Wet van 27 maart 2006
gepubliceerd op 11 april 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021061
pub.
11/04/2006
prom.
27/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MAART 2006. - Wet tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

Art. 2.In artikel 8, § 2, 35°, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, vervangen bij de wet van 11 april 2005, worden de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestraden » vervangen door de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten

Art. 3.In artikel 19ter van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, ingevoegd bij de wet van 10 maart 1999, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ». HOOFDSTUK IV. - Wijziging van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

Art. 4.In artikel 3ter van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1994, wordt het woord « Gewestraden » vervangen door het woord « Gewestparlementen ». HOOFDSTUK V. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 5.In artikel 1389bis/7 van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden « de gemeenschaps- en gewestraden » vervangen door de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK VI. - Wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat

Art. 6.In artikel 2, § 1, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1999 en 23 maart 2001, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ». HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 7.In artikel 31 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Gemeenschaps- of Gewestraden » worden telkens vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestparlementen »;2° in het tweede lid worden de woorden « Gemeenschaps- of Gewestexecutieve » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestregering ». HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van de Programmawet 1981 van 2 juli 1981

Art. 8.In artikel 71, § 1, B, 1, van de Programmawet 1981 van 2 juli 1981 worden de woorden « de gewestraden en van de gemeenschapsraden » vervangen door de woorden « de Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK IX. - Wijziging van de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen

Art. 9.In artikel 2 van de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen worden de woorden « Executieven van de gewesten » vervangen door het woord « Gewestregeringen ». HOOFDSTUK X. - Wijzigingen van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten

Art. 10.In artikel 3, 2°, van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, vervangen bij de wet van 4 februari 2003, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 11.In artikel 5, 6°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 12.In artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 4°, eerste streepje, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »;2° in het 5°, c, vervangen bij de wet van 4 februari 2003, worden de woorden « een gemeenschaps- of gewestraad, met uitzondering van de Raad » vervangen door de woorden « een gemeenschaps- of gewestparlement, met uitzondering van het Parlement ». HOOFDSTUK XI. - Wijziging van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid

Art. 13.In artikel 1 van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, wordt het woord « Raden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement

Art. 14.In artikel 10 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, vervangen bij de wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 5 maart 2004, worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » telkens vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».

Art. 15.In artikel 21, § 2, vierde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « Gemeenschaps- of Gewestraden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestparlementen ».

Art. 16.In artikel 27, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « Gemeenschaps- of Gewestraden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestparlementen ».

Art. 17.In artikel 42, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad of van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van lid van een Gewestraad, van lid van een Gemeenschaps- of Gewestexecutieve, » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap of van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van lid van een Gewestparlement, van lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering ». HOOFDSTUK XIII. - Wijziging van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Art. 18.In artikel 39, § 1, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, vervangen bij de wet van 26 februari 2003, wordt het woord « Gewestraad » vervangen door het woord « Gewestparlement ». HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 19.In artikel 51, § 3, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt het woord « Gewestraad » vervangen door het woord « Gewestparlement ». HOOFDSTUK XV. - Wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek

Art. 20.In artikel 1, § 1, van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de regering of van een Executieve » vervangen door de woorden « een Regering ». HOOFDSTUK XVI. - Wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Art. 21.Artikel 22, § 1, 4°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt vervangen als volgt : « 4° lid van het Parlement of de regering van een Gemeenschap of Gewest; ». HOOFDSTUK XVII. - Wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Art. 22.In artikel 72, § 4, eerste lid, 4°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wordt het woord « Gewestraad » vervangen door het woord « Gewestparlement ». HOOFDSTUK XVIII. - Wijzigingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Art. 23.In artikel 24, § 5, 3°, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt het woord « Gewestraad » vervangen door het woord « Gewestparlement ».

Art. 24.In artikel 29, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Gewestexecutieven » wordt vervangen door het woord « Gewestregeringen »;2° het woord « Gewestraden » wordt vervangen door het woord « Gewestparlementen ».

Art. 25.In artikel 30, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Gewestexecutieven » wordt vervangen door het woord « Gewestregeringen »;2° het woord « Gewestraden » wordt vervangen door het woord « Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XIX. - Wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

Art. 26.In artikel 68, § 6, 9°, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 1996, wordt het woord « Gemeenschapsraden » vervangen door het woord « Gemeenschapsparlementen ». HOOFDSTUK XX. - Wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Art. 27.Artikel 38, eerste lid, 4°, van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt vervangen als volgt : « 4° lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement of van een gemeenschaps- of gewestregering; ». HOOFDSTUK XXI. - Wijzigingen van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid

Art. 28.In het opschrift van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, vervangen bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 29.In artikel 1, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2004 en 25 april 2004, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Raad van het Waals Gewest, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 30.In het opschrift van Hoofdstuk II van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement ».

Art. 31.In artikel 2 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, gewijzigd bij de wet van 10 april 1995, worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad enerzijds en de Raad van het Waalse Gewest, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement enerzijds en het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : i) in het 1°, gewijzigd bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Raad van het Waalse Gewest » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »; ii) in het 2°, gewijzigd bij de wet van 25 juni 1998, worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »; iii) in het 3°, ingevoegd bij de wet van 10 april 1995, worden de woorden « de Raad » vervangen door de woorden « het Parlement »; 2° in § 2, inleidende zin, worden de woorden « de Vlaamse Raad en de Raad van het Waalse Gewest » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement en het Waals Parlement »;3° in § 3, inleidende zin, worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement »;4° in § 4, gewijzigd bij de wet van 2 maart 2004, worden de woorden « de Vlaamse Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement »;5° in § 5, gewijzigd bij de wetten van 25 juni 1998 en 2 maart 2004, worden de woorden « de Raad » telkens vervangen door de woorden « het Parlement ».

Art. 32.In artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « Raad of een door hem » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestparlement of een door dat Parlement ».

Art. 33.In artikel 6 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, wordt het woord « Raden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Raad of het door hem » vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- of Gewestparlement of het door dat Parlement ».

Art. 34.In artikel 7 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, vervangen bij de wet van 10 april 1995, worden de woorden « de Vlaamse Raad, de Raad van het Waalse Gewest, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad » vervangen door de woorden « het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement »;2° in het tweede lid worden de woorden « de Raad of het door hem » telkens vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- of Gewestparlement of het door dat Parlement ».

Art. 35.In artikel 7bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « De Raad of het door hem » vervangen door de woorden « Het Gemeenschaps- of Gewestparlement of het door dat Parlement ».

Art. 36.In artikel 9 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De Raad of het door hem » worden vervangen door de woorden « Het Gemeenschaps- of Gewestparlement of het door dat Parlement »;2° de woorden « de Raad » worden vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- of Gewestparlement ».

Art. 37.In artikel 10 van dezelfde wet worden de woorden « de Raad of het door hem » telkens vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- of Gewestparlement of het door dat Parlement ».

Art. 38.In artikel 11bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « de Raad of het door hem » vervangen door de woorden « het Gemeenschaps- of Gewestparlement of het door dat Parlement ».

Art. 39.In artikel 12, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De Raad » worden vervangen door de woorden « Het Gemeenschaps- of Gewestparlement »;2° de woorden « de gemeenschaps- of gewestraden » worden vervangen door de woorden « de gemeenschaps- of gewestparlementen ». HOOFDSTUK XXII. - Wijzigingen van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement

Art. 40.In artikel 4bis van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, ingevoegd bij de wet van 25 april 2004, worden de woorden « Raad of een door hem » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- of Gewestparlement of een door dat Parlement ».

Art. 41.In artikel 6, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2004, wordt het woord « Raden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XXIII. - Wijzigingen van de gecoördineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen

Art. 42.In artikel 73, § 1, 1°, van de gecoördineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Gewestraden » wordt vervangen door het woord « Gewestparlementen »;2° het woord « Gewestexecutieve » wordt vervangen door het woord « Gewestregering ». HOOFDSTUK XXIV. - Wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

Art. 43.In artikel 25 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België wordt het woord « Gewestraden » vervangen door het woord « Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XXV. - Wijzigingen van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties

Art. 44.In artikel 4, § 3, 2°, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, wordt het woord « Gewestraad » vervangen door het woord « Gewestparlement ».

Art. 45.In artikel 11 van dezelfde wet wordt het woord « Raden » vervangen door het woord « Parlementen ». HOOFDSTUK XXVI. - Wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht

Art. 46.Artikel 22, § 7, 4°, van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht wordt vervangen als volgt : « 4° lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement; ». HOOFDSTUK XXVII. - Wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Art. 47.Artikel 11, § 7, 4°, van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt vervangen als volgt : « 4° lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement; ». HOOFDSTUK XXVIII. - Wijziging van de wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging

Art. 48.In artikel 18, § 4, tweede lid, laatste streepje, van de wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging wordt het woord « Gemeenschapsraad » vervangen door het woord « Gemeenschapsparlement ». HOOFDSTUK XXIX. - Wijziging van de wet van 25 mei 2000 betreffende de personeelsenveloppe van militairen

Art. 49.In artikel 3, 2°, van de wet van 25 mei 2000 betreffende de personeelsenveloppe van militairen wordt het woord « Gewestraden » vervangen door het woord « Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XXX. - Wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij

Art. 50.Artikel 12, § 1, 4°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij wordt vervangen als volgt : « 4° lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement of een Gemeenschaps- of Gewestregering; ». HOOFDSTUK XXXI. - Wijzigingen van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Art. 51.In artikel 8, eerste lid, 6°, van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen worden de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Raad » vervangen door de woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».

Art. 52.In artikel 54, § 1, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de woorden « gewest- en gemeenschapsraden » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XXXII. - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 53.In artikel 53, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, worden de woorden « raden van de gemeenschappen en gewesten » vervangen door de woorden « Gemeenschaps- en Gewestparlementen ». HOOFDSTUK XXXIII. - Wijziging van de Programmawet (I) van 24 december 2002

Art. 54.In artikel 455 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 worden, in het voorgestelde artikel 12, § 3, eerste lid, de woorden « de gemeenschaps- en gewestraden » vervangen door de woorden « de gemeenschaps- en gewestparlementen ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2005-2006. Senaat.

Stukken. - 3-1424, nr. 1 : Wetsvoorstel. - 3-1424, nr. 2 : Amendementen. - 3-1424, nr. 3 : Verslag. - 3-1424, nr. 4 : Tekst aangenomen door de Commissie. - 3-1424, nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van de volksvertegenwoordigers.

Handelingen van de Senaat : 2 februari 2006 Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - 51-2253, nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. - 51-2253, nr. 2 : Verslag. - 51-2253, nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 8 en 9 maart 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^