2, § 5, § 5bis, § 6 of § 7, of de besluiten of reglementen genomen ter uitvoering ervan : voor natuurlijke personen, 2 000 000 euro, en, voor rechtspersonen, 10 000 000 euro of, indien dit hoger is, vijf procent van de totale jaaromzet.Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag van deze winst of dit verlies; 2° in geval van een inbreuk op de artikelen 14 of 15 van de Verordening 596/2014, of de bepalingen genomen op basis of in uitvoering ervan : voor natuurlijke personen, 5 000 000 euro, en, voor rechtspersonen, 15 000 000 euro of, indien dit hoger is, vijftien procent van de totale jaaromzet.Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van het bedrag van deze winst of dit verlies; 3° in geval van een inbreuk op de artikelen 16 of 17 van de Verordening 596/2014, of de bepalingen genomen op basis of in uitvoering ervan : voor natuurlijke personen, 1 000 000 euro, en, voor rechtspersonen, 2 500 000 euro of, indien dit hoger is, twee procent van de totale jaaromzet.Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van het bedrag van deze winst of dit verlies; 4° in geval van een inbreuk op de artikelen 18, 19 of 20 van de Verordening 596/2014, of de bepalingen genomen op basis of in uitvoering ervan : voor natuurlijke personen, 500 000 euro en, voor rechtspersonen, 1 000 000 euro.Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Voor de toepassing van het tweede lid wordt de totale jaaromzet bepaald op grond van de meest recente door de raad van bestuur of het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening. Indien de betrokken rechtspersoon geen omzet realiseert, wordt onder totale jaaromzet begrepen de met omzet corresponderende soort inkomsten, hetzij overeenkomstig de toepasselijke Europese jaarrekeningenrichtlijnen hetzij, indien die niet van toepassing zijn op de betrokken rechtspersoon, overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waar de rechtspersoon gevestigd is. Indien de rechtspersoon een moederonderneming is of een dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, dan wordt onder totale jaaromzet begrepen de totale jaaromzet op grond van de meest recente door de raad van bestuur of het bestuursorgaan van de uiteindelijke moederonderneming opgestelde geconsolideerde jaarrekening.

In geval van een inbreuk op de bepalingen bedoeld in het tweede lid, 1°, kan de FSMA, als de overtreder een rechtspersoon is, ook een administratieve geldboete opleggen aan een of meer leden van het leidinggevende, bestuurs- of toezichthoudende orgaan en aan elke andere persoon belast met de effectieve leiding van de rechtspersoon.".

Art. 16.Artikel 49, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Tenzij het slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt, houdt het directiecomité bij het bepalen van het type en desgevallend de hoogte van de maatregelen en sancties voor een inbreuk op de toepasselijke regels rekening met alle relevante omstandigheden.".

Art. 17.In artikel 72, § 3, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 juli 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en de wetten van 30 juli 2013 en 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid wordt de zin "Het bedrag van de geldboete moet worden vastgesteld in functie van de ernst van de gepleegde inbreuken en moet in verhouding staan tot de voordelen of de winst die eventueel uit deze inbreuken is gehaald." vervangen als volgt : "Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete houdt de sanctiecommissie rekening met alle relevante omstandigheden, waaronder, in voorkomend geval : 1° de ernst en de duur van de inbreuk;2° de mate van verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon;3° zijn financiële draagkracht;4° de omvang van de winst die is behaald of het verlies dat is vermeden, voor zover dat kan worden bepaald;5° het vermogensnadeel voor derden dat is veroorzaakt door de inbreuk, voor zover dat kan worden bepaald;6° de mate waarin de verantwoordelijke persoon zijn medewerking verleent aan de FSMA;7° eerdere inbreuken van de verantwoordelijke persoon; 8° de maatregelen die na de inbreuk door de verantwoordelijke persoon werden genomen ter voorkoming van herhaling van de inbreuk."; b) het vierde lid wordt vervangen als volgt : "Onmiddellijk nadat de betrokken personen op de hoogte zijn gebracht van de beslissing, maakt de sanctiecommissie deze beslissing nominaal bekend op de website van de FSMA.De bekendmaking mag ook bij uittreksel gebeuren, maar bevat minstens informatie over het type en de aard van de overtreding en de identiteit van de overtreder."; c) tussen het vierde en het vijfde lid worden drie leden ingelast, luidende : "Indien echter de bekendmaking van de identiteit van de rechtspersonen of van de persoonsgegevens van natuurlijke personen door de sanctiecommissie wordt beschouwd als onevenredig, na een beoordeling per geval van de evenredigheid van de bekendmaking van dergelijke gegevens, of indien de bekendmaking een lopend onderzoek of de stabiliteit van het financieel systeem of van de financiële markten in gevaar zou brengen, handelt de sanctiecommissie als volgt : 1° uitstel van de bekendmaking totdat de redenen voor het niet-bekendmaken niet langer aanwezig zijn;2° anonieme bekendmaking, indien een dergelijke anonieme bekendmaking een doeltreffende bescherming van de betrokken persoonsgegevens waarborgt;in dat geval kan de bekendmaking van relevante gegevens worden uitgesteld gedurende een redelijke tijdsperiode indien mag worden verwacht dat de redenen voor de anonieme bekendmaking binnen die periode zullen ophouden te bestaan; 3° niet-bekendmaking indien de hierboven onder 1° en 2° vermelde opties als onvoldoende worden beschouwd : a) om te waarborgen dat de stabiliteit van het financieel systeem of van de financiële markten niet in gevaar wordt gebracht;of b) om de evenredigheid te waarborgen van de bekendmaking in geval van een beslissing die wordt geacht van geringere betekenis te zijn. Elke beslissing die overeenkomstig de twee vorige leden wordt bekendgemaakt, blijft gedurende een periode van ten minste vijf jaar na de bekendmaking op de website van de FSMA staan. Persoonsgegevens die in de bekendmaking zijn opgenomen worden evenwel slechts op de website vermeld zolang als noodzakelijk, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De beslissing van de sanctiecommissie bepaalt deze duur.

Indien een beroep is ingesteld tegen de sanctiebeslissing, wordt informatie met die strekking opgenomen in de bekendmaking of wordt, als het beroep op een later tijdstip wordt ingesteld, die informatie toegevoegd aan de oorspronkelijke bekendmaking. Latere informatie over de uitkomst van het beroep, met inbegrip van een beslissing tot vernietiging van de sanctiebeslissing, wordt eveneens bekendgemaakt.".

Art. 18.Artikel 73bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 73bis.Wanneer een dwangsom die door de FSMA is opgelegd op grond van deze wet of van de andere wettelijke of reglementaire bepalingen die de opdrachten regelen van de FSMA wordt verbeurd, maakt de FSMA haar beslissing tot oplegging van de dwangsom en de redenen hiervan, alsook de verbeuring van de dwangsom bekend op haar website op de overeenkomstige wijze en onder de overeenkomstige voorwaarden bepaald in artikel 72, § 3, vierde tot zevende lid.".

Art. 19.In artikel 75 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt : "5° binnen de grenzen van de Verordening 596/2014 en de Verordening (EU) Nr.1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, aan het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) en de nationale regulerende instanties bedoeld in artikel 2, punt 10, van Verordening 1227/2011, en, voor Verordening 596/2014, aan de Europese Commissie en de overige instanties bedoeld in artikel 25 van die verordening;"; b) in paragraaf 2 worden de woorden "5°, " opgeheven. TITEL III. - Wijzigingen van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Art. 20.In artikel 7, § 1, eerste lid, iii), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden de woorden "onder voorbehoud dat de uitgevende instelling achteraf een keuze maakt indien de lidstaat van herkomst niet volgens haar voorkeur is bepaald" vervangen als volgt : "onder voorbehoud dat de uitgevende instelling in de volgende gevallen achteraf een keuze maakt : 1° indien de lidstaat van herkomst niet volgens haar voorkeur is bepaald;of 2° indien de effecten van het type A niet langer zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in haar lidstaat van herkomst, maar wel in één of meer andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. In het geval bedoeld onder 2° kan de uitgevende instelling een nieuwe lidstaat van herkomst kiezen uit de lidstaten van de Europese Economische Ruimte waar haar effecten van het type A tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten.".

Art. 21.Artikel 36, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013, wordt vervangen als volgt : "Als de definitieve voorwaarden van de aanbieding niet in het basisprospectus en evenmin in een aanvulling hierop worden vermeld, worden zij door de uitgevende instelling bij de FSMA gedeponeerd. De FSMA deelt ze mee aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst en doet dit voor elke openbare aanbieding zo spoedig mogelijk en zo mogelijk vóór de lancering van de openbare aanbieding of de toelating tot de handel. De FSMA deelt de definitieve voorwaarden eveneens mee aan ESMA.".

Art. 22.In artikel 38, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 17 juli 2013, worden de woorden "en door de uitgevende instelling, voor elke openbare aanbieding, ter kennis gebracht van de FSMA zodra dit realiseerbaar is en zo mogelijk voordat de openbare aanbieding of de toelating tot handel aanvangt" opgeheven.

TITEL IV. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen

Art. 23.In artikel 3 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt in de bepaling onder 1° het woord "rechtspersoon" vervangen door de woorden "juridische entiteit";b) in dezelfde paragraaf worden in de bepaling onder 6° de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "een natuurlijke persoon of een juridische entiteit"; c) in dezelfde paragraaf wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt : "7° "controlerende persoon" : de natuurlijke persoon of de juridische entiteit die de controle heeft over een onderneming, ongeacht de rechtsvorm die deze onderneming aanneemt of het recht waaronder zij ressorteert;"; d) in dezelfde paragraaf worden, in de bepaling onder 13°, in onderdelen a) en b) de woorden "de natuurlijke of rechtspersonen" vervangen door "de natuurlijke personen of juridische entiteiten";e) in dezelfde paragraaf wordt, in de bepaling onder 13°, onderdeel c) opgeheven;f) in dezelfde paragraaf worden, in de bepaling onder 14°, de woorden "a), b) of c)" vervangen door de woorden "a) of b)";g) in dezelfde paragraaf worden, in de bepalingen onder 16° en 17°, de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door "een natuurlijke persoon of een juridische entiteit";h) paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepalingen onder 27°, 28°, 29°, 30° en 31°, luidende : "27° "Verordening (EG) nr.2273/2003" : Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma's en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft; 28° "Verordening (EU) nr.596/2014" : Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie; 29° "ESMA" : de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority) als opgericht door de Verordening (EU) nr.1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010; 30° "formele overeenkomst" : een overeenkomst die krachtens het toepasselijke recht bindend is; 31° "juridische entiteit" : een rechtspersoon, een geregistreerde onderneming zonder rechtspersoonlijkheid of een trust."; i) in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Voor de toepassing van titel II en zijn uitvoeringsbesluiten wordt een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke juridische entiteit die aandelen heeft uitgegeven eveneens als emittent beschouwd indien certificaten die deze aandelen vertegenwoordigen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, ongeacht of deze aandelen al dan niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en zelfs indien deze certificaten door een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit zijn uitgegeven.".

Art. 24.In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 17 juli 2013, worden de woorden "en die overeenkomstig artikel 7, § 1, eerste lid, iii), van de wet van 16 juni 2006 België als lidstaat van herkomst hebben gekozen" vervangen door de woorden "en waarvoor België, met toepassing van artikel 10, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 en haar uitvoeringsbesluiten, de lidstaat van herkomst is".

Art. 25.In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "elke natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "elke natuurlijke persoon of juridische entiteit";2° in paragraaf 2 worden de woorden "elke natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "elke natuurlijke persoon of juridische entiteit";3° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "Wanneer natuurlijke of rechtspersonen" vervangen door de woorden "Wanneer natuurlijke personen of juridische entiteiten";4° paragraaf 4, tweede lid, wordt opgeheven;5° in paragraaf 5 worden de woorden "natuurlijke of rechtspersoon" telkens vervangen door de woorden "natuurlijke persoon of juridische entiteit";6° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : " § 6.Voor de toepassing van titel II, met uitzondering van artikel 15, en de besluiten tot uitvoering van titel II, worden met stemrechtverlenende effecten gelijkgesteld : 1° financiële instrumenten die, op de vervaldag, uit hoofde van een formele overeenkomst, de houder het onvoorwaardelijke recht of de beslissing over dit recht verlenen om reeds uitgegeven stemrechtverlenende effecten te verwerven;2° financiële instrumenten die niet onder 1° vallen, maar wel gekoppeld zijn aan de onder 1° bedoelde stemrechtverlenende effecten en waarvan het economisch effect vergelijkbaar is met dat van de onder 1° bedoelde financiële instrumenten, ongeacht of zij al dan niet recht geven op materiële afwikkeling. Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende financiële instrumenten beschouwd als gelijkgestelde financiële instrumenten, als zij voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid, 1° of 2° : a) verhandelbare effecten;b) opties;c) futures;d) swaps;e) rentetermijncontracten;f) financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences");g) alle andere contracten of overeenkomsten met gelijkaardige economische effecten die fysiek of in contanten kunnen worden afgewikkeld. Deze gelijkstelling geldt ook voor niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt toegelaten certificaten die betrekking hebben op stemrechtverlenende effecten indien zij de houder ervan het onvoorwaardelijke recht of de beslissing over dit recht verlenen om de reeds uitgegeven stemrechtverlenende effecten waarop zij betrekking hebben te verwerven.

Indien het recht van de houder om de onderliggende stemrechtverlenende effecten te verwerven enkel afhangt van een gebeurtenis die de houder vermag te doen plaatshebben of te verhinderen wordt dit recht als onvoorwaardelijk beschouwd."; 7° paragraaf 7 wordt vervangen als volgt : " § 7.De Koning bepaalt op advies van de FSMA de concrete invulling van de kennisgevingsplicht bedoeld in §§ 4 en 5.".

Art. 26.In artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "een natuurlijke persoon of juridische entiteit".

Art. 27.In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt het woord "en" tussen 1° en 2° geschrapt; b) paragraaf 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : "3° worden de met stemrechtverlenende effecten gelijkgestelde financiële instrumenten meegerekend, volgens de nadere regels bepaald door de Koning."; c) in paragraaf 2 worden de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "een natuurlijke persoon of juridische entiteit";d) in paragraaf 3, eerste lid, worden de bepalingen onder 1°, 2° en 3° vervangen als volgt : "1° worden de deelnemingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 van een derde die optreedt voor rekening van een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit, meegerekend in hoofde van die laatste persoon of entiteit, en dit ongeacht in wiens naam deze derde optreedt;2° worden in hoofde van de controlerende natuurlijke persoon of juridische entiteit diens deelnemingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 samengevoegd met de deelnemingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 van door die persoon of entiteit gecontroleerde ondernemingen;3° voegen in onderling overleg handelende personen de stemrechten waarop hun akkoord slaat samen;"; e) paragraaf 3, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende : "4° voegt de houder van met stemrechtverlenende effecten gelijkgestelde financiële instrumenten alle op dezelfde emittent betrekking hebbende gelijkgestelde financiële instrumenten samen. Alleen longposities worden in aanmerking genomen. Longposities worden niet verrekend met shortposities die betrekking hebben op dezelfde emittent.".

Art. 28.In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 4, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° de stemrechten verbonden aan stemrechtverlenende effecten die in de handelsportefeuille worden gehouden niet worden uitgeoefend en niet anderszins worden aangewend om inspraak uit te oefenen in het bestuur van de emittent."; 2° er wordt een paragraaf 4bis ingevoegd, luidende : " § 4bis.Tijdens de stabilisatieperiode is er geen kennisgevingsplicht met betrekking tot stemrechten verbonden aan aandelen die worden verworven voor stabilisatiedoeleinden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2273/2003 of artikel 5 van Verordening (EU) nr. 596/2014 mits de aan deze aandelen verbonden stemrechten niet worden uitgeoefend en niet anderszins worden aangewend om inspraak uit te oefenen in het bestuur van de emittent.".

Art. 29.In artikel 12, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "zo spoedig mogelijk" vervangen door het woord "onverwijld" en worden de woorden "aanvangend op de handelsdag" opgeheven.

Art. 30.In artikel 20, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "de persoon" vervangen door de woorden "de natuurlijke persoon of juridische entiteit".

Art. 31.In artikel 21, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de woorden "en de ESMA" ingelast tussen de woorden "de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG" en de woorden "van deze bevindingen in kennis.".

Art. 32.Artikel 27 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt vervangen als volgt : "

Art. 27.Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de FSMA, indien zij een inbreuk vaststelt op de bepalingen van titel II of de besluiten of reglementen genomen ter uitvoering ervan, aan de overtreder alsook, als deze een rechtspersoon is, aan een of meer leden van het leidinggevende, bestuurs- of toezichthoudende orgaan en aan elke andere persoon belast met de effectieve leiding van de rechtspersoon, een administratieve geldboete opleggen.

Voor natuurlijke personen mag de geldboete bedoeld in het eerste lid niet meer bedragen dan 2 000 000 euro voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Voor juridische entiteiten mag de geldboete bedoeld in het eerste lid niet meer bedragen dan 10 000 000 euro of, indien dit hoger is, 5 procent van de totale jaaromzet voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het tweevoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Voor de toepassing van het derde lid wordt de totale jaaromzet bepaald op grond van de meest recente door de raad van bestuur of het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening. Indien de betrokken juridische entiteit geen omzet realiseert wordt onder "totale jaaromzet" begrepen de met omzet corresponderende soort inkomsten, hetzij overeenkomstig de toepasselijke Europese jaarrekeningenrichtlijnen hetzij, indien die niet van toepassing zijn op de betrokken juridische entiteit, overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waar de entiteit gevestigd is. Indien de juridische entiteit een moederonderneming is of een dochter-onderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, dan wordt onder "totale jaaromzet" begrepen de totale jaaromzet op grond van de meest recente door de raad van bestuur of het bestuursorgaan van de uiteindelijke moederonderneming opgestelde gecon-solideerde jaarrekening.".

TITEL V. - Wijziging van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Art. 33.Artikel 6, § 3, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen gewijzigd bij de wet van 17 juli 2013, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het eerste lid, 3°, worden biedingen op schuldinstrumenten met een nominale waarde van ten minste 50 000 euro per eenheid beschouwd als biedingen die geen openbaar karakter hebben wanneer deze schuldinstrumenten vóór 31 december 2010 werden uitgegeven.".

TITEL VI. - Opheffingsbepalingen, overgangsbepaling, uitvoering en inwerkingtreding

Art. 34.Het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 2006 en 3 maart 2011, wordt opgeheven.

Art. 35.Het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt opgeheven.

Art. 36.Voor emittenten als bedoeld in artikel 10, § 3, eerste lid, 1°, b) of 2°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten waarvan effecten op de datum van inwerkingtreding van artikel 6, l), reeds zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en wiens keuze van lidstaat van herkomst op die laatste datum nog niet is openbaar gemaakt, zal België van rechtswege, vanaf die laatste datum en tot op het moment dat zij één enkele lidstaat van herkomst hebben gekozen en deze keuze hebben openbaar gemaakt : (i) de lidstaat van herkomst zijn wanneer de effecten uitsluitend tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten; (ii) één van de lidstaten van herkomst zijn, wanneer de effecten niet uitsluitend tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt zijn toegelaten.

Emittenten als bedoeld in artikel 10, § 3, eerste lid, 1°, b) of 2°, van diezelfde wet waarvan effecten op de datum van inwerkingtreding van artikel 6, l), reeds zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die België reeds als lidstaat van herkomst hebben gekozen en hun keuze aan de FSMA hebben meegedeeld vóór die datum, dienen hun keuze niet opnieuw openbaar te maken, tenzij zij na die datum een andere lidstaat van herkomst kiezen.

Art. 37.Deze wet treedt in werking op de door de Koning te bepalen datum.

In afwijking van het eerste lid : 1° treden de artikelen 3, 4, 6, a), 8 tot 19, 34 en 35 in werking op 3 juli 2016;2° treden de artikelen 1, 2, 5, 7, 21, 22 en 33 in werking op de tiende dag na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Gegeven te Brussel, 27 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justicie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1835 Integraal verslag : 16 juni 2016


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^