Wet
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verklaring naar aanleiding van de raadpleging van het publiek over het ontwerpprogramma 2018-2022 van het Nationaal Plan voor de Reductie van Pesticiden : federaal gedeelte Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 Deze verp

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017031215
pub.
09/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031215

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Verklaring naar aanleiding van de raadpleging van het publiek over het ontwerpprogramma 2018-2022 van het Nationaal Plan voor de Reductie van Pesticiden : federaal gedeelte Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu sluiten betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu, vond er van 9 februari tot en met 10 april 2017 een openbare raadpleging plaats over het voorontwerp van het programma 2018-2022 voor het federaal reductieplan van pesticiden.

Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, meer gemeenzaam het Verdrag van Aarhus genoemd.

Dit voorontwerp werd opgemaakt overeenkomstig artikel 8bis van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling.

Deze bepalingen voorzien in de uitwerking en de tenuitvoerlegging van een FRPP ter opvolging van het reductieprogramma van pesticiden en biociden dat van 2005 tot 2012 en van 2013 tot 2017 werd toegepast.

Het FRPP is gekoppeld aan drie gewestelijke programma's. Samen vormen deze programma's het nationale Belgische actieplan wat aldus beantwoordt aan de vereisten van artikel 4 van Richtlijn 2009/128 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

De aankondiging van het houden van een raadpleging over het voorontwerp van het FRPP 2018-2022, werd via de volgende communicatiemiddelen gedaan : (1) het Belgisch Staatsblad, (2) de federale portaal www.belgium.be, (3) de nationale portaal www.aarhus.be en (4) de portaalsite van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.consult-leefmilieu.be / www.consult-environnement.be).

Parallel met de openbare raadpleging werden ook de volgende adviezen verstrekt over het voorontwerp van het programma 2018-2022 van het FRPP : advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (26.04.2017); advies van de Hoge Gezondheidsraad (10.04.2017) ; advies van de Raad voor het Verbruik (11.05.2017) ; advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (26.04.2017) ; advies van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (26.09.2017) ; advies van de Adviesraad van het NAPAN (19.05.2017), overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 § 4 van het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling.

Buiten hun deelname aan de Adviesraad van het FRPP, werden de Gewesten op 28.09.2017 bij de ontwikkeling van het ontwerp betrokken n.a.v. de verruimde Interministeriële conferentie Leefmilieu voor het National actieplan.

Resultaten van de openbare raadpleging In totaal hebben 952 personen 2981 commentaren bezorgd voor het ganse NAPAN, waaronder 90 % individueel en 10 % als lid van een instelling/vereniging/ngo...

Wat betreft het voorontwerp van federaal programma, bleek uit de analyse van de commentaren die werden bezorgd tijdens de publieksraadpleging dat van de ongeveer 800 commentaren, de helft betrekking heeft op de inhoud van het voorontwerp terwijl de andere helft meer algemene beschouwingen bevat. Het merendeel van de opmerkingen en suggesties hebben betrekking op het volgende : o De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren wordt vaak in vraag gesteld, ofwel wat betreft het principe ervan, ofwel wat de modaliteiten betreft ; o De vraag naar objectieve informatie over de gevaren van gewasbeschermingsmiddelen en over de alternatieven; o Het bespoedigen van de hervormingen en meer controles wat de ingevoerde maatregelen betreft; o een meer doorgedreven overleg tussen de bevoegde overheden inzake gewasbeschermingsmiddelen.

De analyse van de resultaten wijst globaal gezien op een grote belangstelling van de bevolking voor het plan voor de reductie van pesticiden. Uit de geformuleerde commentaren blijkt over het algemeen een grote vrees omtrent de ware toxiciteit van de producten waaraan de bevolking wordt blootgesteld en inzonderheid de buurtbewoners van de behandelde percelen. Het gebrek aan objectieve en duidelijke informatie is overduidelijk en het is trouwens daarover dat tal van vragen worden geformuleerd. Het is opmerkelijk dat heel wat vragen deels of volledig betrekking hebben op maatregelen die reeds genomen werden, maar weinig bekend zijn.

Een aantal opmerkingen illustreren de verbijstering van de burgers over de bevoegdheidsverdeling.

Wat het organisatorisch aspect betreft, werd de gezamenlijke en gelijktijdige raadpleging over de regionale programma's en het federale programma ruimschoots gewaardeerd, ook al waren sommigen duidelijk overrompeld door de omvang en de complexiteit van het voorstel.

Goedkeuring van het plan De tijdens de publieksraadpleging ingezamelde commentaren en de commentaren ingezameld bij de zes geraadpleegde raden hebben aanleiding gegeven tot het aanbrengen van wijzigingen in 18 van de 32 projecten van het FRPP. Het voorontwerp van het FRPP 2018-2022 dat werd aangepast in functie van de opmerkingen geformuleerd bij de raadpleging werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad van 14 december 2017 waar het werd goedgekeurd.

Bekendmaking van het plan Het FRPP 2018-2022 en deze verklaring zijn integraal beschikbaar op de portaalsite van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het adres www.frpp.be Raadplegingsverslag Op elk commentaar werd een individueel antwoord geformuleerd. Het gedetailleerde raadplegingsverslag is beschikbaar op de portaalsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het adres www.frpp.be.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^