Wet
gepubliceerd op 17 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing D-2018-01-S betreffende de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders Op grond van artikel 62,

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018030988
pub.
17/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030988

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Beslissing D-2018-01-S betreffende de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders Op grond van artikel 62, § 3 van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten houdende de Spoorcodex (hierna "de Spoorcodex") vervult de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (hierna "de Dienst Regulering") een controleopdracht. Meer in het bijzonder stelt artikel 62, § 3, 4° van de Spoorcodex dat de Dienst Regulering in het kader van deze controleopdracht toezicht houdt op de mededinging op de markt voor spoorwegvervoerdiensten, met inbegrip van de markt van het vrachtvervoer, en dit zonder afbreuk te doen aan de wet op de bescherming van de economische mededinging gecoördineerd op 15 september 2006.

In 2017 is de Dienst Regulering op deze wettelijke basis een controle opgestart op de markt van de opleidingsdiensten aan treinbegeleiders.

In het kader van de liberalisering van het internationale reizigersvervoer en de nakende liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer is het immers belangrijk dat spoorwegondernemingen die op de Belgische infrastructuur willen circuleren en die in België geen opgeleid en gecertificeerd personeel kunnen werven, over de mogelijkheid beschikken om hun bestaand personeel op te leiden en te certificeren.

De controleopdracht had tot doel na te gaan of de door de veiligheidsinstantie erkende instellingen een billijke en niet-discriminerende toegang tot hun opleidingen aan derden verlenen en of zij hiervoor een redelijke en niet-discriminerende prijs aanrekenen.

Gelet op het feit dat in de loop van de controleopdracht artikel 151/1 in de Spoorcodex werd ingevoegd, waaruit volgt dat spoorwegondernemingen vanaf 1 januari 2018 de opleidingen aan treinbegeleiders zelf moeten organiseren en opnemen in hun veiligheidsbeheerssysteem en dus niet langer verplicht zijn deze te laten volgen bij een erkend opleidingscentrum;

Gelet op het feit dat sinds de inwerkingtreding van artikel 151/1 van de Spoorcodex de voorschriften uit artikel 150 van de Spoorcodex inzake non-discriminatie en redelijke prijs, dewelke de basis vormden van de controleopdracht, niet meer van toepassing zijn;

Beslist de Dienst Regulering dat de controleopdracht betreffende de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders vanaf 1 januari 2018 zonder voorwerp is en bijgevolg afgesloten wordt.

De volledige non-confidentiële publicatie van deze beslissing kan teruggevonden worden op de website van de Dienst Regulering (http://www.regul.be).


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^