Wet
gepubliceerd op 05 april 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Uittreksel uit arrest nr. 21/2016 van 18 februari 2016 Rolnummer : 6031 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, en minstens van artikel 2, eer Het Grondw

bron
grondwettelijk hof
numac
2016201163
pub.
05/04/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201163

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 21/2016 van 18 februari 2016 Rolnummer : 6031 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, en minstens van artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, partim, ingesteld door het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 2014, heeft het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Slegers en Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014), en minstens van artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, in zoverre het de Franse Gemeenschapscommissie beoogt.

De vordering tot schorsing van dezelfde norm, ingesteld door dezelfde verzoekende partij, is verworpen bij het arrest nr. 173/2014 van 27 november 2014, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2015. (...) II. In rechte (...) B.1. Artikel 2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten « tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels » bepaalt : « Voor de toepassing van onderhavige wet wordt verstaan onder : [...] 3°) ' provinciale en plaatselijke besturen ' : - de provincies; - de openbare instellingen die van de provincies afhangen; - de gemeenten; - de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten; - de verenigingen van gemeenten; - de O.C.M.W.'s; - de verenigingen van O.C.M.W.'s; - de openbare instellingen die afhangen van de O.C.M.W.'s; - de agglomeraties en federaties van gemeenten; - de openbare instellingen die afhangen van de agglomeraties en van de federaties van gemeenten; - de lokale politiezones, opgericht op basis van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; - de prezones en de hulpverleningszones opgericht op basis van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten houdende civiele veiligheid; - de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie; - de gewestelijke economische instellingen bedoeld in de hoofdstukken II en III van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 1983 van de Waalse Gewestraad, de ordonnantie van 20 mei 1999 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het decreet van de Vlaamse Raad van 27 juni 1985; - ' Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid '; - de ' Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp '; - de verenigingen van meerdere hierboven vermelde instellingen; - de VZW ' Vlaamse Operastichting ' voor de personeelsleden die vast benoemd waren bij de Intercommunale ' Opera voor Vlaanderen ' en met behoud van hun statuut zijn overgenomen ».

B.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat het beroep tot vernietiging enkel betrekking heeft op het dertiende streepje van die bepaling, in zoverre het de Franse Gemeenschapscommissie beoogt.

Ten aanzien van het eerste en het tweede middel B.3. Het eerste en het tweede middel zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten, in zoverre die bepaling tot gevolg zou hebben dat het toepassingsgebied van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » wordt uitgebreid tot de Franse Gemeenschapscommissie, in tegenstelling tot de andere deelentiteiten.

B.4.1. Het toepassingsgebied van die titel van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten (« Financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones ») wordt afgebakend bij artikel 2 van die wet, dat bepaalt : « Deze titel is van toepassing op : 1) de provinciale en plaatselijke besturen aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten krachtens artikel 32 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;2) de lokale politiezones bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Deze titel is echter niet van toepassing op vastbenoemde personeelsleden : 1) die aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;2) die aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de Schatkist ». De termen « Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten » moeten worden gelezen in die zin dat zij de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels bedoelen (artikel 50 van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten). De verwijzing naar de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt geacht te refereren aan de Algemene Kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten (artikel 175/7, derde lid, van die laatste wet, ingevoegd bij artikel 157 van de wet van 4 april 2014 « tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders »).

De regels vermeld in de tweede titel van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten zijn dus van toepassing op de « provinciale en plaatselijke besturen aangesloten bij » de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels krachtens artikel 32 van de Algemene Kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten.

B.4.2. Artikel 32 van de wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten zoals voor het laatst gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 « tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten », bepaalt : « De Koning richt een bijzonder kinderbijslagfonds op waarbij van rechtswege zijn aangesloten : 1° de gemeenten;2° de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten;3° de verenigingen van gemeenten;4° de agglomeraties en de federaties van gemeenten;5° de openbare instellingen die afhangen van de agglomeraties en van de federaties van gemeenten;6° de provincies;7° de openbare instellingen die afhangen van de provincies;8° de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie;9° de gewestelijke economische instellingen bedoeld in de hoofdstukken II en III van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende de organisatie van de planning en economische decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 1983 van de Waalse Gewestraad, behalve voor de personeelsleden voor wie zij verplicht zijn rechtstreeks de gezinsbijslag toe te kennen;10° de door de Koning aangewezen instellingen bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en dit voor hun personeelsleden die geen aanleiding geven tot het betalen aan de Rijksdienst voor de sociale zekerheid van een bijdrage voor de gezinsbijslag, voor zover ze niet verplicht zijn rechtstreeks gezinsbijslag te betalen aan die personeelsleden.De Koning bepaalt voor ieder van die instellingen de aansluitingsdatum; 11° de verenigingen van meerdere hierboven vermelde instellingen.12° de vzw ' Vlaamse Operastichting ' voor de personeelsleden die vastbenoemd waren bij de Intercommunale ' Opera voor Vlaanderen ' en met behoud van hun statuut worden overgenomen.13° de korpsen van de lokale politie, zoals bedoeld bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.13° de hulpverleningszones bedoeld bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid. De Koning kan andere instellingen toevoegen aan de in het eerste lid vervatte lijst van aangesloten instanties. Hij kan die lijst wijzigen om rekening te houden met de wetswijzigingen die voor de in het eerste lid genoemde instellingen gelden.

De Koning kan de bevoegdheid van deze Rijksdienst uitbreiden tot andere opdrachten betreffende het personeel van de voornoemde administraties.

De Koning regelt de inrichting en de werking van deze Rijksdienst.

De wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut inzake sociale zekerheid en sociale voorzorg is toepasselijk op deze Rijksdienst.

De artikelen 14 en 15 van voormelde wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten zijn slechts toepasselijk wanneer het gaat, hetzij om het personeelskader, hetzij om voorstellen of ontwerpen met betrekking tot dit artikel of de artikelen 81, 92, 110, tweede lid, en 119bis, tweede lid, of tot besluiten ter uitvoering van die artikelen te nemen ».

B.5.1. Artikel 32 van de wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/08/2010 numac 2010000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 19/03/2014 numac 2014000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 21/10/2013 numac 2013000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten gebruikt niet de termen « provinciale en plaatselijke besturen ».

De lijst van de « aangeslotenen » die die bepaling bevat, omvat duidelijk overheidsinstellingen die niet worden beoogd door de gewone definitie van een plaatselijk bestuur, noch door die van een provinciaal bestuur. Artikel 2, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten maakt titel 2 van die wet dus niet van toepassing op al die « aangeslotenen ».

B.5.2. Noch artikel 2 van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten, noch enige andere bepaling van die wet definiëren het begrip « provinciale en plaatselijke besturen », dat in dat artikel wordt gebruikt.

B.5.3. Artikel 2 van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten preciseert uitdrukkelijk dat de definities die het bevat, slechts gelden « voor de toepassing van onderhavige wet ».

Die bepaling laat dus niet toe dat de definitie van de termen « provinciale en plaatselijke besturen » die zij bevat, wordt gebruikt om de identieke termen gebruikt in artikel 2 van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten te definiëren.

B.5.4. Uit het voorgaande blijkt dat artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten niet tot gevolg heeft de regels vermeld in titel 2 van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds sluiten toepasselijk te maken op de Franse Gemeenschapscommissie.

De bestreden bepaling heeft niet de draagwijdte die de verzoekende partij eraan geeft.

B.6. Het eerste en het tweede middel zijn niet gegrond.

Ten aanzien van het derde middel B.7. Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten, in zoverre die bepaling tot gevolg zou hebben dat artikel 10 van dezelfde wet van toepassing is op de Franse Gemeenschapscommissie, in tegenstelling tot de andere deelentiteiten.

B.8. Artikel 10 van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten bepaalt : « § 1. De Dienst is belast met de taken vastgelegd in de artikelen 32 tot 32quater van de algemene kinderbijslagwet en de uitvoeringsbesluiten. § 2. In uitvoering van het protocol dat werd afgesloten met toepassing van artikel 32quinquies van de algemene kinderbijslagwet, tussen de Dienst en de federale politie, kent de Dienst de gezinsbijslagen toe aan de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, in de zin van artikel 106 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, evenals aan de leden van het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, met uitzondering evenwel van de militairen bedoeld bij artikel 4, § 2, van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Het protocol bedoeld in het eerste lid stelt de nadere regels vast waaronder de met toepassing van het eerste lid verleende gezinsbijslag, evenals de beheerskosten aan deze Dienst worden terugbetaald ».

B.9.1. Die bepaling gebruikt niet de termen « provinciale en plaatselijke besturen » zoals gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten.

Die laatste bepaling heeft dus niet tot gevolg dat de regels vermeld in artikel 10 van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten van toepassing zijn op de Franse Gemeenschapscommissie.

B.9.2. De bestreden bepaling heeft niet de draagwijdte die de verzoekende partij eraan geeft.

B.10. Het derde middel is niet gegrond.

Ten aanzien van het vierde middel B.11. Het vierde middel is afgeleid uit de schending van artikel 143, § 1, van de Grondwet door artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten, in zoverre die wetsbepaling afbreuk zou doen aan de federale loyauteit, in het nadeel van de Franse Gemeenschapscommissie.

B.12. Artikel 143, § 1, van de Grondwet bepaalt : « Met het oog op het vermijden van de belangenconflicten nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht ».

De inachtneming van de federale loyauteit veronderstelt dat, wanneer zij hun bevoegdheden uitoefenen, de federale overheid en de deelentiteiten het evenwicht van de federale constructie in haar geheel niet verstoren. De federale loyauteit betreft meer dan de loutere uitoefening van bevoegdheden : zij geeft aan in welke geest dat moet geschieden.

Het beginsel van de federale loyauteit verplicht elke wetgever erover te waken dat de uitoefening van zijn bevoegdheid de uitoefening, door de andere wetgevers, van hun eigen bevoegdheden niet onmogelijk of overdreven moeilijk maakt.

B.13.1. Artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten heeft noch tot doel, noch tot gevolg de federale staatsstructuur te wijzigen.

Het stelt niet de bevoegdheid ter discussie van de Franse Gemeenschapscommissie, die met toepassing van artikel 138 van de Grondwet bevoegd is om bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad uit te oefenen.

Het doel en het gevolg van de bestreden bepaling zijn veel beperkter.

Zij bepaalt dat, enkel voor de toepassing van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten, de termen « provinciale en plaatselijke besturen » onder andere de Franse Gemeenschapscommissie omvatten.

B.13.2. De omstandigheid dat de bestreden bepaling het risico zou inhouden, wegens de beleidswijziging die zij zou vertolken, het personeelsbeheer van de Franse Gemeenschapscommissie te bemoeilijken, volstaat op zich niet om aan te nemen dat de federale wetgever niet erover heeft gewaakt dat de uitoefening door de Franse Gemeenschapscommissie van haar bevoegdheden niet onmogelijk of overdreven moeilijk wordt gemaakt.

Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten betrekking zou hebben op een aangelegenheid die in het verleden reeds aanleiding gaf tot een belangenconflict, alsook tot een bevoegdheidsconflict voor het Hof.

B.13.3. Het mogelijk louter « stigmatiserende » karakter van een wetsbepaling volstaat op zich evenmin om ervan uit te gaan dat de betrokken wetgever niet erover heeft gewaakt dat zijn optreden de uitoefening van de bevoegdheden van andere wetgevers niet onmogelijk of overdreven moeilijk maakt.

B.13.4. Uit het voorgaande blijkt dat dat artikel 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, van de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 12/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) sluiten de federale loyauteit niet schendt.

B.14. Het vierde middel is niet gegrond.

Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep.

Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op 18 februari 2016.

De griffier, F. Meersschaut De voorzitter, J. Spreutels


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^