Wet van 30 december 2009
gepubliceerd op 31 december 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009021138
pub.
31/12/2009
prom.
30/12/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1 - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

TITEL 2 - Mobiliteit HOOFDSTUK 1 - Instantie voor de handhaving van verordening (EG) 1371/2007 Afdeling 1 - Aanwijzing van de instantie verantwoordelijk voor de

handhaving van de verordening

Art. 2.De Koning wijst de instantie aan verantwoordelijk voor de handhaving van verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

De Koning bepaalt de noodzakelijke procedureregels voor de toepassing van artikel 30, § 2, van dezelfde verordening. Afdeling 2 - Toezicht en controle

Art. 3.De Koning wijst de ambtenaren en overheidspersonen aan die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de verordening die tot administratieve geldboetes kunnen leiden.

De bevoegde personen stellen de overtredingen vast door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen.

Art. 4.De administratieve geldboete wordt vastgesteld in verhouding tot de ernst van de feiten die haar verantwoorden en rekening houdend met eventuele herhaling.

De vaststelling van meerdere samenlopende overtredingen van de bepalingen van verordening (EG) nr. 1371/2007 maakt het voorwerp uit van één enkele administratieve geldboete, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, administratieve geldboetes voor de overtredingen van de verordening vaststellen, binnen een vork van 250 tot 10.000 euro.

Elk ter uitvoering van het voorgaande lid genomen besluit dat niet door de wet wordt bekrachtigd binnen de 12 maanden die volgen op de inwerkingtreding ervan, houdt op uitwerking te hebben.

Art. 5.De instantie bedoeld in artikel 2 betekent aan de betrokkene, uiterlijk één jaar te rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd, bij aangetekende brief, vergezeld van een afschrift van het in artikel 3 bedoelde proces-verbaal : 1° de feiten waarvoor de procedure van administratieve geldboete opgestart is;2° de dagen en uren waarop hij het recht heeft om zijn dossier te consulteren;3° dat hij het recht heeft om zich te laten bijstaan door een raadsman;4° dat hij beschikt over een termijn van dertig dagen, die begint te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de overhandiging van de brief aan de postdiensten, om hem een aangetekende brief te sturen, met zijn verweermiddelen en, in voorkomend geval, het verzoek om te worden gehoord. Indien hij een verzoek ontvangt, in overeenstemming met 4° hierboven, beschikt de instantie over vijftien dagen, volgend op de ontvangst van dit verzoek, om bij aangetekende brief de datum van de hoorzitting aan de betrokkene te betekenen. Deze datum ligt tussen de vijftiende en de dertigste kalenderdag na de verzending van deze aangetekende brief.

Deze termijnen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid van het geheel van de procedure van administratieve geldboete.

Art. 6.§ 1. Niet eerder dan na afloop van de termijn van dertig dagen in artikel 5, eerste lid, 4°, en, in voorkomend geval, na de hoorzitting van de betrokkene, neemt de instantie een beslissing betreffende de feiten die het voorwerp uitmaken van de procedure. Hij betekent deze beslissing aan de betrokkene bij aangetekende brief.

De beslissing die een administratieve geldboete oplegt, bevat, op straffe van nietigheid, het bedrag ervan, alsook de rechtsmiddelen die tegen de beslissing kunnen worden aangewend.

In dezelfde beslissing waarin hij een administratieve geldboete oplegt, kan de instantie geheel of gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van de geldboete toekennen.

De Koning bepaalt de nadere regels van het uitstel van tenuitvoerlegging.

De beslissing heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van een termijn van één maand, die begint te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Art. 7.Er kan geen administratieve geldboete worden opgelegd meer dan twee jaar na de dag waarop het feit werd gepleegd.

Art. 8.De Koning bepaalt de wijze van inning en invordering van de administratieve geldboeten. HOOFDSTUK 2 - Luchtvaart Afdeling 1 - Wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de

classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Art. 9.Artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen wordt aangevuld met een paragraaf 4 luidende als volgt : « § 4. In afwijking van de §§ 1 en 2 duidt de Koning de veiligheidsoverheid aan die gemachtigd is om voorafgaandelijk aan de aflevering van luchthavenidentificatiebadges een veiligheidsverificatie bedoeld in artikel 22sexies uit te voeren en een veiligheidsadvies te verstrekken volgens de nadere regels die hij bepaalt. » Afdeling 2 - Luchthavenidentificatiebadges

Art. 10.In artikel 8 van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2008, wordt het getal « 2009 » vervangen door het getal « 2010 ». Afdeling 3 - Wijzigingen van de wet van 27 juni 1937 houdende

herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart

Art. 11.In artikel 1 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, wordt na de definitie van Hoofdinspecteur de volgende definitie ingevoegd : « Adjunct-hoofdinspecteur van de luchthaveninspectie : houder van een mandaat van adjunct-hoofdinspecteur van de luchthaveninspectie toegekend door de Koning. »

Art. 12.In artikel 39 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden : a) in de bepaling onder 2°, 3° en 4° de woorden « luchthaven Brussel-Nationaal » vervangen door de woorden « betrokken luchthaven »;b) in de bepaling onder 4° de woorden « Bestuur van de Luchtvaart » vervangen door de woorden « Directoraat-generaal Luchtvaart »;c) in de bepaling onder 5° de woorden « luchthaven Brussel-Nationaal » vervangen door de woorden « betrokken luchthaven »;2° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt; « De personeelsleden van de luchthaveninspectie ressorterend onder de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal staan met betrekking tot de uitoefening van de in dit lid bedoelde bevoegdheden steeds onder het gezag van de hoofdinspecteur en de adjunct-hoofdinspecteur van de luchthaveninspectie. Zij kunnen in deze geen richtlijnen ontvangen vanwege de exploitant van de luchthaven. »; 3° er wordt een nieuwe paragraaf 2 ingevoegd, luidende : « § 2.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de in artikel 38, § 1, en §§ 3 tot 5, bedoelde bevoegdheden toekennen aan personeelsleden van de luchthaveninspecties ressorterend onder de exploitanten van de luchthavens van Antwerpen, Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem, Charleroi-Gosselies en Luik-Bierset wat betreft de materies bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°.

De personeelsleden van de luchthaveninspecties ressorterend onder de exploitant van de betrokken luchthaven staan, met betrekking tot de uitoefening van de in het eerste lid vermelde bevoegdheden, steeds onder het gezag van de Hoofdinspecteur en de Adjunct-hoofdinspecteur van de luchthaveninspectie van de betrokken luchthaven. Zij kunnen in deze geen richtlijnen ontvangen vanwege de exploitant van de luchthaven.

Artikel 39, § 1, tweede lid en artikel 39, § 1, laatste lid, zijn van toepassing op de personeelsleden bedoeld in het eerste lid. »; 4° in paragraaf 2, die de nieuwe paragraaf 3 wordt, worden de woorden « en § 2 » ingevoegd tussen de woorden « in § 1 » en het woord « oefenen ». HOOFDSTUK 3 - Vervoer te land

Art. 13.Artikel 47 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt als volgt aangevuld : « § 4. De Koning kan een vergoeding toekennen ter dekking van de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat gedragen door de leden van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité verantwoordelijk voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Het maximale totale bedrag van deze vergoeding wordt twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 euro) per jaar, uitgedrukt in euro 2009 en geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar. » TITEL 3 - Energie HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 14.In artikel 12novies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Op voorstel van de Commissie en onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, kan de Koning bijzondere regels definiëren met betrekking tot de bepaling van de afschrijvingen en de billijke marge die respectievelijk bedoeld worden in artikel 12quater, § 1, van toepassing op de uitbreidingen van installaties of op nieuwe installaties voor het transport van elektriciteit, die worden erkend als zijnde van nationaal of Europees belang, voor een bepaald aantal regulatoire periodes, teneinde de ontwikkeling van deze op lange termijn mogelijk te maken.»; 2° in het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, wordt de zin « Deze regels zijn van toepassing op de betrokken investeringen, voor de bepaling van het in artikel 12, § 2, bedoelde totaal inkomen, en de op basis daarvan uitgewerkte tarieven » vervangen door de volgende zin « De netbeheerder dient bij de commissie, ter goedkeuring, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 12quinquies, 4°, een uitgewerkt tariefvoorstel in voor de betrokken investeringen op basis van het, in artikel 12, § 2, bedoeld totaal inkomen, zoals bepaald met toepassing van de in het eerste lid bedoelde methodologie.»

Art. 15.In artikel 27 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 8 worden de woorden « Voor het eerste werkingsjaar 2007 » vervangen door de woorden « Voor het eerste werkingsjaar 2010 »;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 16, luidend als volgt : « § 16.In afwijking van § 3, vijfde lid, § 6, tweede lid, en § 7, en wanneer slechts een van de twee leden van de ombudsdienst benoemd is, is dat lid gemachtigd de bevoegdheden waarin dit artikel voorziet, alleen uit te oefenen.

Het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer een van de leden van de ombudsdienst zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. » HOOFDSTUK 2 - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2008

Art. 16.Het koninklijk besluit van 21 oktober 2008 ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2009-2013, in uitvoering van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, wordt bekrachtigd met uitwerking op 1 januari 2009.

TITEL 4 - Ambtenarenzaken ENIG HOOFDSTUK- Wijzigingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Art. 17.In artikel 9, § 4, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, vervangen door de wet van 13 juli 1973 en gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden « vóór het overlijden » opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden « artikel 365 » vervangen door de woorden « artikel 353-15 »;3° het vijfde lid wordt vervangen als volgt : « De bepalingen van deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de gewone adoptie.»

Art. 18.In artikel 10bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Zo de afstamming vastgesteld of de adoptie toegekend wordt na het overlijden van de getroffene en indien deze afstamming of adoptie een invloed heeft op de rechten van andere rechthebbenden, heeft ze pas uitwerking voor de toepassing van de artikelen 8 tot 10 vanaf de dag waarop de in kracht van gewijsde gegane beslissing die de afstamming vaststelt of de adoptie toekent, wordt betekend aan de overheid belast met de renten, overeenkomstig artikel 16. » TITEL 5 - Ontwikkelingssamenwerking ENIG HOOFDSTUK - Wijzigingen van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht

Art. 19.In artikel 6, § 1, eerste lid, van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : « 3° het organiseren van opleidings- en sensibiliseringsprogramma's; »; b) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de woorden « of door een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;»; c) de bepaling onder 5°, ingevoegd bij de wet van 30 december 2001, wordt vervangen als volgt : « 5° de uitvoering van programma's voor de bevordering van de handel; »; d) het lid wordt aangevuld met een bepaling 6°, luidende : « 6° de uitvoering van programma's voor de ontwikkeling van de lokale civiele maatschappij in de partnerlanden;».

Art. 20.Artikel 9bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9bis.Een Junior Programma, hierna genoemd « Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking » kan worden uitgevoerd binnen de Ontwikkelingssamenwerking.

De BTC is belast met de organisatie van het Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, alsook met de aanwijzing van het personeel dat eraan deelneemt. »

Art. 21.In artikel 9ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragrafen 1 en 3 worden de woorden « vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking » vervangen door de woorden « Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking »;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « vrijwillige dienst » vervangen door de woorden « Junior Programma ».

Art. 22.In artikel 35, § 1, tweede lid, 5°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, worden de woorden « vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking » vervangen door de woorden « Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ».

TITEL 6 - Asiel en migratie ENIG HOOFDSTUK - Delegatie van bevoegdheid

Art. 23.Artikel 57/9, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wet van 15 september 2006, wordt vervangen als volgt : « Voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/6, 1° tot 7°, wordt de beslissing genomen door de Commissaris-generaal of bij delegatie door zijn adjuncten en dit onder gezag en leiding van de Commissaris-generaal. In dat geval ondertekenen de adjuncten met de formule « Bij delegatie ». » TITEL 7 - Zelfstandigen ENIG HOOFDSTUK - Sociale verzekeringskassen

Art. 24.In artikel 20, § 4, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd door de wet van 27 december 2004, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt in fine aangevuld als volgt : « Deze stemmen overeen met de kosten gemaakt door de kas om de wettelijke taken die haar krachtens dit artikel zijn toevertrouwd, uit te voeren en hangen af van de kwaliteit van de dienstverlening die de kas biedt aan zijn aangeslotenen.Het niveau van kwaliteit wordt bepaald in functie van de wettelijke verplichtingen van de kassen ten opzichte van hun aangeslotenen en van de Staat. »; 2° tussen het vijfde en het zesde lid worden vijf leden ingevoegd, luidende : « Bij begin van bezigheid in de zin van artikel 13bis, § 1, moet de sociale verzekeringskas schriftelijk de aangeslotene informeren over de bijdragen, bedoeld in het tweede lid, die hem zullen worden aangerekend, de wijze waarop deze worden berekend en de diensten waarop deze recht geven.Tezelfdertijd zal de kas de aangeslotene vragen een formulier te ondertekenen waarbij hij erkent bovenvermelde inlichtingen te hebben verkregen.

Ieder jaar in de loop van de eerste maand van het eerste kalenderkwartaal laat de sociale verzekeringskas door middel van een uitdrukkelijke vermelding op het vervaldagbericht, aan de aangeslotene zowel het bedrag van de bijdrage bedoeld in het tweede lid, verschuldigd voor dit kalenderkwartaal, als de berekeningswijze ervan en de diensten waarop deze recht geeft, kennen.

Ieder jaar in de loop van de eerste maand van het tweede, derde en vierde kalenderkwartaal laat de sociale verzekeringskas door middel van een uitdrukkelijke vermelding op het vervaldagbericht, aan de aangeslotene het bedrag van de bijdrage bedoeld in het tweede lid kennen die hij voor dat kwartaal verschuldigd is.

Wanneer de kas de in drie voorgaande leden vermelde verplichtingen niet naleeft, kan zij onderworpen worden aan de sancties zoals bepaald in § 2ter.

De Koning bepaalt de wijze waarop de sociale verzekeringskassen voldoen aan de verplichtingen bedoeld in het zesde tot het achtste lid. » TITEL 8 - Sociale zaken HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen

Art. 25.Artikel 6 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, laatst gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2008, wordt aangevuld met volgende leden, luidende : « De vorderingen van de Rijksdienst ten laste van de werkgevers die werknemers tewerkstellen die, voor de berekening van de wedde van hun werknemers en/of voor de indiening van hun aangiftes voor sociale zekerheid, beroep doen op de Centrale Dienst voor vaste uitgaven, ingesteld bij het koninklijk besluit van 13 maart 1952 tot inrichting van de Centrale Dienst der vaste uitgaven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, verjaren na 7 jaar.

De verjaring van de schuldvorderingen bedoeld in voorgaande leden wordt gestuit : 1° door een aangetekende brief van de Rijksdienst aan de werkgever en door een aangetekende brief van de werkgever aan de Rijksdienst;2° door een dagvaarding voor het gerecht;3° op de wijze bepaald in artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek. De verjaringstermijn loopt opnieuw vanaf elke stuiting. »

Art. 26.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. HOOFDSTUK 2 - Beroepsziekten

Art. 27.Artikel 6, 7°, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De kosten van deze onderzoeken en de administratieve kosten die hieraan inherent zijn, zijn ten laste van de begunstigde volgens de modaliteiten bepaald door de Koning. » HOOFDSTUK 3 - Gezinsbijslag Afdeling 1 - Betaling bij verschil

in de gewaarborgde gezinsbijslag

Art. 28.In artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, vervangen door het koninklijk besluit nr. 242 van 31 december 1983, worden de woorden « krachtens een Belgische, een buitenlandse of een internationale regeling ofwel geen recht geeft op gezinsbijslag ofwel er slechts recht op geeft voor een bedrag dat lager ligt dan dat van de bijslag welke overeenkomstig deze wet kan worden toegekend » vervangen door de woorden « geen recht geeft op gezinsbijslag krachtens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling ».

Art. 29.Artikel 2, eerste lid, 2°, van dezelfde wet blijft, zoals het luidde vóór de wijziging bij deze wet, van toepassing voor aanvragen ingediend vóórdat deze wet in werking trad.

Art. 30.De artikelen 28 en 29 treden in werking op 1 januari 2010. Afdeling 2 - Diverse bepalingen

Art. 31.Artikel 56sexies, § 1, tweede lid, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende : « 5° die kinderbijslag aanvraagt voor een kind : a) dat onderdaan is van een Staat die onder de toepassing valt van de verordening (EEG) nr.1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, of, indien dit niet het geval is, dat onderdaan is van een Staat die het Europees Sociaal Handvest of het (Herziene) Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd; b) dat staatloze of vluchteling is in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.»

Art. 32.In artikel 64, § 2, A, eerste lid, 2°, van dezelfde wetten, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 122 van 30 december 1982 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, wordt de bepaling onder a) vervangen als volgt : « a) in hoofde van de vader, de moeder, stiefvader, stiefmoeder. In geval van volle adoptie van het kind door personen van hetzelfde geslacht of in geval van volle adoptie door één persoon van het kind of het adoptiefkind van zijn echtgenoot of samenwonende van hetzelfde geslacht, wordt het recht op kinderbijslag bij voorrang vastgesteld uit hoofde van de oudste van de verwanten in de eerste graad. »

Art. 33.In artikel 69, § 1, van dezelfde wetten, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 april 1997 en gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 25 januari 1999, 8 mei 2001, 20 juli 2006 en 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « De kinderbijslag en het kraamgeld worden betaald aan de moeder.In geval van volle adoptie van het kind door twee personen van hetzelfde geslacht of in geval van volle adoptie door één persoon van het kind of het adoptiefkind van zijn echtgenoot of samenwonende van hetzelfde geslacht, wordt de kinderbijslag betaald aan de oudste van de verwanten in de eerste graad. »; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Indien de persoon aan wie de kinderbijslag wordt betaald krachtens het eerste lid het kind niet daadwerkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald aan de natuurlijke of rechtspersoon die deze rol vervult.»; 3° in het derde lid worden de woorden « van verschillend geslacht » ingevoegd tussen de woorden « twee ouders » en de woorden « die niet samenwonen »;4° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Wanneer de twee ouders van hetzelfde geslacht die niet samenwonen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt de kinderbijslag volledig betaald aan de oudste onder de verwanten in de eerste graad.De kinderbijslag wordt echter volledig aan de andere verwante betaald vanaf zijn aanvraag, als het kind en hijzelf op die datum dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. »; 5° in het vroegere vierde lid dat het vijfde lid wordt, worden de woorden « van het derde lid » vervangen door de woorden « van het derde en het vierde lid »;6° in het vroegere vijfde lid dat het zesde lid wordt, worden de woorden « in het derde lid » vervangen door de woorden « in het derde en het vierde lid ».

Art. 34.Artikel 1, zevende lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1996 en 24 december 2002, wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende : « 5° de persoon die gewaarborgde gezinsbijslag aanvraagt ten behoeve van een kind : a) dat onderdaan is van een Staat die onder de toepassing valt van de verordening (EEG) nr.1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, of indien dit niet het geval is, dat onderdaan is van een Staat die het Europees Sociaal Handvest of het (Herziene) Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd; b) dat staatloze is of vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.»

Art. 35.In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 242 van 31 december 1983 en gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 25 januari 1999, 24 december 1999, 27 december 2005 en 28 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : « 1° dat werkelijk in België verblijft : a) en, voor zover het geen bloedverwant tot en met de derde graad van de aanvrager is, noch kind van de echtgenoot of gewezen echtgenoot van de aanvrager of van de persoon met wie deze een feitelijk gezin verklaart te vormen, waarbij voldaan is aan de voorwaarden van artikel 51, § 3, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, noch bedoeld is in artikel 1, zevende lid, 5°, a) of b), gedurende ten minste de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan, werkelijk en ononderbroken in België heeft verbleven;b) en, indien het vreemdeling is, toegelaten is in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;»; 2° in het tweede lid worden de woorden « in artikel 1, vijfde lid » vervangen door de woorden « in artikel 1, zesde lid ».

Art. 36.In artikel 6, enig lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2008, worden de woorden « derde tot vijfde lid » vervangen door de woorden « derde tot zesde lid ».

Art. 37.De artikelen 31, 34 en 35, 1°, hebben uitwerking met ingang van 1 maart 2009.

De artikelen 32, 33 en 36 treden in werking op de eerste dag van het trimester na dat waarin ze zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35, 2°, heeft uitwerking met ingang van 11 juni 2007. HOOFDSTUK 4 - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Afdeling 1 - Inhaalpremie voor langdurig zieken

Art. 38.Artikel 98 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de wet van 27 december 2004, wordt aangevuld met het volgende lid : « De herwaardering kan eveneens worden toegekend onder de vorm van een inhaalpremie. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag van deze premie, evenals de categorieën van invaliden die er aanspraak op kunnen maken in functie van de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid. »

Art. 39.Deze afdeling treedt in werking op 1 mei 2010. Afdeling 2 - Werkverwijdering van zwangere vrouwen

Art. 40.Artikel 30 van de economische herstelwet van 27 maart 2009, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.Wanneer er met toepassing van artikel 41 van de arbeidswet van 16 maart 1971, een risico is vastgesteld, en wanneer de werkgever één van de maatregelen bedoeld in artikel 42, § 1, van dezelfde wet, heeft genomen, is een tussenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voorzien : 1° voor de zwangere werkneemster die aanvaardt om een aangepaste arbeid uit te oefenen die tot loonverlies leidt en voor de zwangere werkneemster die meerdere activiteiten in loondienst uitoefent en voor wie de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de vrijstelling van arbeid slechts betrekking heeft op één of meerdere maar niet op al die activiteiten;2° voor de zwangere werkneemster van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. De zwangere werkneemster bedoeld in het eerste lid, 1°, die aanvaardt om een aangepaste arbeid uit te oefenen die tot loonverlies leidt heeft recht op een moederschapsuitkering waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 219ter, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De zwangere werkneemster bedoeld in het eerste lid, 1°, die meerdere activiteiten in loondienst uitoefent en voor wie de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de vrijstelling van arbeid slechts betrekking heeft op één of meerdere maar niet op al die activiteiten heeft recht op een moederschapsuitkering waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 219ter, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 3 juli 1996.

De bepalingen van § 3 en § 5 van voornoemd artikel 219ter zijn eveneens van toepassing op de situaties bedoeld in het tweede en derde lid.

De zwangere werkneemster bedoeld in het eerste lid, 2°, heeft recht op een daguitkering gelijk aan 78,237 pct. van het gemiddeld dagloon, bepaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juni 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip « gemiddeld dagloon » wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht. Deze uitkering wordt toegekend tot de zesde week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum of tot de achtste week, wanneer de geboorte van een meerling voorzien wordt. »

Art. 41.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2010 en is van toepassing op de gevallen van werkverwijdering die plaatsgrijpen vanaf die datum. HOOFDSTUK 5 - Alternatieve financiering Afdeling 1 - Bijkomende voorafname op de opbrengsten van de

bedrijfsvoorheffing voor de jaren 2009, 2010 en 2011 - Toewijzing aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid-Globaal Beheer

Art. 42.In artikel 66, § 1, tweede lid, van de programmawet van 2 januari 2001, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2001 en 17 juni 2009, wordt de laatste zin, die aanvangt met de woorden « Bij onvoldoende opbrengst van de BTW » en eindigt met de woorden « het vastgestelde tekort. » vervangen door de volgende zin : « Bij onvoldoende opbrengst van de BTW om de betalingen uit te voeren die voortvloeien uit de toepassing van : 1° het besluit van de Raad van 29 september 2000 met betrekking tot het stelsel van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2000/597/EG, Euratom);2° artikel 43 van de programmawet van 11 juli 2005;3° artikel 36, 1°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;4° de artikelen 66, § 1, § 2, § 3bis, § 3sexies, vierde alinea, § 11, § 13 en 67bis van de voorliggende wet;5° artikel 116 van de programmawet van 27 december 2006;6° de artikelen 190 en 191 van de programmawet van 24 december 2002;7° artikel 21ter van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;8° de artikelen 57 tot 59 van de programmawet van 22 december 2008, mag voor de jaren 2009, 2010 en 2011 een bijkomend bedrag voorafgenomen worden van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort in de BTW ontvangsten.»

Art. 43.Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. Afdeling 2 - Gehandicaptenfonds

Art. 44.In artikel 66, van de programmawet van 2 januari 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, twaalfde lid, laatst gewijzigd bij de wet van 3 juli 2005, worden de woorden « met het oog op de financiering van het fonds ter bevordering van de toegang tot arbeid voor personen met een handicap » vervangen door de woorden « met het oog op de financiering van de bevordering van de activering van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid.»; 2° in paragraaf 2, 13°, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005, worden de woorden « voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid » vervangen door de woorden « voor de RSZ-Globaal Beheer ».

Art. 45.Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 17 april 2009. HOOFDSTUK 6 - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

Art. 46.In de Nederlandse tekst van artikel 338, § 2, eerste lid, van de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « vanaf de inwerkingtreding van deze wet » vervangen door de woorden « vanaf de inwerkingtreding van dit artikel ».

Art. 47.In artikel 343 van de zelfde wet worden de woorden « en uiterlijk op 1 januari 2009 » vervangen door de woorden « en uiterlijk op 1 januari 2010 ».

Art. 48.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. HOOFDSTUK 7 - Sociale secretariaten van werkgevers, dienstverrichters, historisch mandaat en kwaliteitsbarometer

Art. 49.In de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt een artikel 31ter ingevoegd, luidende : « Art.31ter. § 1. Werkgevers kunnen een mandataris aanstellen in het kader van hun sociale administratie. § 2. Er bestaan twee types mandatarissen : 1° Sociale dienstverrichters zijn mandatarissen die in naam en voor rekening van werkgevers formaliteiten inzake sociale zekerheid, waartoe deze werkgevers zijn gehouden ten aanzien van de instellingen van sociale zekerheid, in een rechtstreekse relatie met deze instellingen vervullen. Binnen de grenzen van het met de werkgever gesloten mandaat nemen zij de opdracht op zich de werkgevers te begeleiden in hun betrekkingen met de instellingen, zoals ze zijn opgesomd in artikel 2, eerste alinea, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en hen in die context te informeren; 2° erkende sociale secretariaten, zoals bedoeld in artikel 27 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. § 3. De mandataris krijgt voor het uitvoeren van de formaliteiten inzake sociale zekerheid voor zijn aangesloten werkgevers een toegang tot het elektronische netwerk van de sociale zekerheid voor zover : 1° hij zich behoorlijk identificeert bij de diensten van de Rijksdienst voor sociale zekerheid of bij de diensten van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;2° hij zich schikt naar de onderrichtingen van de betrokken administraties;3° hij op aanvraag van de bevoegde administraties alle inlichtingen verschaft of alle documenten voor het toezicht op de toepassing van de sociale wetten doorgeeft, overeenkomstig de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, voor zover die inlichtingen of documenten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de mandataris;4° hij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, binnen vijftien dagen na de gebeurtenis kennis geeft van de opzegging of van de schrapping van een werkgever.»

Art. 50.In dezelfde wet wordt een artikel 31quater ingevoegd, luidende : «

Art. 31quater.§ 1. Tussen de werkgever en zijn mandataris wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten die onder meer de inhoud regelt van het mandaat, met naleving van de hiernavolgende voorwaarden.

Het mandaat kan gelden voor de totaliteit van de verplichtingen inzake sociale zekerheid of een gedeelte ervan.

De Koning kan verplichtingen inzake sociale zekerheid vastleggen waarvoor een enkele mandataris bevoegd moet zijn. § 2. Het mandaat wordt vóór de aanvang ervan aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid of aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten kenbaar gemaakt door middel van de verzending van een procuratie.

De door de werkgever aangeduide mandataris is het eerste aanspreekpunt voor de instellingen van sociale zekerheid in de betrekkingen met de werkgever. § 3. Een mandaat kan slechts op het ogenblik van de overgang naar een nieuw kwartaal worden overgedragen op een nieuwe mandataris.

De Koning bepaalt de modaliteiten die moeten in acht genomen worden bij de overgang van het mandaat van een mandataris naar een andere mandataris. § 4. Onverminderd de toepassing van paragraaf 5, neemt de nieuwe mandataris van zijn voorganger het beheer over van de elektronische toepassingen die met het oog op het vervullen van de verplichtingen inzake sociale zekerheid door de instellingen van sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld en is daarbij belast met het beheer van het verleden, het heden en de toekomst. Vanaf de overname van het mandaat is de nieuwe mandataris het eerste aanspreekpunt voor de instellingen van sociale zekerheid in de betrekkingen met de werkgever.

Op de oude mandataris rust een informatieplicht naar de nieuwe mandataris betreffende de kwartalen waarvoor de oude mandataris aangiften of formaliteiten heeft verricht, en dit gedurende de termijn dat de kwartalen waarop de informatie betrekking heeft nog niet zijn verjaard.

In geval van stuiting of schorsing van de verjaring loopt de informatieplicht onverminderd door.

De informatieplicht houdt in dat de oude mandataris op verzoek van de nieuwe mandataris alle beschikbare inlichtingen, nodig voor de technische transacties, dient te verschaffen over kwartalen die onder zijn beheer vielen. § 5. Een overeenkomst tussen de werkgever en de nieuwe mandataris moet verplicht bepalen in welke mate de vorige mandataris de opdracht behoudt om voor de kwartalen en voor de verplichtingen van sociale zekerheid die onder zijn mandaat vielen nog effectief technische transacties te verrichten. »

Art. 51.Artikel 27 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt vervangen als volgt : «

Art. 27.§ 1. Erkende sociale secretariaten zijn sociale dienstverrichters zoals vermeld in art. 31ter, § 2, 1° van de wet van 29 juni 1981 betreffende de algemene beginselen van de sociale zekerheid der werknemers die krachtens hun erkenning de sociale bijdragen van hun aangesloten werkgevers innen met het oog op doorstorting aan de instellingen belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen. § 2. De Koning stelt de voorwaarden vast waaronder sociale secretariaten van werkgevers door de Minister bevoegd voor de Sociale Zaken kunnen worden erkend ten einde in hoedanigheid van mandataris van hun aangeslotenen, de door deze wet bepaalde formaliteiten te vervullen. Hij bepaalt hun rechten en verplichtingen.

De Koning kan, aan de categorieën werkgevers die Hij bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een financiële tussenkomst toekennen in de aansluitingskosten bij een erkend sociaal secretariaat, waarvan Hij het bedrag, de voorwaarden en de nadere regelen van de toekenning bepaalt.

De bedrijfsrevisoren van de sociale secretariaten brengen bij de Minister bevoegd voor de Sociale Zaken en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid binnen zestig dagen na de statutaire goedkeuring van het jaarverslag, schriftelijk verslag uit over de uitvoering van hun opdracht, inzonderheid met betrekking tot het boekhoudkundig plan door de Koning bepaald.

Het gebruik van de benaming « sociaal secretariaat » is uitsluitend voorbehouden aan de mandatarissen die overeenkomstig de door de Koning vastgestelde bepalingen als sociaal secretariaat erkend zijn.

De erkenning geeft aan het sociaal secretariaat het exclusieve recht om de door de aangesloten werkgevers verschuldigde bijdragen uitsluitend op girale wijze te innen en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bij gebreke aan deze specifieke erkenning is het een sociale dienstverrichter, zoals bedoeld in artikel 31ter, § 2, 1°, van voornoemde wet van 29 juni 1981 verboden tot de inning van bijdragen over te gaan. § 3. De erkenning als sociaal secretariaat kan worden ingetrokken door de Minister bevoegd voor de Sociale Zaken, op grond van een gezamenlijk verslag van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en na advies van het Beheerscomité van de voormelde Rijksdienst dat de verantwoordelijken van het sociaal secretariaat hoort. Laatstgenoemden kunnen hun middelen ook schriftelijk uiteenzetten.

De beslissing tot intrekking kan onder meer gebaseerd worden op volgende elementen : 1° het feit dat het sociaal secretariaat, wetens en willens, de sociale wetgeving overtreedt of helpt te overtreden;2° de vaststelling dat het aantal van de aangesloten werkgevers of van de door hen tewerkgestelde werknemers gedurende een ononderbroken periode van vier kwartalen lager is dan de door de Koning in de erkenningsvoorwaarden vastgestelde minima;3° een manifest en blijvend gebrek aan kwaliteit, dat blijkt uit de resultaten van de kwaliteitsbarometer, zoals bepaald in artikel 27bis. Het verslag van de in het eerste lid beoogde inspectiediensten bevat onder meer een gemotiveerd advies van de vermelde diensten betreffende de intrekking van de erkenning. »

Art. 52.In dezelfde wet wordt een nieuw artikel 27bis ingevoegd, luidende : «

Art. 27bis.De Koning kan, na advies van het Beheerscomité van de voormelde Rijksdienst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een kwaliteitsbarometer uitwerken voor de erkende sociale secretariaten. Deze is een middel om de kwaliteit te verbeteren van de behandeling van de gegevens en de gegevensuitwisseling met de instellingen van sociale zekerheid, nodig voor een goed beheer van de sociale zekerheid en moet de erkende sociale secretariaten in de mogelijkheid stellen om op een objectieve manier hun eigen prestaties te evalueren in de verschillende domeinen die het voorwerp uitmaken van de deelcontroles van de kwaliteitsbarometer en moet hen toestaan deze te verbeteren voor zover nodig.

Met als doel de correcte werking van de sociale secretariaten te objectiveren, is de barometer opgebouwd uit de volgende soorten deelcontroles : - stilzwijgerscontroles - technische controles - financiële controles - systeemcontroles op prioritaire anomalieën in de DmfA - systeemcontroles op niet-prioritaire anomalieën in de DmfA - crosscontroles.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de concrete inhoud van de deelcontroles bepalen. De technische uitwerking van de controles wordt gedefinieerd door de instellingen die bevoegd zijn voor de inning van de bijdragen.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een procedure volgens dewelke de resultaten worden medegedeeld aan het sociaal secretariaat en het Beheerscomité van de voornoemde Rijksdienst en bepaalt de gevolgen die hieraan moeten worden gegeven.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de barometer ook geheel of ten dele toepassen op de sociale dienstverrichters, zoals bedoeld in artikel 31ter, § 2, 1°, van de voornoemde wet van 29 juni 1981, met uitzondering van de deelcontrole 3° financiële controles. »

Art. 53.Artikel 35, § 1, tweede lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt : « , of die zonder als sociaal secretariaat erkend te zijn, sociale zekerheidsbijdragen int bij werkgevers, of die als sociaal secretariaat de bijdragen van de werkgevers op een andere dan girale wijze ontvangen. »

Art. 54.In artikel 3 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, wordt een nieuwe paragraaf 2ter ingevoegd, die luidt als volgt : « § 2ter. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid coördineert de uitbouw door één of meerdere instellingen van sociale zekerheid van een geïntegreerd systeem voor het beheer van de gebruikers en van de toegangsmachtigingen, de elektronische identificatie en de authentificatie van de identiteit van de gebruikers en het beheer en de verificatie van de relevante hoedanigheden en mandaten van gebruikers, dat door de ondernemingen, hun aangestelden of lasthebbers moet worden gebruikt voor de toegang tot het informatiesysteem van de instellingen van sociale zekerheid. »

Art. 55.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010, behalve artikel 52 dat in werking treedt op een datum bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen. HOOFDSTUK 8 - Verjaring RSZ

Art. 56.In artikel 42, zesde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, 27 december 2005 en 22 december 2008, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : « 2° door een aangetekende brief van de Rijksdienst voor sociale zekerheid aan de werkgever of aan de personen bedoeld in artikel 30bis en door een aangetekende brief van de werkgever of de personen bedoeld in artikel 30bis aan de genoemde Rijksdienst; ». HOOFDSTUK 9 - Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Art. 57.In artikel 107, 2°, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, worden de woorden « in Frankrijk waarop de artikelen 11, § 2, c, en 18, van de op 10 maart 1964 met Frankrijk gesloten overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is en die in Frankrijk aan een sociale wetgeving gelijkaardig aan die bedoelde in artikel 106, § 1, zijn onderworpen » vervangen door de woorden « in Frankrijk en Nederland, waarop respectievelijk de artikelen 11, § 2, c, en 18, paragraaf 1, b) van de met die landen gesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing zijn en die in die landen aan een sociale wetgeving gelijkaardig aan die vermeld in artikel 106, § 1, zijn onderworpen ».

Art. 58.§ 1. Artikel 57 heeft uitwerking met ingang van aanslagjaar 2005. § 2. De ontheffing van de belastingen die verbonden zijn aan de aanslagjaren vanaf 2005 en die werden gevestigd in strijd met het artikel 57, wordt toegekend ingevolge een bezwaarschrift ingediend binnen de zes maanden na de bekendmaking van deze wet bij de directeur der directe belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag is gevestigd. HOOFDSTUK 10 - Bepalingen tot wijziging van Hoofdstuk VI van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de Sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit

Art. 59.In artikel 114 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), wordt het vierde lid vervangen als volgt : « Voor de toepassing van 2°, 3° en 5°, wordt echter niet als een aanvullende vergoeding bij bepaalde sociale zekerheidsuitkeringen beschouwd, de vergoeding die als loon wordt beschouwd bij toepassing van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en van haar uitvoeringsbesluiten. »

Art. 60.In artikel 116 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin wordt het woord « daarvan » vervangen door « op een sociale uitkering »;2° in 1° worden de woorden « in artikel 114, 1°, 2°, 3° en 5°.» vervangen door de woorden « in artikel 114, 2°, 3° en 5° »; 3° de bepalingen onder 7° en 8° worden opgeheven.

Art. 61.In artikel 118, § 3, van dezelfde wet, worden de woorden « door sociale werkplaatsen, zoals bedoeld in het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen of » ingevoegd tussen de woorden « die waren tewerkgesteld » en de woorden « door werkgevers » en worden de woorden « in artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, » vervangen door de woorden « in artikel 1, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, ».

Art. 62.In artikel 121, van dezelfde wet worden de woorden « en van artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact » ingevoegd tussen de woorden « en houdende diverse bepalingen, » en de woorden « zijn de debiteurs bedoeld in ».

Art. 63.Artikel 123 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 123.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de modaliteiten van berekening, aangifte en betaling van de bijzondere werkgeversbijdragen bepaald in de artikelen 117 en 119, alsook van de compenserende bijdrage bepaald in artikel 121 wanneer deze laatste aanvullende vergoeding wordt uitgekeerd door meerdere debiteurs. »

Art. 64.In artikel 124 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met de woorden « en de regels voor berekening vaststellen in geval van een onvolledige maand.»; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, administratieve sancties bepalen in het geval de debiteur zich geheel of gedeeltelijk aan zijn aangifteplicht heeft onttrokken. Deze sanctie kan maximaal 250 euro bedragen. »; 3° in paragraaf 4 worden de woorden « in artikelen 117 en 119 » vervangen door de woorden « in artikelen 117, 119 en 121 »;4° paragraaf 5 wordt aangevuld met de bepalingen onder 8° en 9°, luidende : « 8° het feit dat de werknemer die geniet van een aanvullende vergoeding zoals omschreven in artikel 114, 3°, b), door de werkgever vrijgesteld is van de normaal voorziene uitvoering van de halftijdse werkprestaties;9° het feit dat de werknemer die geniet van een aanvullende vergoeding zoals omschreven in artikel 114, 3°, b), vervangen is.»

Art. 65.In artikel 125 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Onverminderd het bepaalde in artikel 123 geven de debiteurs, bedoeld in artikel 116, 1° tot 3°, per kwartaal zowel de bijzondere werkgeversbijdragen bedoeld in de artikelen 117 en 119, als de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage, bedoeld in artikel 121, aan en storten deze aan de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen. »; 2° artikel 125 wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3.De Koning kan bijzondere modaliteiten van aangifte en betaling vastleggen indien de aanvullende vergoeding niet maandelijks tot de maand gedurende dewelke de begunstigde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wordt uitgekeerd. Eénmaal vastgesteld en uitgekeerd, is het bedrag van de bijdragen niet meer herzienbaar. »

Art. 66.Artikel 126 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 126.§ 1. Op de aanvullende vergoeding, bedoeld in : 1° artikel 114, 2°;2° of artikel 114, 3°, wordt een sociale zekerheidsinhouding ingesteld die overeenstemt met 6,5 % van het totaal van de sociale uitkering en de aanvullende vergoeding, ten laste van de rechthebbende op de aanvullende vergoeding. Op de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 114, 5°, wordt een sociale zekerheidsinhouding ingesteld die overeenstemt met 4,5 % van het geheel van de sociale uitkering en de aanvullende vergoeding, ten laste van de rechthebbende op de aanvullende vergoeding.

Er wordt een sociale zekerheidsinhouding ingevoerd van 4,5 % op het totaal van de sociale uitkering en van de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 114, 2°, ten laste van de begunstigde van de aanvullende vergoeding voor de brugpensioenen die zijn ingegaan na 30 april 1994 en vóór 1 januari 1997, alsook voor de brugpensioenen die zijn ingegaan na 31 december 1996, indien de werknemers van hun ontslag op de hoogte zijn gebracht vóór 1 november 1996 of indien de werknemers van hun ontslag op de hoogte zijn gebracht na 31 oktober 1996 maar ontslagen werden bij toepassing van de afdeling III van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, voor zover de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering werd afgeleverd vóór 1 november 1996. § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, administratieve sancties voorzien in het geval de debiteur zich geheel of gedeeltelijk aan zijn aangifteplicht heeft onttrokken. Deze sanctie kan maximaal 250 euro bedragen. § 3. De debiteur van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 116, 1° tot 4°, wordt beschouwd als debiteur van de inhouding bedoeld in § 1. Deze debiteur is burgerlijk verantwoordelijk voor deze inhouding, alsook voor de aangifte en de betaling ervan.

In geval van teveel ontvangen inhoudingen worden deze aan de debiteurs van de aanvullende vergoeding terugbetaald, waarbij zij verplicht zijn de inhouding terug te geven aan de begunstigde van de aanvullende vergoeding. § 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de betalingsmodaliteiten van de inhouding bedoeld in § 1 indien de aanvullende vergoeding wordt uitgekeerd door meerdere debiteurs. »

Art. 67.In artikel 127 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.De inhoudingen bedoeld in artikel 126, § 1, worden berekend op de som van de sociale uitkering en de aanvullende vergoeding.

Voor de toepassing van het vorig lid wordt rekening gehouden met het theoretische maandbedrag van de sociale uitkering en met het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding. »; b) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Het theoretische maandbedrag van de sociale uitkering wordt bepaald als volgt : 1° voor de sociale uitkeringen bedoeld in artikel 114, 2°, 3°, a) en 5°, indien het een volledig werkloze betreft bedoeld in artikel 100 van het voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991, of een halftijds bruggepensioneerde, het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering vermenigvuldigd met 26;2° voor de sociale uitkeringen bedoeld in artikel 114, 2° en 3°, a), indien het een volledig werkloze betreft bedoeld in artikel 103 van het voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991, het bedrag van een halve werkloosheidsuitkering achtereenvolgens te vermenigvuldigen met het aantal halve uitkeringen per week, bepaald in uitvoering van dit artikel 103, en vervolgens met 4,33.De decimalen van het bekomen resultaat worden naar de bovenliggende of de onderliggende eenheid afgerond naargelang 0,50 al dan niet wordt bereikt; 3° voor de sociale uitkeringen bedoeld in artikel 114, 3°, b), het maandbedrag van de onderbrekingsvergoedingen.»; c) paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.Voor de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, wordt, indien het gaat om aanvullende vergoedingen bedoeld in artikel 114, 2° en 114, 3°, a), het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding bepaald als volgt : 1° indien de aanvullende vergoeding maandelijks of met een korter interval wordt betaald vanaf de eerste maand waarvoor een aanvullende vergoeding wordt toegekend tot de maand waarin de begunstigde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, is het bruto maandbedrag gelijk aan het bruto bedrag van de vergoeding uitgekeerd voor de maand;2° indien de aanvullende vergoeding wordt betaald volgens een andere periodiciteit dan die bedoeld in 1°, is het bruto maandbedrag gelijk aan het totale bedrag dat verschuldigd is voor de volledige periode waarop dit of deze bedrag(en) betrekking heeft (hebben), gedeeld door het aantal maanden vanaf de eerste maand waarvoor de aanvullende vergoeding wordt toegekend tot de maand waarin de begunstigde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Voor de aanvullende vergoedingen die voor het eerst zijn toegekend vóór de inwerkingtreding van Titel 8, Hoofdstuk 10 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen en die volgens een andere periodiciteit worden betaald dan die bedoeld in 1°, is het bruto maandbedrag gelijk aan het saldo van het bedrag van de aanvullende vergoedingen dat nog betaald dient te worden, gedeeld door het aantal maanden dat nog gedekt dient te worden. »; d) paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : « § 5.Voor de inhoudingen bedoeld in artikel 126, § 1, 2°, wordt, indien het gaat om aanvullende vergoedingen bedoeld in artikel 114, 3°, b), het bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding vastgesteld als volgt : 1° indien de aanvullende vergoeding maandelijks of met een korter interval betaald wordt, is het bruto maandbedrag gelijk aan het brutobedrag van de vergoeding uitgekeerd voor de maand;2° indien de aanvullende vergoeding wordt betaald volgens een andere periodiciteit dan bedoeld in 1°, is het bruto maandbedrag gelijk aan het totaalbedrag dat verschuldigd is voor de volledige periode op dewelke dit (deze) bedrag(en) betrekking heeft (hebben), gedeeld door het aantal maanden begrepen in de maximale periode voor dewelke een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen bedoeld in artikel 114, 3°, b), is ingediend bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.»; e) een paragraaf 5/1 wordt ingevoegd, luidende als volgt : « § 5/1.De Koning kan bijzondere modaliteiten van aangifte en betaling vastleggen indien de aanvullende vergoeding wordt betaald volgens de modaliteiten van de § 4, 2°, of § 5, 2°. Eenmaal uitgekeerd is dit bedrag niet meer herzienbaar. »; f) paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : « § 6.Voor de toepassing van § 4, 2°, § 5, 2°, en § 5/1, wordt rekening gehouden met het theoretisch maximumbedrag waarop de rechthebbende aanspraak kan maken. Er wordt geen rekening gehouden met de wijziging van dit bedrag ten gevolge van de toepassing van herwaarderings- of indexeringsmechanismen. »; g) paragraaf 7 worden opgeheven.

Art. 68.Artikel 128, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt : « Deze aangifte moet eveneens gebeuren indien het berekende bedrag van de inhouding gelijk is aan nul. »

Art. 69.In artikel 130 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De inhouding bedoeld in artikel 126 mag niet tot gevolg hebben dat na de toepassing van deze inhouding, het bedrag van de sociale zekerheidsuitkering, verhoogd met de globale som van de aanvullende vergoedingen, lager zou zijn dan een bedrag van 938,50 euro per maand voor de gerechtigde op de uitkering en op de vergoeding, zonder gezinslast, of dan een bedrag van 1.130,44 euro per maand voor de gerechtigde op de uitkering en op de vergoeding, met gezinslast. Zo nodig wordt het bedrag van de inhouding beperkt zodat aan deze voorwaarde is voldaan. »; 2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : « § 5.De in §§ 2 en 3 bepaalde bedragen evolueren in de tijd door een automatische indexering en herwaardering. Telkens een nieuw bedrag moet worden bepaald, keert men terug naar de bedragen vermeld in de §§ 2 en 3 en past men daarop eerst de opeenvolgende indexeringen toe die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, zonder intermediaire afrondingen. Het resultaat van deze berekening wordt rekenkundig afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent, waarbij 0,5 cent wordt afgerond naar boven. Daarna worden op dit afgeronde bedrag al de opeenvolgende herwaarderingen toegepast die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan, eveneens zonder intermediaire afrondingen. Het aldus bekomen bedrag wordt rekenkundig afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent, waarbij 0,5 cent wordt afgerond naar boven. Dit na herwaardering afgeronde bedrag is het nieuwe bedrag dat moet worden gebruikt. »

Art. 70.In artikel 132 van dezelfde wet worden de woorden « maal 1,010 » ingevoegd na de woorden « maal 1,012. ».

Art. 71.In artikel 133 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.In het raam van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, indien de sociale uitkeringen werkloosheidsuitkeringen zijn, delen de uitbetalinginstellingen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering, die betalen aan de begunstigde van een werkloosheidsuitkering, bedoeld in artikel 114, 1° en 4°, of artikel 114, 3°, a), aan de debiteur van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 3, onmiddellijk de gegevens mee die nodig zijn voor de berekening van deze inhouding, met name, het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering of de halve werkloosheidsuitkering, het aantal halve uitkeringen per week, de werkhervattingen en het einde van dezen en de gegevens betreffende de gezinslast van de rechthebbende, zoals omschreven in artikel 130, § 1.

In het raam van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, 2e lid, indien de sociale uitkeringen werkloosheidsuitkeringen zijn in het kader van het halftijds brugpensioen, delen de uitbetalingsinstellingen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering, die aan de gerechtigde een werkloosheidsuitkering uitbetalen, bedoeld in artikel 114, 5°, aan de debiteur van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 3, de gegevens mee die nodig zijn voor de berekening van deze inhouding, met name het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering en de gegevens betreffende de gezinslast van de rechthebbende, zoals omschreven in artikel 130, § 1. »; 2° in paragraaf 4 worden de woorden « artikel 126, § 2 » vervangen door de woorden « artikel 126, § 3 »;3° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : « § 5.De Koning kan de lijst van de gegevens bedoeld in de §§ 3 en 4 aanvullen en er de wijze van overdracht van bepalen. »

Art. 72.In Titel 11, Hoofdstuk 6, van dezelfde wet, wordt onderafdeling 3.C, die de artikelen 140 tot en met 143 bevat, opgeheven.

Art. 73.In Titel 11, Hoofdstuk 6, van dezelfde wet, wordt het opschrift van onderafdeling 3.D. vervangen als volgt : « Onderafdeling 3.D. - Gemeenschappelijke bepalingen voor de onderafdelingen 3.A en 3.B ».

Art. 74.Artikel 144 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « § 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de percentages bedoeld in artikel 126, § 1, en artikel 134, § 1, wijzigen. § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de minima bedoeld in artikel 130, §§ 1 en 2, wijzigen. § 3. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de berekeningsregels vastleggen in geval van een onvolledige maand. »

Art. 75.In Titel 11, Hoofdstuk 6, van dezelfde wet, wordt een afdeling 3/1 ingevoegd die de artikelen 144/1 en 144/2 bevat, luidende : « Afdeling 3/1. Informatie en gegevensuitwisseling.

Art. 144/1.§ 1. In het kader van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, bepaalt de Koning de gegevens die aan de uitbetalingsinstellingen en de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening moeten medegedeeld worden door de werkgever, door de debiteur en door de werknemer wiens sociale uitkeringen in aanmerking kunnen komen voor de inhouding. § 2. In het kader van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, bepaalt de Koning de gegevens die moeten medegedeeld of uitgewisseld worden tussen de uitbetalinginstellingen die aan de gerechtigde een werkloosheidsuitkering uitbetalen, bedoeld in artikel 114, 1°, in artikel 114, 3°, a), of in artikel 114, 5°, en de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. § 3. In het kader van de werkgeversbijdragen bedoeld in de artikelen 117 en 119 en van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, kan de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der zelfstandigen ondervragen om te weten of een begunstigde van de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 114, 2° of 114, 3°, a), een zelfstandig hoofdberoep heeft uitgeoefend. § 4. De Koning bepaalt de nadere regels voor de mededelingen en overbrengingen van gegevens voorzien in de §§ 1, 2 en 3.

Art. 144/2.§ 1. In het kader van de inhouding bedoeld in artikel 126, § 1, deelt de begunstigde van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 114, 2° en 3°, a), aan de debiteur van deze laatste de periodes van hervatting van het werk en het einde van deze mede. § 2. Onverminderd artikel 26 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, kan de werkgever, indien hij niet op de hoogte is gebracht van de stopzetting van de werkhervatting van zijn gewezen werknemer, bij deze laatste de persoonlijke bijdragen recupereren, indien deze niet werden ingehouden. »

Art. 76.In Titel 11, Hoofdstuk 6, van dezelfde wet, wordt een afdeling 3/2 ingevoegd die artikel 144/3 bevat, luidende : « Afdeling 3/2. Overgangsbepaling.

Art. 144/3.In afwijking van artikelen 126 en 146 blijven de bepalingen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, van toepassing wanneer het gaat om de aanvullende vergoedingen die werden betaald vóór de inwerkingtreding van dit hoofdstuk en waarvoor het deel van de inhouding dat met toepassing van artikel 1 van koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, verschuldigd was aan de Rijksdienst voor pensioenen, reeds volledig werd gestort aan deze instelling en een periode dekt die eindigt na de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk. »

Art. 77.In artikel 145 van dezelfde wet worden de woorden « in de artikelen 126, 134 en 140 » vervangen door de woorden « in de artikelen 126 en 134 ».

Art. 78.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2010.

TITEL 9 - Middenstand ENIG HOOFDSTUK - Wijzigingen van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten

Art. 79.Artikel 8, § 2, tweede lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, gewijzigd bij de wet van 21 november 2008, wordt aangevuld met de volgende zin : « De verklaring wordt eenmaal per jaar verlengd indien de dienstverrichter voornemens is om gedurende dat jaar in België tijdelijke of incidentele diensten te verrichten. De dienstverrichter mag de verklaring met alle middelen aanleveren. »

Art. 80.In artikel 17, § 1, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 21 november 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld als volgt : « Hij bevestigt de ontvangst ervan binnen een termijn van 10 dagen.»; 2° in het derde lid worden de woorden « In voorkomend geval deelt de Raad binnen deze termijn aan de aanvrager mee welke documenten ontbreken.» ingevoegd tussen de woorden « artikel 8, § 2, eerste lid. » en de woorden « In de gevallen ».

Art. 81.In artikel 26, vierde lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 21 november 2008, worden de woorden « artikel 17, § 1, derde lid » vervangen door de woorden « artikel 17, § 1, vierde lid ».

Art. 82.Artikel 39 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende : « De Koning kan de voorschriften van de plichtenleer en het stagereglement waaraan bindende kracht is verleend bij een in Ministerraad overlegd besluit, wijzigen met het doel de omzetting in het interne recht te verzekeren van de richtlijnen met betrekking tot de wederzijdse erkenning van diploma's en beroepsopleidingen, waaronder richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de richtlijnen ter bevordering van het vrij verkeer van goederen en diensten, waaronder richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. » TITEL 10 - Werk HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

Art. 83.In artikel 10ter, § 2, 4°, van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2009, worden de woorden « van deze wet » vervangen door de woorden « van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques ». HOOFDSTUK 2 - Wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel

Art. 84.In artikel 18 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Met toepassing van de reglementering van de Europese Unie, kan de Koning het collectief ontslag van werknemers onderwerpen aan een voorafgaande kennisgeving aan de overheidsinstanties die Hij bepaalt.

De Koning bepaalt de vormen en de voorwaarden voor de kennisgeving van het collectief ontslag aan de overheidsinstanties. »

Art. 85.Het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag blijft van toepassing totdat de Koning de bevoegdheden uitvoert zoals voorzien bij artikel 18, eerste en tweede lid, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. HOOFDSTUK 3 - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

Art. 86.In artikel 1bis, § 1, 14°, d, van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2009, worden de woorden « van deze wet » vervangen door de woorden « van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques ».

Art. 87.Artikel 13ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en 22 december 2008, wordt vervangen als volgt : « De bevoegde administratie en de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen storten na verloop van elk kwartaal 90 % van het ontvangen bedrag aan administratieve geldboeten ten gunste van de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het saldo wordt aan de Schatkist gestort. »

Art. 88.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010. HOOFDSTUK 4 - Wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van sociale zekerheid voor werknemers

Art. 89.Artikel 38, § 3, eerste lid, 9° en 10°, en alle volgende leden van § 3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van sociale zekerheid voor werknemers, worden vervangen als volgt : « 9° 1,60 procent van het bedrag van het loon van de werknemer; deze bijdrage is verschuldigd door elke werkgever met betrekking tot de werknemers voor wie hij onder de toepassing van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, valt. Van deze bijdrage zijn vrijgesteld de werkgevers die gemiddeld minder dan 10 werknemers tewerkstelden gedurende een te bepalen referteperiode.

Deze referteperiode en de wijze waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend, worden bepaald door de Koning.

Evenmin is de bijdrage van 1,60 procent van het bedrag van het loon van de werknemers, verschuldigd door de Fondsen voor bestaanszekerheid die, vóór 30 september 1983, lonen uitbetaalden als derde betalers in toepassing van artikel 43 van de wet van 27 juni 1969 en die het voordeel, voorzien in artikel 35 van de wet van 29 juni 1981, niet genoten.

De opbrengst van de bijdrage van 1,60 procent wordt aangewend voor de financiering van de regelingen van het Globaal Beheer, bedoeld in artikel 21, § 2.

Voor de toepassing van dit punt van het huidige lid, wordt onder werknemers verstaan de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst alsmede de erkende leerlingen en de werknemers die uitsluitend aan de sector der geneeskundige verzorging onderworpen zijn. Bij het bepalen van het aantal werknemers dienen ook begrepen te worden de werknemers wiens arbeid geschorst is om een wettige oorzaak overeenkomstig de bepalingen van titel I, hoofdstuk III van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met uitzondering van de werknemers in volledige beroepsloopbaanonderbreking. 10° 1,00 procent van het bedrag van het loon van de werknemers onderworpen aan de regeling van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.» Met uitzondering van 9° bepaalt de Koning voor de toepassing van lid 1 wat onder « werknemers » wordt verstaan. » HOOFDSTUK 5 - Berekening van de opzeggingsvergoeding bij vermindering van arbeidsprestaties ten gevolge van ouderschapsverlof

Art. 90.In artikel 105 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1999 en 10 augustus 2001, wordt het tweede lid aangevuld met de volgende zin : « Tijdens de uitoefening van dit recht op een vermindering van de arbeidsprestaties wordt de werknemer tewerkgesteld op grond van een deeltijdse arbeidsregeling, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.»; 2° paragraaf 3, opgeheven bij de programmawet van 30 december 2001, wordt hersteld als volgt : « § 3.Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd gedurende een periode van vermindering van arbeidsprestaties in het kader van een ouderschapsverlof genomen in toepassing van deze afdeling, wordt onder « lopend loon » in de zin van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten begrepen het loon dat de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. » HOOFDSTUK 6 - Wijzigingen van de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot bevestiging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vastlegging van de nadere regelen van de uitbreiding van de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad tot de meest representatieve werkgeversorganisaties die de niet-commerciële sector vertegenwoordigen Afdeling 1 - Wijzigingen van de wet van 29 mei 1952

tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad

Art. 91.Artikel 2 van de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1979 en 21 december 1994, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.§ 1. De Nationale Arbeidsraad bestaat uit een voorzitter en uit zesentwintig werkende leden. § 2. De werkende leden worden door de Koning benoemd. De meest representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve werknemersorganisaties zijn onder hen in gelijken getale vertegenwoordigd. § 3. De leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de nijverheid, de diensten, de landbouw, de handel, het ambachtswezen en de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, worden gekozen op een door die organisaties voorgedragen dubbele lijst van kandidaten, van wie een bepaald aantal de kleine en de middelgrote ondernemingen alsmede de familiebedrijven vertegenwoordigen.

De dertien mandaten voor de meest representatieve werkgeversorganisaties worden als volgt verdeeld : - acht mandaten voor de meest representatieve werkgeversorganisatie die voor het gehele land is opgericht en die de werkgevers uit de absolute meerderheid der sectoren uit de nijverheid, de handel en de diensten vertegenwoordigt voor zover tevens de meerderheid van de werkgevers vertegenwoordigd is. - drie mandaten op voordracht van de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen; - één mandaat voor de meest representatieve werkgeversorganisaties die de werkgevers uit de landbouw vertegenwoordigen; - één mandaat voor de meest representatieve werkgeversorganisatie die voor het gehele land is opgericht en die de werkgevers uit de niet-commerciële sector vertegenwoordigt. § 4. De leden die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen, worden gekozen onder de kandidaten, op een door die organisaties voorgedragen dubbele lijst van kandidaten.

Worden als meest representatieve werknemersorganisaties beschouwd de organisaties die beantwoorden aan elk van de volgende criteria : 1° voor het gehele land opgericht zijn en een interprofessionele werking hebben;2° de absolute meerderheid van sectoren en personeelscategorieën vertegenwoordigen in de private en de publieke sector voor zover tevens de meerderheid van de werknemers vertegenwoordigd is;3° gedurende de periode van vier jaar voorafgaand aan de benoemingen voorzien in artikel 5, gemiddeld ten minste 125 000 betalende leden tellen, met inbegrip van de leden van de bij haar aangesloten of geassocieerde organisaties;4° de belangenverdediging van de werknemers als statutair doel hebben. De dertien mandaten voor de meest representatieve werknemersorganisaties worden onder deze organisaties verdeeld bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. § 5. De Koning kan de overeenkomstig § 3, tweede lid, en § 4, derde lid, bepaalde mandatenverdeling bij de hernieuwing ervan wijzigen bij een in Ministerraad overlegd besluit op advies van de Nationale Arbeidsraad. De Koning kan van deze bevoegdheid alleen gebruik maken wanneer onomstotelijk is komen vast te staan dat de mandatenverdeling op een voortdurende en significante wijze niet langer op basis van objectieve representativiteitsindicatoren kan worden verantwoord.

Indien het bij de Nationale Arbeidsraad ingewonnen advies unaniem is, kan de Koning daarvan alleen afwijken mits een uitdrukkelijke en bijzondere motivering. § 6. De voorzitter wordt door de Koning benoemd die zijn statuut vaststelt. Hij wordt gekozen onder de onafhankelijke personen die op sociaal en economisch gebied bijzonder bevoegd zijn. § 7. De Koning benoemt evenveel plaatsvervangende leden als de Raad werkende leden telt. Voordracht en benoeming geschieden voor hen op dezelfde wijze als voor de werkende leden. § 8. De Raad kiest uit zijn midden vier ondervoorzitters, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het huishoudelijk reglement. ».

Art. 92.Artikel 5bis van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 5 december 1968, wordt aangevuld met het volgend lid : « In afwijking van artikel 24 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Nationale Arbeidsraad worden gesloten door de organisaties die vertegenwoordigd zijn door minstens 90 % van de leden die de werkgevers vertegenwoordigen en minstens 90 % van de leden die de werknemers vertegenwoordigen. » Afdeling 2 - Wijzigingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de

collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Art. 93.In artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, wordt de zin « de werknemersorganisaties moeten bovendien ten minste 50 000 leden tellen » opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden « de wet van 6 maart 1964 tot organisatie van de middenstand » vervangen door de woorden « de wetten betreffende de organisatie van de middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 ».

Art. 94.In artikel 12, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden « Hoge Raad voor de Middenstand » vervangen door de woorden « Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen ».

Art. 95.Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Onverminderd het bepaalde in artikel 5bis, derde lid, van de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, moet in een paritair orgaan een overeenkomst worden aangegaan door alle organisaties die in het orgaan vertegenwoordigd zijn. » Afdeling 3 - Wijzigingen van de wet van 20 september 1948 houdende

organisatie van het bedrijfsleven

Art. 96.Artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1971 en 26 maart 1999, wordt vervangen als volgt : « De werkende leden worden in even aantal benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen : a) enerzijds, door de meest representatieve organisaties uit de nijverheid, de diensten, de landbouw, de handel en het ambachtswezen en de niet-commerciële sector, die te dien einde dubbele lijsten opmaken van kandidaten, van wie een zeker aantal de kleine en de middelgrote ondernemingen alsmede de familiebedrijven vertegenwoordigen;b) anderzijds door de meest representatieve organisaties van de werknemers zoals bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, die te dien einde dubbele lijsten opmaken van kandidaten, van wie een zeker aantal de verbruikscoöperaties vertegenwoordigen.»

Art. 97.Artikel 14, § 1, tweede lid, 4°, a), van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt : « a) de interprofessionele organisaties van werknemers, die voor het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn.

In afwijking van artikel 3, tweede lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven nemen de mandaten van de leden van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven, zoals toegekend bij het koninklijk besluit van 12 januari 2007 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor bedrijfsleven, een einde op de datum van inwerkingtreding van titel 10, hoofdstuk 6, afdeling 3, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. » Afdeling 4 - Wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de

sociale verkiezingen van het jaar 2008

Art. 98.Artikel 4, 6°, a) van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, wordt vervangen als volgt : « a) de interprofessionele organisaties van werknemers, die voor het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn; ». Afdeling 5 - Wijzigingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Art. 99.In artikel 3, § 2, van de wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 en 5 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° de interprofessionele organisaties van werknemers en werkgevers, die in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn;» 2° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 100.In artikel 44 van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 13 februari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 2°, wordt de zin « Hun aantal wordt vastgesteld door de Koning » opgeheven;2° het vierde lid wordt aangevuld met de woorden « , met inbegrip van hun aantal mandaten.»; 3° het vijfde lid wordt opgeheven. Afdeling 6 - Samenstelling van de Nationale Arbeidsraad - Bevestiging

van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vastlegging van de nadere regelen van de uitbreiding van de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad tot de meest representatieve werkgeversorganisaties die de niet-commerciële sector vertegenwoordigen.

Art. 101.Het aantal werkende leden van de Nationale Arbeidsraad wordt, tot de uitbreiding van de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad tot de meest representatieve werkgeversorganisaties die de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, op vierentwintig behouden.

Art. 102.De leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties van de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, worden als geassocieerd lid betrokken bij de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad. Eenzelfde aantal geassocieerde leden die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen, worden bij de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad betrokken. Het aantal werkende en geassocieerde leden bedraagt ten hoogste zesentwintig.

De geassocieerde leden worden uitgenodigd tot de plenaire zittingen van de Raad alsook tot de vergaderingen van de commissies die zijn opgericht om een onderzoek te wijden aan de vraagstukken die de Raad moet behandelen.

De opmerkingen van de geassocieerde leden worden opgenomen in de notulen van de vergaderingen, met inbegrip van de notulen, waarin akte wordt genomen van het sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Hun standpunten kunnen op hun verzoek als bijlage bij de adviezen worden gevoegd.

De geassocieerde leden worden niet gelijkgesteld met gewone of plaatsvervangende leden, zoals bepaald in de wet van 29 mei 1952 tot inrichting de Nationale Arbeidsraad. Zij worden benoemd op voordracht van de minister van Tewerkstelling en Arbeid.

Art. 103.Binnen een termijn van twee jaar, na het inwerking treden van dit hoofdstuk, geeft het uitvoerend dagelijks bestuur van de Nationale Arbeidsraad aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid advies betreffende de evaluatie van de representativiteit van de werkgeversorganisaties van de niet-commerciële sector alsook van de bijdrage van hun vertegenwoordigers tot de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 104.In geval van positieve evaluatie kunnen leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de niet-commerciële sector vertegenwoordigen tot werkend lid van de Nationale Arbeidsraad worden benoemd. Afdeling 7 - Opheffings- en slotbepalingen en inwerkingtreding

Art. 105.Het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vastlegging van de nadere regelen van de uitbreiding van de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad tot de meest representatieve werkgeversorganisaties die de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, wordt opgeheven.

Art. 106.Dit hoofdstuk treedt in werking op de dag volgende de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van afdeling 6 dat uitwerking heeft met ingang van 17 mei 1995 en buiten werking treedt op de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. HOOFDSTUK 7 - Wijzigingen van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van sommige bepalingen van het Strafwetboek

Art. 107.In artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie worden de woorden « syndicale overtuiging » tussen de woorden « politieke overtuiging » en de woorden « taal » ingevoegd.

Art. 108.In artikel 4, 4°, van dezelfde wet, worden de woorden « syndicale overtuiging » tussen de woorden « politieke overtuiging » en de woorden « taal » ingevoegd.

Art. 109.In artikel 377bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 110.In artikel 405quater van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 111.In artikel 422quater van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 112.In artikel 438bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 113.In artikel 442ter van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 114.In artikel 453bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 115.In artikel 514bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 116.In artikel 525bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 117.In artikel 532bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2003 en vervangen bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 118.In artikel 534quater van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 10 mei 2007, worden de woorden « zijn syndicale overtuiging » tussen de woorden « zijn politieke overtuiging » en « een fysieke of genetische eigenschap » ingevoegd.

Art. 119.Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. HOOFDSTUK 8 - Wijzigingen van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

Art. 120.Artikel 19 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis wordt opgeheven.

Art. 121.In dezelfde wet wordt na het artikel 34 een titel 5 ingevoegd, luidende : « Algemene bepalingen ».

Art. 122.In titel 5 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 121, wordt een artikel 34/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 34/1.De Koning neemt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle nodige maatregelen met het oog op de aanpassing van de socialezekerheidswetgeving, ten behoeve van de werknemers bedoeld in deze wet. »

Art. 123.De artikelen 120 tot 122 hebben uitwerking met ingang van 25 juni 2009. HOOFDSTUK 9 - Oprichting, opheffing, evenals de wijziging van de benaming en van de bevoegdheden van de vakantiefondsen

Art. 124.Artikel 44 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 wordt vervangen als volgt : «

Art. 44.De oprichting van een bijzonder vakantiefonds voor een bepaalde bedrijfstak of voor een bepaalde categorie arbeiders, de opheffing ervan, evenals de wijziging van de benaming en de verruiming van de bevoegdheden ervan, mogen bij koninklijk besluit worden toegelaten, genomen ten gevolge van een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze bijzondere fondsen hebben tot opdracht aan de arbeiders die van hen afhangen het vakantiegeld uit te betalen waarop zij door hun tussenkomst, ter uitvoering van deze gecoördineerde wetten of hun uitvoeringsbesluiten, aanspraak kunnen maken. »

Art. 125.Artikel 46, tweede lid, van dezelfde gecoördineerde wetten wordt vervangen als volgt : « Wanneer de werking van een bijzonder vakantiefonds van aard is het algemeen belang te schaden of nadeel zou kunnen berokkenen aan de belangen van de gerechtigden van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie : 1° kan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie dit bijzonder vakantiefonds tijdelijk plaatsen onder het voorlopig bestuur van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;2° kan de Koning, na advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst, de samensmelting van de bijzondere vakantiefondsen, hetzij met andere bijzondere vakantiefondsen, hetzij met de Rijksdienst, gelasten.» HOOFDSTUK 10 - Behoud van tewerkstellingsmaatregelen in geval van herstructurering of juridische transformatie van de werkgever

Art. 126.In titel 16, hoofdstuk 2, afdeling 3, van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), wordt een artikel 201/1 ingevoegd luidende : «

Art. 201/1.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2009. » HOOFDSTUK 11 - Bepalingen die van toepassing zijn op bepaalde werklieden uit de sector van de gezondheidszorg

Art. 127.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op : a) de werkgevers van de volgende instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven voor beschut wonen; - de rusthuizen voor bejaarden; - rust- en verzorgingstehuizen; - de dagverzorgingscentra; - de revalidatiecentra; - de thuisverpleging; - de geïntegreerde diensten thuisverzorging; - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra. b) de werklieden die minstens 5 jaar anciënniteit hebben, al dan niet ononderbroken, in een of meerdere diensten of instellingen vermeld onder punt a).

Art. 128.In afwijking van artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op drie maand wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever aan een werkman, bedoeld in artikel 127, b), die zonder onderbreking bij hem is tewerkgesteld gebleven gedurende minder dan vijf jaar.

Deze termijn wordt vermeerderd met drie maand vanaf de aanvang van elke nieuwe periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever.

De opzeggingstermijn moet berekend worden volgens de verworven reële anciënniteit op het ogenblik dat de opzegging ingaat.

De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op die waarin kennis van de opzegging is gegeven.

Art. 129.De opzeggingstermijn bedoeld in artikel 128 is niet van toepassing in het geval de werknemer wordt ontslagen tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of met het oog op het beëindigen van de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Art. 130.De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op die waarin ze zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding van deze bepalingen blijven hun gevolgen behouden. HOOFDSTUK 12 - Aanpassing van sommige bepalingen van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

Art. 131.In artikel 353bis/2 van de programmawet (I) van 24 december 2002, ingevoegd bij de wet van 19 juni 2009, worden de woorden « vóór 1 januari 2010 » vervangen door de woorden « voordat onderafdeling 8 van titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3 van de programmawet (I) van 24 december 2002, buiten werking treedt ».

Art. 132.In artikel 13, tweede lid, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, worden de woorden « op 1 januari 2010 » vervangen door de woorden « met ingang van 1 juli 2010 ».

Art. 133.Artikel 14, § 4, van dezelfde wet, wordt gewijzigd als volgt : 1° In het eerste lid, wordt 1°, vervangen door de volgende bepaling : « 1° de onderneming, in de zin van de juridische entiteit, met een substantiële daling van minimum 15 % van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan het eerste gebruik van de vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar 2008;als deze daling niet voortvloeit uit het laatste kwartaal voorafgaand aan het gebruik van de vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis, dan moet de dalende trend in het of de daaropvolgende kwarta(a)l(en) bevestigd worden voorafgaand aan het gebruik van de vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis. Als bewijs van daling in omzetcijfers wordt de BTW-aangifte van de betreffende kwartalen als bijlage toegevoegd; »; 2° het eerste lid wordt aangevuld met een 3°, luidend als volgt : « 3° De onderneming, in de zin van de juridische entiteit, met een substantiële daling van de bestellingen van minimum 15 % in één van de vier kwartalen voorafgaand aan het eerste gebruik van de vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar 2008;als deze daling niet voortvloeit uit het laatst kwartaal voorafgaand aan het gebruik van de vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis, dan moet de dalende trend in het of de daaropvolgende kwarta(a)l(en) bevestigd worden voorafgaand aan het gebruik van de vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis. »; 3° tussen het eerste en tweede lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : « De substantiële daling van de bestellingen bedoeld in het eerste lid, 3°, moet : 1° betrekking hebben op alle bestellingen van de onderneming;2° bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse bestellingen en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de werknemers;3° bewezen worden door de indiening van een dossier dat, naast ten indicatieve titel de BTW-aangiften van alle betreffende kwartalen, ook alle documenten bevat die de vereiste daling inzake bestellingen aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad.»; 4° in het vroegere tweede lid, dat het derde lid is geworden, wordt de tweede zin opgeheven;5° een vierde lid wordt ingevoegd, luidend als volgt : « De nadere regels en modaliteiten bepaald door de Koning in toepassing van het vorig lid en met betrekking tot de substantiële daling van minimum 20 % van de omzet of de productie, zijn eveneens van toepassing voor de andere substantiële dalingen bedoeld in 1°.»

Art. 134.In hoofdstuk 1 van Titel 2 van dezelfde wet wordt een artikel 14bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 14bis.§ 1. De duurtijd van een ondernemingsplan wordt automatisch verlengd onder de volgende voorwaarden : 1° de werkgever is gebonden op 31 december 2009 door een ondernemingsplan bedoeld in artikel 14, § 2, en dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 14, § 3;2° de voorziene geldigheidsduur van het ondernemingsplan gaat verder dan 31 december 2009 of is verbonden aan de geldigheidsduur van de maatregelen van dit hoofdstuk. De duurtijd van het ondernemingsplan wordt verlengd tot de datum zoals voorzien in het ingediende ondernemingsplan maar loopt uiterlijk af op datum van buitenwerkingtreding van deze titel.

De directeur-generaal van de dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt de betrokken onderneming in kennis van de automatische verlenging met vermelding van de einddatum van het ondernemingsplan en van het bedrag van het supplement bedoeld in artikel 23, § 7, dat door de onderneming moet worden gerespecteerd.

Hij stelt eveneens de commissie bedoeld in artikel 14, § 3, in kennis van de verlenging. § 2. De duurtijd van een ondernemingsplan wordt op aanvraag van de onderneming verlengd onder de volgende voorwaarden : 1° de werkgever is gebonden op 31 december 2009 door een ondernemingsplan bedoeld in artikel 14, § 2, dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 14, § 3;2° de aanvraag wordt bij aangetekend schrijven gericht aan de directeur-generaal van de dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;3° de aanvraag vermeldt de aangepaste einddatum van het plan. De duurtijd van het ondernemingsplan wordt verlengd tot de datum zoals vermeld in de aanvraag tot verlenging van het ondernemingsplan maar loopt uiterlijk af op datum van buitenwerkingtreding van deze titel.

De directeur-generaal van de dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt de betrokken onderneming in kennis van de verlenging met vermelding van de einddatum van het ondernemingsplan en van het bedrag van het supplement bedoeld in artikel 23, § 7, dat door de onderneming moet worden gerespecteerd. Hij stelt eveneens de commissie bedoeld in artikel 14, § 3, in kennis van de verlenging. § 3. De commissie bedoeld in artikel 14, § 3, staat voor de ondernemingsplannen bedoeld in artikel 14, § 2, eerste lid, 3°, een afwijking toe op het minimumbedrag van het supplement bedoeld in artikel 23, § 7, derde lid, indien aan volgende voorwaarden is voldaan : 1° de onderneming heeft daartoe een akkoord gesloten met alle werknemers uit de onderneming;2° de onderneming toont aan dat er effectief overleg geweest is met alle werknemers uit de onderneming. De commissie bedoeld in artikel 14, § 3, kan voor de ondernemingsplannen bedoeld in artikel 14, § 2, eerste lid, 2° en 3°, een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement bedoeld in artikel 23, § 7, derde lid, indien de commissie dit verantwoord acht. Deze beslissing moet bij unanimiteit genomen worden. »

Art. 135.In artikel 23 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 7, eerste lid, wordt de tweede zin aangevuld met de volgende woorden : « of, bij ontstentenis van dergelijke arbeiders, aan het supplement als bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair orgaan waaronder de werkgever zou ressorteren indien hij arbeiders zou tewerkstellen.»; 2° § 7 wordt aangevuld met een derde lid, luidende : « Onverminderd het eerste lid, en bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 5 december 1968, wordt het minimum bedrag van het supplement bepaald op 5 euro per dag waarop niet wordt gewerkt met toepassing van hoofdstuk 3.»

Art. 136.In artikel 28, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden « op 1 januari 2010 » vervangen door de woorden « met ingang van 1 juli 2010 ».

Art. 137.In artikel 31 van dezelfde wet, worden de woorden « op 31 december 2009 » vervangen door de woorden « op 30 juni 2010 ».

Art. 138.In artikel 1, § 3bis, van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, wordt het vierde lid vervangen als volgt : « Deze paragraaf is enkel van toepassing voor de werknemers die als gevolg van faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden uiterlijk op de uiterste datum van ontslag bedoeld in artikel 31 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, buiten werking treedt. »

Art. 139.Artikel 28/1bis van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet (1) van 24 december 2002, betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, wordt vervangen als volgt : « Art.28/1bis. Artikel 28/1 is eveneens van toepassing voor werknemers die als gevolg van het faillissement, de sluiting of de vereffening van de onderneming, ontslagen worden uiterlijk op de uiterste datum van ontslag bedoeld in artikel 31 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, buiten werking treedt. »

Art. 140.In artikel 28/5 van het hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De collectieve arbeidsovereenkomst moet duidelijk de begin- en einddatum van de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en, in voorkomend geval, van de tijdelijke invoering van de vierdagenweek vermelden. De begindatum mag de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, niet voorafgaan en niet vallen na de datum waarop voornoemde titel buiten werking treedt. De einddatum moet liggen voor de datum waarop voornoemde titel buiten werking treedt. De collectieve arbeidsovereenkomst mag geen bepaling bevatten waardoor zij stilzwijgend verlengd kan worden. »

Art. 141.In artikel 15/1, § 3, van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, wordt het zevende lid vervangen als volgt : « Deze paragraaf is enkel van toepassing voor de werknemers die als gevolg van faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden uiterlijk op de uiterste datum van ontslag bedoeld in artikel 31 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, buiten werking treedt. »

Art. 142.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in crisis, worden het tweede en derde lid vervangen als volgt : « Hoofdstuk 3 treedt buiten werking op dezelfde datum waarop titel 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis buiten werking treedt.

Hoofdstuk VIII van titel III van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002, betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, treedt buiten werking op dezelfde datum waarop titel 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, buiten werking treedt. »

Art. 143.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels met betrekking tot de uitbetaling van een crisisuitkering wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden, worden de woorden « op 1 januari 2010 » vervangen door de woorden « op dezelfde datum waarop titel 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, buiten werking treedt. »

Art. 144.De Koning kan volgende bepalingen wijzigen, aanvullen en opheffen : - artikel 1, § 3bis, vierde lid, van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering; - artikel 28/1bis en 28/5, tweede lid van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002, betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen; - artikel 15/1, § 3, zevende lid, van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen; - artikel 18, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in crisis; - artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels met betrekking tot de uitbetaling van een crisisuitkering wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden.

Art. 145.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 tot bepaling van het criterium tot erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van een daling van de bestellingen in uitvoering van artikel 14, § 4, tweede lid, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, wordt opgeheven.

Art. 146.Artikel 108, § 1, 1°, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de wet van 26 maart 1999, wordt aangevuld als volgt : « - op de deeltijdse werknemers bedoeld in Hoofdstuk 2 van Titel 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis. »

Art. 147.Dit hoofdstuk treedt in werking op 31 december 2009, met uitzondering van de artikelen 133, 134, 135 en 145 die in werking treden op 1 januari 2010 en artikel 146 dat in werking treedt op 1 september 2009. HOOFDSTUK 13 - Crisispremie

Art. 148.Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor werklieden in de zin van artikel 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en op hun werkgever.

Dit hoofdstuk is evenwel niet van toepassing op de werklieden en op hun werkgevers die zijn uitgesloten van de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 149.Elke werkman waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd zonder dringende reden, met of zonder naleving van een opzeggingstermijn, heeft recht op een forfaitaire crisispremie van 1.666 euro. Dit bedrag wordt vrijgesteld van de inkomstenbelastingen.

Deze forfaitaire crisispremie wordt uitgesloten uit het begrip loon zowel voor de toepassing van artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders laatst gewijzigd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) als voor de toepassing van artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, laatst gewijzigd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I).

Wanneer de werkman wordt tewerkgesteld in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid in de zin van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt deze forfaitaire crisispremie verminderd in verhouding tot de arbeidsprestaties voorzien in de arbeidsovereenkomst.

De verhouding wordt berekend ten aanzien van een voltijdse werknemer zoals omschreven in artikel 2, 3°, van de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers.

Het vorige lid is eveneens van toepassing op de bedragen bedoeld bij artikel 152.

Art. 150.Artikel 149 is niet van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt beëindigd : - tijdens de proefperiode; - met het oog op pensionering; - met het oog op brugpensioen; - in het kader van een herstructurering indien de werkman zich kan inschrijven in de tewerkstellingscel overeenkomstig artikel 34 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

Art. 151.In geval van beëindiging als bedoeld in artikel 149, eerste lid, moet de opzegging worden ter kennis gebracht door de werkgever bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending of bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 37, § 1, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 152.De werkgever betaalt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt een gedeelte van de bij artikel 149 bedoelde forfaitaire crisispremie dat gelijk is aan 555 euro.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betaalt de overige 1.111 euro.

Bij niet-naleving van artikel 151 is de werkgever gehouden de volledige forfaitaire crisispremie bedoeld bij artikel 149 te betalen.

Art. 153.§ 1. De werkgever wordt vrijgesteld van het betalen van zijn deel van de forfaitaire crisispremie indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet : - ten aanzien van de werkman werd in 2010 een maatregel van collectieve vermindering of individuele vermindering van de arbeidsduur toegepast zoals voorzien door titel I of titel II, hoofdstuk 2, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis; - de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden werd geschorst in 2010 in toepassing van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende een aantal dagen, in functie van zijn arbeidsregeling, gelijk aan vier weken zo de werkman minder dan twintig jaar anciënniteit telt in de onderneming op het ogenblik van de kennisgeving van zijn opzeg en aan acht weken zo de werkman ten minste twintig jaar anciënniteit telt in de onderneming op het ogenblik van de kennisgeving van zijn opzeg.

Indien de werkgever aan één van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden voldoet, wordt de forfaitaire crisispremie betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. § 2. De commissie bedoeld in artikel 14, § 3, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, kan, voor de ondernemingen met minder dan 10 werknemers, een afwijking voorzien op de betaling door de werkgever van de forfaitaire crisispremie bedoeld in artikel 152, eerste lid. Deze afwijking kan worden toegekend op vraag van de werkgever voor zover de betrokken onderneming economische regels kent. De Koning zal de nadere regels bepaalt met betrekking tot deze afwijking, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Hij eveneens, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepaalt wat dient te worden verstaan onder « economische moeilijkheden » en hij zal de wijze van vaststelling van het bovengenoemd aantal van 10 werknemers bepaalt.

Art. 154.De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt belast met het betalen van de forfaitaire crisispremie bedoeld in de artikelen 152 en 153.

De Koning bepaalt de nadere regels en de betalingstermijnen van deze vergoeding door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, evenals de documenten die moeten worden ingediend met het oog op de betaling ervan.

De instellingen der sociale zekerheid dienen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening alle nodige informatie te bezorgen voor het uitvoeren van zijn opdracht.

Art. 155.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn slechts van toepassing op de opzeggingen die werden ter kennis gebracht tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010.

Art. 156.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010.

TITEL 11 - Maatschappelijke Integratie HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 157.Artikel 11, § 1, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1971 en 27 december 2005, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De in voormeld artikel 4 bedoelde kosten kunnen slechts worden terugbetaald indien het bestaan en de omvang van de nood aan maatschappelijke dienstverlening door middel van een voorafgaand sociaal onderzoek werd vastgesteld. » HOOFDSTUK 2 - Uniek jaarverslag - Elektronische procedure

Art. 158.§ 1. Voor de betrekkingen tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de Staat, dient de procedure betreffende de toekenning en het gebruik van de subsidies, die gereglementeerd wordt in de in paragraaf 2 opgesomde materies, vanaf 1 januari 2009, elektronisch te geschieden.

Het uniek jaarverslag waarvan de modaliteiten door de bevoegde minister bepaald worden zal het voorwerp zijn van een elektronische procedure.

Het dient op straffe van verval van het recht op de subsidie, ten laatste op 31 maart van ieder jaar dat volgt op de toekenning van de toelage naar de Staat te zijn opgestuurd. § 2. De materies die in paragraaf 1 worden beoogd, zijn de volgende : 1° de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen;2° de begeleidinsgopdracht en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering;3° de verhoogde Staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling; 4° de toekenning van een subsidie aan verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn die participeren in het pilootproject « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s »; 5° de toelage in de personeelskosten in het kader van het recht op maatschappelijke integratie. § 3. De Koning kan de materies uitbreiden waarin het gebruik van de elektronische procedure verplicht wordt. § 4. Het gebruik van de in de paragraaf 1 bepaalde elektronische procedure, zowel door het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn als door de Staat, wordt geauthentificeerd door een geavanceerde elektronische handtekening, gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. HOOFDSTUK 3 - Wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Art. 159.In artikel 29, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, worden de woorden « 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek » vervangen door de woorden « 2277 van het Burgerlijk Wetboek ». HOOFDSTUK 4 - Wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

Art. 160.Artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën, van vreemdelingen wordt aangevuld met twee leden, luidende : « In afwijking van de voorgaande alinea kan het Agentschap beslissen dat de asielzoeker die een derde asielaanvraag indient geen beroep kan doen op artikel 6, § 1, van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, zolang het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken niet is doorgestuurd naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met toepassing van artikel 51/10 van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en dit middels een individueel gemotiveerde beslissing. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe asielaanvraag.

Het recht op medische begeleiding zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van deze wet blijft echter gewaarborgd voor de asielzoekers bedoeld in de voorgaande alinea. »

Art. 161.In artikel 6, § 1, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Het recht op materiële hulp geldt », worden vervangen door de woorden : « Onverminderd de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de huidige wet, geldt het »;2° tussen het huidige tweede en derde lid, wordt volgende lid ingevoegd : « In het geval van een negatieve beslissing genomen na afloop van de asielprocedure, eindigt de materiële hulp : 1° na een termijn van vijf dagen die volgt op de datum waarop een beslissing van een van de organen, bedoeld in het eerste lid, definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, als op dat moment de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstreken is;2° de dag volgend op de dag waarop de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend aan de asielzoeker, verstrijkt als op de datum waarop een beslissing van de organen bedoeld in het eerste lid definitief wordt en niet vatbaar voor beroep, de uitvoeringstermijn om het grondgebied te verlaten nog niet verstreken is maar ten vroegste na een termijn van vijf dagen te rekenen vanaf de bovengenoemde beslissing.»; 3° de paragraaf wordt aangevuld met volgend lid : « Het recht op de materiële hulp eindigt evenwel wanneer een beroep voor de Raad van State wordt ingediend tegen de beslissing van toekenning van de subsidiaire bescherming en van weigering van het vluchtelingenstatuut.Het recht op materiële hulp eindigt eveneens wanneer een machtiging tot verblijf wordt toegekend van meer dan drie maanden op grond van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan een persoon van wie de asielprocedure of de procedure voor de Raad van State nog lopende is. »

Art. 162.Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.§ 1. Het recht op de materiële hulp wordt verlengd wanneer van de vreemdeling die verblijft in een opvangstructuur de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, en hij een familielid heeft of een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent op grond van de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, die binnen het toepassingsveld van deze wet valt. § 2. Het recht op de materiële hulp kan verlengd worden, op met redenen omklede beslissing van het Agentschap, wanneer de vreemdeling die verblijft in een opvangstructuur zich in één van volgende situaties bevindt en hiertoe een aanvraag indient : 1° de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, die geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend en die, met het oog op het beëindigen van het schooljaar, een aanvraag tot uitstel van zijn bevel om het grondgebied te verlaten heeft ingediend bij de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie, en dit ten vroegste drie maanden voor het einde van het schooljaar.De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer het uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten afgelopen is of wanneer dit uitstel wordt geweigerd; 2° de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten en die geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar werd betekend omwille van een zwangerschap.De verlenging van het recht op de materiële hulp geldt ten vroegste vanaf de zevende maand van de zwangerschap en eindigt ten laatste na afloop van de tweede maand na de bevalling; 3° de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, die een aanvraag heeft ingediend bij de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie tot uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten omwille van een onmogelijkheid om redenen onafhankelijk van zijn wil, om terug te keren naar zijn land van herkomst. De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer het uitstel van het bevel om het grondgebied te verlaten afgelopen is ofwel wanneer dit uitstel wordt geweigerd; 4° de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten, die geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend, en die ouder is van een Belgisch kind en een aanvraag tot machtiging tot verblijf heeft ingediend bij de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie op grond van artikel 9bis van voornoemde wet van 15 december 1980.De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie zich hebben uitgesproken over de aanvraag tot machtiging tot verblijf; 5° de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief zijn afgesloten en die een verbintenis tot vrijwillige terugkeer heeft ondertekend, en dit tot zijn vertrek, tenzij dit vertrek uitgesteld wordt door zijn eigen gedrag;6° de vreemdeling van wie de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State negatief afgesloten zijn, aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten betekend werd, en die om gestaafde medische redenen en steunend op een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van artikel 9ter van voornoemde wet van 15 december 1980, zich in de onmogelijkheid bevindt om de opvangstructuur waar hij verblijft, te verlaten. In de in het eerste lid, 6°, beoogde hypothese moet de vreemdeling met een getuigschrift van een geneesheer dat ter ondersteuning van zijn aanvraag werd ingediend, staven dat hij zich bevindt in deze situatie van medische onmogelijkheid om de opvangstructuur te verlaten. Als het dit vereist acht, vraagt het Agentschap bijkomend medisch advies. Het Agentschap voert periodiek een controle uit van het voortbestaan van het motief van medische onmogelijkheid om de opvangstructuur te verlaten. De verlenging van het recht op de materiële hulp eindigt wanneer deze controle aantoont dat de medische onmogelijkheid niet langer bestaat, en, in ieder geval, op het ogenblik van de betekening van de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging tot verblijf.

De in huidige paragraaf beoogde aanvragen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingediend alvorens de in artikel 6, § 1, derde lid, beoogde termijn verstrijkt.

Zolang het Agentschap de in het eerste lid beoogde met redenen omklede beslissing niet betekend heeft aan de vreemdeling, die op basis van huidige paragraaf een aanvraag indiende, wordt het recht op de materiële hulp voorlopig verlengd.

Om aanspraak te kunnen maken op huidige paragraaf, mag de asielprocedure van de vreemdeling niet het voorwerp hebben uitgemaakt noch van een beslissing die een andere Staat dan de Belgische aanwijst als verantwoordelijke voor de behandeling van de asielaanvraag in toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, noch van een beslissing om de nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen in toepassing van artikel 51/8 van dezelfde wet. § 3. In bijzondere omstandigheden betreffende het respect voor de menselijke waardigheid kan het Agentschap afwijken van de voorwaarden die door huidige bepaling gesteld worden. »

Art. 163.Artikel 8, § 1, van dezelfde wet, wordt aangevuld met de woorden : « of wanneer de begunstigde van de opvang een machtiging tot verblijf heeft verkregen van meer dan drie maanden, overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. »

Art. 164.Artikel 9 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende woorden : « , onverminderd de toepassing van artikel 11, § 3, laatste lid, of van artikel 13. »

Art. 165.In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden na de woorden « Een nieuwe plaats van inschrijving », de woorden « , overeenstemmend met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, » ingevoegd;2° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden « , behalve in de hypothesen voorzien in artikel 6, § 1, vijfde lid.»; 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4.In uitzonderlijke omstandigheden, verbonden aan de beschikbare opvangplaatsen in de opvangstructuren, kan het Agentschap, na een beslissing van de Ministerraad op basis van een door het Agentschap opgesteld rapport, gedurende een periode die het bepaalt, ofwel de verplichte plaats van inschrijving van een asielzoeker wijzigen voor zover deze een opvangstructuur beoogt om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen, ofwel in laatste instantie, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als verplichte plaats van inschrijving toewijzen aan een asielzoeker.

Zowel de wijziging als de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van onderhavige paragraaf gebeurt op basis van een evenwichtige verdeling tussen de gemeenten op grond van criteria bepaald overeenkomstig de modaliteiten voorzien in paragraaf 3, tweede lid, 2°, van dit artikel. »

Art. 166.Artikel 19 van dezelfde wet, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 wordt, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : « § 2. In het kader van de uitvoering van de opdracht bedoeld in paragraaf 1, bepaalt de Koning de concrete nadere regels die de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur of de hiertoe door hen aangeduide personen moeten toelaten om de kamers te controleren van de begunstigden die er verblijven.

Een dergelijke controle mag enkel worden uitgevoerd ten einde de preventie inzake veiligheid en brandbestrijding, het behoud van de hygiëne en het toezicht op de naleving van de bepalingen van het huishoudelijke reglement bedoeld in paragraaf 1 die de bescherming van de rechten en de vrijheden van de andere begunstigden van de opvangstructuur en zijn personeelsleden verzekeren, te garanderen.

Een dergelijke controle mag in geen geval een beledigend karakter hebben voor de betrokken begunstigde van de opvang en moet verlopen met respect voor de goederen die hij bezit.

In de toepassing van de bevoegdheid die het eerste lid Hem toekent, voorziet de Koning de strikte beperking van het aantal personen dat de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur kan aanduiden om de controle uit te voeren en preciseert hij duidelijk en limitatief de nadere regels van de controles, ondermeer voor wat betreft de frequentie. Ten uitzonderlijke titel, kan de controle van de kamers van de begunstigden van de opvang buiten de door de Koning vastgelegde frequentiemodaliteiten worden georganiseerd, maar enkel wanneer ze wordt verantwoord door specifieke eisen van preventie inzake veiligheid, brandbestrijding, hygiëne of bij ernstige tekortkoming op het huishoudelijke reglement. »

Art. 167.In artikel 44, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « legt de ordemaatregelen vast die ten aanzien van een bewoner genomen kunnen worden en » opgeheven.

Art. 168.In artikel 45 van dezelfde wet, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met een 7°, luidende : « 7° de tijdelijke uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangstructuur, voor een maximale duur van een maand.»; 2° het derde lid wordt aangevuld met volgende zin : « De in het tweede lid, 7°, bedoelde sanctie, moet worden bevestigd door de Directeur-generaal van het Agentschap, binnen een termijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de sanctie genomen door de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur.Bij gebrek aan bevestiging binnen die termijn, wordt de sanctie van tijdelijke uitsluiting automatisch opgeheven. »; 3° vooraan in het zesde lid worden de woorden « Onder voorbehoud van de in lid 2, 7°, bedoelde sanctie » ingevoegd;4° het zesde lid wordt aangevuld met volgende zin : « De in het tweede lid, 7°, bedoelde sanctie heeft voor de betrokken persoon de onmogelijkheid tot gevolg om van enige andere vorm van opvang te genieten behalve de toegang tot de medische begeleiding, zoals bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de wet.»; 5° tussen het huidige zesde lid en het zevende lid, dat het negende lid wordt, worden twee leden ingevoegd, luidende : « De in het tweede lid, 7°, bedoelde sanctie mag enkel uitgesproken worden bij zeer ernstige inbreuk op het huishoudelijk reglement van de opvangstructuur, die het personeel of de andere bewoners van de opvangstructuur in gevaar brengt of die duidelijke risico's inhoudt voor de veiligheid of de naleving van de openbare orde in de opvangstructuur. De door de sanctie tijdelijke uitsluiting geviseerde persoon dient voorafgaand aan het nemen van deze sanctie te worden gehoord. » TITEL 12 - Economie en telecommunicatie HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Art. 169.In artikel 22, § 1, 4bis, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gewijzigd bij de wetten van 31 augustus 1998 en 6 mei 2009, worden de woorden « , van bladmuziek, » vervangen door het woord « of ».

Art. 170.Artikel 169 treedt in werking op de dag dat artikel 133 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (I) in werking treedt. HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

Art. 171.Artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, vervangen bij de programmawet van 9 juli 2004, wordt vervangen als volgt : «

Art. 1.Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden verstaan onder : 1° « Accreditatie » : formele verklaring van de nationale accreditatie-instelling dat een conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet aan de eisen die zijn bepaald door geharmoniseerde normen en, indien van toepassing, aan aanvullende eisen, zoals die welke zijn opgenomen in de relevante sectorale regelingen, vereist om een specifieke conformiteitsbeoordelingsactiviteit te verrichten;2° « Accreditatiesysteem » : systeem met eigen beheersregels bedoeld om de uitvoering van de accreditatieprocedure toe te laten;3° « Conformiteitsbeoordeling » : het proces waarin wordt aangetoond of voldaan is aan vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon of instantie;4° « Instelling voor de conformiteitsbeoordeling » : instelling die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals onder meer ijken, testen, certificeren en inspecteren;5° « Geharmoniseerde norm » : een norm die, op grond van een door de Commissie ingediend verzoek, overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij is vastgelegd door één van de in bijlage I bij die richtlijn genoemde Europese normalisatie-instellingen;6° « Proef » : technische operatie die erin bestaat één of meerdere karakteristieken van een gegeven product, proces of dienst te bepalen volgens een gespecifieerde werkwijze;7° « Kalibratie » : activiteit die tot doel heeft, onder welbepaalde omstandigheden, de relatie vast te leggen tussen de waarden van de grootheid aangeduid door een meettoestel, een meetsysteem of de waarden weergegeven door een stoffelijke maat of door een referentiemateriaal en de corresponderende waarden van de grootheid gerealiseerd door standaarden;8° « Referentiemateriaal » : materiaal of substantie waarvan één of meerdere eigenschappen voldoende homogeen en welbepaald zijn om gebruikt te woorden voor de kalibratie van een toestel, de evaluatie van een meetmethode of voor de toekenning van waarden aan materialen;9° « Keuring » : onderzoek van de conceptie van een product, een dienst, een proces of een installatie, en bepaling van hun overeenstemming met specifieke eisen, of, op basis van een professioneel oordeel, met algemene eisen;het begrip « controle » moet als een synoniem van het begrip « keuring » worden beschouwd; 10° « Certificatie » : procedure waarbij een derde partij een schriftelijke waarborg geeft dat een product, een proces of een dienst in overeenstemming is met vastgestelde eisen.Onder derde partij wordt verstaan een persoon of een instelling die voor wat betreft de betrokken materie als onafhankelijk van de betrokken partijen erkend is; 11° « de Minister » : de Minister bevoegd voor Economie.»

Art. 172.Artikel 2 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.§ 1. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, alle nuttige maatregelen treffen om een accreditatiesysteem op te richten. Hij zal daartoe inzonderheid één nationale accreditatie-instelling en een nationale raad voor accreditatie oprichten. § 2. De nationale accreditatie-instelling is verantwoordelijk voor het beheer van de accreditatieprocedure, met inbegrip van de toekenning en de intrekking van de accreditaties. § 3. De nationale Raad voor Accreditatie heeft als opdracht : 1° het toezicht op de coherente en transparante toepassing van de principes en procedures inzake accreditatie;2° het beoordelen van het jaarlijks activiteitenverslag van de nationale accreditatie-instelling en een advies overmaken aan de minister;3° het verzekeren van het verzamelen, verspreiden en publiceren van inlichtingen met betrekking tot de activiteiten op dit gebied;4° het verzekeren dat alle belanghebbende partijen worden betrokken bij de activiteiten inzake accreditatie;5° het verstrekken van adviezen handelend over alle aspecten betreffende de accreditatie. De nationale Raad voor Accreditatie zal meer bepaald samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de nationale overheden en de overheden van de gewesten en de gemeenschappen, van het Bureau voor Normalisatie, van de ondernemingen, van de werknemersorganisaties en van de verbruikers.

De Koning bepaalt, bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de samenstelling van de nationale Raad voor Accreditatie. § 4. De Koning stelt, na raadpleging van de nationale Raad voor Accreditatie, bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de accreditatiecriteria vast van de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. § 5. De certificaten en verslagen van de conformiteitsbeoordeling afgeleverd door instellingen die op grond van deze wet zijn geaccrediteerd, worden door de Belgische Staat erkend. »

Art. 173.Artikel 3 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 174.Artikel 4 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 175.In artikel 5 van dezelfde wet wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 176.In artikel 7 van dezelfde wet wordt de eerste paragraaf vervangen als volgt : « § 1. Met een geldboete van zesentwintig tot vijfduizend euro wordt gestraft, hij die : 1° door listige kunstgrepen, van een krachtens deze wet geaccrediteerde instelling een certificaat of een verslag van de conformiteitsbeoordeling verkrijgt of poogt te verkrijgen;2° in overtreding met de bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan, een certificaat of een verslag van de conformiteitsbeoordeling toekent;3° in overtreding met de bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan, een certificaat of een verslag van de conformiteitsbeoordeling gebruikt of poogt te gebruiken;4° door listige kunstgrepen, inzonderheid door handelingen die tot verwarring aanleiding kunnen geven, ten onrechte de indruk wekt dat een product, dienst of proces beschikt over een certificaat of verslag van de conformiteitsbeoordeling afgeleverd door een krachtens deze wet geaccrediteerde instelling.»

Art. 177.In artikel 9, § 3, van dezelfde wet worden de woorden « rijkswacht en de » opgeheven. HOOFDSTUK 3 - Wijzigingen van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

Art. 178.In artikel 2, enig lid, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, worden de bepalingen onder 3°, 4° en 5° vervangen als volgt : « 3° « onderneming » : elke entiteit die zich dient in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 4° « handelsonderneming » : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die over een vestigingseenheid beschikt in België en er daden van koophandel uitoefent, zoals beschreven in het Wetboek van Koophandel en die aldus wordt vermoed de hoedanigheid van « handelaar » te hebben;5° « ambachtsonderneming » : de onderneming opgericht door een private persoon die over een vestigingseenheid beschikt in België en er gewoonlijk, krachtens een contract van huur van diensten, hoofdzakelijk materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen leveringen van waren of slechts toevallige leveringen van waren gepaard gaan en aldus vermoed wordt de hoedanigheid van « ambachtsman » te hebben;».

Art. 179.In artikel 6, § 1, van dezelfde wet wordt de bepaling onder 10°, vervangen bij de wet van 20 maart 2009, vervangen als volgt : « 10° in voorkomend geval, de verwijzing naar de website van de onderneming, haar telefoonnummer, haar faxnummer en haar e-mailadres. »

Art. 180.In dezelfde wet wordt een artikel 21/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 21/1.De gegevens vermeld op de uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. » HOOFDSTUK 4 - Wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Art. 181.In artikel 33, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° worden in de eerste zin de woorden « door de krijgsmacht op haar oefendomeinen of door het bestuur van de penitentiaire instellingen » ingevoegd tussen de woorden « gebruikt » en « om te verhinderen »;2° in 1° worden in de tweede zin de woorden « Dergelijk zendtoestel mag » vervangen door de woorden « Bij opstelling en gebruik in penitentiaire instellingen mag dergelijk zendtoestel »;3° in 3° worden de woorden « dat opgesteld wordt voor gebruik in penitentiaire instellingen » ingevoegd tussen de woorden « zendtoestel » en « ten minste 90 dagen »;4° in 5° eerste lid en derde lid, worden de woorden « het oefenterrein van de krijgsmacht of » ingevoegd tussen de woorden « buiten en « het domein »;5° in 5°, derde lid, worden de woorden « het oefenterrein van de krijgsmacht of » ingevoegd tussen de woorden « toegang verschaft tot » en « de penitentiaire inrichting ». HOOFDSTUK 5 - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

Art. 182.Artikel 17, § 2, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, wordt aangevuld met het volgende lid : « De bijzondere opdrachthouders die in artikel 82, § 3/1, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie worden bedoeld, wonen de vergaderingen van de Raad bij met raadgevende stem. De Raad kan bovendien externe experten uitnodigen om met of zonder raadgevende stem de vergaderingen van de Raad bij te wonen. De bijzondere opdrachthouders en de externe experten zijn onderworpen aan dezelfde regels als degenen die overeenkomstig artikel 17, § 3, van toepassing zijn op de leden van de Raad. De experten moeten zich houden aan het beroepsgeheim tijdens en na het einde van hun opdracht. Zij mogen geen vertrouwelijke informatie waarvan ze kennis hebben in het kader van de uitoefening van hun opdracht meedelen aan derden, behalve in de wettelijk vastgelegde uitzonderingen. Niet-naleving van die verplichting leidt tot de onmiddellijke stopzetting van de opdracht. » HOOFDSTUK 6 - Erkenning van uitgevers van elektronische maaltijdcheques

Art. 183.Maaltijdcheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door uitgevers die hiertoe erkend zijn.

Art. 184.§ 1. De Koning bepaalt daartoe, na advies van de Nationale Arbeidsraad, de Raad voor het verbruik, de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de K.M.O. en de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorwaarden om als uitgever van maaltijdcheques in een elektronische vorm te worden erkend, de erkenningsprocedure, de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, de voorwaarden voor de intrekking van de erkenning, de procedure van waarschuwing en intrekking van de erkenning en de gevolgen van een intrekking. § 2. Daartoe richt de Koning een ad hoc advies- en controlecomité voor de elektronische maaltijdcheque op waarvan Hij de opdracht, de samenstelling en de werking bepaalt.

Art. 185.De uitgevers van maaltijdcheques voorzien in een financiëlezekerheid die het risico van een faillissement dekt. De Koning bepaalt de modaliteiten van deze financiële zekerheid.

TITEL 13 - Binnenlandse Zaken HOOFDSTUK 1 - Civiele Veiligheid - Interpretatie van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector

Art. 186.Artikel 3 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, wordt aldus uitgelegd dat de vrijwilligers van de openbare brandweerdiensten en van de hulpverleningszones zoals bedoeld in de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de vrijwilligers van de operationele eenheden van de civiele bescherming niet onder de definitie van werknemers vallen. HOOFDSTUK 2 - Geïntegreerde politie Afdeling 1 - Overdracht van de bevoegdheden van de Centrale Dienst

voor vaste Uitgaven (CDVU) naar het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Art. 187.In artikel 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « 140ter » vervangen door de woorden « 140quater »;2° tussen het vierde en het vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende : « Indien de aangifte voor de politiezones gebeurt door het SSGPI in toepassing van artikel 149octies van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden de sancties wegens laattijdige aangifte ten laste gelegd van het SSGPI. Indien het SSGPI, op basis van de in de jaarkalender voorziene afsluitings- en betalingsdata, het bewijs levert dat dat Secretariaat geen verantwoordelijkheid draagt voor de laattijdige indiening van de aangifte, legt de RSZPPO de sancties wegens laattijdige aangifte ten laste van de betrokken politiezone. »

Art. 188.In artikel 140ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste, tweede, derde en vierde lid worden opgeheven;2° in het vijfde lid worden de woorden « , voert de CDVU » vervangen door de woorden « van de personeelsleden van de politiediensten, is de Centrale Dienst voor vaste uitgaven (CDVU) belast met de uitbetaling ervan en voert het » en worden de woorden « Administratie der Pensioenen » vervangen door de woorden « Pensioendienst voor de Overheidssector ».

Art. 189.In dezelfde wet wordt een artikel 140quater ingevoegd, luidende : «

Art. 140quater.De CDVU blijft belast met het uitvoeren van alle rechtzettingen die, in voorkomend geval, dienen te gebeuren op de wedden en de aanverwante rechten, toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten sinds 1 april 2001 tot 31 december 2009, alsook van de aangiften en de sociale en fiscale voorafbetalingen die hierop betrekking hebben, en het vaststellen en meedelen van de boekhoudkundige stukken, van de betalingsstukken en van de nodige verantwoordingsstukken. »

Art. 190.In artikel 149octies van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Het SSGPI voert, voor wat de wedden en de aanverwante rechten betreft, de beslissingen uit die de federale politie of de politiezones nemen, elk voor wat hun personeel betreft.Zij delen daartoe de gegevens mee die vereist zijn overeenkomstig het door elke werkgever gekozen model van decentrale werking van de loonmotor. »; 2° in het tweede lid, 1°, worden de woorden « onverwijld gemeld aan de verantwoordelijke personeelsdienst.De algemene directie personeel » vervangen door de woorden « gemeld aan de betrokken werkgever. De algemene directie van de ondersteuning en het beheer »; 3° het tweede lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° het meedelen van het resultaat van de berekeningen bedoeld in 8° en de overbrenging van de betalingsstukken nodig om tijdig de wedden, de aanverwante rechten en de fiscale en sociale inhoudingen aan de rechthebbenden te kunnen betalen;»; 4° het tweede lid, 3°, wordt vervangen als volgt : « 3° het beheer van de geschillen betreffende de terugvordering van de onverschuldigde betalingen, de loonbeslagen en loonsoverdrachten, overeenkomstig het door elke werkgever gekozen model van decentrale werking van de loonmotor;»; 5° in het tweede lid, 4°, wordt het woord « verloond » vervangen door het woord « bezoldigd »;6° in het tweede lid, 6°, worden de woorden « personeelsdiensten of de personen aan wie zij hiertoe delegatie verlenen verstrekte gegevens. De aard, de vorm en de periodiciteit van de mee te delen gegevens worden door het SSGPI, in samenwerking met de CDVU, bepaald » vervangen door de woorden « federale politie of de politiezones verstrekte gegevens, overeenkomstig het door elke werkgever gekozen model van decentrale werking van de loonmotor; »; 7° het tweede lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 7°, 8°, 9° en 10°, luidende : « 7° de berekening van de wedden en de aanverwante rechten van de personeelsleden van de politiediensten;8° de berekening van de wettelijke en reglementaire inhoudingen en bijdragen;9° het vervullen van de sociale en fiscale aangifteverplichtingen en de indiening bij de bevoegde instanties;10° het opstellen van de boekhoudkundige stukken, van de betalingsstukken en van de nodige verantwoordingsstukken.»

Art. 191.De artikelen 187 tot 190 treden in werking op 1 januari 2010. Afdeling 2 - Schaalvergroting

Art. 192.Artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Dit artikel is tot 1 januari 2011 eveneens van toepassing op de wijziging van de grenzen van de vastgestelde politiezones, andere dan die bedoeld in Titel II, Hoofdstuk VII, voor zover dit niet tot gevolg heeft dat het aantal zones vastgelegd in uitvoering van het eerste lid wordt overschreden. »

Art. 193.In Titel II van dezelde wet, wordt een hoofdstuk VII ingevoegd dat de artikelen 91/1 tot 91/10 bevat, luidende : « Hoofdstuk VII. De vrijwillige samensmelting van de politiezones

Art. 91/1.Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet worden verstaan onder : 1° de vorige politiezone : de politiezone waarvan het ambtsgebied voordien door de Koning werd vastgelegd;2° de nieuwe politiezone : de politiezone die voortvloeit uit de samensmelting van twee of meerdere vorige politiezones die bij dit hoofdstuk wordt geregeld.

Art. 91/2.De gemeente- of politieraden van de betrokken politiezones kunnen tot 1 januari 2011 gezamenlijk een aanvraag tot vrijwillige samensmelting van hun vorige politiezones indienen bij de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

De Koning kan op voordracht van beide ministers het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone bepalen.

Art. 91/3.De verkiezing van de leden van de politieraad van de nieuwe politiezone heeft plaats tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad die volgt op de bekendmaking van het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone.

Art. 91/4.Het mandaat van de verkozen leden van de politieraad vangt aan op de eerste werkdag van de maand volgend op die van hun verkiezing. Indien bezwaar is aangetekend tegen de verkiezing, dan vangt het mandaat pas aan vijftien dagen nadat de verkiezing definitief is geworden.

Art. 91/5.In het geval van een samensmelting van twee of meerdere vorige politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, omvat de politieraad van de nieuwe politiezone een aantal leden van de Nederlandstalige taalgroep dat gelijk is aan het hoogste aantal raadsleden, respectievelijk toegekend door artikel 22bis, § 1, aan de vorige politiezones waarop de nieuwe politiezone opvolgt.

Art. 91/6.Het mandaat van lid van het politiecollege van een nieuwe politiezone vangt aan op de datum van bekendmaking van het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone.

Art. 91/7.Het aantal stemmen toegekend aan elke burgemeester binnen het politiecollege van de nieuwe politiezone wordt bepaald op basis van de begroting van het lokaal politiekorps bedoeld in artikel 39 of op basis van de politietoelage bedoeld in artikel 40, die zijn gemeente inbracht in de vorige politiezone waartoe zij behoorde.

Art. 91/8.Het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie binnen de vier maanden van de oprichting van de lokale politie, bedoeld in artikel 257quinquies/5.

De geldigheidsduur van het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone wordt evenwel beperkt tot de termijn voorzien voor de lopende zonale veiligheidsplannen binnen de vorige politiezones.

Art. 91/9.De dotatie die elke gemeente toekent aan het lokaal politiekorps van de nieuwe politiezone, mag tijdens de twee jaren die volgen op de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone niet lager zijn dan de begroting die zij overeenkomstig artikel 39 besteedde aan het lokaal politiekorps of dan de dotatie die zij overeenkomstig artikel 40 toekende aan de begroting van de vorige politiezone waartoe zij behoorde.

Art. 91/10.De federale toelagen die worden toegekend aan de nieuwe politiezone zijn gelijk aan de som van de federale toelagen die, overeenkomstig de toekenningsmodaliteiten van de federale toelagen die gelden voor de vorige politiezones, zouden worden toegekend aan de vorige politiezones waarop zij opvolgt. »

Art. 194.In Titel VIII van dezelfde wet wordt een hoofdstuk V ingevoegd dat de artikelen 257quinquies/1 tot 257quinquies/10 bevat, luidende : « Hoofdstuk V. De gevolgen van de samensmelting van de politiezones Art. 257quinquies/1. De personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de vorige politiezones worden respectievelijk overgeheveld naar het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de lokale politie van de nieuwe politiezone.

Art. 257quinquies/2. De politieraad, vanaf zijn oprichting bedoeld in artikel 91/4, verklaart het mandaat van korpschef van de nieuwe politiezone vacant en stelt de selectiecommissie samen bedoeld in artikel 48.

Art. 257quinquies/3. § 1. Het personeelslid overgeheveld naar een nieuwe politiezone is niet gebonden door de aanwezigheidstijd die vereist is om in aanmerking te komen voor de mobiliteit. § 2. De overheveling van het personeelslid naar de nieuwe politiezone wordt niet beschouwd als een verandering van werkgever voor de toepassing van de statutaire bepalingen. § 3. Als de overheveling naar de nieuwe politiezone een verandering van gewone werkplaats met zich meebrengt voor een contractueel personeelslid, dan maakt dit het voorwerp uit van een aanhangsel bij zijn arbeidsovereenkomst.

Art. 257quinquies/4. Vanaf de bekendmaking van het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriale ambtsgebied van de nieuwe politiezone, worden de prerogatieven van de organen van de vorige politiezones waarop zij zal opvolgen beperkt tot de handelingen die voortvloeien uit het dagelijkse beheer, die gaan over de dringende zaken of die betrekking hebben op de lopende zaken. Zoniet zijn de genomen beslissingen of hun gevolgen niet tegenstelbaar aan de organen van de nieuwe politiezone.

Art. 257quinquies/5. De Koning stelt de lokale politie van de nieuwe politiezone in, op de eerste dag van een trimester, wanneer Hij vaststelt dat de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1° het territoriaal ambtsgebied van de politiezone is vastgesteld overeenkomstig artikel 91/2;2° de personeelsformatie is bepaald;3° het bedrag van de gemeentedotaties op de begroting van de nieuwe politiezone, is conform met artikel 91/9;4° de eindrekening is opgemaakt en goedgekeurd overeenkomstig artikel 257quinquies/9, § 1. Art. 257quinquies/6. De instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone stelt een einde aan het bestaan van de vorige politiezones en stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de politieraadsleden van de vorige politiezones.

Art. 257quinquies/7. § 1. Alle roerende goederen, zowel behorend tot het openbaar als tot het privaat domein, met inbegrip van de goederen die deel uitmaken van de individuele uitrusting van de leden van het operationeel kader van de vorige politiezones, worden overgedragen aan de nieuwe politiezone. § 2. De in § 1 bedoeld overdracht wordt van rechtswege uitgevoerd. De overdracht is zonder verdere formaliteiten tegenwerpelijk aan derden op de datum van de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone. § 3. De goederen bedoeld in dit artikel worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de lasten en de verplichtingen eigen aan deze goederen. § 4. De nieuwe politiezone treedt in de rechten en plichten van de vorige politiezones betreffende de roerende goederen die haar werden overgedragen, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

De gemeenten die de vorige politiezones vormen, blijven evenwel hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering verhaalbaar waren vóór de eigendomsoverdracht van de roerende goederen bedoeld in dit artikel.

Art. 257quinquies/8. § 1. De onroerende goederen die eigendom zijn van de vorige politiezones worden overgedragen aan de nieuwe politiezone, op de datum van de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone. De nieuwe politiezone neemt de rechten, plichten en lasten betreffende de onroerende goederen waarvan de eigendom haar werd overgedragen, over. § 2. De bedragen die de vorige politiezones genoten of verschuldigd waren, bij toepassing van het correctiemechanisme bedoeld in artikel 248quater worden betaald aan of door de nieuwe politiezone die hen opvolgt. § 3. De nieuwe politiezone neemt de rechten, plichten en lasten van de vorige politiezones, die voortvloeien uit de huurovereenkomsten betreffende de onroerende goederen waarin personeelsleden van het lokaal politiekorps zijn gehuisvest, over.

Art. 257quinquies/9. § 1. De eindrekening van de vorige politiezones wordt opgemaakt op de laatste dag van het trimester dat de oprichting van de lokale politie bedoeld in artikel 257quinquies/5 voorafgaat. § 2. De nieuwe politiezone neemt van rechtswege de activa en passiva van de vorige politiezones waarop zij opvolgt, over. § 3. De eindrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad van de nieuwe politiezone.

Art. 257quinquies/10. Onverminderd de toepassing van artikel 257quinquies/4, wordt elke procedure betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gegund ten gunste van het politiekorps van de vorige politiezone, voortgezet door de nieuwe politiezone, te rekenen vanaf de datum van haar inplaatsstelling.

Het eerste lid is eveneens van toepassing voor de uitvoering van de overheidsopdrachten toegekend vóór diezelfde datum. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 30 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME Voor de Minister van Sociale Zaken, belast met Maatschappelijke Integratie, afwezig : De Minister van Pensioenen en Grote Steden, M. DAERDEN De Minister van Werk, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Energie, P. MAGNETTE De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Ch. MICHEL De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE Voor de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, afwezig : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE De Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, M. WATHELET Voor de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, afwezig : De Minister van Pensioenen en Grote Steden, M. DAERDEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Nota's Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-2299/ (2009/2010) : 001 : Wetsontwerp. 002 en 003 : Amendementen. 004 : Verslag. 005 en 006 : Amendementen. 007 tot 011 : Verslagen. 012 : Tekst aangenomen door de commissies. 013 en 014 : Amendementen. 015 tot 019 : Verslagen. 020 : Amendementen. 021 : Aanvullend verslag. 022 : Tekst aangenomen door de commissies. 023 en 024 : Amendementen. 025 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 22 december 2009.

Stukken van de Senaat : 4-1553 - 2009/2010 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.

Nr. 2 : Amendementen.

Nrs. 3 tot 6 : Verslagen.

Nr. 7 : Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 23 december 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^