Wet
gepubliceerd op 11 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verleningen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 wordt het eerste artikel van het ministerieel besluit De vergu

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000634
pub.
11/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verleningen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 wordt het eerste artikel van het ministerieel besluit van 7 juni 1993 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming C.V. Promoconcept, vervangen als volgt : De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming wordt verleend aan de C.V.B.A. Promoconcept, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4544 Dalhem, rue Fernand Henrotaux 54.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 18 februari 1994, voor wat betreft de wijziging van de juridische vorm van de onderneming, en met ingang van 15 februari 1995 voor wat betreft de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de onderneming.

De in artikel 1 bedoelde vergunning draagt het nummer 16.0012.09 en wordt vernieuwd ten voorlopige titel, in afwachting van het bekomen van een definitief advies van de Minister van Justitie.

De vergunning wordt ten voorlopige titel verleend vanaf 7 juni 1998.

Het besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft aangebracht, vervangen worden door een definitief besluit.

De vernieuwing van de vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins sluiten worden in het eerste artikel van het ministerieel besluit van 10 september 1993 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de onderneming Cobelguard, de woorden « B.V.B.A. Cobelguard » vervangen door de woorden « N.V. Cobelguard ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 10 juli 1996.

In het eerste artikel van het ministerieel besluit van 10 september 1993 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de onderneming Cobelguard, worden de woorden « waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8700 Aarsele, Aarselestraat 41 » vervangen door de woorden « waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, aan de Albert Brachetlaan 22, en waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te 8700 Tielt (Aarsele), aan de Aarselestraat 41 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 april 1997.

De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming wordt verleend aan de N.V. Cobelguard, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, aan de Albert Brachetlaan 22, en waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te 8700 Tielt (Aarsele), aan de Aarselestraat 41, draagt het nr. 16.1001.09 en wordt vernieuwd ten voorlopig titel, in afwachting van het bekomen van een definitief advies van de Minister van Justitie.

De vernieuwing wordt ten voorlopige titel verleend vanaf 10 september 1998.

Dit besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft uitgebracht, vervangen worden door een definitief besluit.

Deze in § 1 van dit artikel bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van : - toezicht op en de bescherming van roerende of onroerende goederen; - bescherming van personen.

Deze bewakingsactiviteiten worden zonder wapens uitgeoefend.

Deze bewakingsactiviteiten worden zonder paard uitgeoefend.

Behoudens in het geval dat de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden uitgeoefend naar aanleiding van bijeenkomsten van personen in een gesloten ruimte, kunnen deze bewakingsactiviteiten, die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden;2° indien andere personen dan de bewaker-hondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 10 september 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^