Wet
gepubliceerd op 11 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uittreksel uit arrest nr. 113/2011 van 23 juni 2011 Rolnummer 4970 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5 en 11,

bron
grondwettelijk hof
numac
2011203310
pub.
11/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 113/2011 van 23 juni 2011 Rolnummer 4970 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5 en 11, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, ingesteld door de beroepsvereniging « Belgian Gaming Association ».

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2010, heeft de beroepsvereniging « Belgian Gaming Association », met zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 47, beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 5 en 11, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2009). (...) II. In rechte (...) B.1. De beroepsvereniging « Belgian Gaming Association » (BGA) vordert in hoofdorde, in artikel 5 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, de vernietiging van de woorden « van klasse I, zoals omschreven in artikel 28 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ».

In ondergeschikte orde vordert zij de vernietiging van artikel 5 en, in zoverre het de kansspelinrichtingen beoogt, van artikel 11, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009; errata in het Belgisch Staatsblad van 4 en 18 januari 2010), zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 2009 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009).

B.2. Bij zijn arrest nr. 37/2011 van 15 maart 2011 heeft het Hof de bestreden bepalingen vernietigd en de gevolgen ervan gehandhaafd tot 30 juni 2011.

B.3. Het beroep is derhalve zonder voorwerp.

Om die redenen, het Hof stelt vast dat het beroep zonder voorwerp is.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 23 juni 2011, door rechter J.-P. Snappe, ter vervanging van voorzitter R. Henneuse, wettig verhinderd zijnde de uitspraak van dit arrest bij te wonen.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

De wnd. voorzitter, J.-P. Snappe.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^