Wet van 27 november 2013
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003448
pub.
30/12/2013
prom.
27/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2013. - Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - De aan Zijne Majesteit Koning Albert II toegekende dotatie

Art. 2.Aan Zijne Majesteit Koning Albert II wordt een jaarlijkse en levenslange dotatie toegekend ten laste van de Openbare Schatkist, van 923 000 euro.

Art. 3.De hoofdstukken 2 tot 4 van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde dotatie.

Het bezoldigingsbestanddeel bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, bedraagt het dubbele van de brutoaanvangswedde van een staatsraad.

Maximum tien rijksambtenaren of leden van de bijzondere korpsen worden ter beschikking gesteld van Zijne Majesteit Koning Albert II.

Art. 4.Vanaf 21 juli 2013 tot 31 december 2013 wordt aan Zijne Majesteit Koning Albert II een dotatie toegekend ten laste van de Openbare Schatkist die, op jaarlijkse basis, 923.000 euro bedraagt. HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 5.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K.GEENS De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S.VERHERSTRAETEN De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2961 -2012/2013 : Nr.1 : Wetsvoorstel Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst verbeterd door de commissie. 53-2961 -2013/2014 : Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 8 en 10 oktober 2013.

Stukken van de Senaat : 5-2284 -2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 24 oktober 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^