Wet van 30 juli 2018
gepubliceerd op 10 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015181
pub.
10/12/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015181

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers sluiten betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2 van de wet van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers sluiten betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 3° worden de woorden "rekening houdend met het maximaal aantal prioriteiten dat werd vastgelegd in overleg met het Federaal Planbureau" vervangen door de woorden "en dat een minimum van drie en een maximum van vijf prioriteiten bevat"; b) het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° "verkiezingen": de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers bedoeld in artikel 65 van de Grondwet.".

Art. 3.In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of in een parlement van een Gewest of een Gemeenschap" opgeheven;2° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "door het Federaal Planbureau";3° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "honderd" vervangen door het woord "honderdvijftien";2° in het tweede lid wordt het woord "zestig" vervangen door het woord "vijfenzeventig";3° in het vierde lid wordt het woord "dertig" vervangen door het woord "vijfenveertig";4° in het vijfde lid wordt het woord "vijftien" vervangen door het woord "dertig".

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 5/1.De toepassing van deze wet maakt het voorwerp uit van een evaluatie na de eerste verkiezingen volgend op de datum van inwerkingtreding van deze wet.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie, afwezig : De Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3227 (2017/2018).

Integraal verslag : 19 juli 2018.


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^