Wet
gepubliceerd op 13 november 2018

Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie Referenties: - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde poli(...) - Wet van 26 apr

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018032205
pub.
13/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032205

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie (categorie 5) Referenties: - Wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie. - Koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie. - Ministerieel besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000901 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie. - Beslissing van de commissaris-generaal van de federale politie van 29 oktober 2018 inzake de vacantverklaring van het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie, de termijn voor het indienen van de kandidaturen en de samenstelling van de selectiecommissie.

Mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie 1. Inhoud van de functie en profielvereisten De algemene directie van de gerechtelijke politie is belast met gespecialiseerde en bovenlokale opdrachten van gerechtelijke politie en, in dat raam, met steunopdrachten aan de politieoverheden en aan de diensten van de geïntegreerde politie.De directeur-generaal van de gerechtelijke politie draagt bij tot een optimale geïntegreerde werking, in het bijzonder door toe te zien op de uitvoering van de steunopdrachten door zijn eigen directies en diensten.

In dat raam verzekert de algemene directie van de gerechtelijke politie onder meer de volgende opdrachten : 1° de exploitatie van de politionele informatie die noodzakelijk is voor de opdrachten van de geïntegreerde politie;2° de leiding en de operationele coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie van de centrale diensten van de federale politie;3° de operationele coördinatie, de controle en de ondersteuning van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies;4° de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van de politieopdrachten met inbegrip van de onderzoeksopdrachten in het raam van de aangelegenheden bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;5° de technische en wetenschappelijke politie, onverminderd de bevoegdheden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie;6° de organisatie van speciale eenheden ten bate van alle politiediensten. De directeur-generaal van de gerechtelijke politie staat in voor het management van de algemene directie. Hij zorgt voor de aanwending van het personeel en de middelen waarover hij beschikt om de strategische en operationele doelstellingen van de algemene directie te verwezenlijken in het kader van de geïntegreerde politiewerking. Hij adviseert en ondersteunt de lokale en federale politieoverheden. Hij geeft rekenschap van zijn daden aan de overheid en de commissaris-generaal van de federale politie en overlegt, telkens wanneer nodig, met de andere directeurs-generaal. Hij handelt overeenkomstig de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen van de Minister van Justitie. (Zie voor het overige het koninklijk besluit van 14 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie sluiten betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie (art. 10 en 11) en de bijlage van het ministerieel besluit van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000901 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie sluiten tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie). 2. Aanwijzingsvoorwaarden De directeur-generaal van de gerechtelijke politie wordt door de Koning aangewezen, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar, op voordracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en na gemotiveerd advies van de federale politieraad en van het college van procureurs-generaal. De commissaris-generaal van de federale politie brengt vooraf-gaandelijk aan de aanwijzing een advies uit. Dit advies kan een gemotiveerde volgorde van voorkeur onder de kandidaten omvatten.

Voor de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van de gerechtelijke politie komt uitsluitend in aanmerking het personeelslid dat: 1. deel uitmaakt van het operationeel kader en bekleed is met de graad van: - hoofdcommissaris van politie of commissaris van politie eerste klasse; - commissaris van politie en houder van het directiebrevet; - commissaris van politie en op 31 maart 2001 bekleed was met de graad van commissaris van de gemeentepolitie en hetzij korpschef was van een korps van de gemeentepolitie in een gemeente van klasse 17, hetzij benoemd was in een gemeente van klasse 20 zonder korpschef te zijn van het desbetreffende korps; - commissaris van politie of commissaris van politie eerste klasse en op 10 augustus 2018 aangesteld was voor ten minste vier jaren zonder onderbreking in een hoger ambt van hoger officier en nog steeds op die datum aangesteld is en in het bezit is van een gunstige evaluatie die betrekking heeft op de uitoefening van dat ambt; 2. beantwoordt aan de profielvereisten van het ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie;3. geen evaluatie heeft gekregen met de eindvermelding "on-voldoende";4. zich bevindt in een administratieve stand waar het zijn aanspraken op bevordering en baremische loopbaan kan doen gelden;5. geen niet-uitgewiste zware tuchtstraf heeft opgelopen, in de zin van artikel 5 van de wet van 13 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten sluiten houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten;6. ten minste 35 jaar oud is en nog ten minste vijf volle dienstjaren kan vervullen voor de verplichte leeftijd van opruststelling;7. indien hij reeds een mandaat uitoefent, ten minste drie jaar houder is van dat mandaat;8. geschikt is bevonden door de selectiecommissie voor het ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie; Op de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen dient voldaan te zijn aan de voorwaarden bedoeld in de punten 1 tot 7. (Bij de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van de gerechtelijke politie, zal rekening worden gehouden met de taalpariteit die van toepassing is voor de ambten van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de federale politie. Deze eerste taaltrap is samengesteld uit de ambten van commissaris-generaal en van directeur-generaal). 3. Selectie van de kandidaten De selectiecommissie voor het ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaatstellingen en vergelijkt met het oog op de beoordeling van de geschiktheid, de aanspraken en verdiensten van de kandidaten. De samenstelling van de selectiecommissie voor het ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie is de volgende: Voorzitter Marc DE MESMAEKER Commissaris-generaal van de federale politie Bijzitters André DESENFANTS Directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie Michel GOOVAERTS Korpschef van de lokale politie Brussel-Hoofdstad Elsene Christian DE VALKENEER Procureur-generaal van het hof van beroep van Luik Secretariaat CDP/HCP Sandrine DUBOIS Commissariaat-generaal van de federale politie (Kabinet) 4. Kandidaatstelling Om ontvankelijk te zijn, moet de kandidaatstelling worden ingediend binnen een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de dag na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad. Om geldig te zijn moeten de kandidaturen (formulier in bijlage) worden ingediend volgens één van de hierna vermelde modaliteiten: - opgestuurd per aangetekend schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL (datum van poststempel geldt als bewijs); - door overhandiging van het document tegen ontvangstbewijs, bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76 te 1000 BRUSSEL, alle werkdagen tussen 9.30 uur en 16.00 uur.

De kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: 1. een attest of een benoemingsbesluit waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de vereiste van punt 2.1.; 2. voor de niet-mandaathouders, de evaluatie zoals bedoeld in titel VII.I RPPol; 3. voor de mandaathouders, een kopie van het besluit houdende aanwijzing in hun ambt en een door de bevoegde overheid afgeleverd attest waaruit blijkt dat er geen tussentijdse evaluatieprocedure lopende is op uitgiftedatum van deze oproep;4. een verklaring afgeleverd door de functionele overste waaruit blijkt dat betrokkene geen evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" kreeg;5. een verklaring afgeleverd door de overheid waaruit blijkt dat de kandidaat zich bevindt in een administratieve stand waar het zijn aanspraken op bevordering en baremische loopbaan kan doen gelden;6. een verklaring afgeleverd door de functionele overste waaruit de afwezigheid blijkt van enige niet uitgewiste zware tuchtstraf;7. Een getuigschrift van talenkennis afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Overheid) tot bewijs van het slagen in het taalexamen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966;(Bij ontstentenis zal de aangewezen kandidaat onverwijld het bewijs moeten bezorgen van het slagen in het voormelde taalexamen) 8. een curriculum vitae vergezeld van een nota waarin de kandidaat de aanspraken en verdiensten uiteenzet die hij meent te kunnen doen gelden voor de uitoefening van het te begeven mandaat alsook zijn motivatie;9. telefoonnummers waarop de kandidaat bereikbaar is. De documenten met betrekking tot de punten 1 tot 6 en 8 moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ten laatste op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen worden meegedeeld. 5. Inplaatsstelling Het mandaat van directeur-generaal van de gerechtelijke politie werd vacant verklaard bij beslissing van 29 oktober 2018 van de commissaris-generaal van de federale politie.De inplaatsstelling is voorzien op 29 mei 2019. 6. Plaats van het werk Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijkomende inlichtingen betreffende deze oproep tot kandidaatstelling kunnen bekomen worden bij de heer Jan KERREMANS, Attaché Politiebeheer, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, te 1000 Brussel (Tel: 02/557.34.25; Fax: 02/557.33.27; Email: jan.kerremans@ibz.fgov.be).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^