Wet van 30 januari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2007003048
pub.
19/02/2007
prom.
30/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2007. - Wet betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De Koning is gemachtigd om, in naam van België, toe te stemmen in een bijdrage van ten hoogste EUR 222 miljoen aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie, overeenkomstig de resolutie nr. 209 getiteld : « Verhoging der middelen : Veertiende wedersamenstelling », goedgekeurd op 13 april 2005 door de Raad van Gouverneurs van voormelde Associatie.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE DECKER De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-2745/1. - Verslag, nr. 51-2745/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2745/3.

Integraal verslag. - 14 december 2006.

Senaat.

Parlementair stuk. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-1996/1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^