Wet van 29 december 2010
gepubliceerd op 27 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2011003002
pub.
27/01/2011
prom.
29/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 DECEMBER 2010. - Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2.De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt aangepast overeenkomstig de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste departementale begrotingen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepaling

Art. 3.In de tekst van artikel 2.44.9, § 1, van de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt het bedrag van « 7.502.000 EUR » vervangen door « 7.509.000 EUR ». HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 5.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : Doc 53 0556/ (2010/2011) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Verslag. 003 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Zie ook : Integraal verslag : 23 december 2010.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^