Wet
gepubliceerd op 07 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uittreksel uit arrest nr. 134/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4727 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 16 februari 2009 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de Het Grondwe

bron
grondwettelijk hof
numac
2009203597
pub.
07/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 134/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4727 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 16 februari 2009 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003, ingesteld door Marc Jodrillat.

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juni 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 juni 2009, heeft Marc Jodrillat, wonende te 4500 Hoei, rue des Esses 6, een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing ingesteld van de wet van 16 februari 2009 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2009, tweede editie).

Op 18 juni 2009 hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing klaarblijkelijk niet ontvankelijk zijn en, in voorkomend geval, dat het Hof klaarblijkelijk niet bevoegd is om kennis te nemen van de andere onderwerpen van zijn verzoekschrift. (...) II. In rechte (...) B.1. Marc Jodrillat vordert de vernietiging en de schorsing van de wet van 16 februari 2009 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003.

B.2. Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot vernietiging, kan het Hof pas op de middelen van de vordering ingaan nadat het de ontvankelijkheid van het beroep heeft onderzocht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^