Wet
gepubliceerd op 28 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2018-10-C van 28 mei 2018 betreffende de capaciteitsovereenkomst De volledige non-confidentiële publicatie van deze beslissing ka Op gro

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018012589
pub.
28/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012589

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2018-10-C van 28 mei 2018 betreffende de capaciteitsovereenkomst De volledige non-confidentiële publicatie van deze beslissing kan teruggevonden worden op de website van de Dienst Regulering (http://www.regul.be).

Op grond van artikelen 27/1 en 32 van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten houdende de Spoorcodex (hierna "de Spoorcodex") heeft elke kandidaat die geen spoorwegonderneming is (hierna "een kandidaat niet-spoorwegonderneming") het recht om capaciteit aan te vragen.

Dit recht om capaciteit aan te vragen sluit niet uit dat bepaalde regels met betrekking tot het proces voor capaciteitsreservering worden vastgesteld in het belang van zowel de infrastructuurbeheerder als de kandidaat niet-spoorwegonderneming.

Deze regels mogen geen onrechtmatige beperkingen opleggen aan de kandidaten niet-spoorwegonderneming; anders kan hun recht om capaciteit aan te vragen worden geschonden.

In bijlage B.9 van de netverklaring (hierna "NV") van Infrabel is een "overeenkomst voor de reservering van capaciteiten tussen de kandidaat niet-spoorwegonderneming en Infrabel" (hierna "de capaciteitsovereenkomst" of "de Overeenkomst") opgenomen, die alle kandidaten niet-spoorwegonderneming, op grond van artikel 2.2.1.2 van de NV, met Infrabel moeten afsluiten voordat ze capaciteit kunnen aanvragen.

Deze beslissing gaat na of deze capaciteitsovereenkomst (in zijn versie van 9 december 2016) voldoet aan de Spoorcodex, en met name aan artikelen 27/1 en 32 daarvan. [...] Beslist de Dienst Regulering dat: 1. Artikelen 2.2.1.2 et 4.2.1.1 van de netverklaring niet conform zijn met artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex en veranderd moeten worden omdat ze het afsluiten van de capaciteitsovereenkomst vereisen voordat kandidaten capaciteit kunnen aanvragen. 2. Artikel 3.3, eerste lid van de capaciteitsovereenkomst niet conform artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex is en veranderd moet worden omdat het de aanduiding van slechts één spoorwegonderneming per rijpadbestelling toestaat. 3. Artikel 3.3, tweede lid, van de capaciteitsovereenkomst, die enkel toestaat in de mogelijkheid voor de kandidaat om de aangewezen spoorwegonderneming uiterlijk 30 dagen voor de eerste ritdag van rijpadbestelling te wijzigen, is niet conform artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex en moet veranderd worden om een redelijk termijn te bepalen. 4. Artikel 3.5 van de capaciteitsovereenkomst (alsmede artikel 3.4, in de nieuwe versie voorgesteld door Infrabel) overtreedt artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex en moet weglaten worden omdat het een garantie- of verificatieverplichting oplegt aan kandidaten niet-spoorwegonderneming op de naleving, door de aangewezen spoorwegonderneming, van een aantal van diens verplichtingen jegens Infrabel. 5. Artikelen 8.1 et 3.2 van de capaciteitsovereenkomst niet conform de artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex zijn omdat ze een sanctie bepalen die voorziet in afstand van de volledige bestelling van rijpaden ingeval van een niet-aanwijzing van de spoorwegonderneming uiterlijk 30 dagen voor de eerste ritdag van rijpadbestelling. Deze artikelen moeten aangepast worden met het oog op een meer gunstige sanctie in geval van niet-aanwijzing van de spoorwegonderneming. 6. Artikel 11.1 van de overeenkomst, gecombineerd met artikel 3.5 van de overeenkomst (oftewel artikel 3.4 in de nieuwe versie voorgesteld door Infrabel) niet conform de artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex is omdat het aan de kandidaat niet-spoorwegonderneming de last van een dubbele verzekering oplegt. Artikel 11.1 van de overeenkomst overtreedt in die zin artikel 55, § 1 van de Spoorcodex omdat het de aansprakelijkheid voor de betaling van heffingen dekt. Hetzelfde artikel 11.1 is tevens niet in lijn met artikelen 27/1 en 32 van de Spoorcodex omdat het noch de te dekken risico's noch het minimumbedrag van aansprakelijkheidsdekking specificeert. Artikel 11.1 van de overeenkomst moet aangepast of weglaten worden. 7. Artikel 13.2 (iv) van de overeenkomst is niet conform artikel 55, § 1 van de Spoorcodex omdat het Infrabel de mogelijkheid geeft de overeenkomst te beëindigen indien minder dan 80 % van de gereserveerde capaciteit werd gebruikt Dit artikel dient weglaten te worden. [...].


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^