Wet van 30 december 2009
gepubliceerd op 15 januari 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009012
pub.
15/01/2010
prom.
30/12/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Diverse wijzigingen van strafprocesrecht Afdeling 1. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog

op de toewijzing aan de politierechtbank van geschillen inzake treinongevallen

Art. 2.Artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 21 februari 1959, vervangen bij de wet van 7 februari 2003 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, wordt aangevuld met de woorden « en in artikel 422 van het Strafwetboek ».

Art. 3.Artikel 2 is van toepasssing : 1° op de zaken waarin een onderzoeksrechter of een onderzoeksgerecht geadieerd is en dit laatste gerecht de verwijzing beveelt na 1 september 2010;2° op de zaken waarin geen onderzoeksrechter of onderzoeksgerecht geadieerd is en de beklaagde gedagvaard wordt na 1 september 2010. Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties sluiten houdende

oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties

Art. 4.In artikel 4, § 2, van de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties sluiten houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties, vervangen bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (II), worden de woorden « kennisgeving vermeld in » vervangen door de woorden « kennisgeving, in ».

Art. 5.Artikel 15 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (II), wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de ontvanger van domeinen en van de ontvanger van de penale boeten, kan het Centraal Orgaan, teneinde de haalbaarheid van een effectieve tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring te beoordelen, de solvabiliteit van een veroordeelde persoon onderzoeken. § 2. Het Centraal Orgaan kan, met uitzondering van de Cel voor financiële informatieverwerking, aan alle administratieve diensten van de federale Staat, van de gemeenschappen en de gewesten en van de lokale besturen en de overheidsbedrijven, vragen om het, binnen de termijn die het bepaalt, alle inlichtingen mee te delen die het nuttig acht in het kader van dit onderzoek. § 3. Wanneer de informatie van de ontvanger van domeinen of de ontvanger van de penale boeten ontoereikend is met betrekking tot de solvabiliteit van een veroordeelde persoon, of indien er aanwijzingen zijn dat de veroordeelde poogt zich te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot verbeurdverklaring, kan het Centraal Orgaan informatie over de solvabiliteit van die veroordeelde persoon inwinnen bij de ondernemingen en de personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. § 4. Het Centraal Orgaan kan eveneens de procureur des Konings verzoeken om de politiediensten te belasten met een onderzoek naar de solvabiliteit van een veroordeelde persoon. § 5. Het Centraal Orgaan kan de met toepassing van dit artikel bekomen inlichtingen overmaken aan de bevoegde administraties van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie. ».

Art. 6.In hoofdstuk III, afdeling 4, met als opschrift « Tenuitvoerlegging », van dezelfde wet wordt een artikel 15bis ingevoegd, luidende : «

Art. 15bis.§ 1. Onder de voorwaarden bepaald in artikel 15, § 3, kan het Centraal Orgaan, bij de ondernemingen en de personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme de mededeling van de volgende inlichtingen vorderen : 1° de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, waarvan de veroordeelde titularis, gevolmachtigde of de uiteindelijk gerechtigde is, en, in voorkomend geval alle nadere gegevens hieromtrent;2° de bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn uitgevoerd op één of meerdere van deze bankrekeningen of financiële instrumenten, met inbegrip van de bijzonderheden betreffende de rekening van herkomst of bestemming;3° de gegevens met betrekking tot de titularissen of gevolmachtigden, die in een bepaald tijdvak toegang hebben of hadden tot deze bankkluizen. § 2. In zijn schriftelijke en gemotiveerde vordering bepaalt het Centraal Orgaan onder welke vorm en binnen welke termijn de in § 1 bedoelde gegevens aan hem worden meegedeeld. § 3. Indien de aan het Centraal Orgaan overeenkomstig §§ 1 en 2 meegedeelde inlichtingen het bestaan aantonen van tegoeden in hoofde van de veroordeelde, kan het Centraal Orgaan op schriftelijke en gemotiveerde wijze vorderen dat de in § 1 bedoelde ondernemingen en personen de aan deze bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten verbonden schuldvorderingen en verbintenissen niet meer uit handen mogen geven voor een periode die niet langer mag duren dan drie werkdagen en die ingaat op de dag dat het Centraal Orgaan zijn vordering verzendt door middel van een aangetekend schrijven of per telefax.

De maatregel neemt van rechtswege een einde bij het verstrijken van de termijn van drie werkdagen. Een werkdag is elke dag met uitsluiting van een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. Vóór het verstrijken van deze termijn neemt de maatregel een einde in geval van vrijwillige betaling van het krachtens de verbeurdverklaring verschuldigde saldo, of van zodra de ontvanger van domeinen of de ontvanger van de penale boeten zelf de nodige bewarende maatregelen heeft getroffen. § 4. De in § 1 bedoelde ondernemingen en personen zijn ertoe gehouden onverwijld hun medewerking te verlenen.

Indien zij weigeren hun medewerking te verlenen aan de vorderingen en maatregelen bedoeld in dit artikel worden zij gestraft met een geldboete van zesentwintig euro tot tienduizend euro. § 5. De in § 1 bedoelde ondernemingen en personen, of elke derde, die goederen bewaren en beheren, die het voorwerp uitmaken van een in § 3 bedoelde maatregel, en deze met bedrieglijk opzet wegmaken, worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 507 van het Strafwetboek.

De poging wordt gestraft met dezelfde straffen. § 6. Iedere persoon die uit hoofde van zijn functie kennis krijgt van de vorderingen of maatregelen bedoeld in dit artikel of daaraan zijn medewerking verleent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. § 7. De Koning stelt, op voorstel van de minister van Justitie, de nadere regels van de tarifering van de onderzoeken bedoeld in de artikelen 15 en 15bis vast. ».

Art. 7.In hoofdstuk III van dezelfde wet wordt de indeling in afdelingen, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (II) vervangen als volgt : 1° Na het opschrift van hoofdstuk III wordt het opschrift van afdeling 1, omvattende de artikelen 4 en 5, ingevoegd, luidende : « Afdeling 1.Beheer van gegevens met betrekking tot vermogensbestanddelen » 2° Na artikel 5 wordt het opschrift van afdeling 2, omvattende de artikelen 6 tot 11, ingevoegd, luidende : « Afdeling 2.Waardevast beheer » 3° Na artikel 11 wordt het opschrift van afdeling 3, omvattende de artikelen 12 tot 14, ingevoegd, luidende : « Afdeling 3.Bijzonder beheer » 4° Na artikel 14 wordt het opschrift van afdeling 4, omvattende het artikel 15 en het artikel 15bis, ingevoegd, luidende : « Afdeling 4.Tenuitvoerlegging » 5° Na artikel 15bis wordt het opschrift van afdeling 5, omvattende het artikel 16, ingevoegd, luidende : « Afdeling 5.Opdracht tot bijstand »

Art. 8.In artikel 17bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet (II) van 27 december 2006, wordt de zin « ze zijn meer bepaald belast met de in artikel 15 bedoelde onderzoeken naar de gegoedheid van veroordeelde » vervangen als volgt : « Ze zijn, onder het gezag van de directeur van het Centraal Orgaan, inzonderheid belast met de in de artikelen 15 en 15bis bedoelde onderzoeken. ».

Art. 9.In artikel 18, § 1, van dezelfde wet, wordt het woord « liet » vervangen door het woord « Het ».

Art. 10.In artikel 24 van dezelfde wet wordt het vierde lid vervangen als volgt : « Behoudens instemming van de minister van Justitie na gemotiveerd advies van de directeur van het Centraal Orgaan, mogen de aan de andere consulenten te vergoeden prestaties niet hoger zijn dan de vergoedingen waarop deskundigen aanspraak kunnen maken krachtens het door de Koning ter uitvoering van artikel 6 van de programmawet (II) van 27 december 2006 genomen besluit. ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

Art. 11.In artikel 1, § 2, van de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : « Het ambt van openbaar ministerie wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 8 van de voormelde wet van 8 april 1965, door de procureur des Konings bij de jeugdrechtbank of de jeugdrechter die territoriaal bevoegd is. ».

Art. 12.In artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « of, in voorkomend geval, de procureur des Konings bedoeld in artikel 1, § 2, vierde lid, » ingevoegd tussen de woorden « plaats waar de zieke zich bevindt » en de woorden « beslissen ». HOOFDSTUK 4. - Diverse wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek Afdeling 1. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de

lijst van de gecertificeerde opleidingen

Art. 13.In artikel 281 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de woorden « per vakrichting » en de woorden « , op voorstel van de door deze laatste minister opgerichte commissies » opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek in uitvoering

van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemersloketten en houdende diverse bepalingen

Art. 14.In artikel 574, 5°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « in het handelsregister » vervangen door de woorden « in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de hoedanigheid van handelaar ».

Art. 15.In artikel 627, 7°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « de plaats van het handelsregister, wanneer het gaat om wijziging of doorhaling van inschrijvingen in het handelsregister » vervangen door de woorden « de woonplaats of de zetel van de aanvrager, wanneer het gaat over aanpassingen en schrappingen van inschrijvingen, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de hoedanigheid van handelaar ».

Art. 16.In artikel 631, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1997, 4 september 2002 en 16 juli 2004, worden de woorden « bij het handelsregister » vervangen door de woorden « in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de hoedanigheid van handelaar ». Afdeling 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op

de toewijzing aan de politierechtbank van geschillen inzake treinongevallen

Art. 17.In artikel 601bis van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1994, worden de woorden « of een treinongeval » ingevoegd tussen de woorden « verkeersongeval » en « zelfs ».

Art. 18.Artikel 17 is van toepassing op de zaken die na 1 september 2010 op de rol van de politierechtbank worden ingeschreven. Afdeling 4. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de

territoriale bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarders

Art. 19.Artikel 513, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0, wordt vervangen als volgt : « De bepalingen inzake de territoriale bevoegdheid in artikel 633, § 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de gerechtsdeurwaarders. ».

Art. 20.Artikel 633 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 633.§ 1. De vorderingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden uitsluitend gebracht voor de rechter van de plaats van het beslag, tenzij de wet anders bepaalt.

Inzake beslag onder derden is de rechter van de woonplaats van de beslagen schuldenaar bevoegd. Indien de woonplaats van de beslagen schuldenaar zich in het buitenland bevindt of onbekend is, is de rechter van de plaats van de tenuitvoerlegging van het beslag bevoegd. § 2. Voor de vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging ingesteld krachtens de wet van 20 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, zijn de beslagrechters van de arrondissementen van Veurne, Brugge en Antwerpen tevens bevoegd.

Indien de vordering betrekking heeft op een beslag gelegd in de territoriale zee, bedoeld in artikel 1 van de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België, of in de exclusieve economische zone, bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, zijn de beslagrechters van de arrondissementen Antwerpen, Brugge en Veurne eveneens bevoegd.

De beslagrechter van het arrondissement Antwerpen is eveneens bevoegd voor de vorderingen die betrekking hebben op een beslag op zeeschip gelegd op het grondgebied van de Antwerpse haven gelegen binnen het arrondissement Dendermonde. ». HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken met het oog op de volledige invulling van het operationeel kader van het federaal parket

Art. 21.Artikel 43bis, § 4, zesde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 21 juni 2001, wordt aangevuld met de volgende zin : « Zolang een federale magistraat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal niet kan worden aangewezen, wordt er voorzien in de aanwijzing in overtal van een federale magistraat die door zijn diploma bewijst het examen van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands of in het Frans te hebben afgelegd, overeenkomstig het vierde en vijfde lid. ». HOOFDSTUK 6. - Wijziging van artikel 2 van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting teneinde het kader van het federaal parket aan te vullen, met het oog op de uitoefening van de strafvordering ten aanzien van door Belgische militairen in het buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd

Art. 22.In artikel 2 van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, vervangen door de wet van 21 juni 2001 en gewijzigd door de wet van 14 december 2004, wordt het cijfer « 22 » vervangen door het cijfer « 24 ». HOOFDSTUK 7. - Wijziging van artikel 94 van de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsam sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten

Art. 23.In artikel 94 van de wet van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsam sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten, gewijzigd bij de wet van 12 april 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « adjunct-adviseur » worden vervangen door het woord « attaché »;2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : « Om in aanmerking te blijven komen voor het bepaalde in het eerste lid moeten de geslaagden, bij een ter post aangetekende brief, ten laatste drie maanden na de inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I), aan de minister bevoegd voor de Justitie te kennen geven te willen dat hun goede uitslag onbeperkt geldig blijft.Daartoe maakt de minister bevoegd voor de Justitie, een bijzondere oproep in het Belgisch Staatsblad bekend. ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven de Châteauneuf-de-Grasse, 30 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DECLERCK Nota's (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-2160 - 2008-2009 : Nr.1 : Wetsontwerp. 52-2160 - 2009-2010 : Nrs. 2 tot 4 : Amendementen. - Nr. 5 : Verslag. - Nr. 6 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 15 december 2009.

Stukken van de Senaat : 4-1550 - 2009/2010 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst verbeterd door de commissie. - Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 17 december 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^