Wet
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Toestemming voor de overdracht van een algemeenheid van een beleggingsonderneming aan een kredietinstelling Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2004003158
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Toestemming voor de overdracht van een algemeenheid van een beleggingsonderneming aan een kredietinstelling (artikelen 30 en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs) Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen haar toestemming verleend voor de overdracht per 1 april 2004 door de vennootschap voor vermogensbeheer S&D Asset Management N.V., Van Putlei 33, 2018 Antwerpen, van het geheel van haar activiteiten van vennootschap voor vermogensbeheer, aan de kredietinstelling Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

Deze overdracht omvat alle activa en passiva met betrekking tot deze activiteiten volgens de door de vennootschap voor vermogensbeheer S&D Asset Management N.V. en de kredietinstelling Bank Degroof N.V. overeengekomen voorwaarden. Inlichtingen over deze voorwaarden zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de kredietinstelling Bank Degroof N.V. Krachtens de artikelen 31 van de wet van 22 maart 1993 en 74 van de wet van 6 april 1995, is iedere overdracht, tussen beleggingsondernemingen en kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 15 maart 2004.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^