Wet van 27 maart 2006
gepubliceerd op 11 april 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021060
pub.
11/04/2006
prom.
27/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MAART 2006. - Wet tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2.In artikel 115ter van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3, eerste lid, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad of de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement »;2° in § 3, tweede lid, worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » en de woorden « de Vlaamse Raad of van de Waalse Gewestraad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;3° in § 3, vierde lid, worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;4° in § 3, tiende lid, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap »;5° in § 3, elfde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap »;b) de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 3.In artikel 128ter, § 2, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;2° de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;3° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 4.In artikel 130, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestraad » vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- en Gewestparlement ».

Art. 5.In artikel 211 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de Vlaamse Raad en aan de voorzitter van de Franse Gemeenschapsraad, ieder wat hem betreft » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en aan de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap, ieder wat dat Parlement betreft »;b) in het 2° worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de betrokken Raad » worden vervangen door de woorden « het betrokken Parlement »; ii. het woord « raadsleden » wordt vervangen door het woord « parlementsleden »; 2° in § 2 worden de woorden « raadslid in de Vlaamse Raad of in de Franse Gemeenschapsraad, naar gelang van het geval, heeft, of als zij geen zetel van raadslid » vervangen door de woorden « parlementslid in het Vlaams Parlement of in het Parlement van de Franse Gemeenschap, naar gelang van het geval, heeft, of als zij geen zetel van parlementslid »;3° in § 3, eerste lid, worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Franse Gemeenschapsraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Parlement van de Franse Gemeenschap » en het woord « raadsfractie » door het woord « parlementsfractie »;4° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « Elke raadsfractie zendt aan de voorzitter van de Vlaamse Raad of aan de voorzitter van de Franse Gemeenschapsraad » vervangen door de woorden « Elke parlementsfractie zendt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement of aan de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap »;b) in het tweede lid worden de woorden « de raadsleden waaruit de betrokken raadsfractie bestaat » vervangen door de woorden « de parlementsleden waaruit de betrokken parlementsfractie bestaat »;c) in het derde lid worden de woorden « de Vlaamse Raad of de voorzitter van de Franse gemeenschapsraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap »;5° in § 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Vlaamse Raad of de voorzitter van de Franse gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap »;b) de woorden « de Vlaamse Raad of de voorzitter van de Franse gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap »;c) de woorden « de betrokken Gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden « het betrokken Parlement »;6° in § 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord « raadsfractie » wordt vervangen door het woord « parlementsfractie »;b) de woorden « de Vlaamse Raad of aan de voorzitter van de Franse Gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden » het Vlaams Parlement of aan de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap »;7° in § 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Vlaamse Raad of van de Franse Gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Parlement van de Franse Gemeenschap »;b) het woord « raadsfractie » wordt vervangen door het woord « parlementsfractie »;8° in § 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.het woord « raadsfractie » wordt vervangen door het woord « parlementsfractie »; ii. de woorden « de Vlaamse Raad of de leden van de Franse Gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of de leden van het Parlement van de Franse Gemeenschap »; b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.het woord « raadsfractie » wordt vervangen door het woord « parlementsfractie »; ii. de woorden « de betrokken Raad » worden vervangen door de woorden « het betrokken Parlement »; c) in het derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Vlaamse Raad en de Franse Gemeenschapsraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap »; ii. het woord « raadsfractie » wordt vervangen door het woord « parlementsfractie »; iii. het woord « raadsleden » wordt telkens vervangen door het woord « parlementsleden »; iv. de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».

Art. 6.In artikel 212, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad van de Duitstalige Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ».

Art. 7.In artikel 218 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden « de Vlaamse Raad en door de Franse Gemeenschapsraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en door het Parlement van de Franse Gemeenschap ».

Art. 8.In artikel 233, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de de woorden « lid van een Gemeenschaps- of Gewestraad » telkens vervangen door de woorden « lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement ».

Art. 9.In artikel 236, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, wordt het woord « gemeenschapsraden » vervangen door het woord « Gemeenschapsparlementen ».

Art. 10.In artikel 239, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, wordt het woord « Gemeenschapsraden » vervangen door het woord « Gemeenschapsparlementen ».

Art. 11.In punt 5, laatste lid, van Bijlage I bij het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 13 december 2002, worden de woorden « de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State

Art. 12.In artikel 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989, worden de woorden « Gemeenschaps- of Gewestraad » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestparlement »;2° in § 3, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 13.In artikel 51bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 31 december 1983 en 16 juni 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord « Gemeenschapsexecutieve » wordt vervangen door het woord « Gemeenschapsregering »;b) het woord « Gewestexecutieve » wordt vervangen door het woord « Gewestregering »;2° in het tweede lid wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering »;3° in het derde lid, gewijzigd bij de wet van 31 december 1983, wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering »;4° in het vierde lid, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989, wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering ». HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 14.Artikel 1, 3°, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij de wet van 18 juli 1990, wordt vervangen als volgt : « 3° het Parlement : het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap; »

Art. 15.In artikel 6 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 juli 1990, worden de woorden « De Raad » vervangen door de woorden « Het Parlement ».

Art. 16.Het opschrift van Titel III, Hoofdstuk II, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk II. Het Parlement ».

Art. 17.In artikel 8 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « De Raad » vervangen door de woorden « Het Parlement »;2° in § 2, vervangen bij de wet van 6 juli 1990, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;3° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement » b) in het 1°, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 18.In artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 19.In artikel 10bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin wordt het woord « Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;b) in het 10° worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 20.In artikel 10ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 21.In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 22.In artikel 14bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) het woord « raadslid » wordt vervangen door het woord « parlementslid »;2° in het derde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;3° in het vierde lid worden de woorden « het lid van de betrokken Raad » vervangen door de woorden « het betrokken parlementslid »;4° in het laatste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 23.In artikel 42 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998 en 6 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « De Raad » worden vervangen door de woorden « Het Parlement »;b) het woord « hij » wordt vervangen door het woord « het »;2° in het tweede lid, vervangen bij de wet van 6 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord « Hij » wordt vervangen door het woord « Het »;b) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;3° in het laatste lid wordt het woord « Hij » vervangen door het woord « Het ».

Art. 24.In artikel 43 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid worden de woorden « De Raad » vervangen door de woorden « Het Parlement »;3° in het derde lid worden de woorden « De Raad » vervangen door de woorden « Het Parlement ».

Art. 25.In artikel 44, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « lid van de Raad » vervangen door de woorden « lid van het Parlement ».

Art. 26.In artikel 46 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « Der Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft » worden vervangen door de woorden « Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;3° het woord « Exekutive » wordt vervangen door het woord « Regierung ».

Art. 27.In artikel 47 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « des Rates » worden vervangen door de woorden « des Parlaments ».

Art. 28.Het opschrift van Titel III, Hoofdstuk III, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk III. De Regering ».

Art. 29.In artikel 49 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 januari 2002, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 30.In artikel 50, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 december 1996, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 31.In artikel 53, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « des Rates » vervangen door de woorden « des Parlaments ».

Art. 32.In artikel 55 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in § 3, vierde lid, wordt het woord « Gemeenschapsraden » vervangen door het woord « Gemeenschapsparlementen ».

Art. 33.In het opschrift van Titel IVter van dezelfde wet wordt het woord « Raden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ».

Art. 34.In artikel 67, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « een andere Raad » worden telkens vervangen door de woorden « een ander Gemeenschaps- of Gewestparlement »;3° het woord « hij » wordt telkens vervangen door het woord « het »;4° de woorden « gewone wet » worden vervangen door de woorden « gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ».

Art. 35.In het opschrift van Titel VII, Hoofdstuk I, van dezelfde wet wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering ».

Art. 36.In artikel 73 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 37.In artikel 74, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad van de Franse Gemeenschap en van de Vlaamse Raad, alsmede uit de voorzitter van de Raad. » vervangen door de woorden « het Parlement van de Franse Gemeenschap en van het Vlaams Parlement, alsmede uit de voorzitter van het Parlement ».

Art. 38.In artikel 75 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 39.In artikel 78 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de eerste zin worden de woorden « De Raad » vervangen door de woorden « Het Parlement »;b) in de tweede zin wordt het woord « Hij » vervangen door het woord « Het »;c) in de derde zin worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;d) in de vierde zin worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 40.In artikel 79 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;b) in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 41.In artikel 81 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden

Art. 42.Het opschrift van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2002, wordt vervangen als volgt : « Wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden ».

Art. 43.In artikel 1 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het 2° wordt vervangen als volgt : « 2° het Parlement : het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;b) in het 3° wordt het woord « Executieve » telkens vervangen door het woord « Regering »;2° in het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de worden « het Parlement »;b) de woorden « de Vlaamse Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;c) de woorden « die Raad » worden vervangen door de woorden « dat Parlement ».

Art. 44.In artikel 2 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 45.In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;b) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 46.In artikel 3bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 47.In artikel 3ter, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 48.In artikel 4, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 49.In artikel 5bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 50.In artikel 6 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 51.In artikel 8, derde lid, van dezelfde wet wordt het woord « raadsleden » vervangen door het woord « parlementsleden ».

Art. 52.In artikel 9, derde lid, 1°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 53.In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. het woord « raadsleden » wordt telkens vervangen door het woord « parlementsleden »; iii. het woord « raadslid » wordt vervangen door het woord « parlementslid »; c) in het vierde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.het woord « Executieve » wordt vervangen door het woord « Regering »; ii. het woord « raadslid » wordt vervangen door het woord « parlementslid »; d) in het vijfde lid wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering »;e) in het zevende lid wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering »;2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 54.In artikel 10bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;2° de woorden « de Vlaamse Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement ».

Art. 55.In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 januari 2002, 19 februari 2003 en 2 maart 2004, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 56.In artikel 13, § 1, vierde lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 57.In artikel 14, § 2, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement ».

Art. 58.In artikel 16 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1bis, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;2° in § 2, inleidende zin, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 59.In artikel 17 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in § 3, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement ».

Art. 60.In artikel 18, eerste lid, 5°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 maart 2004, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 61.In artikel 19, § 1bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Vlaamse Raad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement ».

Art. 62.In artikel 20 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Brusselse Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;b) de woorden « de Vlaamse Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;b) in het derde lid, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Vlaamse Raad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « De Raad » worden vervangen door de woorden « Het Parlement »; ii. het woord « hij » wordt vervangen door het woord « het »; b) in het tweede lid wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering ».

Art. 63.In artikel 21 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in § 4 worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».

Art. 64.In het opschrift van Titel III van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 65.In artikel 22 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 66.In artikel 24, eerste lid, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 67.In artikel 25 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 23 mei 1989, 22 januari 2002 en 19 februari 2003, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 68.In artikel 26 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 69.In artikel 27 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 70.In het opschrift van Titel IIIbis van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 22 januari 2002, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 71.In artikel 29 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 22 januari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « deze Raad » worden vervangen door de woorden « dit Parlement ».

Art. 72.In artikel 30, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 73.In artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993, 5 april 1995 en 22 januari 2002, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 74.In artikel 32 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 75.In artikel 33 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 76.In het opschrift van Titel IIIter van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2002, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 77.In artikel 35 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 78.In artikel 37 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 79.In artikel 38 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid, vervangen bij de wet van 19 februari 2003, worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;b) in het zesde lid worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».

Art. 80.In artikel 39 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 81.In artikel 40 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 82.In artikel 41, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 december 1998 (I), wordt het woord « Raad » vervangen door het woord « Parlement ». HOOFDSTUK VI. - Wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

Art. 83.In artikel 1, 1°, tweede lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wordt het woord « Gewestraden » telkens vervangen door het woord « Gewestparlementen ». HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen

Art. 84.In het opschrift van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 85.In artikel 1 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het 1° wordt vervangen als volgt : « 1° het Parlement : het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap »;2° het 2° wordt vervangen als volgt : « 2° de regering : de regering van de Duitstalige Gemeenschap ».

Art. 86.In artikel 2 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 87.In artikel 3, § 1, inleidende zin, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 88.In artikel 5, § 1, inleidende zin, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 89.In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de aftredende Raad » vervangen door de woorden « het aftredende Parlement »;b) in het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waalse Gewestparlement »;2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering »;b) in het tweede lid worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;c) in het vierde lid wordt het woord « Raad » vervangen door het woord « Parlement ».

Art. 90.In artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 11 april 1994, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 91.In artikel 7bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 92.In artikel 8, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 93.In artikel 11, § 5, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 94.In artikel 20, § 2, zesde lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 95.In artikel 21 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° het woord « Executieve » wordt telkens vervangen door het woord « Regering ».

Art. 96.In artikel 22 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;3° in het vijfde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;4° in het elfde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 97.In artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993, 24 maart 1994 en 2 maart 2004, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 98.In artikel 25, § 1, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 99.In artikel 26, § 2, zesde lid, van dezelfde wet wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering ».

Art. 100.In artikel 31, § 3, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 101.In artikel 42, § 1, vijfde lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 102.In artikel 43bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 maart 2004, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 103.In artikel 46, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering ».

Art. 104.In artikel 47, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 105.In artikel 48 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid wordt het woord « Executieve » vervangen door het woord « Regering ».

Art. 106.In artikel 49 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 107.In artikel 50 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 april 1995, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 108.In het opschrift van Titel VII van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 109.In artikel 51 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 110.In artikel 52, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 111.In artikel 53 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;b) in het 2° worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;2° in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;3° in het derde en vierde lid worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;4° in het vijfde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;5° in het zesde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden telkens vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;b) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;6° in het laatste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 112.In artikel 54 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ». b) in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;c) in het derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »; 2° in § 2, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 113.In artikel 55 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 114.In artikel 56 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 115.In het opschrift van Titel VIII van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 116.In artikel 57 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 117.In artikel 58, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verkiezing van het Parlement van » worden ingevoegd tussen de woorden « Het hoofdbureau van elk kanton voor de » en de woorden « Duitstalige Gemeenschap »;2° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;3° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 118.In artikel 59 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;b) in het 2° worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;2° in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;3° in het derde lid worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;4° in het vierde lid worden woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;5° in het vijfde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;6° in het zesde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden telkens vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;b) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;7° in het zevende lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 119.In artikel 60 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »; b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »; c) in het derde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;d) in het vierde lid worden de woorden « de Raden » vervangen door de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestparlementen »;2° in § 2, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 120.In artikel 61 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 121.In artikel 62 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 122.In het opschrift van Titel VIIIbis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 123.In artikel 63 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 124.In artikel 64 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;3° in het vierde lid worden de woorden « voor de verkiezing van het Europees Parlement » vervangen door de woorden « voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en van het Waals Parlement ».

Art. 125.In artikel 65 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I) en gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 126.In artikel 66 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »; b) in het vierde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »; 2° in § 2, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;b) de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement ».

Art. 127.In artikel 67 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 128.In artikel 68 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;2° in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.het woord « Raad » wordt vervangen door het woord « Parlement »; ii. de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « Waals Parlement ».

Art. 129.In bijlage I bij dezelfde wet, « Model I (vermeld in de artikelen 10, vijfde lid, 25, § 2, tweede lid, en 31, § 2, eerste lid, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) - Onderrichtingen voor de kiezer », vervangen bij de wet van 5 april 1995, worden de woorden « de Raad » steeds vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 130.In bijlage II bij dezelfde wet, « Model II (vermeld in artikel 26, § 1), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft » worden vervangen door de woorden « Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;2° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement ». HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen van Boek I van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur

Art. 131.In het opschrift van Boek I van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 132.In artikel 1 van dezelfde wet wordt het 2° vervangen als volgt : « 2° het Parlement : naar gelang van het geval, het Vlaams Parlement of het Waals Parlement. »

Art. 133.In het opschrift van Boek I, Hoofdstuk II, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 134.In artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 135.In artikel 3, § 1, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 136.In artikel 4, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 137.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;2° in het derde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 138.In artikel 6 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 139.In artikel 7 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 140.In artikel 11, derde lid, 1°, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 141.In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord « raadsleden » wordt telkens vervangen door het woord « parlementsleden »;b) het woord « raadslid » wordt vervangen door het woord « parlementslid »;3° in het vierde lid, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, wordt het woord « raadslid-ondertekenaar » vervangen door de woorden « ondertekenend parlementslid ».

Art. 142.In artikel 13, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;2° de woorden « Gemeenschaps- en Gewestraden » worden vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ».

Art. 143.In artikel 13bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 februari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;2° de woorden « de Vlaamse Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement ».

Art. 144.In artikel 14, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Raadsleden » wordt vervangen door het woord « parlementsleden »;2° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 145.In artikel 15 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 146.In artikel 16, § 1, laatste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 147.In artikel 18, § 2, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 148.In artikel 19, § 2, inleidende zin, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 149.In artikel 20, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 150.In artikel 23 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, eerste lid, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in § 3, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « De Raad » worden vervangen door de woorden « Het Parlement »;b) de woorden « hij het » worden vervangen door de woorden « het zulks ».

Art. 151.In artikel 25, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de betrokken Raad » vervangen door de woorden « het betrokken Parlement ».

Art. 152.In artikel 27 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 153.In het opschrift van Boek I, Hoofdstuk III, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement ».

Art. 154.In artikel 28 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;2° de woorden « de voormelde Raden » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 155.In artikel 30, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 156.In artikel 31 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 157.In artikel 32 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;b) in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;c) in het derde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;2° in § 2 worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 158.In artikel 33 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 159.In het opschrift van Boek I, Hoofdstuk IV, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement ».

Art. 160.In artikel 35 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;2° de woorden « de voormelde Raden » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 161.In artikel 37, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 162.In artikel 38 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 163.In artikel 39 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 164.In artikel 40 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 165.In het opschrift van Boek I, Hoofdstuk V, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement ».

Art. 166.In artikel 41bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;2° de woorden « de voormelde Raden » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 167.In artikel 41ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;b) in het derde lid worden de woorden « de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;3° in § 3 worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 168.In artikel 41quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 169.In artikel 41quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid, worden de woorden « de Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;b) in het zesde lid worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 170.In artikel 41sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;b) in het derde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;c) in het vijfde lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 171.In artikel 41septies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 172.In artikel 41octies, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ».

Art. 173.In Bijlage 2 van dezelfde wet, « Verkiezing van de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad - Model I - Onderrichtingen voor de kiezer (bedoeld in de artikelen 10, vierde lid, 16, § 2, tweede lid, en 18, § 2, eerste lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur) », vervangen bij de wet van 2 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;2° de woorden « de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Waals Parlement »;3° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 174.In Bijlage 3 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in Model II (a) worden de woorden « de Vlaamse Raad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;2° in Model II (b) worden de woorden « Conseil régional wallon » telkens vervangen door de woorden « Parlement wallon »;3° in Model II (c) worden de woorden Wallonischen Regionalrat » en de woorden « Conseil régional wallon » vervangen respectievelijk door de woorden « Wallonischen Parlaments » en de woorden « Parlement wallon ».

Art. 175.In Bijlage 6 van dezelfde wet, « Verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad - Model I A - Onderrichtingen voor de kiezer (bedoeld in de artikelen 8, vierde lid, 13, § 2, tweede lid, en 15, § 2, eerste lid, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) », vervangen bij de wet van 2 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;2° de woorden « de Vlaamse Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;3° de woorden « de Raad » worden telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 176.In Bijlage 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;2° de woorden « Vlaamse Raad » worden vervangen door de woorden « Vlaams Parlement ». HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

Art. 177.In artikel 1, eerste lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, gewijzigd bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden « de gewest- en gemeenschapsraden » vervangen door de woorden « de Gewest- en Gemeenschapsparlementen ».

Art. 178.In artikel 5bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de gewest- en de gemeenschapsraden » vervangen door de woorden « de Gewest- en de Gemeenschapsparlementen »;b) in het 1° worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;c) in het 2°, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap »;2° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de gewest- en de gemeenschapsraden » worden vervangen door de woorden « de Gewest- en Gemeenschapsparlementen »;b) de woorden « de gewest- en gemeenschapsraden » worden vervangen door de woorden « en de Gewest- en gemeenschapsparlementen ».

Art. 179.In artikel 5ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2003, worden de woorden « de Gewest- en Gemeenschapsraden » vervangen door de woorden « de Gewest- en Gemeenschapsparlementen ».

Art. 180.In artikel 14, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 1°, gewijzigd bij de wet van 9 maart 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;b) de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het 3° worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 181.In artikel 21, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 4° worden de woorden « de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement »;2° in het 5° worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».

Art. 182.In artikel 22 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, gewijzigd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het 1° worden de woorden « de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement »;b) in het 2° worden de woorden « de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement »;c) in het 3° worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »; ii. de woorden « deze Raad » worden vervangen door de woorden « dit Parlement »; d) in het 4° worden de woorden « deze Raad » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;e) in het 5° worden de woorden « de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, in het geval van gelijktijdige verkiezingen voor deze Raad, de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, in geval van gelijktijdige verkiezingen voor dat Parlement, het Waals Parlement »;f) in het 6° worden de woorden « die Raden » vervangen door de woorden « het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Parlement »;2° in § 2, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het 1° worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement »;b) in het 2° worden de woorden « de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt verkozen, in het geval van gelijktijdige verkiezingen voor deze Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen, in geval van gelijktijdige verkiezingen voor dat Parlement »;c) in het 3° worden de woorden « de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, in het geval van gelijktijdige verkiezingen voor deze Raad, de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, in geval van gelijktijdige verkiezingen voor dat Parlement, het Waals Parlement ».

Art. 183.In artikel 25 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 3° worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het 4° worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ». HOOFDSTUK X. - Wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 184.In artikel 1, 4°, van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ». HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

Art. 185.In artikel 2, 1°, van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 186.In artikel 10, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement ».

Art. 187.In artikel 15, tweede lid, 2°, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement ». HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen van de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden

Art. 188.In het opschrift van de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden worden de woorden « de Gewest- en Gemeenschapsraden » vervangen door de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestparlementen ».

Art. 189.In het opschrift van Hoofdstuk VIII van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 190.In artikel 45 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aaangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;2° in het 3° worden de woorden « de Vlaamse Raad en van de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;3° in het 4° wordt het woord « Raad » vervangen door het woord « Parlement »;4° in het 5° wordt het woord « Raad » vervangen door het woord « Parlement ».

Art. 191.In het opschrift van Hoofdstuk VIII, Sectie 2, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 192.In artikel 46 van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 193.In artikel 47 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;2° in § 3, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;3° in § 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »; ii. de woorden « waarop de Raad » worden vervangen door de woorden « waarop het Parlement »; iii. de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »; b) in het tweede lid worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- of Gewestparlement ».

Art. 194.In artikel 48 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) in het tweede streepje worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;c) in het vijfde streepje worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;2° in § 2, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad of de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement »;b) in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;c) in het zevende lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;4° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;5° in § 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen » worden vervangen door de woorden « waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden »; ii. de woorden « waarop de Raad » worden vervangen door de woorden « waarop het Parlement »; iii. de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »; b) in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 195.In artikel 49 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de inleidende zin worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) in het derde streepje worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;c) in het vijfde streepje worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) in het laatste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;c) in het laatste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement »;4° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) de woorden « de Vlaamse Raad of de Waalse Gewestraad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement of het Waals Parlement »;5° in § 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden »; ii. de woorden « waarop de Raad » worden vervangen door de woorden « waarop het Parlement »; iii. de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »; b) in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;6° in § 7, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) de woorden « deze Raden » worden telkens vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ».

Art. 196.In het opschrift van Hoofdstuk VIII, Sectie 3, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 197.In artikel 50, laatste lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 198.In artikel 51 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;2° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) in het laatste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;3° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i.de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen » worden vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden »; ii. de woorden « waarop de Raad » worden vervangen door de woorden « waarop het Parlement »; iii. de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » worden vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »; b) in het tweede lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;c) in het laatste lid worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ». Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2005-2006. Senaat.

Stukken. - 3-1423, nr. 1 : Wetsvoorstel. - 3-1423, nr. 2 : Amendementen. - 3-1423, nr. 3 : Verslag. - 3-1423, nr. 4 : Tekst aangenomen door de Commissie.

Handelingen van de Senaat : 2 februari 2006.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - 51-2252, nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. - 51-2252, nr. 2 : Verslag. - 51-2252, nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 8 en 9 maart 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^