Wet van 28 mei 2019
gepubliceerd op 29 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019015154
pub.
29/10/2019
prom.
28/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015154

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


28 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, gewijzigd bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties sluiten, wordt aangevuld met een punt 7, luidende: "7. "kmo": een onderneming die op het ogenblik van het sluiten van een handelstransactie valt binnen de criteria vastgesteld in artikel 1:24, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 3.In artikel 4 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, 3° worden na de woorden "in de zin van artikel 7" de woorden ", voor zover de schuldeiser geen kmo is." toegevoegd; 2° § 1, tweede lid, wordt aangevuld als volgt: "Partijen kunnen evenwel geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan zestig dagen, indien de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo is.Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin wordt voor niet geschreven gehouden.".

Art. 4.Deze wet is van toepassing op de overeenkomsten die worden gesloten vanaf de datum van haar inwerkingtreding.

Deze wet treedt in werking zes maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van KMO's, D. DUCARME Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 2966 Integraal Verslag : 24 en 25 april 2019.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^