Wet
gepubliceerd op 03 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 4 november 1998 worden in het eerste artikel van het ministerieel beslu Dit arti

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000764
pub.
03/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 4 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1997 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 04/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998009918 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten worden in het eerste artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1992 betreffende de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst, verleend aan de onderneming N.V. Diamantclub van Antwerpen, de woorden « N.V. Diamantclub van Antwerpen » vervangen door de woorden « Diamantclub van Antwerpen C.V.B.A. » en de woorden « 2000 Antwerpen » door de woorden « 2018 Antwerpen ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 21 januari 1998.

De in artikel 1 bedoelde vergunning draagt het nummer 18.1002.07 en wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

Deze activiteiten kunnen met wapens worden uitgeoefend.

Huidig artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juli 1998.

Het ministerieel besluit van 29 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998007166 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998 type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009637 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst verleend aan de onderneming« Diamantclub van Antwerpen C.V.B.A. » wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998010000 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerst sluiten worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 september 1993 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Cobelguard, de woorden « B.V.B.A. Cobelguard » vervangen door de woorden « N.V. Cobelguard ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 10 juli 1996.

In artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 september 1993 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Cobelguard, worden de woorden « waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8700 Aarsele, Aarselestraat 41 » vervangen door de woorden « waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Albert Brachetlaan 22 en waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te 8700 Tielt (Aarsele), Aarselestraat 41 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 april 1997.

De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming wordt verleend aan de N.V. Cobelguard, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Albert Brachetlaan 22 en waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te 8700 Tielt (Aarsele), Aarselestraat 41, draagt het nr. 16.1011.09 en wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

De in § 1 van dit artikel bedoelde vergunning heeft uitwerking op het uitoefenen van activiteiten bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroenrende goederen; - bescherming van personen.

Deze bewakingsactiviteiten worden zonder wapens uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met paard worden uitgeoefend, voor zover dit uitsluidend gebeurt op private terreinen.

Behoudens in het geval dat de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden uitgeoefend naar aanleiding van bijeenkomsten van personen in een gesloten ruimte, kunnen deze bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden nageleefd worden : 1. De hond dient steeds aan de leiband te worden gehouden.2. Indien andere personen dan de bewaker-hondengeleider, geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Dit artikel heeft uitwerking met ingang 10 september 1998.

Het ministerieel besluit van 29 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998007166 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998 type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009637 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming N.V. Cobelguard, wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming A.I.R. Security N.V. de woorden « Leuvensesteenweg 246, te 1932 Zaventem » vervangen door de woorden « J. De Keyzerstraat 30, te 1970 Wezembeek-Oppem ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 2 februari 1994.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nummer 20 0429 29 aan de onderneming A.I.R. Security N.V., gevestigd J. De Keyzerstraat 30, te 1970 Wezembeek-Oppem, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Trint Electronics N.V. de woorden « 't Hoge 49 » vervangen door de woorden « Th. Sevenslaan 27 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 november 1997.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nummer 20 04444 29 aan de onderneming Trint Electronics N.V., gevestigd te 8500 Kortrijk, Th. Sevenslaan 27, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 29 november 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Elema B.V.B.A. de woorden « Elema B.V.B.A. gevestigd te 4000 Luik, rue de la Joie 38-40 » vervangen door de woorden « Elema N.V. gevestigd te 4000 Luik, rue de la Joie 38-40 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 17 april 1998.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0516 32 aan de onderneming Elema N.V. gevestigd te 4000 Luik, rue de la Joie 38-40, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 29 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 29 november 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Jacky Colpaert de woorden « Mijnheer Jacky Colpaert, gevestigd te 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), A. De Smetstraat 30 » vervangen door de woorden « De onderneming Colpaert Security van de heer Jacky Colpaert, gevestigd Groenstraat 24, te 9070 Destelbergen ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 15 december 1997.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0511 32 aan de onderneming Colpaert Security van de heer Jacky Colpaert, gevestigd Groenstraat 24, te 9070 Destelbergen, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 29 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Key Lock Security N.V. de woorden « gevestigd te 4020 Luik, quai G. Kurth 27 » vervangen door de woorden « gevestigd te 4030 Grivegnée, rue Bonne Femme 30 », op datum van 26 juni 1998.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0419 29 aan de onderneming Key Lock Security N.V., gevestigd te 4030 Grivegnée, rue Bonne Femme 30 wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar, op datum van 22 december 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 10 november 1992 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Telindus Networks N.V. de woorden « Telindus Networks » vervangen door de woorden « Telindus ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 12 december 1995.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0253 21 aan de onderneming Telindus N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, IJzerlaan 24, en waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 335, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 22 december 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Ets.

Zoagli-Spada B.V.B.A. de woorden « gevestigd te 7321 Bernissart (Harchies), rue des Mûriers 12 » vervangen door de woorden « gevestigd te 7321 Bernissart (Harchies), rue du Calvaire 7 ».

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0431 29 aan de onderneming Ets. Zoagli-Spada B.V.B.A., gevestigd te 7321 Bernissart (Harchies), rue du Calvaire 7 wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar, op datum van 22 december 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 8 oktober 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Avam B.V.B.A. de woorden « Kouterbosstraat 48, te 9240 Zele » vervangen door de woorden « Kwintijnpaart 1, te 9200 Dendermonde ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 7 februari 1996.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0493 31 aan de onderneming Avam B.V.B.A., gevestigd te 9200 Dendermonde, Kwintijnpoort 1 wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 22 december 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sluiten worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 29 november 1993 houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Gelecom N.V. de woorden « Gelecom B.V.B.A., gevestigd te 8790 Waregem, Roterijstraat 89 » vervangen door de woorden « Gelecom N.V. » gevestigd te 8790 Waregem, Industrielaan 20 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 15 april 1995.

De erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. 20 0526 32 aan de onderneming Gelecom N.V. gevestigd te 8790 Waregem, Industrielaan 20, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar, onder de voorwaarde dat de heer Etienne Doutreloigne vóór 1 december 1999 het bewijs levert dat bij de basisopleiding leidinggevend personeel van de beveiligingsondernemingen gevolgd heeft in een door de Minister van Binnenlandse Zaken erkende opleidinginstelling.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning vervallen van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 22 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^