Wet van 28 juli 2011
gepubliceerd op 11 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten en houdende een diverse bepaling

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003285
pub.
11/08/2011
prom.
28/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 JULI 2011. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten en houdende een diverse bepaling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In artikel 18, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 20 maart 1996 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, worden de woorden « bedoeld in artikel 19, § 1, 4° en 19bis. » vervangen door de woorden « bedoeld in artikel 19, § 1, eerste lid, 4°, en 19bis. ».

Art. 3.In artikel 19 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 22 juli 1993, 20 maart 1996, 10 maart 1999, 15 december 2004, 27 december 2004 en 27 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met het volgende lid : « De in het eerste lid, 3°, bedoelde afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten omvatten eveneens : 1° de afkoopwaarden bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden uitbetaald door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen opgericht door het genoemde koninklijk besluit van 14 november 2008, of door een gelijkwaardig garantiefonds gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;2° iedere som die door een vereffenaar of een curator wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer wanneer is vastgesteld dat de verzekeringsonderneming in gebreke is gebleven, namelijk : a) hetzij wanneer de verzekeringsonderneming failliet is verklaard;b) hetzij wanneer de autoriteit die bevoegd is voor het toezicht van prudentiële aard, het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen of een gelijkwaardig Fonds ter kennis heeft gebracht dat zij vastgesteld heeft dat de financiële toestand van de verzekeringsonderneming haar ertoe geleid heeft de terugbetaling van een opeisbaar tegoed te weigeren en haar niet meer in staat stelt om een dergelijk tegoed onmid-dellijk of binnen afzienbare termijn terug te betalen.»; 2° in paragraaf 2 worden de woorden « of in § 1, 4°, vermelde aandelen » vervangen door de woorden « of in § 1, eerste lid, 4°, vermelde aandelen »;3° in paragraaf 4 worden de woorden « vermeld in § 1, 3°, » telkens vervangen door de woorden « vermeld in § 1, eerste lid, 3°, ».

Art. 4.In artikel 21 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de woorden « in artikel 19, § 1, » telkens vervangen door de woorden « in artikel 19, § 1, eerste lid, ».

Art. 5.Artikel 34 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992, 17 mei 2000, 19 juli 2000, 24 december 2002, 28 april 2003, 27 december 2004 en 22 december 2008, wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 5. De afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten als bedoeld in § 1, 2°, die zijn gevormd door mid-del van persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood met het oog op het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden, of door bijdragen als vermeld in de artikelen 104, 9°, en 1451, 2°, en de afkoopwaarden van een spaarverzekering als bedoeld in § 2, 2°, omvatten eveneens : 1° de afkoopwaarden bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden uitbetaald door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen opgericht door het genoemde koninklijk besluit van 14 november 2008, of door een gelijkwaardig garantiefonds gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;2° iedere som die door een vereffenaar of een curator wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer wanneer is vastgesteld dat de verzekeringsonderneming in gebreke is gebleven, namelijk : a) hetzij wanneer de verzekeringsonderneming failliet is verklaard;b) hetzij wanneer de autoriteit die bevoegd is voor het toezicht van prudentiële aard, het Bijzonder Bescher-mingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen of een gelijkwaardig Fonds ter kennis heeft gebracht dat zij vastgesteld heeft dat de financiële toestand van de verzekeringsonderneming haar ertoe geleid heeft de terugbetaling van een opeisbaar tegoed te weigeren en haar niet meer in staat stelt om een dergelijk tegoed onmiddellijk of binnen afzienbare termijn terug te betalen.»

Art. 6.In artikel 262, 5°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 20 maart 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, worden de woorden « in artikel 19, § 1, 4°, bedoelde » vervangen door de woorden « in artikel 19, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde ».

Art. 7.In artikel 267, laatste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 maart 1996, worden de woorden « onder de in artikel 19, § 1, 4°, gestelde voorwaarden. » vervangen door de woorden « onder de in artikel 19, § 1, eerste lid, 4°, gestelde voorwaarden. ».

Art. 8.In artikel 313, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 april 1997, worden de woorden « in artikel 19, § 1, 2°, vermelde » vervangen door de woorden « in artikel 19, § 1, eerste lid, 2°, vermelde ».

Art. 9.In titel VII, hoofdstuk VI, afdeling II van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 364quater ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 364quater.§ 1. Wanneer in artikel 19, § 1, tweede lid, bedoelde afkoopwaarden rechtstreeks worden overgedragen naar een contract dat beantwoordt aan dezelfde fiscale voorwaarden als het oorspronkelijke contract, wordt deze verrichting niet aangemerkt als een betaling of toekenning, onverminderd het recht van belastingheffing bij de latere betaling of toekenning aan de begunstigde. § 2. Wanneer in artikel 34, § 5, bedoelde afkoopwaarden rechtstreeks worden overgedragen naar een contract dat beantwoordt aan dezelfde fiscale voorwaarden als het oorspronkelijke contract, wordt deze verrichting niet aangemerkt als een betaling of toekenning, onverminderd het recht van belastingheffing bij de latere betaling of toekenning aan de begunstigde. § 3. Wanneer krachtens de vorige paragrafen de overdracht van de aldaar bedoelde afkoopwaarden niet wordt aangemerkt als een betaling of toekenning : 1° worden, voor de berekening van de eventueel krachtens dit Wetboek na te leven termijnen inzake looptijd of termijn van uitkering, de verlopen termijnen van het oorspronkelijk contract, met inbegrip van de eventuele periode waarin het contract geschorst werd buiten de wil van de verzekeringnemer, en van het nieuwe contract samengeteld;2° is in voorkomend geval de leeftijd waarop het oorspronkelijk contract is afgesloten, bepalend om na te gaan of is voldaan aan een krachtens dit Wetboek ter zake gestelde voorwaarde;3° worden de betalingen in een belastbaar tijdperk in uitvoering van het originele contract en het nieuwe contract van een spaarverzekering samengeteld om na te gaan of het in dit Wetboek vermelde maximumbedrag niet is overschreden en worden die betalingen, in afwijking van artikel 1458, derde lid, beschouwd als betalingen voor één enkele spaarverzekering.» HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 10.Artikel 1762, 11°, van het Wetboek diverse rechten en taksen, opgeheven bij de programmawet van 27 december 2005, wordt hersteld in de volgende lezing : « 11° de afkoopwaarden zoals bedoeld in artikel 364quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wanneer deze sommen worden gebruikt voor het aangaan van een levensverzekeringscontract bepaald bij artikel 1753. » HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 11.In artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : « Op het verbod van het eerste lid wordt eveneens een uitzondering gemaakt voor het ter beschikking stellen aan alle ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën van alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen die in het bezit zijn van het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen, voor zover die ambtenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invordering van de belastingen, en voor zover die gegevens bijdragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtenaren tot de vestiging of de invordering van eender welke door de Staat geheven belasting. Deze uitzondering geldt in het bijzonder wanneer dit Fonds de verplichtingen moet naleven die rusten op de schuldenaars van in te houden belastingen. » HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 12.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij Met 's Lands zegel worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt Gegeven te Brussel, 28 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Gewone zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten. - Wetsvoorstel van de heer Goffin c.s., 53 1611/001. - Addendum, 53 1611/002. - Verslag, 53 1611/003. - Tekst verbeterd door de commissie, 53 1611/004.

Zie ook : Integraal verslag. - 30 juni 2011.

Senaat. - S. 5-1143

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^