Wet van 28 maart 2000
gepubliceerd op 17 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
2001009222
pub.
17/03/2001
prom.
28/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MAART 2000. - Wet tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 117, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen als volgt : « Op advies van de procureur-generaal en na raadpleging van de partijen stelt de eerste voorzitter van het hof van beroep de datum van opening van de zittingen van de hoven van assisen vast, verdeelt hij onder de verschillende hoven van assisen de zaken die ernaar verwezen zijn, en stelt hij voor ieder daarvan de datum van de opening van de debatten vast. »

Art. 3.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 240bis ingevoegd, luidende : «

Art. 240bis.Ten minste acht dagen vóór de opening van de debatten beslist de voorzitter van het hof van assisen, na kennisneming van de schriftelijke conclusies van de procureur-generaal, bij beschikking over de rechtzetting van de materiële fouten betreffende de identiteit van de gezworenen die voorkomen op de lijst van de gezworenen en op de lijst van de toegevoegde gezworenen. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 1996-1997. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van de heren Reynders, Viseur en Duquesne, nr. 49-1085/1.

Zitting 1997-1998.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Amendementen, nrs. 49-1085/2 tot 5.

Zitting 1998-1999 Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Amendementen, nrs. 49-1085/6 tot 9. - Verslag namens de commissie, nr. 49-1085/10. - Tekst aangenomen door de commissie - art. 77 van de Grondwet, nr. 49-1085/11. - Tekst aangenomen door de commissie - art. 78 van de Grondwet, nr. 49-1085/12. - Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie, nr. 49-1085/13. - Artikelen aangenomen in de plenaire vergadering - art. 78 van de Grondwet, nr. 49-1085/14. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden naar de Senaat, nr. 49-1085/15.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming met amendementen.

Zittingen van 27 en 28 januari 1999.

Zie ook : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat - art. 77 van de Grondwet, nr. 49-1954/1-98/99.

Senaat.

Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1-1250/1.

Zitting 1999-2000.

Senaat.

Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven, nr. 2-291/1. - Verslag namens de commissie, nr. 2-292/2. - Tekst aangenomen door de commissie, nr 2-292/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 2-292/4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming zonder amendementen. Vergadering van 22 en 23 maart 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^