Wet
gepubliceerd op 02 december 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkominge(...) Rekening houdend met de wet van 2 augustu

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022878
pub.
02/12/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen (spilindexcijfer 113,87 (basis 1996 = 100) op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, leefloon, gezinsbijslag) Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en met andere wettelijke en reglementaire bepalingen worden met ingang van 1 oktober 2004 de sociale uitkeringen op de volgende bedragen vastgesteld.

A. Geneeskundige verzorging en uitkeringen I. Algemeen stelsel 1. Regeling voor werknemers a) Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : - 60 % .. . . . 61,94 EUR - 55 % . . . . . 56,78 EUR b) Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : 1.arbeidsongeschiktheid aanvangend vóór 1 oktober 1974 : - met gezinslast . . . . . 42,39 EUR - zonder gezinslast . . . . . 28,37 EUR 2. arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 oktober 1974 : - arbeidsongeschikt vóór 1 oktober 2004 - met gezinslast .. . . . 61,94 EUR - zonder gezinslast . . . . . 41,30 EUR - arbeidsongeschikt vanaf 1 oktober 2004 - met gezinslast . . . . . 67,11 EUR - alleenstaande . . . . . 51,62 EUR - samenwonende . . . . . 41,30 EUR c) Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer (vanaf de 1e dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid) : 1.met gezinslast . . . . . 38,73 EUR 2. zonder gezinslast a) alleenstaanden .. . . . 31,23 EUR b) samenwonenden .. . . . 27,73 EUR d) Uitkeringen bestaansminimum : 1.met gezinslast . . . . . 31,67 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 23,75 EUR e) Maximum uitkering : - vaderschap .. . . . 84,66 EUR - moederschap 1. 79,5% .. . . . 82,08 EUR 2. 75,0% .. . . . 77,43 EUR f) Uitkeringen voor begrafeniskosten (forfaitair bedrag) : 148,74 EUR g) Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . 5,37 EUR h) Toegelaten inkomen personen ten laste - plafond statuut met last .. . . . 714,88 EUR - plafond statuut alleenstaande . . . . . 1.210,00 EUR 2. Regeling voor zelfstandigen (Dagbedragen) a) Primaire ongeschiktheid : 1.met gezinslast . . . . . 31,14 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 23,36 EUR b) Invaliditeit : Zonder stopzetting van het bedrijf : 1.met gezinslast . . . . . 31,35 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 23,51 EUR Met stopzetting van het bedrijf : 1. met gezinslast .. . . . 34,78 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 25,78 EUR c) Moederschapsuitkering (forfaitair bedrag) .. . . . 2.001,84 EUR Bijkomende uitkering (meerling) forfaitair bedrag . . . . . 333,64 EUR d) Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . 5,37 EUR e) Toegelaten inkomen personen ten laste - plafond statuut met last .. . . . 714,88 EUR II. Stelsel der zeelieden a) Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : Categorie I .. . . . 11,77 EUR Categorie II . . . . . 13,96 EUR Categorie III . . . . . 16,16 EUR Categorie IV . . . . . 18,36 EUR Categorie V . . . . . 20,56 EUR Categorie VI . . . . . 22,76 EUR Categorie VII . . . . . 24,96 EUR Categorie VIII . . . . . 27,16 EUR Categorie IX . . . . . 29,36 EUR Categorie X . . . . . 31,56 EUR Categorie XI . . . . . 33,76 EUR Categorie XII . . . . . 35,96 EUR Categorie XIII . . . . . 38,16 EUR Categorie XIV . . . . . 40,36 EUR Categorie XV . . . . . 42,55 EUR Categorie XVI . . . . . 44,75 EUR Categorie XVII . . . . . 46,95 EUR Categorie XVIII . . . . . 49,15 EUR Categorie XIX . . . . . 51,35 EUR Categorie XX . . . . . 53,55 EUR Categorie XXI . . . . . 55,75 EUR Categorie XXII . . . . . 57,95 EUR Categorie XXIII . . . . . 60,15 EUR Categorie XXIV . . . . . 61,94 EUR b) Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : - aanvang invaliditeit voor 01/04/2004 1.gewoon bedrag . . . . . 61,94 EUR 2. bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast .. . . . 41,30 EUR - aanvang invaliditeit vanaf 01/04/2004 1. gewoon bedrag .. . . . 67,11 EUR 2. bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast .. . . . 44,91 EUR c) Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer : 1.met gezinslast . . . . . 38,73 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 31,23 EUR d) Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer : 1.met gezinslast . . . . . 31,35 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 26,51 EUR e) Uitkeringen voor begrafeniskosten (forfaitair bedrag) : 148,74 EUR f) Inhouding RVP 3,5% 1.met gezinslast . . . . . 48,00 EUR 2. zonder gezinslast .. . . . 39,85 EUR B. Pensioenen 1. De pensioenen toegekend uit hoofde van een activiteit als werknemer (arbeider, bediende, zeevarende of mijnwerker) worden vanaf 01/10/2004 verhoogd tot een bedrag gelijk aan het vorig maandbedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02.2. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (rekening houdend met het koninklijk besluit van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers) : (Jaarbedragen) Rustpensioen : gezinsbedrag .. . . . 12.735,93 EUR bedrag alleenstaande . . . . . 10.191,95 EUR Overlevingspensioen : . . . . . 10.031,70 EUR 3. Mijnwerkersinvaliditeitspensioen : (Jaarbedragen) Ondergrond : gezinsbedrag .. . . . 13.793,64 EUR bedrag alleenstaande . . . . . 10.839,40 EUR Bovengrond : gezinsbedrag . . . . . 11.806,80 EUR bedrag alleenstaande . . . . . 9.448,32 EUR 4. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden : (Jaarbedragen) a) gewoon maximumbedrag : gezinsbedrag .. . . . 9.781,58 EUR bedrag alleenstaande . . . . . 7.336,31 EUR b) maximumbedrag wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de minder-validen die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen : gezinsbedrag . . . . . 11.563,94 EUR bedrag alleenstaande . . . . . 9.118,67 EUR c) maximumbedrag wanneer de aanvrager en zijn echtgenoot het genot hebben bekomen van de verhoging voorbehouden aan de minder-validen die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen : gezinsbedrag . . . . . 13.346,30 EUR 5. Inkomensgarantie voor ouderen : (Jaarbedragen) - basisbedrag .. . . . 5.259,78 EUR - basisbedrag x 1,5 . . . . . 7.889,67 EUR C. Arbeidsongevallen en beroepsziekten I. Arbeidsongevallen Gerechtigden op arbeidsongevallenrenten.

Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald.1. De getroffenen (per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . . . 65,13 EUR b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.... 94,87 EUR c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct....126,39 EUR d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of méér, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 160,42 EUR e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 80,26 EUR 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 3.534,05 EUR b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . 2.356,03 EUR c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . 1.766,98 EUR d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . 1.178,02 EUR II. Beroepsziekten De sub. I hierboven vermelde bedragen van de aanvullende bijslag gelden eveneens voor de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

D. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Jaarbedragen) 1. De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap trad in werking op 1 juli 1987.Deze wet verleent twee types tegemoetkomingen : de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Met ingang van 1 november 1989 werd een derde tegemoetkoming ingesteld, uitsluitend ten gunste van de personen met een handicap van minstens 65 jaar : de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 1.1. De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1.1.1. de inkomensvervangende tegemoetkoming : - categorie A . . . . . 4.860,49 EUR - categorie B . . . . . 7.290,74 EUR - categorie C . . . . . 9.720,98 EUR 1.1.2. de integratietegemoetkoming : - categorie I . . . . . 961,23 EUR - categorie II . . . . . 3.275,50 EUR - categorie III . . . . . 5.233,84 EUR - categorie IV . . . . . 7.625,05 EUR - categorie V . . . . . 8.650,14 EUR 1.1.3. de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden : - categorie I . . . . . 821,43 EUR - categorie II . . . . . 3.135,58 EUR - categorie III . . . . . 3.812,36 EUR - categorie IV . . . . . 4.488,94 EUR - categorie V . . . . . 5.514,03 EUR 1.2 Voor zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bestaan er inkomensgrenzen die in aanmerking moeten genomen worden bij de berekening van het recht op tegemoetkoming. 1.2.1. voor de inkomensvervangende tegemoetkoming : Voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geen rekening gehouden met : 1° het gedeelte van het inkomen van de personen met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt, dat niet meer bedraagt dan 2.430,25 euro per jaar; 2° 10 pct van het inkomen van de persoon met een handicap voortkomend uit werkelijk door hemzelf gepresteerde arbeid;3° het deel van andere inkomsten dan die vermeld in 1° of 2°, dat geen 552,05 euro per jaar overschrijdt. 1.2.2. voor de integratietegemoetkoming : 1° Categorievrijstelling : - categorie A .. . . . 4.860,49 EUR - categorie B . . . . . 7.290,74 EUR - categorie C . . . . . 9.720,98 EUR 2° Van het inkomen van de leden van het huishouden van de persoon met een handicap wordt vrijgesteld : - categorie 1 of 2 .. . . . 1.656,15 EUR - categorie 3, 4 of 5 . . . . . 18.056,59 EUR alsook de helft van het gedeelte dat meer bedraagt dan dit bedrag. 3° Van het arbeidsinkomen worden de eerste 18.056,59 euro vrijgesteld, alsook de helft van het arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan dit bedrag 4° Van het vervangingsinkomen wordt vrijgesteld : - indien de genoten arbeidsvrijstelling niet meer bedraagt dan 15.477,09 euro : de eerste 2.579,14 euro ; - indien de genoten arbeidsvrijstelling meer bedraagt dan 15.477,09 euro : het gedeelte dat niet meer bedraagt dan het verschil tussen 2.579,14 euro en het gedeelte van de genoten arbeidsvrijstelling dat meer bedraagt dan 15.477,09 euro . 1.2.3. voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden : - categorie A . . . . . 9.819,64 EUR - categorie B . . . . . 9.819,64 EUR - categorie C . . . . . 12.270,48 EUR 2. De wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten blijft evenwel van toepassing voor de personen met een handicap aan wie een tegemoetkoming was verleend die inging vóór 1 januari 1975 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten voordeliger is - principe van de verworven rechten). 2.1. De maximale tegemoetkomingen bedragen : 2.1.1. de gewone tegemoetkoming : 30 p.c. . . . . . 1.150,80 EUR 35 p.c. . . . . . 1.342,60 EUR 40 p.c. . . . . . 1.534,40 EUR 45 p.c. . . . . . 1.726,20 EUR 50 p.c. . . . . . 1.918,00 EUR 55 p.c. . . . . . 2.109,80 EUR 60 p.c. . . . . . 2.516,40 EUR 65 p.c. . . . . . 2.886,00 EUR 70 p.c. . . . . . 3.637,90 EUR 75 p.c. . . . . . 3.897,75 EUR 80 p.c. . . . . . 4.664,80 EUR 85 p.c. . . . . . 4.991,20 EUR 90 p.c. . . . . . 5.284,80 EUR 95 p.c. . . . . . 6.132,25 EUR 100 p.c. . . . . . 7.294,00 EUR Bedragen voor de gehuwde mannen met een ongeschiktheid van ten minste 80 pct. en die niet feitelijk noch van tafel en bed gescheiden zijn : 80 p.c. . . . . . 4.812,00 EUR 85 p.c. . . . . . 5.112,75 EUR 90 p.c. . . . . . 5.543,10 EUR 95 p.c. . . . . . 6.511,30 EUR 100 p.c. . . . . . 7.416,00 EUR 2.1.2. de bijzondere tegemoetkoming : 100 pct. . . . . . 3.147,13 EUR verhoging . . . . . 2.767,87 EUR met verhoging . . . . . 5.915,00 EUR 2.1.3. de tegemoetkoming voor hulp van derde : - categorie I . . . . . 1.353,14 EUR - categorie II . . . . . 2.029,92 EUR - categorie III . . . . . 2.706,50 EUR 2.2. Het abattement op de pensioenen, voorzien bij de berekening van de aanvullende tegemoetkoming (zoals beoogd in artikel 39, §3 van het koninklijk besluit van 17 november 1969) bedraagt : . . . . . 1.571,50 EUR 2.3. De perken van de bestaansmiddelen, beoogd in de artikelen 14 en 20 van het koninklijk besluit van 17 november 1969 bedragen : 2.3.1. de werkende personen met een handicap : - meerderjarigen en gehuwde minderjarigen . . . . . 5.744,90 EUR - van 18 tot 21 jaar . . . . . 4.524,14 EUR - van 14 tot 18 jaar . . . . . 2.872,45 EUR 2.3.2. de niet-werkende personen met een handicap : 1° gehuwden (of gelijkgesteld), of personen met kinderen ten laste : - gezinshoofd .. . . . 4.626,28 EUR - echtgenoot . . . . . 1.422,41 EUR - per kind . . . . . 1.015,07 EUR 2° zonder kinderen ten laste : ongehuwde meerderjarigen, weduwnaars, echtgescheidenen, feitelijk of van tafel en bed gescheidenen - ongehuwde minderjarigen die volle wezen zijn of door hun ouders verlaten zijn : .. . . . 4.004,82 EUR 3° ongehuwde minderjarigen die met hun ouders samenwonen, in gezinsverband leven of gehospitaliseerd zijn : - gezinshoofd .. . . . 4.626,28 EUR - echtgenoot . . . . . 1.422,41 EUR - per kind . . . . . 1.015,07 EUR 3. De wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten blijft eveneens van toepassing voor de personen met een handicap aan wie de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen werd toegekend die inging vóór 1 november 1989 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten voor hen voordeliger is - principe van de verworven rechten). De tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen bedraagt : . . . . . 1.782,36 EUR E. Leefloon (Jaarbedragen) - samenwonend persoon . . . . . 4.906,62 EUR - alleenstaand persoon . . . . . 7.359,93 EUR - alleenstaand persoon die recht heeft op een verhoogd bedrag . . . . . 8.586,59 EUR - éénoudergezin met kinderlast 9.813,24 EUR F. Gezinsbijslag I. Werknemers 1. Kraamgeld : 1ste geboorte .. . . . 1.023,45 EUR 2de geboorte en elk volgende . . . . . 770,02 EUR Opmerking : het kraamgeld kan aangevraagd worden vanaf de zesde maand van de zwangerschap; de uitbetaling ervan kan worden bekomen twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. 2. Adoptiepremie : per geadopteerd kind .. . . . 1.023,45 EUR 3. Kinderbijslag : Bedragen per maand a) Gewone kinderbijslag : 1ste kind .. . . . 75,54 EUR 2de kind . . . . . 139,78 EUR 3de kind en elk volgende . . . . . 208,70 EUR b) Kinderbijslag voor wezen : per weeskind .. . . . 290,20 EUR c) Bijkomende bijslag voor de kinderen van werklozen (vanaf de zevende maand) en gepensioneerden : 1ste kind .. . . . 38,46 EUR 2de kind . . . . . 23,84 EUR 3de kind en elk volgende . . . . . 4,18 EUR d) Bijkomende bijslag voor kinderen van invalide werknemers : 1ste kind .. . . . 82,74 EUR 2de kind . . . . . 23,84 EUR 3de kind en elk volgende . . . . . 4,18 EUR e) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is uiterlijk op 1 januari 1996 en getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct.: - indien het 0, 1, 2 of 3 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid bekomt : . . . . . 339,85 EUR - indien het 4, 5 of 6 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid bekomt :. . . . . 372,02 EUR - indien het 7, 8 of 9 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid bekomt : . . . . . 397,69 EUR f) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is na 1 januari 1996 en een aandoening heeft die gevolgen heeft voor hemzelf, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving : - indien het minimum 6 punten (minimum 4 punten in pijler 1) en maximum 8 punten van de medisch-sociale schaal behaalt 66,25 EUR - indien het minimum 9 punten en maximum 11 punten van de medisch-sociale schaal behaalt .. . . . 165,62 EUR - indien het minimum 12 punten en maximum 14 punten van de medisch-sociale schaal behaalt . . . . . 276,03 EUR - indien het minimum 15 punten en maximum 17 punten van de medisch-sociale schaal behaalt . . . . . 386,44 EUR - indien het minimum 18 punten en maximum 20 punten van de medisch-sociale schaal behaalt . . . . . 414,04 EUR - indien het meer dan 20 punten van de medisch-sociale schaal behaalt . . . . . 441,64 EUR g) Gehandicapten van meer dan 25 jaar, die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben vóór 1 juli 1987, wezen of afhankelijk van een invalide werknemer : Kinderbijslag .. . . . 92,71 EUR Leeftijdsbijslag . . . . . 29,87 EUR h) Leeftijdsbijslagen : Kinderen geboren na 31 december 1990 Eerste rang van de gewone schaal (niet-gehandicapte kinderen) Kind van 6 tot 12 jaar .. . . . 13,16 EUR Kind van 12 tot 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2003) . . . . . 20,04 EUR Kind boven de 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2009) . . . . . 23,10 EUR Kind geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 dat EERSTE RANG wordt ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder dan 18 jaar . . . . . 26,24 EUR Kind geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 dat EERSTE RANG wordt ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2009) . . . . . 28,19 EUR Andere kinderen (gehandicapte kinderen inbegrepen) Kind van 6 tot 12 jaar . . . . . 26,24 EUR Kind van 12 tot 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2003) . . . . . 40,10 EUR Kind boven de 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2009) . . . . . 50,99 EUR Kinderen geboren vóór 1 januari 1991 Eerste rang van de gewone schaal (niet-gehandicapte kinderen) Kind geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, minder dan 18 jaar . . . . . 26,24 EUR Kind geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar (voor de eerste maal van toepassing vanaf 1 januari 2003) . . . . . 28,19 EUR Kind geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 . . . . . 42,04 EUR Kind geboren vóór 1 januari 1981 . . . . . 44,25 EUR Andere kinderen (gehandicapte kinderen inbegrepen) Kind van 12 tot 18 jaar . . . . . 40,10 EUR Kind boven de 18 jaar . . . . . 50,99 EUR 4. Forfaitaire bijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier Per kind .. . . . 50,69 EUR 5. Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de leerling, verbonden door een leerovereenkomst, ophoudt de kinderbijslag te genieten : Per maand .. . . . 435,18 EUR 6. Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent ophoudt de kinderbijslag te genieten : Per maand .. . . . 435,18 EUR 7. Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven het niet meer leerplichtige kind dat een vorm van deeltijds secundair onderwijs volgt, zoals ingericht onder de voorwaarden voorgeschreven door de gemeenschappen, of een erkende vorming volgt, en een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering geniet, ophoudt de kinderbijslag te genieten : Per maand .. . . . 435,18 EUR 8. Bedrag van het brutoloon of de sociale uitkering waarboven het kind dat lessen volgt en stages volbrengt, ophoudt de kinderbijslag te genieten : Per maand .. . . . 435,18 EUR 9. Bedrag van het loon of de sociale uitkering die eruit voortvloeit, verbonden aan de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste : Per maand .. . . . 243,42 EUR 10. Bedrag van de vervangingsinkomens boven welke geen recht meer bestaat op de verhoogde bijslag : Dagelijks maximumbedrag .. . . . 61,94 EUR Maandelijks maximumbedrag . . . . . 1.672,38 EUR 11. Bedrag van de hoofdelijke bijdragen die van toepassing zijn op de betrokken werkgevers ten aanzien van de werknemers die in dienst zijn getreden vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten : Per dag .. . . . 6,81 EUR Per maand . . . . . 143,15 EUR II. Gewaarborgde gezinsbijslag 1. Kraamgeld : 1ste geboorte .. . . . 1.023,45 EUR 2de geboorte en elk volgende . . . . . 770,02 EUR 2. Kinderbijslag (per maand) : a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling : - basisbedrag 1ste kind .. . . . 75,54 EUR 2de kind . . . . . 139,78 EUR 3de kind en elk volgende . . . . . 208,70 EUR - bijkomende bijslag 1ste kind . . . . . 38,42 EUR 2de kind . . . . . 23,84 EUR 3de kind en elk volgende . . . . . 4,18 EUR b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : 1ste kind .. . . . 38,42 EUR 2de kind . . . . . 139,78 EUR 3de kind en elk volgende . . . . . 208,70 EUR 3. Kinderbijslag voor wezen : per weeskind .. . . . 290,20 EUR 4. Leeftijdsbijslagen (per maand) : a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling : - Kind van minstens 6 jaar oud .. . . . 26,24 EUR - Kind van minstens 12 jaar oud . . . . . 40,10 EUR - Kind van minstens 18 jaar oud . . . . . 50,99 EUR b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : - Kind van minstens 6 jaar oud .. . . . 26,24 EUR - Kind van minstens 12 jaar oud . . . . . 40,10 EUR - Kind van minstens 18 jaar oud 1° voor het eerstgeborene van een groep .. . . . 44,25 EUR 2° voor de andere kinderen .. . . . 50,99 EUR Het enige of het laatstgeboren kind geniet geen leeftijdsbijslag. 5. Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling : 50,69 EUR b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling : 38,42 EUR 6.Grenzen van de bestaansmiddelen per kwartaal die niet mogen overschreden worden voor de toekenning van de kinderbijslag, de bijzondere bijslag of het kraamgeld : met een rechtgevend kind ten laste . . . . . 3.399,59 EUR met twee rechtgevende kinderen ten laste . . . . . 4.079,51 EUR met drie rechtgevende kinderen ten laste . . . . . 4.759,43 EUR met vier rechtgevende kinderen ten laste . . . . . 5.439,34 EUR met vijf rechtgevende kinderen ten laste . . . . . 6.119,26 EUR met zes rechtgevende kinderen ten laste . . . . . 6.799,18 EUR .

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^