Wet van 30 juli 2018
gepubliceerd op 10 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031580
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031580

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 JULI 2018. - Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 1° toeristische logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, die aan een of meer gebruiker(s) tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nacht(en);2° gebruiker: elke persoon die in het kader van zijn privé of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een toeristische logies zonder er zijn woonplaats te vestigen;3° exploitant: elke onderneming die een toeristische logies uitbaat of voor rekening van wie een toeristische logies wordt uitgebaat;4° platformoperator: elke onderneming die een digitale dienst aanbiedt die het consumenten en/of ondernemingen mogelijk maakt online overeenkomsten met betrekking tot het verhuren van één of meerdere toeristische logies te sluiten met exploitanten, ofwel op de website van deze onderneming, ofwel op de website van exploitanten die gebruik maken van deze aangeboden digitale dienst;5° onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze wet is van toepassing op de contracten afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator.

Art. 4.Deze wet is van toepassing indien het toeristische logies in België gelegen is, ongeacht het recht dat van toepassing is op het contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator. HOOFDSTUK 3. - Tariefvrijheid

Art. 5.De prijs van het verhuren van een toeristische logies wordt vrij door de exploitant bepaald. Hij is eveneens vrij om enige korting of enig tarifair voordeel toe te kennen, van welke aard ook.

Art. 6.Iedere clausule van een contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator die in strijd is met artikel 5, wordt als niet-geschreven en van rechtswege nietig beschouwd. HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 7.Deze wet is van toepassing op de contracten bedoeld in artikel 3 die lopende zijn alsook op deze die afgesloten zijn na haar inwerkingtreding.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te l'le-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, D. DUCARME Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie, afwezig, de Minister van Economie en Consumentenzaken, K. PEETERS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3164 (2017/2018).

Integraal verslag : 17 en 19 juli 2018.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^