Wet
gepubliceerd op 23 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Goedkeuring van het ontwerp van nationaal akkoord 2020-2021 tussen de tandheelkundigen en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van het artikel 51,

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020020454
pub.
23/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020454

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Goedkeuring van het ontwerp van nationaal akkoord 2020-2021 tussen de tandheelkundigen en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van het artikel 51, § 1, 3de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 De voorstel, een vervat in punt 9 van de nota van 6 maart 2020, worden goedgekeurd.

De Secretaris van de Raad, G. DUFFY

Nationaal Akkoord Tandheelkundigen-Ziekenfondsen 2020-2021 In toepassing van de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (hierna NCTZ), die heeft vergaderd onder het voorzitterschap van de h. M. DAUBIE, op 30 januari 2020 het volgende akkoord gesloten, dat geldt voor de jaren 2020 en 2021. 1. Voorwoord Dit akkoord is tot stand gekomen in vrij uitzonderlijke omstandigheden.Enerzijds heeft de NCTZ pas in de tweede helft van november 2019 kennis genomen van de budgettaire context waarin de onderhandelingen over het afsluiten van een nieuw akkoord konden worden gevoerd. Anderzijds bestaat tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over de beleidsoriëntaties bij de start van de nieuwe legislatuur.

Hoewel deze bijzondere situatie het afsluiten van een akkoord niet vergemakkelijkt is de NCTZ niettemin van oordeel dat een goed afsprakenkader tussen tandartsen en ziekenfondsen een onmiskenbare meerwaarde biedt voor de patiënten en voor de organisatie en het beheer van de verzekering geneeskundige verzorging.

De onderfinanciering van de mondzorg van de bevolking brengt de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen ertoe ongebruikelijke en experimentele maatregelen te nemen.

Het huidige akkoord voorziet immers maximumtarieven voor bepaalde prestaties om het toetredingsniveau van tandartsen te verhogen en tariefzekerheid voor de patiënt te waarborgen. Deze maatregel omvat garanties inzake transparantie en bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De NCTZ verbindt zich ertoe deze maatregel op te volgen en de impact ervan te beoordelen. De Commissie wenst ook dat op korte termijn de maximumtarieven voor terugbetaling worden opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Bovendien verbindt de Commissie zich ertoe de integratie van deze maximumtarieven in de "maximumfactuur" te verdedigen en verzoekt de Commissie de regering om de nodige juridische wijzigingen snel door te voeren en de begrotingsmiddelen vrij te maken om deze maatregel uit te kunnen voeren.

De NCTZ houdt vast aan het garanderen van de toegankelijkheid tot hoogwaardige tandheelkundige zorg voor alle patiënten, ongeacht hun statuut. 2. Transparantie 2.1. Uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van het akkoord zal de NCTZ meewerken aan het uitwerken van een reglementering die aan het Verzekeringscomité zal worden voorgelegd, inzake het afleveren in bepaalde situaties aan de patiënt van een gepersonaliseerd voorstel van behandelplan samen met de raming van de honoraria. Deze reglementering zal met respect van de wet op de patiëntenrechten van 2002 in het bijzonder volgende modaliteiten omvatten: aard van de betrokken behandelingen, het bedrag vanaf wanneer die raming van de honoraria aan de patiënt moet worden bezorgd, de wijze waarop de patiënt wordt ingelicht,, het bewaren in het dossier, ... De tandheelkundige zal die raming voorafgaand aan de betrokken behandelingen aan de patiënt bezorgen. 2.2 De NCTZ streeft naar transparantie voor de patiënt over de toegepaste honoraria en vergoedingen. Daartoe zal de NCTZ, uiterlijk op de datum van de inwerkingtreding van dit akkoord, bepalingen uitwerken die de gegevens vaststellen die moeten worden bezorgd aan de verzekeringsinstellingen en aan de patiënten, namelijk: a) In het kader van de maximumtarieven, omschreven in punt 6, slaan die gegevens op de betrokken verstrekkingen en de bedragen van de gevraagde honoraria.b) In het kader van de elektronische facturatie slaan die gegevens op alle vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen alsook de supplementen, conform art.53, § 1 van de GVU-wet.

Hierbij wordt maximaal ingezet op bestaande en nog te ontwikkelen elektronische informatiestromen. De afspraken tussen het RIZIV en de FOD Financiën met betrekking tot de bewijsstukken bedoeld in artikel 53 GVU-wet blijven onverminderd van toepassing. 2.3 In de schoot van de NCTZ zal tijdens de duur van het akkoord een "Task force" worden opgericht waartoe worden uitgenodigd: vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen, ziekenfondsen, patiëntenverenigingen, de academische wereld, de FOD Economie (Prijzenobservatorium), betrokken administraties, (...). De Task force zal een voorstel tot hervorming van het tariefsysteem uitwerken met het oog op het verkrijgen van transparantie over de elementen die kunnen dienen om de tarieven vast te leggen. Daarnaast zal de Task Force voorstellen formuleren om het bedrag ten laste van de patiënt terug te dringen, het uitstel van zorg te verminderen en de toetreding tot het akkoord door de tandarts te verhogen. 2.4 De verzekeringsinstellingen zetten de harmonisering van de administratieve documenten in het kader van de aanvullende verzekeringen verder, in overeenstemming met de uitwerking van de modaliteiten van de elektronische facturatie zoals omschreven in punt 2.2, b). 3. Meerjarenplan mondzorg 3.1 Doelstellingen met betrekking tot de volksgezondheid en de kwaliteit van de praktijk De NCTZ benadrukt het belang van een meerjarenplan voor de mondzorg.

Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de kwaliteitsdoelstellingen met het oog op de volksgezondheid van de Belgische populatie.

De NCTZ zal tijdens de loopduur van dit Nationaal akkoord verder meewerken aan een performantieanalyse van de Belgische mondzorg. In dit kader stelt ze prioritair volgende gezondheidsdoelstellingen vast waarvoor tegen 1/12/2020 indicatoren worden vastgesteld en het nulpunt bepaald: Gezondheidsdoelstellingen:

a) Toename van het aantal rechthebbenden dat beroep doet op tandheelkundige zorg in de loop van een kalenderjaar: i.in het aantal contacten met een tandarts tijdens die periode; ii. in het aantal preventieve contacten met een tandarts tijdens die periode;

a) augmentation du nombre d'ayants droits qui font appel à des soins dentaires au cours d'une année calendrier : i.dans le nombre de contacts avec un dentiste pendant cette période ; ii. dans le nombre de contacts préventifs avec un dentiste pendant cette période ;

b) verbetering mondgezondheid bij kwetsbare jongeren, jong volwassenen en voorkeurgerechtigden; b) amélioration de la santé buccale auprès des jeunes vulnérables, des jeunes adultes ainsi que des bénéficiaires de l'intervention majorée ; c) afname van het percentage edentate ouderen van >65j; c) diminution du pourcentage de personnes édentées de > 65ans ; d) een substantieel percentage patiënten verzorgd aan conventietarieven

d) un pourcentage important de patients soignés aux tarifs conventionnés ; e) toename van het percentage verzorging aan conventietarieven ; e) augmentation du pourcentage de soins aux tarifs conventionnés ; f) toename van de elektronische gegevensdeling met zorgverleners en elektronische facturatie; f) augmentation du partage de données électroniques avec les dispensateurs de soins et la facturation électronique ; g) definiëren van de indicatoren voor de antibiotherapie, op basis van het rapport dat zal worden gepubliceerd door het federaal kenniscentrum in het eerste semester van 2020; g) définir des indicateurs pour l'antibiothérapie, sur base du rapport qui sera publié par le centre fédéral d'expertise au premier semestre 2020 ; h) definiëren van de indicatoren voor het meten van de blootstelling aan stralingen uit de medische beeldvorming. h) définir des indicateurs pour mesurer l'exposition aux irradiations issues de l'imagerie médicale.

3.2 Bijzondere doelgroepen De NCTZ zal voorstellen formuleren om de toegang tot tandheelkundige zorg te verbeteren voor kwetsbare personen (zwakkere ouderen, patiënten met beperkingen, kansarmen,...). 3.3 . Organisatie van de zorg De NCTZ zal de mogelijkheden verder onderzoeken voor de invoering van een praktijkregister in het kader van de wet van 22 April 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg sluiten inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, die in werking treedt op 1 juli 2021. De Commissie zal werken aan de harmonisatie van het zorgaanbod (tandartsen en hulpkrachten in de tandheelkundige kabinetten) ten opzichte van de nood aan zorg. De Commissie zal ook de aandacht vestigen van de bevoegde autoriteiten op de impact van de vermarkting van de tandheelkundige sector.

De eerste lichting mondhygiënisten is in de zomer van 2019 afgestudeerd en er is tot op heden nog geen financieringsmodel voorzien om de net afgestudeerde mondhygiënisten te vergoeden voor hun prestaties en de geleverde zorg terug te betalen aan de patiënt.

Een ad hoc werkgroep van de NCTZ zal worden samengesteld teneinde in overleg met de tandartsen, de ziekenfondsen, de mondhygiënisten, de academische wereld en met de deelstaten een globaal financieringsmodel te realiseren met de nodige aandacht voor preventieve zorg. Dit op basis van alle taken die aan de mondhygiënisten zijn toegekend.

Hierbij zal aandacht worden besteed aan de meetbare outcome van deze zorg, wat zich moet vertalen in een algemene verbetering van de mondgezondheid van de Belgische bevolking en tot een betere toegankelijkheid van de mondgezondheid, in casu voor patiënten met bijzondere noden.

Bijzondere aandacht zal gaan naar registratie van de uitgevoerde zorg en naar het opvolgen van doelstellingen inzake verbetering van de mondgezondheid op niveau van de individuele patiënt. Het financieringsmodel zal een gemoduleerde vergoeding omvatten waarbij rekening wordt gehouden met de nodige incentives voor registratie en opvolging van kwaliteit en performantie. Als dit financieringsmodel is uitgewerkt zal dit worden uitgetest in een beperkt aantal proefpraktijken.

Voor het uitwerken en testen van dit model is er een budget van 1,5 miljoen opgenomen voor een artikel 56-project uit de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. Uiterlijk op 30 juni 2020 zal een voorstel van dat artikel 56-project worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité. 4. Toekomstverkenning innovatie De NCTZ zal onderzoeken op welke manier innovatieve technieken en nieuwe behandelingsvormen snel en eenvoudig in de verplichte ziekteverzekering kunnen worden opgenomen;dit om de gezondheidszorg efficiënt en kwaliteitsvol te blijven houden. De Technische Tandheelkundige Raad zal een evolutieve lijst opstellen met de nieuwe technieken waarop die methodiek kan worden toegepast. 5. Aanwending indexmassa De nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen waarop dit akkoord van toepassing is, is die van kracht op 1 januari 2020 in artikel 4, 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De NCTZ heeft besloten de indexmassa te gebruiken voor een lineaire indexering van alle honoraria. De waarde van de sleutelletters van de tandheelkundige prestaties worden vanaf 1/3/2020 met 1,95% verhoogd.

Het budget, vrijgekomen door het uitstel van de indexering, wordt aangewend voor een verhoging van het sociaal statuut 2020. De waarden van de sleutelletters gaan in bijlage bij dit Nationaal akkoord.

Hierbij worden de honoraria afgerond op niveau van de halve euro, met een budgetneutraal resultaat.

Het bedrag van het forfaitair accrediteringshonorarium voor het jaar 2020 bedraagt 2.981,18 euro. 6. Flexibiliteit binnen het Akkoord 6.1. Bestaande maximumtarieven Conform de krachtlijnen 3 en 10 van de oriëntatienota in bijlage van het NATZ 2015-2016 gaat de regeling met te respecteren maximumtarieven voor mechanische verankering, gebruik van bioactief dentinesubstituut en moeilijkere wortelkanaalbehandeling met eventueel gebruik van specifiek instrumentarium, mits geïnformeerde toestemming van de patiënt overeenkomstig artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten betreffende de rechten van de patiënt, bij verstrekkingen uit de rubriek « conserverende verzorging » zullen van toepassing blijven bij inwerkingtreding van het Nationaal akkoord:

Type behandeling

Uw patiënt is

Pseudocodenummer

maximumtarief

Type de traitement

Votre patient est âgé de :

Numéro de pseudocode

Tarif maximal

Metalen wortelkanaalstift met verankering in een tand

jonger dan 18 jaar

374135 - 374146

26,50 EUR

Tenon canalaire métallique, avec ancrage dans la dent

Moins de 18 ans

374135 - 374146

26,50 EUR

18 jaar of ouder

304135 - 304146

18 ans ou plus

304135 - 304146

Bijkomende metalen wortelkanaalstift met verankering in een ander kanaal van dezelfde tand

jonger dan 18 jaar

374150 - 374161

16 EUR

Tenon canalaire métallique supplémentaire, avec ancrage dans un autre canal de la même dent

Moins de 18 ans

374150 - 374161

16 EUR

18 jaar of ouder

304150 - 304161

18 ans ou plus

304150 - 304161

Niet-metalen wortelkanaalstift of glasvezel-wortelkanaalstift met chemische verankering in een tand

jonger dan 18 jaar

374172 - 374183

68,50 EUR

Tenon canalaire non-métallique ou tenon canalaire en fibre de verre avec ancrage chimique dans la dent

Moins de 18 ans

374172 - 374183

68,50 EUR

18 jaar of ouder

304172 - 304183

18 ans ou plus

304172 - 304183

Bijkomende niet-metalen wortelkanaalstift of glasvezelstift met chemische verankering in een ander kanaal van dezelfde tand

jonger dan 18 jaar

374194 - 374205

42 EUR

Tenon canalaire non-métallique ou tenon canalaire en fibre de verre supplémentaire, avec ancrage chimique dans un autre canal de la même dent

Moins de 18 ans

374194 - 374205

42 EUR

18 jaar of ouder

304194 - 304205

18 ans ou plus

304194 - 304205


Aanvullende toepassingsregels bij de stiften: - maximaal 2 wortelkanaalstiften attesteren voor eenzelfde tand - de verschillende types stiften kunnen niet op eenzelfde tand worden gecombineerd.

Règles d'application supplémentaires pour les tenons : - maximum 2 tenons canalaires attestés pour une même dent ; - les différents types de tenons ne peuvent pas être combinés sur une même dent.

Type behandeling

Uw patiënt is

Pseudocodenummer

maximumtarief

Type de traitement

Votre patient est âgé de

Numéro de pseudocode

Tarif maximal

Gebruik van bioactief dentinesubstituut bij een conserverende behandeling

jonger dan 18 jaar

375211 - 375222

46,50 EUR

Pour l'utilisation d'un substitut dentinaire bioactif lors des soins conservateurs

Moins de 18 ans

375211 - 375222

46,50 EUR

18 jaar of ouder

305211 - 305222

18 ans ou plus

305211 - 305222

Moeilijkere endodontische behandeling met detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 1 kanaal

Jonger dan 18 jaar

375233-375244

91,50 EUR

Traitement endodontique plus difficile en cas de score Deti classe B pour une obturation radiculaire d'un canal

Moins de 18 ans

375233-375244

91,50 EUR

18 jaar of ouder

305233-305244

18 ans ou plus

305233-305244

Moeilijkere endodontische behandeling met detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 2 kanalen

Jonger dan 18 jaar

375255-375266

110,00 EUR

Traitement endodontique plus difficile en cas de score Deti classe B pour une obturation radiculaire de 2 canaux

Moins de 18 ans

375255-375266

110,00 EUR

18 jaar of ouder

305255-305266

18 ans ou plus

305255-305266

Moeilijkere endodontische behandeling met detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 3 kanalen

Jonger dan 18 jaar

375270-375281

166,50 EUR

Traitement endodontique plus difficile en cas de score Deti classe B pour une obturation radiculaire de 3 canaux

Moins de 18 ans

375270-375281

166,50 EUR

18 jaar of ouder

305270-305281

18 ans ou plus

305270-305281

Moeilijkere endodontische behandeling met detiscore klasse B voor een kanaalvulling van 4 of meer kanalen

Jonger dan 18 jaar

375292-375303

221 EUR

Traitement endodontique plus difficile en cas de score Deti classe B pour une obturation radiculaire de 4 canaux ou plus

Moins de 18 ans

375292-375303

221 EUR

18 jaar of ouder

305292-305303

18 ans ou plus

305292-305303


De bedragen van de maximumtarieven hierboven vermeld zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020.

Indien een verstrekking met maximumtarief wordt aangerekend aan de patiënt moet de tandheelkundige in het vakje "KB 15.07.2002" op het getuigschrift voor verstrekte hulp het bedrag vermelden van de gevraagde honoraria. Deze verplichting ontslaat de zorgverlener niet van het leveren van alle elementen in punt 2 in het kader van de transparantie. 6.2. Invoering nieuwe maximumtarieven De NCTZ besluit dat vanaf de datum van inwerkingtreding van het akkoord de mogelijkheid bestaat de volgende maximumtarieven toe te passen, mits geïnformeerde toestemming van de patiënt overeenkomstig artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten betreffende de rechten van de patiënt:

Type behandeling - enkel voor patiënten ouder dan 18 jaar (betrokken codes in bijlage 2 van het akkoord)

maximum- tarief

Type de traitement - uniquement pour les patients de plus de 18 ans (codes concernés en annexe 2 de l'accord)

Tarifs maximaux

Niet heelkundige extracties van definitieve tanden, inclusief hechting

57,50 euro

Extraction non chirurgicale de dent définitive, suture comprise

57,50 EUR

Hechting bij nabloeding

37 euro

Suture après saignement

37 EUR

Eénvlaksvulling

48,50 euro

Obturation 1 face

48,50 EUR

Drievlaksvulling vanaf 18j

75 euro

Obturation 3 faces

75 EUR

Uitneembare prothese (niet de bewerkingen erop)

+ 30% ten opzichte van het honorarium

Prothèses amovibles (hors traitement sur prothèses)

+30% par rapport à l'honoraire

Digitale panoramische radiografie

59 EUR

Radiographie panoramique digitale

59 EUR


De toepassingsmodaliteiten worden uitgewerkt door de NCTZ en voor de inwerkingtreding van dit akkoord gemeld op de website van het RIZIV. Deze maximumtarieven zullen niet worden toegepast bij patiënten die genieten van het voorkeurstarief en bij patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Indien een verstrekking met maximumtarief wordt aangerekend aan de patiënt moet de tandheelkundige in het vakje "KB 15.07.2002" op het getuigschrift voor verstrekte hulp het bedrag vermelden van de gevraagde honoraria. Deze verplichting ontslaat de zorgverlener niet van het leveren van alle elementen in punt 2 in het kader van de transparantie.

De bovenvermelde maximumtarieven zullen kunnen worden toegepast vanaf de inwerkingtreding van het akkoord zoals bepaald in artikel 50, § 3 van de wet en voor zover op dat moment de volgende voorwaarden zijn vervuld: - de punten 2.1 en 2.2 met betrekking tot de regelgeving over de transparantie zijn voorgelegd aan het Verzekeringscomité. - een regelgevingsvoorstel om het verschil tussen de maximumtarieven en de overeenkomsttarieven te integreren in de "maximumfactuur" is aan het Verzekeringscomité voorgelegd. 6.3. Evaluatie van de maximumtarieven en integratie in de nomenclatuur van de gezondheidszorg Voor 31 oktober 2020 zal de NCTZ de toepassing van de maximumtarieven evalueren op basis van de geattesteerde verstrekkingen, gepresteerd en geboekt vanaf de maand mei tot en met augustus 2020. De bovenvermelde evaluatiemethodologie (inclusief de definitie van wat wordt bedoeld met de systematische toepassing van maximumtarieven) zal worden goedgekeurd door de NCTZ voor 1/4/2020.

Bovendien bepaalt de NCTZ als eerste prioriteit voor 2021 de integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur om de bijkomende kosten voor de patiënt te dekken via de verplichte verzekering.

Deze maximumtarieven worden uitgewerkt om de conventioneringsgraad bij de tandheelkundigen te verhogen, in het bijzonder in de arrondissementen waar het weigeringspercentage meer dan 50 % bedraagt, ten einde de tariefzekerheid voor de patiënten te verhogen.

De Commissie kan beslissen dat de maximumtarieven zoals bedoeld in punt 6.2. niet langer van kracht zijn voor het jaar 2021 als de Commissie uiterlijk op 1 december 2020 vaststelt dat de toetredingsgraad tot het akkoord geen 65% bereikt op nationaal niveau.

Voor de verlenging van het systeem van de maximumtarieven zoals bedoeld in punt 6.2. zal de Commissie uiterlijk op 1 december 2020 behoudens de vastgestelde toetredingsgraad ook rekening houden met de resultaten van de bovenvermelde evaluatie.

Tandartsen zullen zich voor het jaar 2021 kunnen deconventioneren volgens de bepalingen van punt 10. van het Akkoord 7. Diversen 7.1. De harmonisatie van de eHealth-diensten zal verder worden bevorderd. Hierbij zal met de nodige omkadering van het RIZIV en de beroepsorganisaties initiatieven worden genomen opdat digitale ontwikkelingen het aanbod van tandartsen niet verminderen. 7.2. De NCTZ zal onderzoeken hoe een visie en uitvoering op lange termijn kan worden georganiseerd en uitgewerkt voor de telematicapremie. Er zal ook een nieuwe methodiek worden onderzocht om snel in te spelen op technologische ontwikkelingen, zonder telkens een Koninklijk Besluit te moeten publiceren. Een mogelijkheid daarbij is eenmaal een generiek KB vast te leggen, waarin de beperkte technische aspecten worden gedelegeerd aan het Verzekeringscomité. 7.3 De NCTZ herhaalt de vraag om te kunnen beschikken over de nodige informatie van de FOD Volksgezondheid teneinde de accrediteringsvoorwaarden aangaande de deelname aan de georganiseerde wachtdienst te kunnen controleren. 8. Correctiemaatregelen De begrotingsdoelstelling voor de verstrekkingen van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt vastgesteld op grond van de wettelijke en reglementaire bepalingen die ter zake gelden.De partiële begrotingsdoelstelling voor 2020 bedraagt 1.060.771 duizend euro.

Overeenkomstig artikel 51, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, passen de partijen correctiemechanismen toe, zodra wordt vastgesteld dat de jaarlijkse partiële begrotingsdoelstelling overschreden wordt of dreigt overschreden te worden, naargelang de oorzaak en zoals vastgesteld op basis van de permanente audit.

Ingeval de voormelde correctiemechanismen ontoereikend zijn of niet in werking worden gesteld, of indien de structurele besparingsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 40 of artikel 18 van de wet, niet tijdig worden genomen door de NCTZ of indien ze ontoereikend zijn, wordt voorzien in een automatische en onmiddellijk toepasselijke vermindering van de honoraria of andere bedragen of van de vergoedingstarieven via omzendbrief aan de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van inwerkingtreding van de bedoelde correctiemechanismen of besparingsmaatregelen. De toepassing van de vermindering of van de automatische vermindering waarin is voorzien in dit lid, kan noch door één van de partijen die de overeenkomst hebben gesloten, noch door de individuele zorgverlener die daartoe is toegetreden, worden aangevoerd om die overeenkomst of die toetreding op te zeggen.

Geen enkele wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen kan tegen de tandheelkundige worden aangevoerd tot het einde van het jaar tijdens hetwelk hij de bedingen van het akkoord heeft aanvaard. Bij ontstentenis van een andersluidende wilsuiting van de tandheelkundige binnen dertig dagen na de bekendmaking van een dergelijke wijziging, wordt deze evenwel geacht begrepen te zijn in de bedingen van dit akkoord.

Ingeval van budgetoverschrijding die te wijten is aan een stijging van het derdebetalerspercentage, geeft deze overschrijding geen aanleiding tot correctiemaatregelen. 9. Sociale voordelen De NCTZ brengt het advies uit dat die voordelen jaarlijks moeten worden geïndexeerd overeenkomstig de evolutie van het gezondheidsindexcijfer die op 30 juni van het vorige jaar is vastgesteld.De Commissie beveelt aan dat de bedragen uiterlijk op 1 december van elk jaar zouden worden bekendgemaakt. De Commissie dringt erop aan dat de bedragen 2020 ten laatste in 2021 worden uitbetaald.

De tandheelkundigen die niet weigeren toe te treden tot de termen van dit akkoord volgens de modaliteiten zoals vermeld in punt 13.1. worden geacht te zijn toegetreden voor het volledige kalenderjaar 2020.

Het bedrag van het sociaal statuut voor het jaar 2020 bedraagt 3.200 €.

De NCTZ zal, indien nodig, zijn verantwoordelijkheid nemen voor de compensatie van deze stijging in het budget 2021. 10. Duur van het akkoord Dit akkoord wordt gesloten voor een periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.Het akkoord mag evenwel worden opgezegd : 1. door één van de ondertekenende partijen : Het akkoord mag worden opgezegd met een ter post aangetekende gemotiveerde brief die gericht is aan de Voorzitter van de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.a) binnen dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, van correctiemaatregelen of structurele besparingsmaatregelen die niet voortvloeien uit de toepassing van punt 8 en niet zijn goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de tandheelkundigen overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in artikel 50, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.b) binnen dertig dagen na de niet-uitvoering van één van de punten van het akkoord waarin een uitvoeringsdatum is vastgesteld.c) wanneer de NCTZ vaststelt dat een hoger aantal RIZIV-nummers wordt toegekend ingevolge het toelaten tot de stage dan hetgeen in toepassing van het KB van 19 augustus 2011 (planning) is voorzien.d) indien tijdens de looptijd van het akkoord tandartsen-ziekenfondsen zonder voorafgaand akkoord van de NCTZ een verplichting wordt ingevoegd in hoofde van de tandheelkundige inzake de toepassing van de derdebetalersregeling.e) Voor het jaar 2021, in geval de Regering een besparing inschrijft op de aanwendbare indexmassa van de partiële begrotingsdoelstelling 2021 voor de sector.f) indien voor 1 december 2020 wordt vastgesteld dat de maximumtarieven in punt 6.systematisch maximaal worden toegepast.

Die opzegging kan algemeen zijn of beperkt zijn tot bepaalde verstrekkingen of groepen van verstrekkingen, waarop de correctiemaatregelen betrekking hebben. In geval van gedeeltelijke opzegging moet in de aangetekende brief ook duidelijk worden verwezen naar de bedoelde verstrekkingen of groepen van verstrekkingen. Die opzegging heeft uitwerking met ingang van de datum waarop de bedoelde correctiemaatregelen in werking treden.

Een partij is deugdelijk vertegenwoordigd als ze op zijn minst zes van de leden die haar vertegenwoordigen, verenigt. 2. door een tandheelkundige : Het akkoord kan worden opgezegd via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.a) binnen dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van correctiemaatregelen zoals bedoeld onder punt 1.a) hiervoren. b) vóór 15 december 2020 voor het volgende jaar. In geval van beperkte opzegging van het akkoord in de loop van 2020 wordt de opzegging geacht betrekking te hebben op het hele akkoord vanaf 1 januari 2021. 11. Toepassingsvoorwaarden van het akkoord De toepassingsvoorwaarden worden als volgt vastgesteld: 11.1. De honorariumbedragen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, worden toegepast op de raadplegingen en op de technische verstrekkingen die onder de volgende voorwaarden worden verricht : a) Wanneer de tandheelkundige zijn hele activiteit volgens de voorwaarden van dit akkoord verricht;b) wanneer de tandheelkundige minstens 32 uur gespreid over minstens 4 dagen opgeeft als zijn activiteit volgens de voorwaarden van het akkoord, met vermelding van de plaats(en) van deze activiteit;c) wanneer de tandheelkundige 3/4 van zijn totale activiteit opgeeft als de activiteit volgens de voorwaarden van het akkoord, met een minimum van 8 uren, met vermelding van de uren en plaats(en) van de totale activiteit. In de situaties a), b), en c) respecteert de tandheelkundige de maximumtarieven hernomen in punt 6 van het huidig akkoord voor het geheel van zijn activiteit. 11.2. De tandheelkundige kan tijdens zijn activiteit volgens de voorwaarden van dit akkoord enkel in volgende situaties de honorariumbedragen overschrijden: - Ingeval de rechthebbende bijzondere eisen stelt zoals de plaats of het tijdstip van de behandeling, zonder dat hiervoor een absolute tandheelkundige of medische noodzaak bestaat. 11.3. De NCTZ is bevoegd om de geschillen bij te leggen die kunnen rijzen inzake de interpretatie of de uitvoering van de akkoorden; zij kan het advies van de Technische tandheelkundige raad inwinnen wanneer het geschil betrekking heeft op de interpretatie van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. 11.4. De NCTZ neemt akte van de beslissing van de representatieve organisaties van de tandheelkundigen om de betrokken tandheelkundigen aan te bevelen de in het akkoord bedongen honoraria en bepalingen vanaf de datum van de publicatie van de tekst van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad in acht te nemen, nog vóór het akkoord in werking is getreden. 11.5. Bepalingen inzake de facultatieve derdebetalersregeling: a. De tandheelkundigen die toepassing maken van de facultatieve derdebetalersregeling zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid van het koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling sluiten tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling, respecteren de tarieven van het akkoord voor de verstrekkingen die gedekt zijn door de voormelde facultatieve derdebetalersregeling. Het is aangewezen dat de zorgverleners bij voorkeur het elektronisch circuit gebruiken in het kader van de derdebetaler. Met betrekking tot de facturatie in derdebetaler via het papieren circuit gelden de volgende bepalingen: b. Per patiënt wordt één getuigschrift voor verstrekte hulp opgemaakt. Op ieder getuigschrift voor verstrekte hulp dient een kleefbriefje van de patiënt te worden aangebracht of, bij gebrek daaraan, de identiteit en het INSZ van de behandelde patiënt, te worden vermeld.

De tandheelkundige stuurt aan het ziekenfonds een verzamelstaat, waarop, naast de gegevens betreffende de zorgverstrekker (naam en voornaam, RIZIV-nummer en KBO-nummer), ook de naam en voornaam van de rechthebbende, het INSZ, het gevraagde tarief van het Nationaal akkoord, het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming per rechthebbende en het aan het ziekenfonds aangerekende totaalbedrag worden vermeld.

Twee exemplaren van deze verzamelstaat dienen, samen met de getuigschriften voor verstrekte hulp, aan het ziekenfonds te worden gestuurd, ten laatste binnen de 2 maanden na het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden verleend. De volgorde van de verstrekkingen op de verzamelstaat is vrij. De getuigschriften moeten in volgorde van vermelding ervan op de verzamelstaat worden meegestuurd.

In overeenstemming met de modaliteiten bij de forfaits voor regelmatige orthodontische behandeling in artikel 6 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, start de termijn voor het indienen van het getuigschrift vanaf de maand van de laatst verrichte verstrekking die vermeld is.

Het ziekenfonds kijkt de getuigschriften na en brengt eventuele correcties op de verzamelstaat aan. Na deze controle worden één exemplaar van de verzamelstraat, met de eventuele correcties, en de controlestaat aan de zorgverstrekker teruggestuurd. c. De verzekeringsinstelling vereffent het bedrag van de ereloonnota, rekening houdende met de aangebrachte rectificaties, conform artikel 4, § 1, 1e en 2e lid van bovenvermeld koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling sluiten.Indien de betalingstermijnen door de verzekeringsinstelling niet in acht worden genomen, kan de tandheelkundige dit meedelen aan de Akkoordencommissie. Deze commissie waakt erover dat de verzekeringsinstellingen de voormelde betalingstermijn naleven. d. In het kader van het mondzorgtraject kan de situatie zich voordoen dat een tandheelkundige omwille van onwetendheid over eerder uitgevoerde prestaties bij een andere verstrekker, een bedrag lager dan de tegemoetkoming aanrekent aan de verzekeringsinstelling.In dat geval zal de verzekeringsinstelling het geattesteerde bedrag van de tegemoetkoming aan de tandarts betalen, zonder dat deze laatste hiervoor een gecorrigeerd getuigschrift of verzamelstaat moet overmaken. De verzekeringsinstelling regulariseert het persoonlijk aandeel rechtstreeks met de patiënt. 12. Formaliteiten 12.1. De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van dit akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt. 12.2. De andere tandheelkundigen dan degene die overeenkomstig de bepalingen welke zijn vermeld onder 12.1. kennis hebben gegeven van hun weigering tot toetreding tot de termen van het akkoord dat op 30 januari 2020 in de NCTZ is gesloten, worden ambtshalve geacht tot dit akkoord te zijn toegetreden voor hun volledige beroepsactiviteit, overeenkomstig de bepalingen in punt 12.1, behalve als zij, binnen 30 dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben meegedeeld waaronder zij, overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, de honorariumbedragen zullen toepassen enerzijds en de honorariumbedragen niet zullen toepassen, anderzijds. Deze mededeling gebeurt via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt. 12.3. Alle latere wijzigingen van de voorwaarden inzake tijd en plaats waaronder de onder 12.2 bedoelde tandheelkundigen, overeenkomstig de bedingen van het akkoord, de daarin vastgestelde honorariumbedragen zullen toepassen, mogen worden toegepast, van zodra ze worden meegedeeld via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt. 12.4. De wilsuitingen onder 12.1, 12.2 en 12.3 worden geacht te zijn uitgebracht op de datum van registratie in de webtoepassing. 12.5. Conform het artikel 73 § 1er van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moeten de tandheelkundigen in hun wachtkamer en, waar het gaat om de inrichtingen, ofwel in de wachtkamers, ofwel in het ontvangstlokaal, ofwel in het inschrijvingslokaal, een document aanplakken dat hun toetreding of weigering tot het akkoord aangeeft en/of de dagen en uren waarop ze niet zijn toegetreden tot het akkoord. 13. Opvolging van het akkoord De NCTZ zal de uitvoering van het akkoord opvolgen via een boordtabel die trimestrieel wordt opgesteld.De voortgang van de uitvoering van het akkoord zal bovendien het voorwerp uitmaken van overleg met de Minister van Sociale Zaken.

Afgesloten te Brussel, op 30 januari 2020 De vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van de tandheelkundigen, Chambre syndicale dentaire, Société de médecine dentaire, Verbond der Vlaamse tandartsen, De vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen,

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^